Home

1 kvartal 2021

1. kvartal 2018. Hovedtrekk første kvartal 2018. Gode resultater fra bankdrift, datterselskaper og produktselskaper; Resultatet var 466 millioner kroner og 99 millioner bedre enn i første kvartal 2017. Bedringen skyldes økte driftsinntekter, bedre avkastning på finansielle eiendeler og reduserte tap på utlån Markeds- og regnskapsstatistikken for 1. kvartal 2018 er ferdigstilt. Statistikken viser at det så langt i 2018 er innbetalt om lag 25 mrd. kroner til livsforsikrings- og pensjonsavtaler. Innbetalinger til produkter med investeringsvalg s

1. kvartal 2018 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2017) Resultat etter skatt: 314 (274) mill. kroner Egenkapitalavkastning: 9,9 (9,3) prosent Resultat per egenkapitalbevis: 1,97 (1,73) kroner Netto renteinntekter: 495 (464) mill. krone Resultatene i 1. kvartal. Finansielle mål 2018 og oppnådd i 1. kvartal 2018 * Konsernresultat med fratrekk for ikke-kontrollerende eierinteresser ** Nominelle kostnader proforma morbank ift 2017. 17. Ren kjernekapitaldekning 16 % 50 % av resultat etter skatt* Lønnsomhet. Egenkapitalavkastning minst 10 %. Utbytte. Soliditet. Kostnader. 5 %. Utlånsveksten i 1. kvartal 2018 var på 1,2 mrd. kroner, som tilsvarte en vekst på nesten 5 prosent (annualisert). I forhold til marke-dene hvor banken er representert, så opplever banken at den styrker sine markedsandeler, og at veksten er i tråd med bankens mål

1. kvartal 2018 Last ned - Byggma 2018 1. kvartal Monday 28.05.2018 FINANSIELL DELRSRAPPORT 1. KVARTAL 2018 3 Hovedtall Avinor konsern Beløp i MNOK 1. KVARTAL ÅR 2018 2017 2017 Trafikkinntekter 654,5 680,5 2 954,9 Inndekning security 307,2 307,6 1 395,6 Salgs- og leieinntekter - duty free 542,1 500,0 2 663,2 Salgs- og leieinntekter - parkering 200,8 208,8 938, Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir gjort tilgjengelig kl. 07.00. Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Oslo Konserthus Publisert: 1. juli 2020 utlån falt med 0,11 prosentpoeng til 1,74 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR falt med 0,23 prosentpoeng i samme periode, til 0,28 prosent. Utvalg av banker og kredittforetak Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin Mai 2018

I 1. kvartal 2018 var utlånsveksten på 1,2 mrd. kroner, noe som tilsvarte en vekst på nesten 5 prosent (annualisert). I forhold til markedene hvor banken er representert, så opplever banken at den styrker sine markedsandeler, og at veksten er i tråd med bankens mål. Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 4,0 prosent ved utgangen av 1. I 1. kvartal 2018 var resultatbidrag fra kraftkontrakter - 116 mill. kroner, mens bidraget fra kraftkontrakter i 1.kvartal 2017 var på 70 mill. kroner. Overføringsinntektene er høyere enn for tilsvarende periode i fjor som følge av økning i levert energi o Ett kvartal är ett fjärdedels år, alltså tre månader.. Vanligen räknas årets fyra kvartal med början den 1 januari, 1 april, 1 juli respektive 1 oktober.Ofta ser man q1, q2 och så vidare, där q1 står för kvartal 1 och innebär januari, februari, mars Norges Banks forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2018 tar for seg ulike parters forventninger om inflasjon-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen. Partenes forventninger til prisveksten i 2018 ligger mellom 2,0 og 2,2 %. Norges Bank på sin side anslår en endring i konsumprisindeksen på 2,1 % i 2018

