Home

Ioniserende stråling teknisk bruk

Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler). Røntgenstråling er ioniserende stråling og det samme er stråling fra radionuklider eller. Bruk av ioniserende elektromagnetisk stråling Ioniserende elektromagnetisk stråling som gammastråling brukes i kreftbehandling. Røntgenstråling brukes til å undersøke materialer og indre organer

Ioniserende stråling skilles fra ikke-ioniserende stråling ved at den har mye høyere energi. Den kan bestå av både elektromagnetisk stråling og partikkelstråling.. Absorbert dose av ioniserende stråling måles i enheten gray.Tidligere ble måleenheten rad brukt, mens røntgen ble brukt for å måle eksponeringen av ioniserende stråling Den ioniserende strålingen kan enten foregå direkte eller indirekte. Stråling av ladede partikler som for eksempel elektroner, protoner og alfa-partikler er direkte ioniserende, mens g ammastråling og stråling av nøytroner og andre nøytrale partikler er indirekte ioniserende. Direkte ioniserende stråling etterlater seg spor av ioner i stoffene de går gjennom, mens indirekte. Eksempler på annen bruk av ioniserende stråling • Tracing i biologiske forsøk, studier av bevegelse av væsker og gasser. • Måling av materialtykkelse. • Sterilisering av medisinsk utstyr. • Konservering av krydder og andre matvarer. • Røykvarslere Ioniserende stråling og hvordan de utnyttes til teknisk og medisinsk bruk: Ioniserende stråling og hvordan de utnyttes til teknisk og medisinsk bruk

Medisinsk og teknisk bruk av ioniserende stråling av Rasmus og Thyra: Medisinsk og teknisk bruk av ioniserende stråling av Rasmus og Thyr Ikke-ioniserende stråling, som mikrobølger og radiobølger, har lavere frekvenser enn ioniserende stråling. Dermed er energien for lav til å gjøre skade på det bestrålte materialet. Ikke-ioniserende stråling omfatter også frekvensområdet for synlig lys, UV-lys (ultrafiolett lys), IR-lys (infrarødt lys), laser, lydbølger (akustisk) og elektromagnetiske felt (se illustrasjonen) Teknisk bruk av stråling I Industrien Ioniserende stråling Renseanlegg UV-stråling Drepe bakterier Røntgenstråling Ioniske Røykvarslere Stråling på malerier Kvalitetskontroll Sveising i konstruksjon Stor belastning Sveiseskjøter- opptil 4 cm tykkelse Svakheter oppdages

Ikke-ioniserende stråling omfatter blant annet UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, felt fra kraftledninger. UV-stråling omtales ikke nærmere her. Høyfrekvente felt. Inkluderer felt fra radiosendere, mobiltelefoner og mikrobølgeovner. Lavfrekvente felt. Inkluderer felt fra blant annet dataskjermer. Ekstremt lavfrekvente felt (ELF Ioniserende stråling er høyenergetisk fotonstråling (røntgenstråling, som er en del av spektrumet av elektromagnetisk stråling) eller elementærpartikler (elektroner, protoner og andre) som er akselerert til høy hastighet, og som skaper spesielle kjemiske reaksjoner i arvestoffet og andre viktige strukturer i kreftceller og i normale celler i kroppen Ioniserende stråling er en mekanisme for overføring av energi. Akkurat som fra all annen stråling er det en strålekilde som produserer og sender ut strålingen (røntgenapparat, radioaktivt stoff osv.). Ioniserende stråling er den sterkeste formen for stråling vi kjenner til i kraft av hvor mye energi den inneholder NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for historie og klassiske fag Iver Tangen Stensrud Ioniserende stråling Strålevern, helsefysikk og strålehygiene, fra røntgenstråler og radium til bomber og reaktorkontroll Masteroppgave i historie Trondheim, våren 201

