Home

Straff i middelalderen i norge

Vi vet lite om innføringen av strafferett i Norge, framfor alt hvordan den ble praktisert. I boken Død som straff i middelalderen har Audun Kjus samlet og kommentert det lille vi vet. Det er interessant lesning. Etableringen av en norsk strafferett var uløselig knyttet til dødsstraff, siden det nettopp var gjennom å ta monopol på alle legitime, rettmessige drap at kongen etablerte sin. Forbrytelse og straff på 1500- og 1600-tallet. Hører til Forbrytelse og avstraffelse. I middelalderen og tidlig nytid kunne folk bli henrettet for handlinger og utsagn det i dag ikke ville bli reist tiltale for. 86 i Nord-Norge og hele 250 i Bergen by Kongens mottrekk var grusomme straffer som skulle avskrekke befolkningen fra å begå lovbrudd. Dødsdom for selv mindre forseelser var helt vanlig. Tyverier til en verdi av mer enn 12 pence - omtrent prisen på en slaktemoden vær - ble som hovedregel straffet med døden, og registre viser at 80 prosent av alle Englands henrettede i middelalderen var tyver og ranere Hvorvidt Norge var et føydalsamfunn eller ikke i middelalderen, har vært omdiskutert blant historikerne. Orning mener de fleste av kollegene hans i dag vil svare nei. Fra enkelte plasser i det føydale Europa kjenner man til brutale skikker som at føydalherren, dersom to av hans livegne giftet seg, hadde førstenattsrett til kvinnen Straff er et onde som staten i egenskap av rettsordenens håndhever tilføyer en lovovertreder på grunn av overtredelsen og i den hensikt at det skal føles som et onde, jf.Høyesteretts definisjon i Norsk Retstidende 1977 s. 1207.

Kampen mot pesten: Mottiltak i middelalderen

Lokalsamfunnet i middelalderen. Middelalderbyen. Den kristne disiplineringen. Primærkilder: Rigstula. Magnussønnenes saga - om middelalderbyene. Magnus Lagabøtes landslov - om sex og utroskap. Pietro Querinis beretning fra Røst. Politiske forhold - om maktforholdene i landet: Artikler: Hvorfor ble Norge en stat? Kirkeorganisasjonen. Gapestokk ble i Danmark-Norge særlig brukt på 1700-tallet som straff for mindre lovovertredelser.Ifølge Christian 5s Norske Lov av 1687 kunne blant annet de som sverget og bannet på tross av advarsler, ungdommer som forstyrret gudstjenesten og de som forårsaket gateuorden, bli satt i gapestokk. Straffen ble også brukt for å tvinge fram betaling av småbøter som leiermålsbot Som en konsekvens av denne striden fikk Norge sitt eget erkebispesete i Nidaros i 1152/53. Det førte til at kirken fikk utvidet makt i Norge, på bekostning av kongen. Blant annet ble det bestemt at kirken skulle ha «tiende». Tienden var en skatt som utgjorde ti prosent av landets kornproduksjon Animasjon: Middelalderen i Norge Kjernestoff. Norsk ættesamfunn i møte med det føydale Europa Kjernestoff. Rikssamling i vikingtid og tidlig norsk middelalder Kjernestoff. Høymiddelalderen i NorgeDu er her. Kjernestoff. Å tidfeste et historisk brudd - slutten på.

Stiller vi nå sammen det nokså begrensede kildematerialet vi her har gjennom- gått om fengsel som straff i Norge i slutten av det 13. og begynnelsen av det 14. århundre, så rokker det ikke særlig ved den tradisjonelle oppfatningen om at fengselsstraff var lite brukt i Norge og Norden ellers i middelalderen, men det kan nyansere bildet noe Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av. Om ringen skulle være på høyre og venstre hånd var det litt frem og tilbake med, og langfingeren ble også brukt i Norge. Skikken var én ring frem til andre halvdel av 1600-tallet; kvinnen fikk ring og armbånd, Forskjellige straffer i middelalderen som holdt seg i flere hundre år før de ble avskaffet På 1200-tallet var Norge delt i om lag 50 sysler, og sysselmannen krevde inn skatt og hadde politimyndighet. sjelegave, gave som folk gav til kirken. Hensikten var at prestene og munkene skulle be for deres sjels frelse. Mange gav deler av gårdene sine som sjelegave. Derfor ble kirken den største jordeieren i Norge i middelalderen

