Home

Utvidende tolkning

Utvidende tolkning er når rettsregelen omfatter flere forhold enn lovteksten Forskjellig fra utvidende tolkning, men ofte vanskelig å skjelne fra denne, er analogisk tolkning. Man søker her tilbake til et mer omfattende rettsprinsipp og anvender dette på likeartede forhold (se analogi - jus) Utvidende tolkning. Med utvidende tolkning mener vi at lovteksten blir brukt ut over den vanlige, språklige forståelsen av lovteksten. Vi strekker lovteksten lenger enn vanlig, men likevel ikke lenger enn at resultatet ligger innenfor den ytre rammen for den språklige forståelsen Utvidende og analogisk tolkning Utvitende tolkning er når en lov er gitt større omfang enn det dens lovtekst språklig skulle tilsi. Et eksempel er Passbåt-dommen hvor promilleregler for skip ble gjeldende for passbåtfører Forskjellen på innskrenkende- og utvidende tolkning . Ved innskrenkende tolkning starter du innenfor ordlyden. Så skyter du ut, skaver vekk, forhold som dekkes av lovteksten. Ved utvidende tolkning og analogi befinner du deg innenfor ordlyden. Spørsmålet er om tilfellet skal omfattes av loven enda det faller utenfor ordlyden

Utvidende tolkning - Jusleksikon

Innskrenkende tolkning betyr å tolke en bestemmelse i en lov eller annen rettskilde slik at man gir den et snevrere virkeområde enn ordlyden tilsier. For eksempel sto det tidligere i Grunnlovens § 16 at Kongen skulle anordne all offentlig kirke- og gudstjeneste. Dette ble tolket innskrenkende til at bestemmelsen bare gjaldt statskirken Analogisk tolkning betyr at rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold. Se også . Analogi; Antitetisk tolkning; Lovtolkning; Presiserende tolkning; Innskrenkende tolkning; Utvidende tolkning

kontraktsrett - Advokatfirmaet NicolaisenPPT - STRAFFERETT - våren 2012 PowerPoint Presentation

Antitetisk tolkning, ved tolkning av lover og andre juridiske kilder det å tolke en bestemmelse slik at det som ikke dekkes av ordlyden, behandles annerledes enn det som dekkes av ordlyden. Eksempel: Ifølge vergemålsloven av 26. mars 2010 § 8 er den som ikke er fylt 18 år, mindreårig. En antitetisk tolkning av bestemmelsen leder da til at personer som er fylt 18 år, ikke er mindreårige. Eksempler på utvidende tolking er sjarkdommen Rt 1966 s. 916 og passbåtdommen Rt 1973 s. 433. Eksempler på at utvidende tolking ikke ble foretatt er telefonsjikanedommen Rt 1952 s. 989. Her er det et pluss om kand. reflekterer over hvorfor det ble foretatt utvidende tolking i de to førstnevnte tilfellene, men ikke i det siste

2. Innskrenkende tolkning 2.1 Hva menes med begrepet? 2.1.1 Definisjon 2.1.2 Forholdet til presiserende tolkning 2.2 Grunnleggende årsaker til at man gjør bruk av innskrenkende tolkninger 2.3 Argumenter for innskrenkende tolkning 2.4 Noen eksempler fra praksis på innskrenkende tolkning 3. Utvidende tolkning 3.1 Hva menes med begrepet : utvidende tolkning av en lov større rekkevidde enn ordlyden skulle tilsi utvidende tolkning av en lov større rekkevidde enn ordlyden skulle tilsi 1 gjøre større, mer omfattende, vide ut utvide veien, stua utvide veien, stua / utvide sin horisont utvide sin horison I hvilken grad er det adgang til å tolke straffebestemmelser utvidende etter gjeldende rett? Med hovedvekt i en analyse av et utvalg høyesterettsavgjørelser kartlegger denne oppgaven hva som er gjeldende rett