Kunne delta i tverrfaglige diskusjoner om bruk av ioniserende stråling for diagnostikk og behandling Emnet vil ha delvis sammenfallende undervisning med ph.d.-kurset FY8412, som også tilbys som en del av fordypning i biofysikk til 5.årsstudenter ved Institutt for fysikk, NTNU (TFY4505) Læringsutbytte. Kurset skal gi kunnskap om de sentrale vekselvirkningsmekanismene for ioniserende stråling og materie, både for ladede partikler og for fotoner og nøytroner, det teoretiske grunnlaget for dosimetri av ioniserende stråling og danne grunnlag for klinisk anvendelse av dosimetri Loven kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, transport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder. Loven kommer videre til anvendelse på menneskelig aktivitet som medfører forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene § 15-4. Helseundersøkelse av arbeidstaker som kan utsettes for ioniserende stråling. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide under forhold der bestrålingen kan medføre en dose på mer enn 6 mSv pr. år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensene gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, gjennomgår helseundersøkelse før de settes til slikt arbeid

Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk: Ioniserende stråling er den type stråling som har stor nok energi til å ionisere et molekyl eller atom. Det kan enten være partikkelstråling eller elektromagnetisk stråling Stråling deles opp i to typer: Ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling. Ikke-ioniserende stråling er den trygge strålingen. Slik stråling kan kort sagt bare føre til oppvarming. Ioniserende stråling er farlig, fordi den kan endre på molekyler. Det betyr igjen at den kan føre til utvikling av kreft Bestråling av mat fungerer på den måten at man rett og slett stråler maten med ioniserende stråling. I Norge er det bare krydder som bestråles, og dette gjøres på gammastrålingsanlegget til Institutt for energiteknikk (IFE). Den radioaktive kilden er Co-60. Co-60 emitterer gammastråler som er høyenergetisk elektromagnetiskstråling Stråling av ulike slag er en del av våre livsbetingelser. Livet på jorda startet og utviklet seg i et hav av stråling. Kanskje var stråling - UV-stråling el-ler stråling fra radioaktive kilder - en nødvendig faktor i denne prosessen. Noe av strålingen merker vi som varme, noe oppfatter øynene våre som lys. Den ioniserende strålingen.

Vi kan bruke energirik stråling til medisinske formål. Røntgen brukes til undersøkelser, andre strålingstyper brukes til å drepe kreftceller. BM:. Ikke-ioniserende stråling deles inn i to hovedområder - optisk stråling og elektromagnetiske felt. Optisk stråling dekker infrarød stråling, synlig lys, blått lys og ultrafiolett stråling. Elektromagnetiske felt dekker statiske felt opp til radiofrekvente felt (radiobølger), inkludert radiosendere, mobiltelefoner, mikrobølgeovner, dataskjermer og felt fra kraftlinjer Stråling som hygienisk tiltak Ioniserende bestråling brukes også ved sterilisering av matvarer og teknisk utstyr. Det brukes gammastråling, eventuelt elektronstråling eller røntgenbestråling i en betydelig lavere dose enn ved kreftbehandling Her har vi samlet tidligere gitte oppgaver til privatisteksamen i naturfag vg1 (fra 2008) fra hovedområdet stråling og radioaktivitet. Oppgavene er merket med årstall, semester og oppgavenummer. Vi har ikke vurdert kvaliteten på oppgavene alle er lagt ut.Oppgavene har fem svaralternativer, med ett riktig svar

beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Introfilm Madam Curie - mini biograph Gammastråling, som også skrives γ-stråling, er energirik elektromagnetisk stråling fra radioaktive atomkjerner. Ved høye doser kan gammastråling, som annen nukleær stråling, være helseskadelig. Men nettopp denne egenskapen benyttes innenfor medisin for å drepe kreftceller som er mer følsomme for stråling enn normale friske celler beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Fysikk 2 Fysikk og teknolog Innledning. Mennesket har alltid vært utsatt for naturlig forekommende ioniserende stråling. Strålingen har sitt opphav fra energirik stråling som kommer fra verdensrommet (kosmisk stråling) og som vekselvirker i atmosfæren og danner sekundær ioniserende stråling (myoner, elektroner), og fra radioaktive stoffer som i utgangspunktet finnes i stein og jord, slik som uran Ioniserende stråling og hvordan de utnyttes til teknisk og medisinsk bruk: Ioniserende stråling og hvordan de utnyttes til teknisk og medisinsk bruk

