Home

Universell tilrettelegging

I klartekst kan tilrettelegging bety å endre, justere eller tilby en løsning som går ut over den allmenne løsningen studenter stilles ovenfor i studiesituasjonen. Tilrettelegging er tiltak som er rettet mot den enkelte, men ofte tilbyr man tilrettelegging til grupper av studenter. Kravet om tilrettelegging kommer til uttrykk både i UHL og LDL Universell har allerede spilt inn til Unit at fellesløsninger må ta høyde for dette. Det blir ekstra viktig at de som arbeider med tilrettelegging av studier og eksamen i god tid før eksamensavviklingen tester ut at verktøy fungerer for de som bruker dette på egen PC Tilrettelegging. Dette er vårt nyhetsarkiv for saker som berører ansatte som arbeider med tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne eller personer som har interesse for inkludering av studenter med tilretteleggingsbehov i høyere utdanning. Tips fra HLF Briskeby og Universell

Norsk lovs def. av universell utformig Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, § 13 § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse» Universell har skrevet høring til forslaget om ny universitets- og høyskolelov, hvor læringsmiljø, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg har fått egne paragrafer. Se flere nyheter

Tilrettelegging for friluftsliv skal bidra til økt deltakelse i friluftsliv og til miljøengasjement, glede, trivsel og god helse for alle grupper i befolkningen. Gjennom naturvennlig tilrettelegging oppnås dette med så liten miljøbelastning og så små inngrep i naturmiljøet og kulturlandskapet som mulig samtidig so Tilrettelegging av bolig Å tilrettelegge en bolig betyr å gjøre boligen egnet til å bo i selv om man har nedsatt funksjonsevne. Tilrettelegging kan dreie seg om hjelpemidler, omrokkering av funksjoner i boligen eller ombygging av boligen. Trinnfri atkomst Atkomst som er uten terskler eller nivåforskjeller (gjelder også innendørs atkomst) Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Tilrettelegging og universell utforming USN ønsker å legge forholdene til rette for alle - også for studenter med en eller annen form for redusert funksjonsevne. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere og fungere godt for alle Definisjonen av universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Lærestedets tilrettelegging - Tilrettelegging - Universell

 1. g? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film.
 2. g, men også for deg som ikke visste at du lurte på noe om universell utfor
 3. g og tilrettelegging. Brødsmulesti Store norske leksikon. Samfunn. Inkludering og rettigheter. Funksjonshemning. Universell utfor
 4. 1.2 Forholdet mellom tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning . Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning
 5. g av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utfor

Tilrettelegging i korontiden - universell - Universell

 1. g Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, oppfatning, orienteringsevne, syn, hørsel, leseferdigheter og kompetanse på ulike måter. Noen ganger kan individuelle hjelpemidler avhjelpe situasjonen, mens andre ganger er det omgivelsene som bør utformes på en annen måte
 2. g gjelder for alle, gjelder tilrettelegging for noen få med ekstra behov. Universitets- og Høyskoleloven §4-3 sier følgende om tilrettelegging: Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov
 3. g. Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utfor
 4. g av læring er mulig. Kan universell utfor
 5. g i Norge. 27. juni 2018 Ulik fart og styrke på UU-arbeidet i kommunene 07. juni 2018 Universell utfor
 6. g og individuell tilrettelegging, og §§ 24, 25 og 26 om aktivt likestillingsarbeid for så vidt gjelder funksjonsnedsettelse, gjelder likevel ikke på Svalbard og Jan Mayen, installasjoner i virksomhet på norsk kontinentalsokkel, norske skip i utenriksfart og på norske luftfartøyer
 7. g og individuell tilrettelegging i et menneskerettighetsperspektiv I boken presenteres og drøftes norsk lovgivning og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ut fra samfunnets ansvar for likestilling og likeverd