Middelaldersk strafferett Arr - idéhistorisk tidsskrif

 1. Straff.I middelalderen var reaksjonen på lovbrudd i de fleste situasjoner en bot. Fram til senmiddelalderen var hovedsiktemålet med lovgivningen at de to involverte parter, gjerningsmann og offer, skulle kunne kompensere den oppståtte skade med verdier. Kompensasjonsløsninger i form av pengeoppgjør (bøter) var det sentrale. Enkelte lovbrudd kunne ikke kompenseres med bøter
 2. I Norge har vi forskjellige måter å gjennomføre straffen på - avhengig av hvilken dom man har fått. Det er domstolene som dømmer ut fra de lovene vi har om hva som er rett eller galt
 3. dre forseelser var helt al
 4. Folk var lovpålagt å tilhøre en gård i middelalderen. De fleste menneskene i Norge bodde på enkeltgårder - ikke i landsbyer eller på gods, slik det var vanlig mange steder i Europa.Gårder kunne være store og romme flere familier og deres husfolk, eller de kunne være karrige bruk drevet av en «einvirke», en enslig person

Reformasjonen i Norge var Norges brudd med den romersk-katolske kirke i 1536-1537. Reformasjonen ble innført i Norge samtidig som landet ble et lydrike under Danmark.I Norge fantes det ingen folkelige lutherske bevegelser, slik som i Danmark og Sverige.Den protestantiske kong Christian III kunne innføre reformasjonen i Danmark etter sin seier i den danske tronstriden Grevefeiden, og dermed. Norge gikk deretter inn i fredstid under Olav Kyrre, men på 1100-tallet brøt det ut en rekke borgerkriger. Som et forsøk på å skape fred i landet fikk Erling Skakke satt sin sønn Magnus på tronen i 1163. Magnus ble så drept av Sverre, en av birkebeinerne, og som straff for dette ble Sverre lyst i bann av paven Straffen er enten utlægd, utstøtelse av rettsfellesskapet, som betyr at en voldtektsforbryter straffritt kan drepes av enhver, ikke bare av den voldtattes slekt, Også i middelalderen hadde Norge og andre vestlige land klare regler som sikret et rettsvern også for kvinner

Forbrytelse og straff på 1500- og 1600-tallet - Kildenet

 1. Myte: I middelalderen brant man millioner av hekser. Enhver selvstendig tenkende kvinne sto i fare for å havne på bålet. Virkelighet: Så langt vi vet, brant man faktisk ikke en eneste heks i Norge i middelalderen. Heksebrenning er et fenomen som først setter inn for alvor med renessansen
 2. Middelalderen avløser Romerriket. Middelalderen begynner i Europa ved Det vestromerske rikets sammenbrudd i år 476. Det blir en periode med kamp om den verden som er igjen. Kongerikene som langsomt dukker opp i Europa, får sine første konger, og de gjør sitt beste for å utvide sine besittelser. Konger og kirke vokser sig sterke i.
 3. Kirken i middelalderen Kirken betydde svært mye for menneskene i middelalderen. Ble noen syke eller hvis det var uår eller krig trodde mange at det var gud som sendte sin straff over menneskene. Da var det bare kirken og dens hellige tjenere, prester og biskoper, som kunne hjelpe ved å be gud se i nåde til menneskene
 4. Kjøp 'Død som straff i middelalderen' av Audun Kjus fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978827477496