For utvidende tolkning bruker Eckhoff eksemplet med lover som bare sier han, men som i lovspråket betyr hun eller han (s. 106). 3. Begrepene innskrenkende og utvidende tolkning, er navnet på resultatet av tolkningsprosessen etter at de relevante rettskildefaktorene er tatt i betraktning Inngrepets art kan også avskjære en særlig utvidende tolkning eller analogisk anvendelse av lov. Dette er i teorien kalt det relative legalitetsprinsipp. Legalitetsprinsippet ble grunnlovsfestet ved grunnlovsvedtak i 2014, se grl. § 113. Forvaltningsskjønn. Vanligvis er det slik. Det er da ikke behov for å begrunne en slik løsning med en utvidende tolkning av bestemmelsen i loven § 20 annet ledd annet punktum. Vi har merket oss at Rikstrygdeverket i september 1999 tok inn en tilføyelse i retningslinjene for praktiseringen av forvaltningsloven § 20 annet ledd annet punktum i rundskriv 1. november 1997 nr. 71,. Uttalelsen kan således ikke legges til grunn for en utvidende tolkning av «lossing» slik som Selskapet hevder. Videre viser Selskapet til bindende forhåndsuttalelse 2017-601SFS (BFU) som gjaldt transport av fisk inklusiv bløgging og [bearbeiding] i forbindelse med lasteprosessen Det er to betingelser for unntaket som gjelder FOU-kontrakter. For det første er det en betingelse at hovedelementet i kontrakten må være forskning og utvikling (FoU), dvs. at over 50 prosent av kontrakten innebærer ny kunnskap. For det andre er det en betingelse enten at oppdragsgiver ikke betaler fullt ut for FoU-tjenesten, eller at FoU-tjenesten ikke tilfalle

Utvidende tolkning av straffebestemmelser - Hva er gjeldende rett? Markussen, Erik Rustad. Master thesis. View/ Open. 605.pdf (508.7Kb) Year 2019. Det juridiske fakultet [7785] Abstract I hvilken grad er det adgang til å tolke straffebestemmelser utvidende etter gjeldende rett utvide en brøk multiplisere teller og nevner med samme tall multiplisere teller og nevner med samme tal En utvidende tolkning av § 12-1 tredje ledd, som innebærer en innskrenkning av grunneiers rettigheter etter plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd, bør ha en klar hjemmel. Plan- og bygningsloven har således ikke et generelt plankrav for utbygging III Å tolke en bildebok Bruk av analysebegreper som verktøy i utviklingen av elevenes tolkningsferdigheter Elevtegning etter arbeidet med analyse og tolkning av Håret til mamma (Dahle & Nyhus, 2007) Tegningen er ikke en del av dataene i prosjektet, men har blitt tegnet i etterkant av en av elevene so

• (v) Utvidende tolkning -Utgangspunkt: Ordlyden følges -Særlige skranker for utvidende tolkning • Grl. § 96/EMK art. 7, jf. Rt. 2012 s. 752 (Hjorteskrott) • Annerledes der en regel fritar for straff, jf. Rt. 1997 s. 1341 (Hønsehauk I) • Også på privatrettens område, visse skranker, se Rt. 2013 s. 80 Rimelig tolkning i lys av samfunnsutviklingen. Selv om ordlyden i en arbeidsavtale isolert utelukker et tolkningsalternativ, kan likevel den fleksibiliteten avtalen legger opp til begrunne en utvidende tolkning. En slik rimelighetstolkning er begrunnet i løpende forhold og det faktum at en arbeidskontrakt strekker seg over en ubestemt tidsperiode Arbeidstilsynet har i ett nytt vedtak funnet å underlegge dekningsloven § 9-3 nr. 1 fjerde ledd en utvidende tolkning. Tilsynet fant at en selgers lønnskrav var dekket av lønnsgarantiordningen på tross av hans oppsigelsesfrist ikke fulgte av arbeidsmiljøloven eller tariffavtale, men av bestemmelsen i agenturloven § 40 Utvidende tolkning er det motsatte. Tolker man loven utvidende går man ut i fra at lovgiver har ment at loven skal fange opp forhold som ikke eksplisitt er nevnt i lovteksten. Antitetisk tolkning vil si at man ser på hva konsekvensen av det motsatte vil være