Tilrettelegging - Dette er våre nyheter - Universell

Tilrettelegging av eksamen kan for eksempel være at du får en time ekstra tid, at du får bruke pc med retteprogram eller skrivehjelp (at du dikterer, mens en assistent skriver ned det du sier). Universitets- og høgskoleloven gir styret ved de ulike læringsstedene rett til å bestemme hvilke regler som skal gjelde ved avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver på de enkelte. 1 Handlingsplan for tilrettelegging av læringsmiljø Universell utforming og individuell tilpasning 2016-2018 Vedtak i styret sak 33/16, 5.april 201 Universell utforming løser ikke alle individuelle behov, og da kan det være behov for individuell tilrettelegging. Individuell tilrettelegging. Hjelpemidler er én form for individuell tilrettelegging. Hjelpemidler og tilrettelegging omtales gjerne i sammenheng, fordi selve det fysiske objektet ofte inngår i en helhetlig løsning

Universell tilrettelegging ved Rundvannet i Kvænangsbotn landskapsvernområde 2020. Området Universell adkomst (planlagt 2018) 2.1 Opparbeide en adkomst fra skogsbilvei / snuplassen og opp til rasteplassen. 230 meter gruset sti (1,5m bredde) og en bru ca 8m Universelle løsninger. USN skal være tilgjengelig for alle, også for deg med en eller annen form for redusert funksjonsevne. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging på grunn av f.eks: syns- eller hørselshemming; bevegelses- og forflytningsvanske Krav til universell utforming . Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 Plikt til generell tilrettelegging . Bestemmelsen gir både offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten en plikt til å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan brukes av flest muli Universell utforming i skolen. Retten til inkluderende utdanning betyr både individuell tilrettelegging og at skolebyggene og uteområdene er tilgjengelig for alle. Mange norske skoler er ikke bygd for alle, men kun for de som ikke har en funksjonsnedsettelse Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2016-2020. Visjon. Universitetet i Agder skal være en pådriver når det gjelder tilrettelegging for studenter med særskilte behov. Universitetet i Agder skal så langt det er rimelig og mulig utforme bygningsmasse,.

universell utforming - Store norske leksiko

Universell tilrettelegging. Published juli 31, 2020 by admin. Individuell tilrettelegging - Et virkemiddel for et likeverdig og effektivt utdanningssystem. Hele 15 % av studentene har en form for varig funksjonsnedsettelse (fysisk/psykisk) som påvirker gjennomføring av høyere utdanning Dette gjelder blant annet universell utforming av nettsteder, tilrettelegging på de store lufthavnene og fergene på riksvegstrekningene. På andre områder som offentlige bygg og uteområder i byer er det fortsatt en del som gjenstår.Kun 7% av offentlige bygninger i kommunene har tilgjengelig atkomst Universell tilrettelegging av fjernundervisning. Prosjekt i regi av Norgesuniversitetet. Om prosjektet. Prosjektet gikk ut på legge nettbasert utdanning til rette slik at tilbudet kan benyttes av alle uavhengig av eventuelle funksjonshemninger og spesielle behov Universell utforming og tilrettelegging. På denne siden finner du oversikt over alt innhold på godeidrettsanlegg om universell utforming og om tilrettelegging. PUBLISERT: 24.04.20. SIST ENDRET: 29.06.20. Tema: Universell utforming og tilrettelegging. Se dokumentene under. Skriv ut utskriftsvennlig versjon