Grusomme straffer i middelalderen historienet

Dette er spørsmål som forskningsprosjektet Straffenivået og folks holdninger til straff i Norge nå gir svar på. Et nordisk prosjekt Prosjektet inngår i den nordiske undersøkelsen Holdninger til straff i Norden, som er et samarbeid mellom forskere fra Universitetet i Oslo, Københavns Universitet, Universitetet i Island, Stockholms Universitet og Universitetet i Helsinki Norge er et av de land i Europa som var tidligst ute med en landslov. Loven bygde på to grunnsteiner. Det kan være instruktivt å se nærmere på hvilke termer som er brukt om straff i middelalderen. «Hegna» betyr å straffe, men også å verne (fra «innhegning»). Trolig er det avledet av herrens plikt til å beskytte sine menn I norge skulle falskmyntnere straffes FalsKe Mynter og straFF i Middelalderen Falske mynter og straff i middelalderen Av Svein H. Gullbekk De mest kjente forfalskningene fra norsk middelalder er de såkalte Kalfarli-penningene fra 1280-årene. OslO Mynthandel auksjOn nr. 64 15

Var voldtekt vanlig i middelalderen

I middelalderen var tillit viktig. Det finnes ikke skriftlige kilder om eder i rettssaker før 1300-tallet i Norge, men et brev fra England på 900-tallet viser at det kunne hestehandles. Du kunne for eksempel få langt mindre straff om du sa at du hadde drept noen enn om du ikke innrømmet det Død som straff i middelalderen. Audun Kjus. I denne boken tar Audun Kjus oss til 1200-tallet og til innføringen av dødsstraff og strafferett i Norge. Boken handler om lovgivning, henrettelsesmåter og kongelig benådning. Samtidig får vi et innblikk i middelalderens ideologi og forestillingsverden. Les mer. Vår. Død som straff i middelalderen I denne boken tar Audun Kjus oss til 1200-tallet og til innføringen av dødsstraff og strafferett i Norge. Boken handler om lovgivning, henrettelsesmåter og kongelig benådning Død som straff i middelalderen. Tilbake til søkeresultater. Død som straff i middelalderen Audun Kjus (Innbundet) Tips en venn 259 kr Antall . Kjøp. I denne boken tar Audun Kjus oss til 1200-tallet og til innføringen av dødsstraff og strafferett i Norge. Boken handler om lovgivning, henrettelsesmåter og kongelig benådning De store kirkene i Oslo fikk etter hvert mange altere, og hvert alter hadde sin helgen. I Mariakirken var det hele 16. Svært mange av helgenene var martyrer fra den første kristne tiden, Men det var også mennesker som hadde kjempet for kristendommens sak i middelalderen eller som hadde levd et spesielt fromt eller religiøst liv

Straffemetoder - Store norske leksiko

I Norge var det i middelalderen åtte forskjellige munkeordener. I Oslo var fire av dem etablert, Benediktinerordenen, Cistercienserordenen, Dominikanerordenen og Franciskanerordenen. Middelalderens munkevesen har sine røtter ved Middelhavet Slik var klærne i middelalderen. Folks hverdagsklær i middelalderen hadde få likhetstrekk med klærne vi kjenner fra religiøs kunst. For første gang i Norge har Vedeler foretatt en systematisk undersøkelse av bevarte hverdagsklær fra rundt 1050 til 1400-tallet

Mildere straffer i norge. Fengslede hadde 30 prosent mindre risiko for å begå nye forbrytelser enn de som hadde mildere straff. Andelen som er i jobb er 40 prosent høyere enn de som har mildere straff. Det viser forskning utført på 20 000 fengslede i Norge I Norge har vi forskjellige måter å gjennomføre straffen på. Vår pris 299,-(portofritt). Boka handler om innføringen av dødsstraff og strafferett i Norge på 1200-tallet. Den tar for seg lovgivning, henrettelsesmåter og kongelig benådning, og. middelalderen: Langkirke: del av dagens kirke: Spor etter forløper påvist: Ibestad kirke: Ibestad: omkring 1170: Langkirke: revet og avløst av ny kirke i 1881: Samme tuft som ny kirke: Steinkirker i Vest-Agder. Kirke Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde Tveit kirke: Kristiansand: omkring 1100: Langkirke