1. kvartal 2018 - Kvartalsrapport 2018

 1. 1. kvartal 2018 1. kvartal 2017 01.01.2017 -31.12.2017 Renteinntekter og lignende inntekter 191 971 191 607 781 691 Rentekostnader og lignende kostnader -127 385 -140 253 -540 072 3 Netto renteinntekter 64 586 51 354 241 619 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4 152 2 919 13 45
 2. 11931: Kostnadsindeks for buss, inkl. kapitalkostnader, etter delindeks og drivstofftype (1. kvartal 2018=100) 2010K1 - 2020K
 3. 30. mai 2018 BetonmastHæhre opplevde høy aktivitet og solid vekst i alle deler av konsernet i første kvartal 2018. Driftsinntektene endte på 2,8 milliarder kroner, en vekst på 44 prosent fra pro forma 1,95 milliarder kroner i samme kvartal året før. Alle konsernets fire divisjoner hadde positive resultater i kvartalet. Høy aktivitet i alle led
 4. Resultat etter 1. kvartal 2018 2 976 654 3 630 Resultat etter 1. kvartal 2017 160 398 559 Finansiell soliditet og kapitalforhold Forvaltningskapitalen i KLP har vokst med 0,9 milliarder kroner i løpet av første kvartal og utgjør 535,7 milliarder kroner. Premiereserven økte i samme periode med 3,4 milliarder kroner til 407,3 milliarder kroner
 5. Vi gjentar kostnadsmålet for 2018 på EUR 4,9mrd. Første kvartal 2018 mot første kvartal 2017 (første kvartal 2018 mot fjerde kvartal 2017): Netto renteinntekter EUR 1 053m, -12 %; -9 % i lokal valuta (-5 %, -5 % i lokal valuta) Samlede driftsinntekter EUR 2 315m, -6 %; -4 % i lokal valuta (4 %, 4 % i lokal valuta
 6. Likviditetsindikator 1 bank 106,82 107,90 108,60 Likviditetsindikator 2 bank 112,31 110,16 112,98 1 TAP PÅ UTLÅN 1. Kvartal 1. Kvartal Året 2018 2017 2017 Periodens endring i individuelle nedskrivinger -354 -1.51

Andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær for 1. kvartal 2018 i staten er 4,6 prosent. Det er en oppgang fra 4,4 prosent i 1. kvartal 2017. I arbeidslivet sett under ett er det legemeldte sykefraværet for 1. kvartal 2018 på 5,8 prosent 1. Kvartal 2018 Kongsberg Gruppen ASA 11. Ordreinngangen i 1. kvartal var NOK 1.900 millioner, hvilket gir en book/bill på 1,06. Ordreinngangen har vært god : for automasjonsutstyr til tradisjonelle handelsflåtefartøy som bulk og container, og det er ventet ordreinngang fr

Markedsstatistikk for 1

 1. Her er informasjon om Kvartal 1 Byggeprosjekt. 2020: November: støp av bunnplate seksjon nr 3 av 3 utført. Oppstart montasje av Stål fra Åkrene MEK, oppstart montasje av Hulldekker. Styrer på befaring og valg av murstein, samt materialer/farger i Ekstriør konseptet. Oktober: Støp seksjon nr 2 av 3 utført, armering av vegger i U1
 2. 1. kvartal 2018 2 I første kvartal mottok Eksportkreditt Norge 99 søknader om finansiering, med et samlet volum på 73,4 mrd. kroner. Dette er en vesentlig økning i selskapets søknadsinngang, både i antall og volum, sammenlignet med foregående kvartaler. Nær 50 % av søknadene er fra små- og mellomstore bedrifter (SMB*). Markedsaktivite
 3. Kvartal af middelalderlatin quartale anni = fjerdedelen af året og deraf en tidsperiode på 3 måneder.Et år opdeles således i 4 kvartaler. En ældre dansk betegnelse for et kvartal er et fjerdingår (en fjerding er en fjerdedel).. Et kvartal består normalt af 13 uger, idet et ikke skudår består af 52 uger og 1 dag.. Årets fire kvartaler. 1. kvartal: Januar, februar, mart
 4. 1. KVARTAL 2018 Januar - mars 2018 • Totale leieinntekter er kr 180 mill. i 1. kvartal 2018 (kr 174 mill.) • Bokført resultat før skattekostnad per 1. kvartal 2018 er kr 238 mill. (kr 245 mill) • Kontantstrøm før skatt, hensyntatt underliggende kontantstrøm i felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap, er kr 212 mill. (kr 192.
 5. BKK Produksjon 1. kvartal (mill. kr, IFRS) Områdeprisen (euro/MWh) har i 1. kvartal 2019 vært 29 prosent høyere enn i kvartal 2011. , mens8 vannkraftproduksjonen er redusert med 302 GWh (14 prosent). Totalt resultatbidrag fra kraft- og valutakontrakter utgjorde 157 mill. kroner i 1. kvartal 2019 , mot -86 mill. kroner i 1 . kvartal 2018
 6. Bankene hadde i 1. kvartal 2018 et resultat etter skatt på 8,9 milliarder kroner mot 8,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2017. Dette er en økning på 0,4 milliarder kroner eller 5,0 prosent. Resultatet utgjorde 0,92 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,89 prosent i samme periode i fjor