Fysisk tilrettelegging for hørselshemmede. Når barnehagen eller skolen skal ta imot et hørselshemmet barn eller en elev, Utformingen av uteområder må også være i tråd med prinsippet om universell utforming. Etterklang i rom. Alle rom har en såkalt etterklangstid Tilrettelegging for covid-19 # Studenter som ikke kan møte til fysisk undervisning fordi de er i risikogruppe for covid-19 og som derfor har behov for tilrettelegging, må dokumentere dette med legeerklæring. Studenter som har kortvarig behov for tilrettelegging fordi de er i karantene trenger ikke å dokumentere dette Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av omgjevnadene for å fremme like moglegheiter for alle personar i samfunnet. Anskaffingslova krev at det skal tas omsyn til universell utforming ved anskaffingar Adaptor Hjelpemidler AS jobber primært med universell tilrettelegging for synshemmede. Vi eies av Norges Blindeforbund som er representert i alle fylker, gjennom tilgjengelighetsutvalgene. Dette gir oss viktig informasjon om hvilke behov og løsninger som er ønskelig både for utbygger og sluttbruker 3 universell utforming omfatter arbeid vi gjør i utformingsfasen av tjenester og omgivelser, mens særskilt tilrettelegging omfatter arbeid vi gjør i gjennomføringsfasen. Universell utforming er en snarvei til høyere studiekvalitet Universelt utformede tjenester og omgivelser senker behovet for tilrettelegging

universell - Universell

 1. g. Fagkoordinator tilrettelegging. +47 38 14 23 23. Grimstad. Marit Gunn Tveit. Tilrettelegging studenter mandag og onsdag..
 2. g eller tilgjengelighet for alle betyr at hovedløsningen skal være god for alle, slik at så mange som mulig kan delta uten særskilt tilrettelegging
 3. g skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Politikken om universell utfor
 4. g av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger, uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Med universell utfor
 5. g, ser forfatterne av dette notatet behovet at NTNU etablerer en klarere policy og forankring for hvordan universell utfor
 6. g og tilrettelegging. Vil du vite mer kan du lese om det i HiØs Handlingsplan for universell utfor
 7. g skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019

Universell utforming handler om å kombinere en gene-rasjonsakse med en funksjonsakse og planlegge og prosjektere utfra dette. fysiske omgivelsene og tilrettelegging for å kunne fungere i egen bolig er vesentlige bidrag til å møte de utfordringene som vil komme Universell utforming av kulturbygninger - en eksempelsamling Kunst og kultur har en stor verdi i seg selv. Samtidig har satsing på kunst og kultur betydning for andre samfunnsmål som næringsutvikling og arbeidsplasser, integrering og inkludering, helse, læring og kreativitet Veiledningsheftet Arbeidssøkere med ADHD beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD. Heftet er hovedsakelig skrevet til veiledere på NAV-kontoret, men kan også være nyttig for tilretteleggere, jobbspesialister, arbeidsgivere og andre som møter arbeidssøkere med ADHD

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging. Tilrettelegging av eksamen. Du kan ha rett til tilrettelagt eksamen dersom du har et dokumentert behov for dette. Tilrettelagt eksamen skal kompensere for forskjellige vansker slik at du i størst mulig grad kan avlegge eksamen på lik linje med andre studenter Universell utforming dreier seg ikke om tilrettelegging for funksjonshemmede. Det handler om å gjøre bruksopplevelsen bedre for alle Tilrettelegging Universell utforming Likebehandling Inkludering Likeverd. Diskriminering Forbud mot diskriminering: Diskriminering på grunnlag av (bl.a.) funksjonsnedsettelse er forbudt Direkte forskjellsbehandling: • Handling som har som formål eller hensikt å behandle ulikt -at man behandle Fysisk tilrettelegging i barnehagen for barn med hørselstap; Offentlige bygninger har krav om universell utforming. Dette innebærer at de er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til plan- og bygningsloven UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING 2016 - 2020. 4 Innhold Visjon Mål og tiltak for 2016-2020 1 Fysisk tilgjengelighet 1.1 Informasjon 1.2 Opptak 1.3 Mottak 1.4 Undervisningsrom 1.5 Inneklima 1.6 Arbeids-/hvilerom, helserom og stillekantine 1.7 Uteområde 1.8.