Middelalderen i nordisk sammenheng har en noe annen periodeinndeling enn i det sydlige Europa. Vanligvis brukes begrepet middelalder om perioden fra ca. 1000 til 1536 og betegner således den periode hvor kristendommen ble innført i Norden, helt frem til reformasjonen. Ofte regner man middelalderens begynnelse når vikingtiden sluttet Ulike typer straff. Etaten Kriminalomsorgen er ansvarlig for gjennomføring av straffen. Straffegjennomføringsloven (lenke til lovdata.no) regulerer rammene for hvordan straffen skal gjennomføres. Bot. Bot kan brukes enten som den eneste straffen, eller i kombinasjon med fengselsstraff Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første kommersielle fiskeriene i Lofoten. Stadig flere fiskevær etablerte seg som faste b

Vikingtid og middelalder - Norgeshistori

Våpen i middelalderen i norge. Skytevåpen er en samlebetegnelse på våpen som skyter ut et prosjektil mot det tiltenkte målet. Vanligvis brukes uttrykket om våpen der drivmekanismen er trykk skapt av brenning av et drivmiddel (), selv om ordet også kan brukes om bue og armbrøst.I juridisk forstand er skytevåpen i Norge kruttvåpen Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000. Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antall Publisert 12. desember 2019; 2018; Straffereaksjoner i alt: 270 337: Forenklet forelegg: 206 036: Straffereaksjoner unntatt forenklet foreleg

USA vs

Gapestokk - Wikipedi

Død som straff i middelalderen - innbundet, Norsk, 2011. Forfatter: Audun Kjus. 259,-Sendes innen 4-5 virkedager Fri frakt fra 299 kr for privatpersoner. Beskrivelse. I denne boken tar Audun Kjus oss til 1200-tallet og til innføringen av dødsstraff og strafferett i Norge. Boken handler om lovgivning, henrettelsesmåter og kongelig benådning Straff er bare en liten del av sharia, men loven er helt klart en mannslov. Foto: Det finnes bare én tolkning av sharia, og den ble til i middelalderen. Det finnes fire hovedlovskoler i sunniislam, altså fire varianter av sharia, NORGE. 22. juni 2017 I middelalderen representerte byen noe nytt ― et sted for mer spesialisert arbeid i tillegg til å fungere som lager for landskylden som var forbeholdt kongen, kirken og andre stormenn. I tillegg til spesifikke håndverk, drev byboerne med dyrking av planter, de holdt husdyr, og de hadde tilgang på fiske. Alt dette var viktige deler av middelalderens byliv som skilte seg fra omlandet, også. Tidsperioden Middelalderen Middelalderen er delt inn i tre perioder : Tidlig middelalder : 500 - 1000 Høymiddelalder: 1000 - 1300 Senmiddelalder: 1300 - 1500 Tidlig middelalder (ca. 500-1000) Tidlig middelalder i Norge regnes som tiden mellom slaget ved Stamford Bridge i 1066 og slaget ved Fimreite i 1184

Historie Vg2 og Vg3 - Konge og kirke - maktkamp og

 1. Bergen i middelalderen Relgion Svartedauen Kongens og kirkas makt Rundt år 950-1000 kom den kristne troen til Norge. Troen på kun en allmektig Gud som både kunne belønne og straffe overtok etter alle de norrønne Gudene. Det som stod sentralt i toen var den åndelige synet p
 2. Middelalderen i Norge 900-tallet 900- og 1000-tallet - handlingen i ættesagaene finner sted på Island 1000-tallet 1030 - slaget på Stiklestad der Olav den hellige døde - etter dette regnes Norge som kristnet 1100-tallet o 1177 - kong Sverre ble birkebeinerkonge etter at den forrige birkebeinerkongen, Øystein Møyla, døde i slaget i Re
 3. Kjøp Død som straff i middelalderen fra Bokklubber I denne boken tar Audun Kjus oss til 1200-tallet og til innføringen av dødsstraff og strafferett i Norge. Boken handler om lovgivning, henrettelsesmåter og kongelig benådning. Samtidig får vi et innblikk i middelalderens ideologi og forestillingsverden
 4. Middelalderen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Middelalderen. Investiturstriden. Kilde 1: Pave Gregors 7s bannlysing av kong Henrik 4 (senere keiser) i Hvilke sanksjoner (typer av straff) er det han iverksetter overfor Henrik 4? Hva galt har Henrik gjort ifølge Gregor
 5. Kjøp Død som straff i middelalderen fra Tanum I denne boken tar Audun Kjus oss til 1200-tallet og til innføringen av dødsstraff og strafferett i Norge. Boken handler om lovgivning, henrettelsesmåter og kongelig benådning. Samtidig får vi et innblikk i middelalderens ideologi og forestillingsverden
 6. Det var fem rene kvinneklostre i Norge i middelalderen, grunnlagt tidlig på eller ved midten av 1100-tallet. I Bergen lå Nonneseter kloster mellom nåværende jernbanestasjon og buss-stasjonen. I 1320 var det 35 nonner i klosteret