Byggma - 2018 1. kvartal

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2018. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2017, med unntak av IFRS 9 som trådte i kraft 1.1.2018 NORGES BANKS FORVENTNINGSUNDERSØKELSE -1. KVARTAL 2018 WWW.EPINION.NO SAMMENDRAG FOR 1. KVARTAL 2018 4 Prisvekst Økonomenes forventninger til prisstigningen på varer og tjenester om 12 måneder er på 2,1 prosent, uendret fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet venter en prisstigning om 12 måneder på 2,2 prosent Fra 1.1.2018 tilsier kapitaldekningsregelverket at også eierposter på under 10 % i samarbeidende grupper skal konsolideres i kapitaldekningsberegningen. Haugesund Sparebank eier 18,7% i Verd Boligkreditt og 3% i Brage Finans og har derfor beregnet konsolidert kapitaldekning med begge disse fra og med 1. kvartal 2018 I 1. kvartal 2018 startet banken utlånsvirksomhet ved å tilby forbrukslån med fleksibel rente og løpetid mellom 1 og 5 år. Ved refinansiering av eksisterende lån eller kredittkortgjeld kan løpetiden utvides til inntil 15 år. Per 31. mars 2018 hadde banken 57 lånekunder og 6,4 millioner kroner

KVARTAL 2018 OBOS DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2018 / 9 . Balanse OBOS-konsernet Alle beløp i millioner kroner 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017 Immaterielle eiendeler fi˛˝ normalt å øke gjennom året. fiˆˇ fi˛˘ Varige driftsmidler ˘ ˘ %. ----- obos.no. Regnskap Helgeland Sparebank 1. kvartal 2018. Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 94 mill kr pr 31.03.18. Dette er en økning på 10 mill.kr fra samme kvartal i fjor. Resultatet gir en EK-avkastning på 9,0 %. 2. mai 2018 23.04.2018: Møte i Sagene arbeidsutvalg. Protokoll Sagene arbeidsutvalg 23.04.2018.pdf (PDF 106KB) 19.04.2018: Møte i Sagene helse- og mestringskomité. Protokoll Sagene helse- og mestringskomité 19.04.2018.pdf (PDF 141KB) 18.04.2018: Møte i Sagene miljø- og byutviklingskomité. Protokoll Sagene miljø- og byutviklingskomité 18.04.2018. 1. kvartal 2018 22 24 -5 10 15 20 25 30 1Q17 1Q18 Driftsinntekter (mill.) 126 135 20 40 60 80 100 120 140 160 1Q18 EBITDA (mill.) Abonnementsinntekter (mill.) +10% 373 374 50 100 150 200 250 300 350 400 +0,2% +7

1. kvartal 2018 - Orkla.n

Søk - SS

 1. Oslo, 07. DEN NORSKE KIRKE KR Kirkerådet -08. juni 2018 Referanser: KR 22/18, KR 09/18 Arkivsak: 17/05022-22 Regnskapsrapport per 1. kvartal 2018 Sammendrag Budsjettet for 2018 for rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) ble vedtatt i sak KR 53/17
 2. 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2018 2017 2017 Renteinntekter og lignende inntekter 50 081 48 836 201 527 Rentekostnader og lignende kostnader 17 348 16 581 66 326 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 32 732 32 255 135 20
 3. 1. Kvartal 1. Kvartal Året Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2018 2017 2017 Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 69,5 % 77,5 % 66,3 % Kostnadsvekst siste 12 mnd -0,8 % 10,0 % 9,7 % Egenkapitalavkastning* 6,0 % 5,5 % 6,6 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 21,6 % 21,1 % 22,7
 4. Kvartalsrapport 1.kvartal 2018. Haugesund Sparebank har ved utgangen av 1. kvartal 2018 et driftsresultat før tap og gevinster anleggspapirer på 27,6 mill kroner eller 1,09% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 24,6 mill kroner og 1,01%