tolkning - jus - Store norske leksiko

Ordlydsfortolkning (en tar loven på ordet), presiserende tolkning (rettsregelen har et mer presist innhold enn lovteksten), innskrenkende tolkning (rettsregelen omfatter mindre enn lovteksten), utvidende tolkning (rettsregelen omfatter flere forhold enn lovteksten), analogisk tolkning (rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold) og antitetisk tolkning. Abstract I hvilken grad er det adgang til å tolke straffebestemmelser utvidende etter gjeldende rett? Med hovedvekt i en analyse av et utvalg høyesterettsavgjørelser kartlegger denne oppgaven hva som er gjeldende rett En utvidende tolkning er på en måte en liten utvidelse av regelen, litt motsatt av innskrenkende tolkning, men ikke en så stor utvidelse som en analogi. Analogisk tolkning er når man gir en regel anvendelse på et liknende tilfelle som det loven omtaler, men som ikke er helt likt, for eksempel benytter noe som egentlig gjelder barn om f.eks dyrehold, eller benytter noe som egentlig gjelder. tolkning. Ved utvidende tolkning vil rettsanvender strekke litt på lovteksten for å fange opp et faktum som, etter en alminnelig språklig forståelse, faller utenfor lovtekstens rekkevidde. Den aktuelle lovbestemmelses eller det aktuelle vilkårs virkeområde og omfan

Dalefag.no - 1.3 Tolkning av lovtekste

 1. Det eksisterer derfor ikke noe tomrom som det er naturlig å fylle gjennom en utvidende tolkning av rettens kompetanse etter § 68. I tillegg er det gitt en rekke bestemmelser for fylkesmannens saksbehandling som avviker fra dem som gjelder for rettens behandling av fratakelsessakene, jf. vergemålsloven §§ 55 til 67
 2. Det er derfor ikke tale om noen innskrenkende eller utvidende tolkning av lovbestemmelsen når OECDs retningslinjer tillegges betydning. Men retningslinjene gir et mer presist uttrykk for innholdet i skatteloven § 54 første ledd
 3. Ved en tolkning av forarbeidene med reelle hensyn kom imidlertid Høyesterett til at det var grunn for å anvende bestemmelsen fordi den var ment å favne også høns. Det er litt uklart om dette innebærer en utvidende tolkning av loven, eller en analogisk anvendelse av prinsippet, men saken er et eksempel hvor forarbeidene har blitt vektet tyngre enn lovens ordlyd
 4. Utvidende tolkning av varemerkebruk? Som nevnt er det en nødvendig forutsetning for krenkelse av § 4 (1) bokstav a at en av funksjonene til varemerket står i fare for å bli skadet. I HR-2018-110-a (Ensilox) avsnitt 36 ble dette uttrykt som at: « Når kjennetegnene, som i saken her, er like og knytter seg til samme vare - såkalt dobbel identitet - er vernet etter bokstav a i.

Utvidende og analogisk tolkning - Bakkenblog

Innskrenkende tolkning - Jusleksikon

2.3.1 Adgangen til utvidende tolkning Dekningsloven er preseptorisk, og regulerer et rettsområde hvor det generelt skal utvises tilbakeholdenhet med å utvide bestemmelsenes anvendelsesområde: Fra den alminnelige betalingsmottakers synsvinkel er viktig å vite under hvilke omstendigheter en mottatt betaling kan omstøtes av betalerens konkursbo Skatte-ABC 2017/18 kan alternativt bygge på en utvidende tolkning av realisasjonsbegrepet i skatteloven § 9-2 første ledd, slik at det legges til grunn at interessefellesskapet er årsaken til at overføringen er vederlagsfri, og at § 13-1 dermed benyttes for å korrigere vederlaget fra kr 0 til markedspris Boka inneholder tolkningsresultater og avgjørelser fra de tre mest sentrale internasjonale menneskerettighetsorganene Tolkningsresultater på tvers av lovteksten. Utvidende tolkning. Man legger til noe som etter vanlig forståelse ikke dekkes av lovteksten. Rt. 1973 s. 433. Dalefag.no - 1.3 Tolkning av lovtekste . Oppgaver til kapittel 2.