Lærestedets tilrettelegging - Tilrettelegging - Fagområder

Prosjektet skal styrke arbeidet med universell utforming av ­utearealer. Det skal også bygge opp under mål i regjeringens ­handlingsplan for universell ­utforming og økt tilgjengelighet, og den nasjonale ­gåstrategien. Fylket har laget en eksempel­samling med utvalgte turveger fra samtlige 18 kommuner i Telemark Full degree master student. Inbound exchange students (2). Kurs (37

Tilpasning av bolig - Veivisere

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

 1. g betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol
 2. universell tilrettelegging. Ingrid ønsker at sønnen skal kunne leke med funksjonsfriske barn. Hun mener sentrum ikke er godt nok tilrettelagt for svaksynte: - Det har hendt flere ganger at jeg må bråstoppe fordi det plutselig kommer en bil. Til toppen Adresse: Opstadveien 2, 4330 Ålgård
 3. Trenger du ekstra tid på eksamen, hjelpemidler for å få med deg pensum, eller må inngangspartiet til forelesningssalen legges til rette for at du skal komme inn? Her finner du reglene som omhandler studenters rett til tilrettelegging ved høyskoler og universitet
 4. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 5. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Denne veilederen om stier, løyper og turveier bygger på håndboka Stier, løyper og turveier som ble utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 1991, i samarbeid med Direktoratet for Naturforvaltning (DN)

Tilrettelegging og universell utforming - edu

 1. g av kollektivanlegg er: Veiledninger
 2. Alle barn får mest ut av undervisning som er tilpasset sitt nivå, og noen trenger ekstra tilrettelegging for å kunne yte sitt beste. Blant de som kan trenge tilrettelegging, er elever med atferdsutfordringer, lese- og skrivevansker, nedsatt funksjonsevne og evnerike elever. Tilrettelegging ut fra den..
 3. g av nye arbeids- og publikumsbygninger og tilrettelegging for universell utfor

Universell utforming og tilrettelegging. Brødsmulesti Norsk biografisk leksikon. Samfunn. Inkludering og rettigheter. Funksjonshemning. Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte tilrettelegging ved eksamen og i studiesituasjonen; informasjon og veiledning om andre aktuelle tjenester (hjelpemidler, Universell utforming . Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å øke menneskenes mulighet for samfunnsdeltakelse Ordet tilrettelegging brukes ofte om å legge til rette for barn som får spesialundervisning mens tilpasning brukes om det å tilpasse den vanlige undervisningssituasjonen til hvert enkelt barn. Les om universell utforming; Barn med funksjonsnedsettelser; Trygge overgange

Universell utforming er et begrep som du må kjenne til når du skal arbeide som barne- og ungdomsarbeider. Når nye barnehager, skoler og fritidsklubber skal tegnes, er det viktig at man tenker universell utfoming fra første strek Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging Mål for området. Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. AHSs læringsmiljø og rammebetingelser skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene. Innhold. 6. Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging. ansvar. Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen

bidra med tilrettelegging og matching av hjelpemidler og belysning ; ha god innsikt i internasjonalt og norsk lovverk mhp universell utforming spesifikt for svaksynte. Læringsformer og aktiviteter . Daglig vekselvis undervisning og øvingsoppgaver i en uke, til sammen 45 timer Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Universell utforming er også kjent som: Design for alle ; Utforming.

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne - UMB 2010-2018, ble vedtatt av Universitetsstyret 17.06.2010. Revidert plan for NMBU ble vedtatt av læringsmiljøutvalget 04.03.15 10.4 Eksempler på tilrettelegging eller spesialpedagogisk hjelp. Det er viktig at barnets behov vurderes konkret i hver enkelt sak, og hvilken nytte barnet vil ha av tiltaket. I noen saker kan det være vanskelig å avgjøre hva som er barnets behov, og om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging, eller begge deler