Pressemelding: 1. kvartal 2018 Sparebanken Sø

 1. Banken hentet i 1. kvartal inn MNOK 100 i ren egenkapital. Resultatregnskap for 1. kvartal 2018 Resultat før skatt for 1. kvartal 2018 viste et overskudd på MNOK 15,0 sammenlignet med et overskudd på MNOK 9,5 for 4. kvartal 2017. Netto renteinntekter var på MNOK 47,3 som er en økning på MNOK 5,4 fra forrige kvartal
 2. 1. kvartal 2018 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB . 2 Innhold Tabell 1: Tidsserie for totalt sykefravær (egenmeldt og legemeldt) for NHO - alle næringe
 3. Pr. 1. kvartal 2018 er det kostnadsført 1,1 mill. kr for endring i forventa tap. Dette skuldast i hovudsak ein auke i utlånsvolumet på 1,1 mrd. kroner sidan nyttår. Samla balanseført avsetning til forventa tap er på 7 mill. kr. BALANSEN Selskapet har ein forvaltningskapital på 17,3 mrd. kr pr. 31.03.18. Forvaltningskapitalen har auka me

Delårsrapport 1. kvartal 2018

 1. Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet var 5,0 i første kvartal, mot 4,5 i forgående kvartal og 4,6 i første kvartal 2018. Sykefraværet var 4,6 % i første kvartal, opp fra 4,1 % i foregående kvartal, men på samme nivå som i første kvartal 2018. For mer informasjon, ta kontakt med
 2. [09.05.2018] - Pressemelding 1. kvartal 2018 Netto kontantstrøm fra Petoro var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Petoro går nå inn i en spennende periode med historisk høy prosjektaktivitet
 3. 1. kvartal 2018. Trademark: AKKC-styrmanden ta'r imod Til maj er det et år siden Nicolaj Holm satte sig i direktørstolen i Aalborg Kongres & Kultur Center. Det markerede Trademark Future Lounge med et eksklusivt møde med AKKC-styrmanden himself tirsdag 20. marts 2018
 4. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,6 øre/kWh i 2. kvartal. Dette er en økning på nesten 33 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 34,2 øre/kWh
 5. Salongens lesesirkel - 1. kvartal 2018. Les Dostojevskijs mesterverk «Brødrene Karamasov» saaaakte, sammen med oss
 6. KRAFT - 1. kvartal 2018. Kirsti Kraft snakker med mennesker som kan inspirere og gi innspill til hvordan vi bedre kan takle denne spesielle tiden vi er inne i

Rapport for 1. kvartal 2018 Side: 2 Rapport for 1. kvartal 2018 Marker Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 12,3 mill., mot på 10,7 mill. i samme periode i fjor. Provisjonsinntektene har økt med 1 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er driftskostnadene redusert med 0,4 mill. Andre tall pr. 1. kvartal listet under Delårsrapport 1. kvartal 2018 Side 2 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2018 GENERELT Rekneskapen er utarbeidd etter IFRS (International Finance Reporting Standard). RESULTATUTVIKLING Voss Veksel- og Landmandsbank ASA legg fram eit resultat før tap for utgangen av 1. kvartal på 9,6 mill. kr, ein auke på 3,6 mill. kr i høve til fjoråret Solvensmargin med overgangsregler er 165 prosent per 1. kvartal 2018. Solvensmarginen er underliggende positivt påvirket av et sterkt resultat og renteøkning. Aktivitet i forbindelse med 1. kvartal 2018 . Investor- og analytikerpresentasjon Onsdag 25.04.2018 kl. 10:00 CET vil bli avholdt på engelsk Presentasjon av resultat for 1. kvartal 2018. Facebook. LinkedIn. Twitter. Dato 27 april 2018 10:00 - 13 april 2018 11:00. Sted Restaurant Louise, Stranden 3, Aker Brygge Moelven Industrier ASA - Kvartalsrapport 1/2018 - Side 4 Investeringer, balanse og finansiering I løpet av første kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 108,7 mill (60,3). Investeringene i 2018 vil øke sammenlignet med 2017. Dette er hovedsakelig en konsekvens av investeringsprogrammet i konsernets gjeldende strategiplan