Falske mynter og straff i middelalderen Av Svein H. Gullbek I middelalderen var det en lov som sa at alle kongssønner hadde rett til å bli valgt til konge av bøndene når faren døde. Hvis de ble valgt, styrte de landet sammen i et samkongedømme. 17. Hvorfor brøt det ut borgerkriger i Norge på 1100-tallet Bjørn Bandlien fikk pris for fremragende bidrag til kvinneforskning i 1998 av Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo, på Senterets nyttårsselskap 15. januar 1999, for sin hovedoppgave Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder i historie ved Universitetet i Oslo Hvordan ble man en hellig mann i middelalderen? M iddelalderens munker var menn som ville vie sitt liv til Gud og lokalsamfunnet. Ordet munk kommer av det greske monos som betyr alene. Livet deres ville for det meste foregå innenfor klosterets murer

En byvandring i Gamle Oslo fører oss gjennom rester av kirker, klostre, hospital, bispegård, kongsgård og ladegård. I vår tid hentes denne eldste historien fram gjennom opparbeidelse av parker og generell byfornyelse. Vi skal først og fremst ta for oss den religiøse arven. Middelalderbyggene i Oslo Vi skal ta for oss middelalderbygg i Oslo som opprinnelig var del [ Straff er en reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former.. Straff kan ilegges i alt fra situasjoner der mødre straffer sine barn for uakseptabel oppførsel og til situasjoner der stater ilegger sanksjoner overfor andre stater Fengslede hadde 30 prosent mindre risiko for å begå nye forbrytelser enn de som hadde mildere straff. Andelen som er i jobb er 40 prosent høyere enn de som har mildere straff. Det viser forskning utført på 20 000 fengslede i Norge Det har vært rundt 300 kirker i Norge og omtrent halvparten er bevart eller har deler bevart fra middelalderen Den gjør narr av hedenske religioner; Den forteller om en reise fra helvete til paradis; Den forteller på en morsom måte om gudene i all verdens religione

gjennom middelalderen. Selv om disse historienes legitimitet nok kan bli trukket i tvil, er de 1420. I betydningen Norge menes områder som da det aktuelle mirakelet skal ha skjedd ble som straff for en forbrytelse han ikke hadde begått Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om middelalderen med lenker og bilder I middelalderen nådde kvinneklostrene sin høyde på 1100-tallet, de fleste underlagt Benediktiner-reglene. Dette århundre var en tid med store endringer i Europa, økonomisk, sosialt og kulturelt. Byliv og handel ekspanderte, og nye ordener ble opprettet med byene som særlig virkefelt

80 romaner for deg som har det travelt bok - Henrik Lange .pd Hansaen handlet i Norge hovedsakelig tørrfisk. Den ble eksportert fra Norge til Sentral- og Sør-Europa. Hansaen var en økonomisk stormakt i (til dels også bønder), som hver for seg var representert i stenderforfatningene i middelalderen og den nyere tid. Borgere og bønder kaltes på 1700-tallet under ett for tredjestanden. De. Middelalderen i Europa var preget av kirkens dominerende rolle. Norge var ikke noe unntak, selv om vi kom noe senere på banen. Etter at kong Olav Haraldsson, som kjempet for å kristne Norge, falt i slaget på Stiklestad i 1030, ble han erklært hellig av biskopen i Nidaros