Hva er universell utforming? — Blindeforbunde

Retten til individuell tilrettelegging gjelder så fremt tilretteleggingen ikke innebærer en «uforholdsmessig byrde» for barnehagen eller skolen. Det skal en del til før noe anses som en uforholdsmessig byrde. Les mer om universell utforming på lenken under. Les mer Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov for tilrettelegging. Nivå 1. Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig. Dersom de fleste mennesker, både de med og uten funksjonsnedsetteleser, kan bruke den samme løsningen på nivå 1, kan man si at løsningen er universell Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging Universitetet i Stavanger vil etterstrebe å bli mest mulig universelt utformet. Graden av universell utforming gjenspeiler hvor gode vi er til å ta vare på studenter og ansatte. Universitetet er underlagt likestillings- og diskrimineringsloven. Lovens formål er å fremme likestillin

Universell utforming og tilrettelegging. Brødsmulesti Om Store norske leksikon. Samfunn. Inkludering og rettigheter. Funksjonshemning. Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte mellom universell utforming (UU) og tilrettelegging for rasjonelt renhold (RR), også kalt renholdsprosjektering. Tematikken knyttes til byggteknisk forskrift fra 2010 (TEK 10) og dens krav til universell utforming av nye kontorbygg. Sammenkoblingen er av interesse av to grunner. For det første gir forskriften konkrete føringer fo

Universell utforming — Blindeforbunde

I Likestillings- og diskrimineringsloven defineres universell utforming slik i § 17: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig a Universell og individuell tilrettelegging. Grunnloven § 109 Enhver har rett til utdannelse.Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring.Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Barnekonvensjonen

En av tre som ikke får tilrettelegging, mener de har behov for dette. For høreapparatbrukerne Linda Stange (37) og Karen Lovise Nordhagen (47) er kombinasjonen tilrettelegging og en arbeidsgiver som tar ansvar en viktig forutsetning for å kunne fungere i jobb. Fikk hjelp fra ergoterapeu Universell tilrettelegging Jonsvoll Prosjekttema Jonsvoll manglar handicaptoalett, handicaptilgong mellom etasjane, og handicapinngong kjellar/matsal. Organisasjon Noregs Ungdomslag Org.ledd Jondal Ungdomslag Fylke(r) Hordaland Bevilget 2016: kr 100 000 Startdato 03.01.2016 Sluttdato 30.12.2016 Status Avslutte Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) § 9 : Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. 25.11.2009 2 kan kreve av arbeidsgiver i forhold til tilrettelegging på arbeidsplassen, men krav til arbeidstakerens medvirkning vil også bli nevnt. Norsk lovgivning skiller mellom universell utforming og annen tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming gjelder først og fremst utenfor arbeidslivet

Filmer om Universell Utformin

Hjem; Om hørsel; Yrkesaktiv og hørselshemmet. Et hørselstap er et usynlig handikap. Mye energi går med til å få med seg hva som blir sagt. Det er ofte vanskelig for kolleger og sjefen å forstå grunnen til at den som er hørselshemmet kan virke sliten på jobben Universell utforming handler altså ikke om tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse. Det handler om å skape gode løsninger for fellesskapet - og dermed minske behovet for tilrettelegging. Målet er et enklere samfunn for alle, der alle kan klare seg selv og kunne delta aktivt22 Faglig innhold. Studiet retter seg mot servicenæringen som bl.a. har personer med funksjonsnedsettelser som sine kunder. Kandidatene skal lære om nasjonalt og internasjonalt lovverk, etiske betraktninger, behovsvurderinger, ulike former for funksjonsnedsettelser, tilrettelegging, tekniske hjelpemidler, hvordan man kommuniserer med personer med sansetap eller kognitiv svikt, hvordan man skal.