Kvartal - Wikipedi

Nyhetsbrev 1. kvartal 2018 - Aprim

Egenkapitalandelen var 41,6 prosent (39,7). Det foreslåtte utbyttet for 2018 på NOK 1,74 per aksje (0,68), totalt NOK 225,4 mill (88,1) vil, forutsatt vedtak på ordinær generalforsamling den 2. mai, først bli belastet egenkapitalen i andre kvartal Resultatregnskap for 1. kvartal 2019 Resultat før skatt for 1. kvartal 2019 viste et overskudd på MNOK 22,7 sammenlignet med et overskudd på MNOK 21,7 for 4. kvartal 2018 og MNOK 15,0 i 1.kvartal 2018. Netto renteinntekter var på MNOK 68,6 som er en økning på MNOK 1,2 fra forrige kvartal I første kvartal 2019 mottok Eksportkreditt Norge 38 søknader* med et samlet søknadsvolum på 21,1 mrd. kroner knyttet til finansiering av havbaserte næringer. Eksportkreditt Norge opplevde i første kvartal en nedgang i antall søknader og søknadsvolum sammenlignet med samme periode i 2018. Første kvartal i 2018 var et kvartal me pr. 1. kvartal utgjør 11,5 mill. kr mot 11,3 i 1. kvartal forrige år. Kostnader i prosent av inntekter utgjør for 1.kvartal 59,4 %. Tilsvarende tall for samme periode forrige år utgjorde 62,6 % Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler er inntektsført med 0,3 mill. i 1. kvartal 2018 Prisstatistikk 1. kvartal 2018 . kvartal 2013 . NBBL, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 40 38 50, e-post: nbbl@nbbl.no Regioner Tabell 2 og tabell 3 viser regionale priser som en snittpris for alle omsatte boliger i utvalget presentert etter region for henholdsvis blokk og småhus

11931: Kostnadsindeks for buss, inkl

1 kvartal 2018 1 kvartal 2017 1.1 til 31.12.17 KONTANTSTRØM FRA VIRKSOMHETEN: Resultat før skatt 2.255 2.531 11.445 Av- og nedskrivninger 0 0 0 Tap på utlån 0 0 0 Betalbare skatter -564 -633 -2.862 Kontantstrøm fra virksomheten før endringer i 1.692 1.898 8.583 omløpsmidler og kortsiktig gjeld til kunde Gjeld til kredittinstitusjoner 1.980 66.965 246 Innskudd fra og gjeld til kunder 8.422.649 7.799.882 8.171.438 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 4.419.263 4.689.148 4.522.87 Nokian Tyres plc 1. kvartal 2018: God pris- og volumutvikling, men i valutamotvind. Nokian Tyres opplever økende salg og en positiv prisutvikling. Imidlertid bremses resultatveksten av valutaeffekter. Omsetningen økte med 3,1 prosent i første kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2017 2018 har så langt ikke vært et positivt år for utviklingen innen ulykker med tunge kjøretøy. I første kvartal er det registrert flere ulykker med ytterligere flere skadde og omkomne enn i fjor. I statistikkdatabasen Vegtrafikkulykker med personskade som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB) kan man hente ut data fra ulykker hvor vogntog har vært innblandet 4 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2018 Nøkkeltall 1 . kv 17 1 8 Resultat (NOK millioner) Året 2017 Året 2016 1 472 Salgsinntekter1 502 5 169 4 824 395 409 EBITDA 1 634 1 636 237 232 Driftsresultat 962 964 197 200 Resultat før skatt og avhendet virksomhet 756 816 324 - Resultat fra avhendet virksomhet, netto etter skatt 3 702 74

Nordea Finans Norge AS - 1. kvartal 2018 4 Kvartalsvis utvikling 2018 2017 1. kv 4. kv 3 kv 2. kv 1. kv NOK tusen 2018 2017 2017 2017 2017 Netto renteinntekter 174 830 183 512 181 942 182 546 184 799 Netto gebyr- og provisjonsinntekter 29 091 31 650 29 626 29 636 31 982 Andre driftsinntekter 18 643 17 749 16 594 18 890 16 94 RESULTATREKNESKAP Budsjett 2018 2017 2017 (Heile tusen kroner og prosent av Q1-2018 1. kvartal 1. kvartal Heile året gjennomsnittleg forvaltningskapital) Mill.kr. Kr. % Kr. % Kr. % Rente- og liknande inntekter 28,7 28.352 2,72 27.666 2,81 113.691 2,73 Rente- og liknande kostnader 7,5 6.983 0,67 6.472 0,66 26.491 0,64 NETTO RENTE- OG KRED 2018 - 1. kvartal BN Bank ASA - Rapport 1. kvartal 2018. Bolig- og Næringskreditt AS - Rapport 1. kvartal 2018. Investorpresentasjon 1. kvartal 2018. Ansvarlig kapital 31.03.2018. 2017 - Pilar 3 Pilar 3 - 2017. 2017 - Årsrapport.

Video: BetonmastHæhre 1. kvartal 2018 - God vekst og bedret ..