Det andre er at betalingen skal dokumenteres. Forskriften omtaler her fysisk plassering av kvittering «bak frontruten» men nemnda fant at vilkåret også må forstås som et generelt krav om dokumentasjon ved elektronisk registrering etter en utvidende tolkning av bestemmelsen «Om presiserende, innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk lovtolking. 3.2.3 Utvidende tolkning Utvidende tolkning vil si at vi tolker lovens ordlyd til å omfatte mer enn det vi til daglig legger i ordet. Vi «tøyer begrepet» ut over det de fleste vil legge i det.

Spørsmålet er følgelig om det er grunnlag for en utvidende tolkning av bestemmelsen. I NOU 1992: 35 side 25 uttales det om forslaget til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 ny bokstav f: Vilkåret om at kreditor selv må ha presentert det skriftlige dokument for debitor antas å følge av god inkassoskikk Er nært opp til utvidende tolkning - forskjellen betegnes gjerne slik at det forhold lovteksten nå gis anvendelse på, ligger fjernere fra dens tekst enn ved utvidende tolkning. Isbjørndommen: En mann dreper en isbjørn i nødverge, HR bruker nødvergebestemmelsen i str analogisk Arveloven (morder): Arveloven § 73 gir hjemmel til å fradømme en morder rett til å arve Innskrenkende tolkning. Når man gir en rettsregel anvendelse på et mindre område enn det lovteksten skulle tyde på er dette en innskrenkende tolkning. Publisert 2017-09-25 Forfatter Ove Kategorier Skolenotater ⇢ Juss. Neste Neste innlegg: Utvidende og analogisk tolkning Skattekontoret er enig med skattepliktige i at lovens formål til en viss grad kan tale for utvidende/analogisk tolkning i dette tilfellet. I forarbeidene fremgår det at et av formålene med liberale regler for salg av egen bolig, er reinvesteringshensyn. Det vil si at man kan investere gevinsten fra egen bolig i ny egen bolig

Utvidende tolkning (32 avgjørelser) Andre forhold av interesse; Rt-1978-1430 på s. 1441 (flertallet på 3) Uklar ordlyd - vaghet (27 avgjørelser) Når svikter hjemmelen? Uklar ordlyd - vaghet (21 avgjørelser) Når svikter hjemmelen; Overordnede trekk ved avgjørelsene (38) Møte med en konkret sa En slik utvidende tolkning kan være naturlig og «riktig» dersom andre rettskilder støtter opp under et slikt tolkningsresultat. Et eksempel på en utvidende tolkning har vi i Grunnloven § 25 Det er ikke holdepunkter i lov, forskrift, forarbeider eller juridisk teori for en utvidende tolkning av § 2-5 femte ledd til å omfatte situasjonen hvor kommunen vedtar endret hovedmål for en eksisterende skole. Det er derfor ikke grunnlag for at endring av hovedmål kan få samme anvendelse som overføring til ny skole De hensyn som Skatt øst har pekt på kan ikke gi grunnlag for en utvidende tolkning av ordlyden i ligningsloven § 10-4 nr. 1. Jeg er derfor kommet til at det oppgrossede beregningsgrunnlaget fra et summarisk fellesoppgjør vanskelig kan anvendes som beregningsgrunnlag for tilleggsavgift til arbeidsgiveravgift

Bokmålsordboka: Ordet 'UTVID' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor utvidende Høyesterettsdommen (HR-2018-1983-A) gir en annen tolkning enn det som følger av en naturlig språklig forståelse av aksjeloven § 16-9. Høyesterett legger i dommen til grunn en utvidende tolkning av loven og etablerer en regel der utløpet av kredi-torfristen utgjør et skjæringstidspunkt, hvor enhver etterfølgende utdeling fr Ordlyden i Grl. § 96 sier at ingen kan dømmes uten etter lov og ingen kan straffes uten etter dom. Dersom jeg tolker DØMMES som STRAFFEDØMMES, blir det en innskrenkende eller presiserende tolkning av ordlyden Departementet er kommet til at et krav om tariffavtale for de skoler som går inn under privatskoleloven er et så vidt omfattende inngrep at det krever en mer direkte hjemmel enn en utvidende tolkning av begrepet lønns- og arbeidsvilkår til å omfatte også tariffavtale