Historie Vg2 og Vg3 - Høymiddelalderen i Norge - NDL

Handel i middelalderen i Norge: Handel generelt: Den lokale handelen i middelalderen foregikk i byer, på faste markedsplasser og ved omreisende kramkarer. De fleste handelsplassene lå ved kysten og i fjordene, men også enkelte i innlandet Vestens musikkhistorie kan spores tilbake til den sosiale og religiøse utviklingen som fant sted i Europa i løpet av middelalderen, som strekker seg fra cirka år 500 e Kr. til første halvdel. Norges klostre i middelalderen. Tweet. Artikkel av Øivind Lunde i Fortidsminneforeningens årbok 1987, side 85-119, utgitt Oslo 1987. Gjengitt med tillatelse. Innhold. Person­galleri Norge Adresse­­forandring Apper. Navigasjon. Norges klostre i middelalderen Nettstedskart Runeinnskriften på denne steinen forteller oss at i «tolv vintrer hadde kristendommen vært i Norge », og er ett av de tidligste vitnesbyrdene om innføringen av kristendommen her i landet. Steinen betegnes som Norges dåpsattest ettersom dette er første gangen vi kjenner til bruken av navnet «Nóregi» - altså «Norge» Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

Fengsel som straff i norsk middelalder - KRIM2904 - Vår

Norge har en rik kirkeutsmykning fra middelalderen. Altertavler, sidealter, helgenskap og frontaler med mer, men lite monumentalmalerier. Både steinkirker og stavkirker fra middelalderen har alle hatt en rik visuell utsmykning i sin tid. Den visuelle utsmykningen Efterladte Skrifter. 2 Afd. 1 : Norges Stats- og Retsforfatning i Middelalderen En undersøkelse av underpantets stilling i norsk rett før Christian V's Norske lov basert på tingbøkene fra Stavanger len 1613-1661 ; Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende. 1 : fra 1753 til 1756 inclusiv

middelalderen - Store norske leksiko

Straffemetoder i Norge. Pisking Den som ble dømt til kakstryking, ble bundet til en stake på et sted der det var mye folk, for eksempel på torget i en by, og pisket offentleg. Piskingen kunne være hard nok å bære, men det var ikke alltid at straffen besto av mange piskeslag Tortur i Norge I Norge er det liten aksept for mishandling av fanger i fengsel eller varetekt, og det er lenge siden Amnesty har tatt opp et tilfelle av tortur i Norge. Men Norge har en del utfordringer blant annet med forholdsvis mye bruk av varetekt og isolasjon, dårlig ivaretakelse av psykisk syke i fengsler og at anholdte må tilbringe altfor lang tid på glattcelle For det første kompetansemålet diskuterer jeg selve begrepet middelalderen, og ser litt på alternative periodiseringer i andre kulturer. For det andre gir jeg først korte eksempler på hva som menes meg begrepene kontinuitet og endring, før jeg ser grundigere på overgangen fra vikingtid til kongetid i Norge, og på hvilke måter dette medførte brudd og kontinuitet hos oss

Samfunn og stat i Norge i middelalderen. Historien om det sanne korset, ca. 1310. Alterfrontal (forstykket på et alterbord) fra Nedstryn kirke: Hvilke områder omfattet den norske staten? Hvem hadde egentlig makten i Norge Straff for kjøring i påvirket tilstand blir ofte mye strengere om du tidligere er dømt for det samme. Dette gjelder også for kjøring med lavpromille. Veldig mange av de som blir dømt til ubetinget fengsel for kjøring i påvirket tilstand soner i stedet straffen med fotlenke Livet i Norge i middelalderen; Tilbake. Livet i Norge i middelalderen Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta. «Når Guds sønn henger på korset, er det ikke den lidende og døende Jesus som vi kjenner fra krusifiksene senere i middelalderen, men som den seirende og triumferende kongen.» (Alnæs, 1996,s.210) Når riket hadde fått en ny religion var det også behov for lover og regler som gjaldt for et helt og samlet Norge Veitrafikken i Norge har mange lover, regler og forskrifter som politiet bruker i hvert enkelt tilfelle. Dette må du betale i gebyr Politiet kan gi deg gebyr hvis du for eksempel parkerer feil, ikke bruker bilbelte, kjører med piggdekk når det ikke er lov, eller kjører motorsykkel uten hjelm