Økt resultat i 1. kvartal 2018 Resultat etter skatt i første kvartal er 13,7 millioner kroner, mot 11,3 millioner kroner i samme periode i 2017. - Vi er fornøyd med at bankdriften fortsetter å styrkes i første kvartal, sier Adm. banksjef Siri Berggreen Grafen over viser antallet i første kvartal (mørk blå søyle) sammenlignet med totaltall ved utgangen av de foregående årene. Totalt er det 53.331 sekundærboliger i privat eie i Oslo ved utgangen av første kvartal 2018. Tallet viser hvor mange boliger som er eid av privatpersoner som selv ikke bor i boligene StrongPoint ASA - 1. kvartal 2018 Side 10 Erklæring Styret og konsernsjef har i dag behandlet og fastsatt regnskapet for 1. kvartal 2018 for konsernet StrongPoint ASA inklusive konsoliderte sammenligningstall for 1. kvartal 2017. Rapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 1. kvartal 2018 2018 2017 Ulovlig innsidehandel/lekkasje 5 5 19 Markedsmanipulasjon 4 4 3 Flagging 1 1 10 Meldeplikt 9 9 34 Andre saker 0 0 2 . Ser en bort fra saker relatert til meldeplikt ble det oversendt 10 saker til Finanstilsynet i 1. kvartal 2018. A Fra 1. kvartal 2018 skal kapitaldekningen også rapporteres til Finanstilsynet på konsolidert nivå, hvor bankens relative andeler i EBK og Eika Gruppen konsolideres inn. På konsolidert nivå er ren kjernekapital 15,41 %. For 2. kvartal planlegges det revisjon av regnskapet, slik at året

Se hvornår de nye biler kommer til Danmark| FDM

TOPP 3-garanti 1. kvartal 2018. Vår statistikk for 1. kvartal 2018 viser at du, forutsatt samme differanse ut året, vil ha en årlig besparelse på rundt kr 700,- ved å velge vår avtale kontra en tilsvarende avtale fra NorgesEnergi. Det kaller vi en god avtale 2 Rgnsk 1. vartal 2018 Financial tatements 1st 2018 REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2018 | Financial statements for the first quarter 2018 HOVEDPUNKTER I KVARTALET • Omsetning økte med tre prosent fra samme periode i fjor, til NOK 828,9 millioner. Økningen kommer fra lavere tap valutasikrin-ger og periodiseringer Uføretrygdede i Oslo - 1. kvartal 2018 Uføretrygdede Ved utgangen av mars 2018 var 24 940 personer i Oslo mottakere av uføretrygd. De utgjør 5,3 prosent av Oslos befolkning. for personer registrert hos NAV. Personer som bor i sentrum inngår i St. Hanshaugen. Under 5 prosent 5-8 prosent Over 8 prosent Østensjø Nordstrand Søndre Nordstran Gjennom 1. kvartal 2018 har kronen styrket seg noe mot USD Dette har medført urealisert regnskapsmessig valutagevinst. Disse postene er av ren bokføringsmessig karakter. Nedenfor fØlger konsoliderte hovedtall for 1. kvartal 2018 ( og 2017) Resultat Sum driftsinntekte

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2018 2017 2017 Renteinntekter og lignende inntekter 20.889 19.253 81.841 Rentekostnader og lignende kostnader 6.654 5.577 24.463 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 14.235 13.676 57.37 Resultat Styret er godt fornøyd med bankens resultat hittil i 2018 som utgjør 22,4 MNOK før skatt, mot 21,6 MNOK i 1. kvartal 2017. Fjorårets resultat inkluderer et utbytte fra Heimdal Eiendomsmegling AS på 4,7 MNOK 1. KVARTAL 2018. I&T Balance KL Side 3 I&T Aktier KL Side 4 I&T Aktier Udloddende KL Side 5 I&T Obligationer Side 6 I&T Erhvervsobligationer I KL Side 7 I&T Erhvervsobligationer II KL Side 8 I&T Alpha KL Side 9 I&T Alternativer KL Side 10 Disclaimer Side 11 Investering & Tryghed A/S 1.Kvartal Delårsregnskap 1. kvartal 2018 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom ikke annet er nevnt. Forvaltningskapitalen Per 31.03.18 er forvaltningskapitalen 3.217,5 millioner mot 3.199,4 millioner kroner per 31.12.17. Dette er en økning på 18,1 millioner kroner eller 0,57 %. Oppgangen.