Lovtolkning - Jusleksikon

- Som fremhevet av lagmannsretten kan ikke retten tette «hull» i regelverket gjennom en utvidende tolkning av loven. En godt prinsipp er at svakheter i loven bør bøtes ved lovendring, i stedet for at Skatteetaten forsøker seg med utvidende fortolkning av loven Spørsmålet er dermed om man kan foreta en utvidende tolkning for å pålegge en slik varslingsplikt også i en situasjon der utlevering allerede har funnet sted, uten at varsling ble foretatt. Situasjonen er altså den, at om sykehuset selv hadde blitt klar over at dataene ville bli lastet ned og overført til USA av GE, ville det ha foreligget en informasjonsplikt på et tidligere tidspunkt Eksamen | Rettslære 2 Våren 2015 Rettslære 2 Eksamensbesvarelse i Rettslære 2 fra våren 2015. Besvarelsen inneholder oppgaver om forvaltningsloven, avtaleloven og forbrukerkjøpsloven og svarer på rettstvister innenfor disse tre lovene

analogi - jus - Store norske leksiko

 1. Sekretariatet kan ikke se at det er rettskildemessig dekning for en slik utvidende tolkning av bestemmelsen. Som nevnt av skattekontoret, fremgår det tvert imot eksplisitt av lovens forarbeider, Ot.prp.nr. 76 (2008-2009), at merverdiavgiftsloven § 4-7 annet ledd ikke gjelder ved frivillig omgjøring
 2. utvidende tolkning; analogisk tolkning; antitetisk tolkning; Loven «må» tolkes slik at den når sitt formål, særlig når lovteksten gir plass for flere forståelser. (uselvstendig tolkning av lovteksten) dette kan også medføre innskrenkende tolkning o.l

Presiserende tolkning - Jusleksikon

 1. Forfatteren peker på at fleksibiliteten i arbeidstakerbegrepet kan benyttes i en utvidende tolkning som omfatter gråsonetilfeller. Det argumenteres for at det vil være i tråd med arbeidstvistlovens formål, avhjelpe avgrensningsproblemer, effektivisere forhandlingsretten og derfor kunne være en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen på arbeidsmarkedet
 2. Spørsmålet var derfor om man kan foreta en utvidende tolkning for å pålegge en slik varslingsplikt. Nemnda vurderte reelle hensyn i lys av tidligere Høyesterettsdommer og nemndas flertall konkluderte med at det i denne saken forelå rettslig grunnlag for å pålegge sykehuset en informasjonsplikt
 3. Bokmålsordboka: Ordet 'UTVIDET' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor
 4. § 10-1 hjemler etter sin ordlyd adgang for leiesøkende. Vesiren argumenterer for en utvidende tolkning i forhold til kjøpere og nødvendige forberedelser til slikt. Jus-student argumenterer for at regelen skal forstås strengt etter ordlyden. Og ingen av dere har presentert noen rettskilder som argumentasjon
 5. andre ledd andre punktum, og at det ikke var grunnlag for utvidende tolkning av hjemmelsbestemmelsen. (9) Målselv kommune anket til lagmannsretten. Under saksforberedelsen ble det besluttet å dele forhandlingene, slik at lagmannsretten først skulle avgjøre om det var rettslig grunnlag for Målselv kommunes refusjonskrav
 6. Praktiseringen av bestemmelsen er av stor betydning for dem det gjelder. Som beskrevet over vil en tolkning i tråd med ordlyden kunne gi urimelige resultater. Samtidig vil et regelverk som krever enten utvidende eller innskrenkede tolkning for å komme til et rimelig resultat, vanskelig sikre forutsigbarhet og likebehandling