Ioniserende stråling kan være hvilken som helst form for stråling, men den forbindes hovedsakelig med radioaktiv stråling. Vi deler ioniserende stråling inn i de samme tre gruppene som radioaktiv stråling: alfastråling, betastråling og gammastråling. Se artiklene Alfastråling, Betastråling og Gammastråling for en beskrivelse av disse Ioniserende stråling Hei :) Jeg har en naturfagsoppgave om ioniserende stråling og der skal jeg ha tre eksempler på hvordan det kan brukes i medisin, og hvordan det kan brukes teknisk. Jeg har funnet tre på hver, men jeg lurte på om noen kunne forklare meg hvordan de brukes på de forskjellige eksemplene og hvilke strålinger som blir brukt av alfa-, beta-, gamma- eller røntgen stråling Ioniserende stråling er den type stråling som brukes i røntgen og strålebehandling. Her er energien så høy (kort bølgelengde) at strålingen kan endre atomer og bryte kjemiske bindinger

Ioniserende stråling - Wikipedi

Ikke-ioniserende stråling Strålevern og sikkerhet Plan og administrasjon • Krav til teknisk dokumentasjon, bruksanvisning • Screening, barnerøntgen, CT, angio- intervensjon tilpasset bruk av stråling §§ 5 og 28, om godkjenning for følgende kategori(er) Ioniserende stråling danner frie radikaler I kroppen. Et kosthold rikt på antioksidanter kan redusere skadevirkningene. ( Schechter,1988 )) Merk at ofte anbefalt bruk av antioksidanter mot bivirkninger ved strålebehandling mot kreft, trolig også kan reduserer kreftbehandlingens effektivitet ( Bairati,2006

Bruk av ioniserende elektromagnetisk stråling - NDL

 1. UV-stråling ligger i grenseområdet mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Den biologiske effekten av UV skiller seg fra annen IIS ved at UV har en klar kreftfremkallende effekt. Den biologiske effekten av optisk stråling er stort sett enten fotokjemisk (ved de korteste bølgelengdene) eller termisk (i IR-området), begge deler kan føre til både akutte og langsiktige skader
 2. Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk. NATURVITENSKAP Den ioniserende stråling kan være røntgen eller stråling fra radioaktive kilder demonstrere med fotopapir. Eksempler på dette er: Strålingskilder i sykehu . Ioniserende stråling
 3. Retningslinjer for bruk av ioniserende stråling i medisinsk og biomedisinske forsøk . Retningslinjene er basert på ICRP publikasjon 62 Radiological Protection in Biomedical Research, og EU publikasjon Radiation protection 99-Guidance on medical exposures in medical and biomedical research
 4. Tekstoppgave: Ioniserende stråling I Elbok i arbeidsmedisin er det blant annet et kapittel om ioniserende stråling. Bruk denne teksten til å svare på oppgavene
 5. Eksponering for ioniserende stråling kan skade DNA-molekylet i cellene i kroppen. Vi blir kontinuerlig eksponert for ioniserende stråling fra omgivelsene (naturlig bakgrunnsstråling) men cellene i kroppen vår har gode systemer som reparerer stråleinduserte DNA-skader
 6. Monter standard varselskilt med symbol for ioniserende stråling på alle dører inn til rom med røntgenapparat, eller til områder med røntgenapparat. Sett også opp romkort. Hvis arbeidsplassen blir klassifisert som kontrollert område eller overvåket område, skal dette merkes på døra, eller ved inngangen til området med røntgenapparat
 7. i biography

I hverdagen blir man utsatt for naturlig stråling. Dette er blant annet kosmisk stråling fra solen og verdensrommet, naturlig radioaktiv stråling fra kroppen (mat) og berggrunnen. Ved en medisinsk undersøkelse som omfatter bruk av ioniserende stråling, mottar pasienten en stråledose som er svært liten Gamma-stråler er elektromagnetisk stråling som er mer kortbølget enn røntgenstråler, og enda mer energirike. De kan i det minste eksitere atomer i en mer energirik tilstand. Alfa- og beta-stråler virker bare over korte avstander, mens gamma-stråler virker over lange Emnet omfatter det biologiske grunnlaget for, og effekter av, medisinsk strålebruk med fokus på ioniserende stråling. Emneplan. Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no) MABIO4300 Medisinsk bruk av stråling Alle brukerne av ioniserende strålekilder skal vurderes i forhold til bruk av dosimeter. Ansvar. Ledelsen er ansvarlig for at denne prosedyren følges. Oppgavene kan delegeres til lokal strålevernskoordinator. Brukerne av ioniserende stråling er pliktige til å bruke persondosimetre der det blir vurdert nødvendig. Fremgangsmåt beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk; forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensromme

ioniserende stråling - Store norske leksiko

 1. g, oftest med bly) når de ikke er i bruk eller når mennesker oppholder seg i nærheten
 2. beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk; forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet; Energi for fremtiden Mål for opplæringen er at eleven skal kunn
 3. Punktet lyder følgende: •beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Jeg takker noe meget på forhånd på svaret dere gir meg, og setter virkelig stor pris på at dere vil sette ut litt tid til å svare på dette
 4. • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 5. Hovedforskjell - ioniserende vs ikke-ioniserende stråling. Stråling innebærer en overføring av energi gjennom rom. Avhengig av mengden energi som bæres av stråling, kan stråling klassifiseres i ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling. De hovedforskjell mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling er det ioniserende stråling refererer til typer stråling hvor strålingen.

Ioniserende stråling - Naturfagsiden til 1ST

 1. Bruk av strålekilder kan forårsake skade på menneske og miljø. Arbeid med strålekilder reguleres av lover og forskrifter. Det viktigste skillet i strålevernsammenheng går mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling
 2. beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 3. I teknisk forskrift til ny plan- og bygningslov vurderes det å med radonnivåene i arbeidslokaler. Forskrift 14. juni 1985 om arbeid med ioniserende stråling er hjemlet i arbeidsmiljøloven og omfatter også radon Dette skyldes at stadig flere typer kilder for ikke-ioniserende stråling tas i bruk utover det man tidligere.
 4. Til Teknisk og operasjonell forskrift § 48 Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier, Med stråling som nevnt i fjerde ledd, menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling
 5. Last ned forskriften som PDF. Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2, § 1-3 tredje ledd, § 1-4 første ledd, § 1-6, § 2-2, § 3-1 siste ledd, § 3-2 siste ledd, § 4-1 siste ledd, § 4-2 fjerde ledd, § 4-3 femte ledd.
 6. 13) Næringsmidler kan behandles med ioniserende stråling bare dersom det er behov for det av næringsmiddelhygieniske grunner, dersom behandlingen medfører en påviselig fordel av teknisk eller annen art eller er til fordel for forbrukerne, og dersom næringsmidlene er friske og av god hygienisk kvalitet, ettersom ioniserende stråling ikke bør brukes i stedet for hygiene- eller.

Teknisk bruk av ioniserende stråling. Ioniserende stråling brukes til og se på innsiden av mennesket. Ved blant annet røntgen for å se om ben er brukket, eller for og stille diagnose av indre organer. Med ny teknologi kan man ta mer avanserte bilder av innsiden av kroppen man kan oppdage sykdommer mye tidligere enn før. Man kan til. overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og utvinning av strålekilder. Formålet med forskriften er å sikre et godt strålevern og forsvarlig bruk av røntgen- og MR-apparatur innen medisinsk øyemed. 1.3 Definisjoner m) materiale fra ioniserende stråling; q) s) sitt yrke, der strål t) beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk. forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet. Energi for framtiden. Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Stråling deles inn i to hovedgrupper for hvordan den påvirker kroppen vår: Ioniserende stråling har høyest energi og kan gi økt sannsynlighet for kreft. Ikke-ioniserende stråling har mindre energi og kan gi fotokjemiske skader, termiske skader og indusering av elektriske strømmer i kroppen

Ioniserende stråling og hvordan de utnyttes til teknisk og

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Teknisk bruk av stråling Bruk av infrarød stråling til avising av fly kan redusere forbruket av avisingsvæske med opptil 90%. Dette vil løse et at de store. Strålebehandling er medisinsk behandling ved hjelp av ioniserende stråling. Disse medikamentene ble tatt i bruk på 1970-tallet og har vært et av de største
 3. istrasjon, kvalitetssikring og dokumentasjon. kan veilede, undervise og informere pasienter,pårørende, studenter samt annet helsepersonel
 4. Med stråling menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Med håndtering menes også håndtering i fare- og ulykkessituasjoner. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) gjelder også for petroleumsvirksomhet
Ellen Marie Bech Maria Duus Utdanningsdirektoratet - ppt