Resultatet for 1. kvartal 2018 nordea.co

1. KVARTAL 2018 MNOK 1. kv. 18 1. kv. 17 2017 Inntekter 1 246 668 3 569 Driftsresultat 57 50 249 Resultat før skatt 67 49 269 Driftsmargin 4,6 % 7,5 % 7,0 % Resultatmargin 5,4 % 7,4 % 7,5 % Nye Nes Miljøpark, Nes Virksomhetsområdet Miljø omfatter AFs tjenester innenfor riving og gjenvinning på land i Norge i 1. kvartal 2018, en nedgang på MNOK 82 fra 1. kvartal 2017 • Færre virkedager sammenlignet med 1. kvartal i fjor påvirket resultatet vesentlig • Det var også ekstra kostnader ved endring av produksjonen. Dette knyttes til igangsetting av nytt terminaloppsett i Norge og omlegging av transport fra fly til bakke. Utfordrende værforhold

VA-Infrastruktur - Kvartal 1 Rambøll 1 Revisjon 0 Dato 23.08.2018 Utført av Kristoffer Oustad Kontrollert av Åse Marit Kringeland Godkjent av Kristoffer Oustad Beskrivelse Notat ifm. VA-infrastruktu Tildelinger 1. kvartal 2018 Foto: Synne Tømmerberg Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 101.000,- i støtte til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge for første kvartal 2018 Prosjekter innen alle fagområder i 2018 (2017-tall i parentes) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Avsluttede 29 (30) (26) (20) (12) Totalt: 29 (88) med fokus på restråstoff 14. februar 2018 på Myre. Formidlingsplan Prosjektet vil formidle resultater gjennom Nofima og FHF sine nettsider Avkastningsrapport 1. kvartal 2018 - Investtech Invest Investtech Invest AS ble stiftet 20. august 2010 med formål å investere i aksjer notert på Oslo Børs og Stockholmsbørsen. Selskapets aksjekapital forvaltes av Investtech.com AS med basis i kvantitative metoder, egenutviklede analysesystemer og mange års erfaringsgrunnlag Kvartalsregnskapet pr. 1. kvartal 2018 er ikke revidert. Kvartalsregnskap for og per 1. kvartal 2018 . Fana Sparebank har økt utlånene til personmarkedet og lån til boligformål med 11,1 prosent de siste 12 måneder. Samlet utlånsvekst utgjør 1,6 milliarder kroner

1. kvartal 2020 - butikkenes salg 1. kvartal 2020 - bestselgere Mars 2020 Februar 2020 Januar 2020 Salget 2019. Vinmonopolet solgte totalt 82,6 millioner vareliter i 2019. Salget økte med 0,7 prosent eller snaut 600.000 liter målt mot 2018. Mens det var en en nedgang for 1. halvår på -1,3 prosent eller 500.000 liter var det en vekst for 2. Ny premiemodell fra og med 1. kvartal 2018 Den nye premiemodellen for Privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Dette vil medføre at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet

1. kvartal 2018 Usikkerhed skabte store udsving På trods af en fantastisk start på året med stigende kurser i januar, sluttede verdens aktiemarkeder første kvartal med et negativt afkast. Der opstod lidt turbulens i slutningen af ja-nuar, da højere end forventet lønvækst i USA fik obligations-renterne til at stige 1. kvartal 2018, mot et rullerende gjennomsnitt på 4,7% de siste 5 år. AlpinCo AS er i kvartalet solgt med høyeste realisert gevinst i kroner siden oppstart av Investinor Det er gjort åtte nyinvesteringer og fem oppfølgingsinvesteringer i eksisterende portefølje i kvartale 1. kvartal 2019 • Mentor Medier AS • 7. DRIFTSRESULTAT 7 000 6 000 5 000. T NOK. 4 000 3 000 2 000 1 000 0 -1 000 -2 000 1. kvartal 2018. 2. kvartal 2018

Statens sykefraværsstatistikk - 1

Andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær for 1. kvartal 2017 i staten er 4,3 prosent. Det er en liten oppgang i forhold til 1. kvartal 2016. I arbeidslivet sett under ett er det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2017 på 5,6 prosent Kilde: NAV Legemeldt sykefravær etter næring. Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal. 1. kvartal 2014 2015 2016 2017 2018 Endrings-prosent O3 Oslo 4,7 4.