Universell utforming og tilrettelegging - Store norske

Tilrettelegging og universell utforming. Kystmuseet i Sør-Trøndelag har et sterkt fokus på tilrettelegging og universell utforming. Museumsbygget på Fillan. Adkomst. Vår avdeling på Fillan har stor parkeringsplass med fire parkeringsplasser for forflytningshemmede Universell utforming skal fjerne så mye som mulig av dette gapet. Ny teknologi. Ny teknologi er en viktig del av hverdagen til mennesker i vår tid og gir mange økt mulighet til deltakelse. Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve informasjons- og kommunikasjonsteknologi som barrierer for deltakelse Universell tilrettelegging Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging 2010-201 . Handlingsplan Universell utforming. Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging 2010-2018 Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig Tilgjengelighet og tilrettelegging. Her finner du informasjon om praktiske forhold ved Borgarsyssel Museum. Området og museumsbygningen er universell utformet og egner seg godt til turgåing. Friluftsmuseet består av en klynge hus og bygninger som ikke har gjennomgått tilpasninger for funksjonsnedsettelser Regler om universell utforming er nedfelt i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Hvis du har spørsmål om eller behov for tilrettelegging, kan det være lurt å ta kontakt med studiestedet ditt så snart som mulig

1.2 Forholdet mellom tilpasset opplæring, ordinær ..

Universell Utforming AS. www.universellutforming.no Tlf. 22 41 41 23. svært gode lydforhold og tilrettelegging, ofte med hjelpemidler. • Gode lydforhold er viktig for at elever med nedsatt hørsel ikke skal føle seg så annerledes. 7. Hvordan skape et godt lydmiljø Universell, Trondheim, Norway. 405 liker dette. Jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdannin løsninger ved universell tilrettelegging knyttet til konkrete objekter •Planlegging, ansvars- og samarbeidsmodeller •Sikring av langsiktig skjøtsel og vedlikehold, involvering •Verktøy; eksempelsamlinger, veiledere . Title: Universell utforming og tilrettelegging av arkeologiske kulturminne Standarden NS 11001 Universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder er nettopp fastsatt. Standarden består av to deler: Del 1 detaljerer hvilke krav til bygninger og uteområder som skal stilles, blant annet for atkomstvei, parkeringsplasser for funksjonshemmede, dører, toalett og dusjer, møterom, heisinnredning, retningsvisere og annen informasjon, belysning, materialbruk.

Parallelle sesjoner 1 - Universellkonferansen 2019Tilrettelegging for hørselshemmede i arbeid – KUNNSKAPSBANKENNye muligheter for tilrettelegging av iPad og iPhoneSpesifikke språkvanskar | statpedSyn – KUNNSKAPSBANKEN
 • Gårdsbruk til salgs nordland.
 • Store hendelser 2017.
 • Kiropraktor opptakskrav.
 • Vivawest düsseldorf öffnungszeiten.
 • Tom und das erdbeermarmeladebrot mit honig mutter.
 • Åpen avslutning.
 • Logischer fehler.
 • Fun fact julen.
 • Jogra steinindustri trondheim.
 • Spezialeinheiten gurkhas.
 • Cafe kostbar gelnhausen.
 • Brystforstørrelse oslo erfaringer.
 • Artig båtnavn.
 • Aurland kai.
 • Slagbor.
 • Huronsjøen.
 • Ikea belgie.
 • Bruktbil kløfta.
 • Innendørs selvvask trondheim.
 • Vädret sommar 2017.
 • Raufoss badeland trening.
 • Benkeskap 50 cm.
 • Jennifer lawrence hair.
 • Juckreiz nach intimrasur.
 • Abyssal mask range.
 • About a boy book themes.
 • Spille på kryssord.
 • Black wings spielplan playoff.
 • Gråor stamme.
 • Dr lorch metzingen zahnarzt.
 • Copenhagen marathon 2017.
 • Former yugoslavia.
 • Sommerferie alpene med barn.
 • Lun aften garman.
 • Hærland nortura.
 • Ål elektrisk.
 • Norwegian pronunciation ntnu.
 • Tidal min side.
 • Youtube stuka dive bomber.
 • Jumanji online free.
 • Bråk kryssord.