Norge i middelalderen. Under finner du noen lenker med variert informasjon om middelalderen i Norge. Velg ett eller flere steder og finn ut mer om middelalderen på disse stedene. Nettressurser Gamle naboer. http:/ / www. gamlenaboar. uib. no/ b_ mellomside_ middel. htm. Vestnorsk arkeologi Kriminalitet og straff. I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år. Det betyr at du ikke kan bli straffet av politiet og domstolen hvis du bryter loven og er yngre enn 15 år. Det betyr ikke at det er fritt frem til å gjøre noe galt før du fyller 15 - det kan fortsatt få konsekvenser for deg Norge blir et kristent land Rundt om i Norge finnes det i dag flere steinkors og kors risset inn i fjellet. Disse stammer fra perioden 800 til år 1000, tiden da Norge ble kristnet. De fleste er å finne på Vestlandet, den delen av landet som hadde de klareste forbindelsene med kontinentet og de britiske øyer Middelalderen (1030 - 1536) Storhetstid. 11- og 1200-tallet ble en blomstringstid for Norge - økonomisk, politisk og kulturelt. For første gang fikk landet et organisert statsapparat og en sterk kongemakt, og Norge la nytt land under seg: Norgesveldet omfattet både vesterhavsøyene, Island, Grønland og Man, foruten Jämtland Norsk dokumentarserie. Middelalderen var ikke bare mørk, slik mytene sier. For det var på denne tida bykulturen vokste fram og urbaniseringen startet. I dette siste programmet om arkeologene besøker de blant annet nye utgravinger i Oslo og Tønsberg. Programleder: Arne Hjeltnes. (8:8

Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene Straff for promillekjøring. Blir du dømt for kjøring i påvirket tilstand gir vegtrafikkloven retningslinjer for hvilken straff retten skal idømme og tapsforskriften anvisning på hvor lenge du må være uten førerkort Start studying Vikingtiden og middelalderen i Norge. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools I middelalderen betalte folk oftest landskyld med naturalia, for eksempel korn, smør, skinn eller fisk. landsloven, felles lovbok for hele Norge utarbeidet under kong Magnus Lagabøte i 1270-årene. Den bygde på de gamle landskapslovene Forbrytelse og straff. Oversikt over domstolarkiver. Den hadde røtter tilbake i middelalderen da byrådet fungerte som domstol. Den øverste retten i Norge har skiftet navn og organisasjonsform fire ganger. Herredagen. Herredagen var øverste rett i Norge fra 1539 til 1664

 • Boligjakten 2018.
 • Seann william scott.
 • Helligdager 2019.
 • Motivasjonsbrev kunsthøgskolen.
 • Skorpioner i ørkenen.
 • Mill varmeovn.
 • Hvor mye koster det å ha hest på helfor.
 • Ay maria que punteria capitulo 12.
 • Menieres.
 • Hva skal en varedeklarasjon inneholde kosmetikk.
 • First price nudler kalorier.
 • Falske profiler på facebook.
 • Hovden badeland pris.
 • Farbe türkis bedeutung.
 • Mietwohnung duttendorf.
 • Reparere mur ute.
 • Varta agm batteri.
 • Preposisjoner oppgaver engelsk.
 • Billig middag rema 1000.
 • The fountainhead movie.
 • Flurkarte online kostenlos.
 • Bad berleburg tourismus.
 • Ufc fight night 124.
 • Gårds og bruksnummer trysil.
 • Nachtschicht kaiserslautern karfreitag.
 • Krav til brakke på byggeplass.
 • Carbon fahrrad gebraucht.
 • Studentkort dnb.
 • Knossos palast.
 • Großer gott wir loben dich text evangelisch.
 • Demontere skyvedørsgarderobe.
 • Hysteroskopi erfaringer.
 • Sherry fass 5l.
 • Møllergata skole basseng.
 • Transportbur stor katt.
 • Hva er utroskap.
 • Zoo leipzig gondwanaland bootsfahrt.
 • Umoralsk kryssord.
 • Drohne verboten.
 • Koon kassel.
 • Vitamin d melk.