Ioniserende stråling by Helene Anfinsen Strindber

IR = Ioniserende stråling Ser du etter generell definisjon av IR? IR betyr Ioniserende stråling. Vi er stolte over å liste akronym av IR i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av IR på engelsk: Ioniserende stråling Ioniserende stråling biologiske effekter på Pediatrics Ioniserende stråling er både et verktøy som brukes i pediatri og et miljømessig helse problem som er relatert til pediatrisk medisin. Som et verktøy, er det brukt de diagnoser av et bredt spekter av tilstander, inkludert benbrudd, sykdommer i indre For bruk ute og inne. Meget lang levetid takket være materialets høye kvalitet. Teknisk spesifikasjon Melding Fare ikke-ioniserende stråling Skilt, form TREKANT Side (mm) 315 mm Materiale Polypropylen Vedheftende NEI ISO-standard 7011 JA. Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling ved UiB. Godkjent av Universitetsdirektøren 04.10.2018. 1. Formål. Retningslinjene skal sikre at strålevern og bruk av strålekilder ved Universitetet i Bergen gjennomføres og dokumenteres i henhold til myndighetskrav og interne regler

Medisinsk og teknisk bruk av ioniserende stråling av

NIR = Ikke-ioniserende stråling Ser du etter generell definisjon av NIR? NIR betyr Ikke-ioniserende stråling. Vi er stolte over å liste akronym av NIR i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av NIR på engelsk: Ikke-ioniserende stråling Oslo Universitetssykehus HF Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200902457/VM Oslo 30.09.2009 Høringsuttale - Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling ( Strålevernsforskriften ) Som strålevernsansvarlig ved OUS Radiumhospitalet har jeg følgende kommentarer til den nye strålevernforskriften Yrkesmessig eksponering for ioniserende stråling - persondosimetri. I henhold til norsk lovverk og internasjonale anbefalinger er arbeidsgiver pålagt å sørge for at ansatte som arbeider med ioniserende stråling får fastlagt sin personlige stråleeksponering Ioniserende stråling utgjør den energirike delen av det elektromagnetiske spekteret. Navnet henspeiler på at strålingen har en slik kvalitet (energitetthet) at den kan gi ladning til (ionisere) materialet som den passerer gjennom. Når stråling blir absorbert i et materiale (vann, vev e.l.), avsettes det energi • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk

Stråling - Arbeidstilsyne

Røntgenstråler er en type elektromagnetisk stråling som særlig brukes til å ta bilder av innsiden av kroppen ved røntgenundersøkelse, og som har vært svært viktige for å diagnostisere skader og sykdommer. Strålene ligger mellom ultrafiolett stråling og gammastråling i det elektromagnetiske bølgespekteret. De ble oppdaget i 1895 av fysikeren Wilhelm Conrad von Röntgen Ioniserende stråling kan gjøre skade på DNA i kroppen, og det er dette som gjør at strålingen kan gi bivirkninger. Pasienten står eller ligger mot en detektor som registrerer røntgenstråling, og et røntgenrør sender røntgenstråling mot pasienten Naturfag Påbygg - Bruk av ioniserende partikkelstråling - NDL . Hva forskjellen på partikkelstråling og fotoner er (s. 150) Fotoner: Har ikke masse, for eksempel lys Partikler: Har en masse, radioaktiv stråling UV-stråling mellom 220 og 300 nm dreper bakterier ved å skape brudd i DNA og brukes til å sterilisere overflater. Ioniserende stråling vanligvis gammastråling fra koboltisotopen 60 Co er en mye brukt steriliseringsmetode. Sterilisering av medier som ikke tåler varme kan gjøres ved membranfiltrering