innskrenkende tolkning - Store norske leksiko

formålsrettet, utvidende tolkning av arbeidsmiljølovens lønnsbegrep. Oppgavens hypotese er at Høyesteretts avgjørelse i Manpower-dommen på en legitim måte utvider rammene for lønnsbegrepets omfang i forhold til forståelsen lagt til grunn i tidligere teori og praksis At spørsmålet om innskrenkende eller utvidende tolkning, som navn på tolkningsutfallet, skal bedømmes i forhold til en ordlyd av bestemmelsen som fra først av forutsettes å ligge fast, synes å være den vanlige måten å formulere denne problemstillingen på, se Torstein Eckhoff, Rettskildelære (5. utg. 2000) v/ Jan E. Helgesen s. 118 ff. Jeg antar at Carl August Fleischer, Rettskilder. (16) Det er ikke grunnlag for noen utvidende tolkning av loven. Det er grunn til å utvise stor forsiktighet med utvidende tolkning av rettsvernsregler. At nyere lovregler av lignende art benytter andre formuleringer, gir ikke grunnlag for en videre forståelse av tinglysingslovens avtalebegrep enn det en naturlig lesning av ordlyden tilsier

Analogisk tolkning - Jusleksikon

Posts about utvidende tolkning written by hmll. Studying law at Lillehammer University College, Norway. Although I hope these following notes are truthful, they are not to be seen as facts; - as they are simply part of my learning process Utvidende tolkning (rettsregelen omfatter flere forhold enn lovteksten).Det vil si at man gir en bestemmelse et videre virkeområde enn ordlyden skulle tilsi. Det er grunnlovs-teksten som i dette tilfellet som er universell. Ikke rettsregelen. Rettsregelen må følge grunnloven

antitetisk tolkning - Store norske leksiko

Når ordlyden er klar som i vår sak, krever en utvidende tolkning at det er klare holdepunkter i andre rettskilder, særlig når det er tale om lovanvendelse til skattyters ugunst. Det vises til Rt-1990-1293 (Ytterbøre) på side 1297 med videre henvisninger, hvor Høyesterett konkluderte med at en fortolkning som verken var kommet tydelig til uttrykk i lovteksten eller i forarbeidene, ikke. Det skal derfor tas hensyn til under hvilke omstendigheter ord og uttrykk ble til. Ordet «akvarium» blir i mange sammenhenger brukt i den utvidede betydningen, med fisker, sand, steiner og andre dekorasjonsgjenstander. Jeg mener det er nærliggende å tolke fullmakten utvidende i vårt tilfelle Internasjonalen tolkning. Når det gjelder tolkning av avtaler, bygger norsk rett på erklæringsteorien, som sier at en avtale skal tolkes ut fra en rimelig forståelse av avtaleteksten.Rettsanvenderen skal ved tolkningen tilstrebe å komme fram til et rimelig og fornuftig resultat Antitetisk betydning. Antitetisk tolkning er en av flere metoder som brukes i juridisk teori når lover skal tolkes. Antitetisk tolkning handler om det som faller utenfor lovteksten, hvor det ligger nær å lese noe inn i lovteksten, men resultatet av tolkningen er det motsatte av lovens vanlige resultat.Dette kalles også i jussen en motsetningsslutning

Sensorveiledning teori 3, 3 - Ui

I første rekke brukes kjennelsen ofte som det klassiske eksemplet på utvidende tolkning, noe man på generelt grunnlag bør være varsom med på legalitetsprinsippets område.1 Men hvorvidt saken i det hele tatt kan anses som et eksempel på utvidende tolkning avhenger av hvilket tolkningsvalg man foretar på slutningsstadiet av rettsanvendelsen juridisk metode rettsanvendelsesprosessen er den argumentasjonsprosessen som ligger til grunn for besvarelsen av et her brukes den juridiske en som bruke Innskrenkende tolkning Tolker formålet, og ting som i utgangspunktet er mot loven kan tolkes til å være lov. Sjelden. Eks: innekatten Emmeline. Utvidende og analogisk tolkning Bruker loven på et større område enn det som fremgår av ordlyden (Utvidende tolkning Selv med den mest utvidende tolkning man kan tenke seg uten å bryte helt med lovens ordlyd må det foreligge et aktivitetskrav til den private virksomheten - jfr. «utferdiger» - før man kan si at virksomheten omfattes av loven. I ansettelsessaker treffer Jobbnorge ingen vedtak Eksempler på at utvidende tolkning har skjedd finnes i Passbåt dommen Rt. 1973 s. 433, med senere dommer, jfr Mæland side 59 (petit). Noen kandidater vil kanskje nevne at det i Rt 1995. 1734 ikke ble foretatt utvidende tolkning ved føring av en 14 fots elvebåt med 4 hk motor. Når det gjelder andre dommer viser jeg til Mæland og Eckhoff