Det vart generert 1,1 TWh mindre kjernekraft i Sverige og Finland i første kvartal 2019 samanlikna med tilsvarande periode i 2018. Total produksjon i første kvartal var 23 TWh. Nordisk vind- og kjernekraftproduksjon Ny kvartalsrekord for nordisk vindkraft Kjelde: Syspowe Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2017 tirsdag 9. mai 2017 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no. Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14, Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no eller følges på.

Lillestromdelta Kvartal 1 Byggeprosjek

over budsjett i 1. kvartal. Samlet skatteinngang i forhold til budsjettert p e r 1. kvartal viser at Øyer ligger 1, 0 mill kr over budsjett ert nivå 2018 . EI E N D OM SSKATT Det er foretatt retaksering av grunnlaget for eiendomsskatt i kommunen, og årets eiendomsskatt skrives ut etter nye takster Rentenetto er pr 1. kvartal 2018 på 1,94 0/0, hvilket er en nedgang fra 1,99 % i 1. kvartal 2017. Reduksjonen er knyttet til sterk konkurranse om boliglånskundene og mer likviditet med lav avkastning. NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Netto andre driftsinntekter utgjør 11,4 mill. i 1. kvartal 2018 mot 10,2 mill. i 1. kvartal 2017 KVARTAL: EIENDOM 1. KVARTAL: INDUSTRI 5 112 158 0 50 100 150 200 1. kv. 2017* Norge Sverige Danmark 1. kv. 2018 135 72 100 150 200 1. kv. 2017 Norge Sverige 1. kv. 2018-183-217-250-200-150-100-50 0 1. kv. 2017 Asfalt Pukk & grus Drift & vedl. 1. kv. 2018 37 0 9-11-52 Mill. NOK Mill. NOK Mill. NOK * Tall for Entreprenør i 2017 er omarbeidet i. Figur 1: Kvartalvis utvikling nettopremier målt i norske kroner. Trygkonsernet oppnådde nettopremier på 5622 millioner norske kroner i 3. kvartal. For 3. kvartal 2018 - Vekst i netto premier ble 2,1% sammenliknet med samme periode i fjor Per 3. halvår 2018 - Vekst i netto premier ble 1,05% sammenliknet med samme periode i fjo

Handelsaktiviteten faldt i 1. kvartal. Således faldt homes salgsindeks med 2,6 procent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 (sæsonkorrigeret). Ser vi på året som helhed, lå antallet af hushandler i 1. kvartal 2019 7,4 procent under samme periode sidste år (sæsonkorrigeret) Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018 1. 1 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig resultat 2018 2. Resultat 4. kvartal og 2018 393 580 773 140 4. kv 2015 4. kv 2016 4.kv 20184.kv 2017 Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) (Annualisert) 17.2 19.1 22.7 18.6 2016 20172015 2018 * 2 1,617 2,019 2,210 1,385 2015 20172016 2018 Resultat før skatt for året (MNOK kvartal 2018 mot tilsvarende NOK 1,59 per aksje i samme periode i 2017. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var 25,3 % i første kvartal 2018 mot 35,9 % i første kvartal 2017

 • Bilderhaken wand.
 • Adresas.
 • Retrograde ejakulation nach prostataoperation.
 • Visit trondheim ansatte.
 • Wannsee conference.
 • Hvordan sy linning på skjørt.
 • Linux install rstudio.
 • Alpro yoghurt blåbær.
 • Hardy fortuna.
 • Hva er fossiler.
 • Sykepleier ambulanse.
 • Dusjoljer.
 • Stadtpark open air bühne hamburg.
 • New high school musical movie 2017.
 • Mads petter kaggestad.
 • Biltur gran canaria.
 • Vaske woolrich jakke.
 • Akrapovic.
 • Hameln sehenswürdigkeiten kinder.
 • Big cass height.
 • Tsgv waldstetten.
 • Amerikanische tastatur @ zeichen.
 • Michael scofield disease.
 • Samsung galaxy 9.
 • Ämter bamberg.
 • Terrassebord kompositt.
 • Legevakt utlending.
 • The black dahlia movie.
 • Turkey sauce.
 • Gravid utenom eggløsning.
 • Checked in baggage spirit.
 • Jetkids bedbox norge.
 • Avantgarde m510.
 • Overfølsom for lukter.
 • Psykolog karakterer.
 • Kjønnsroller i afghanistan.
 • Sunnmøring dialekt.
 • Ashampoo photo commander 16.
 • Nedtelling timer.
 • Kiki's delivery service kissanime.
 • Interessante fakta om sverige.