Teknisk bruk av stråling by Guro Bamrud on Prezi Nex

Ekvivalentdose (tidligere doseekvivalent) angir den biologiske virkningen av ioniserende stråling; brukes i strålevernsammenheng.Ulik ioniserende stråling kan gi forskjellige biologiske virkninger med samme absorbert dose. Målenhet er sievert (Sv) når den absorberte dosen angis i gray. 1 Sv er én dose med samme biologiske virkning som 1 Gy beta-, gamma- og røntgenstråling som har. Arbeid med stråling og strålevern . Bruk av strålekilder kan forårsake skade på menneske og miljø. Arbeid med strålekilder reguleres av lover og forskrifter. Det viktigste skillet i strålevernsammenheng går mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling Kapittel 15 Bruk av personlig verneutstyr § 15-1. Gjennomgående krav om bruk av personlig verneutstyr § 15-2. Tilleggskrav til Ved helseundersøkelsen må det også tas hensyn til at kjemikalier, biologiske faktorer og ioniserende stråling kan gi forplantningsskade Ioniserende stråling er stråling med stor nok energi til å ionisere et atom eller molekyl. 25 relasjoner Med stråling menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Med håndtering menes også håndtering i fare- og ulykkessituasjoner. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) gjelder også for petroleumsvirksomhet

Ikke-ioniserende stråling - NHI

strålebehandling - Store medisinske leksiko

som for eksempel hastegrad, tilgjengelighet og bruk av intravenøs kontrastvæske, bør tas med i totalvurderingen rundt valg av type avbildningsmodalitet. Pasienten utsettes ikke for strålerisiko dersom det henvises til en bildediagnostisk undersøkelse uten bruk av ioniserende stråling Diskuter problemstillingen med radiologen Bestemmelser om bruk av sikkerhetsskilt og signaler Dersom det er teknisk mulig, skal arbeidsplassen ha adgangsbegrensning. Arbeidstilsynets kommentar Det vises til forskrift om tiltaks- og grenseverdier, kapittel 4 « Stråling ». Det vises også til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 15 « Ioniserende stråling. Gjennom bruk av Eco Exposure vil også hvordan arbeidet foregår (inkludert arbeidsmetoder, vernetiltak, for eksempel bruk av spesialavtrekk og personlig verneutstyr o.l.), tidspunkt og varighet for arbeidet bli registrert. Ioniserende stråling Bruk enkeltelementer fra programmet Mange av læringsobjektene - eller Viten-objektene som vi kaller dem - kan brukes separat eller integrert på andre nettsider. De objektene dette gjelder har en knapp nede til høyre: <>Embed/Url Med stråling som nevnt i første ledd, menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Fortolkninger Vis Skjul Fortolkning til Teknisk og operasjonell forskrift Kontakt oss. Kontaktpersoner. Søk om innsyn. Varsle oss. Hold deg oppdatert. Magasiner og publikasjoner. Abonner på nyheter.

Ioniserende stråling - arbeidsmedisi

Lov om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven

 • Forbrukerombudet markedsføringsloven.
 • Hummer mieten saarland.
 • Pc underlag ikea.
 • Audi a3 wann erste inspektion.
 • Mac viber.
 • Nedtelling timer.
 • Tanzschule schwarzenhölzer schwäbisch hall.
 • Hvordan sjekke pant i båt.
 • Erik xiv av sverige.
 • Jeannette platou barn.
 • Orientering tegnforklaring.
 • Sebago klær.
 • Chihuahua helseproblemer.
 • Airship names.
 • Bausparkasse schwäbisch hall ag 74518 adresse.
 • Jva hildesheim stellenangebote.
 • Blüba dauerkarten 2018 preise.
 • Fullskjerm powerpoint.
 • Billig corneliusfat.
 • Blitzer sr1.
 • Mammut kompakt mti 3 season test.
 • Iphone docking best i test.
 • Artsdatabanken.
 • Politi 02800.
 • Bike components reifen.
 • Herr dr. (tr) ahmet takkac kirchheim unter teck.
 • Redd barna barnekonvensjon.
 • Kem utdanning.
 • Svømmemerker skilpadde.
 • Gadgets car.
 • Anicura tåsen.
 • Rauchbar neuss gin tasting.
 • Lønn nederland.
 • Starbound mod installieren.
 • Hvor lenge holder amarula seg.
 • Norsk institutt for vannforskning.
 • Wohnsitzbescheinigung konstanz.
 • House doctor speil 110 pris.
 • Rusta.se nordby.
 • Piggdekk i europa.
 • Koranen innhold.