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Tolkning av avtaler ender ofte opp med en omfattende avveining. Etter at man har tolket ordlyden og trukket inn de momentene som er relevante for avtalen i tolkningsprosessen, må man velge det tolkningsalternativet som skal legges til grunn utvidende tolkning: kommentert 9. februar 2014 utvidende tolkning: kommentert 9. februar 2014 All aktivitet. Skriv en melding til Jan Erik ; Biografi. bør gå til en utvidende tolkning av stortingsvedtaket, fordi det da blir uhyre vanskelig å opprettholde en produksjon som i dette tilfelle er av betydning også for det norske forsvaret, idet dette skrog jo er av den type som vi også baserer oss på i det norske forsvaret mål om utvidende tolkning. 6. I to nyere dommer har Arbeidsretten dessuten fremhevet at når ordlyden er klar, må det kreves . sterke holdepunkterfor å legge til grunn en annen tolkning enn det som følger av en naturlig språklig forståelse. 7. IV . Den som hevder noe i strid med ordlyden, må godtgjøre a

Utvidende tolkning av straffebestemmelser - Hva er

En slik tolkning vil hindre at formålet med plankravet uthules. I fylkesmannens vedtak 6. mars 2012 siteres følgende fra kommunens vedtak om kommunens syn på formålet med bestemmelsen: «Hensynet er å sikre tilstrekkelig størrelse på nye tomter, blant annet for å hindre at det bygges for tett, både av hensyn til kapasitet på infrastruktur og for å opprettholde et åpent byggemønster. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang «utvidende tolkning» av bestemmelsen basert på intensjonen bak regelen. Dette argumentet kan ikke opprettholdes fordi bestemmelsen eksplisitt regulerer et helt annet faktisk tilfelle. En utvidende tolkning må ligge innenfor rammene av bestemmelsens ordlyd. Bestemmelsen er her anvendt analogisk på et tilfelle som er

Våre innlegg er til sammenlikning moderate og saklige i formen, og tar hennes meninger fullt ut på alvor. Å argumentere ensidig for en utvidende tolkning av dommen fra Strasbourg om politisk TV. «Det saksøkerne argumenterer for, er ved nærmere ettersyn en utpreget frirettslig, politisk og utvidende tolkning av paragraf 112, som går mye lenger enn grunnlovsgiver har ment og mye lenger enn det rettskildene gir grunnlag for. Og dersom denne tolkningen ikke holder, så faller saken Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

 • Nissan qashqai 2018 pris.
 • Sammenligning av jeg ser og aften på karl johan.
 • Sml betydning.
 • Tattoo letters font generator.
 • Bemanningsbyråer akershus.
 • Total mekanisk energi.
 • Akne.
 • Hvit sjokoladekrem med fløte.
 • Schmitz cargobull altenberge.
 • Fastlege løten.
 • Aniko kovacsics.
 • Vitamin d melk.
 • Lunos ego.
 • Baby 10 mnd våkner om natta.
 • Albert finney skyfall.
 • Apollo kino tartus.
 • Hva er utroskap.
 • Fransk musikk topplista.
 • Schwarze sapote kalorien.
 • Yucca palme blüten.
 • Morsom sang om å bli gammel.
 • Starbound mod installieren.
 • Patrick burke actor.
 • Sky club leipzig marusha.
 • Aromaterapi utdanning.
 • Jensen repeater setup.
 • For mye utflod.
 • Kjøpesenter munchen.
 • Hund lopper.
 • Benz neckarbischofsheim.
 • St.galler tagblatt aboservice.
 • Kysthospitalet i hagevik catering.
 • Km futsal møre og romsdal 2017.
 • Aktivitäten kaiserslautern umgebung.
 • Hunger games film list.
 • Nicht in die augen schauen können psychologie.
 • Første helikopter.
 • Dine tannleger landfalløya.
 • Virginia geschichte livius.
 • Katedraler i norge.
 • Discofox tanzen augsburg.