Home

Antikken religion

Antikkens religionskritikk er noen av historiens eldste kjente eksempler på en avvising av religiøse forestillinger som menneskeskapte illusjoner.Religionskritikken i antikken innebar sjelden en total avvising av religion, men kom snarere til uttrykk gjennom kritisk holdning til tradisjonelle mytologiske fortellinger om begivenheter i en fjern urtid I antikken mente de at fortellingene handlet om stamfedrenes historie. Gudene og gudinnene ble dyrket på egne kultsteder med ofring, prosesjoner og sang. Trosforestillingene og de religiøse tradisjonene som hørte til mytene i antikken, kalles gresk religion. De greske mytene er kjent gjennom diktningen og billedkunsten fra antikken Religion dominerte de fleste hendelser de gamle grekerne har deltatt i. I Athen, mer enn halvparten av dagene i året var religiøse festivaler Romersk religion ble begynt i den tradisjonelle religion som ble praktisert av befolkningen i byen Roma og Tiberdalen i det sentrale Italia.Da Roma var blitt sentrum i et vidstrakt imperium, kom romersk religion til å betegne en mengde meget forskjelligartede kultfellesskaper og religioner som alle ble dyrket av rikets innbyggere Vestens filosofiske tradisjon innledes med tenkerne i antikkens Hellas, og innen denne greske filosofien etableres også naturvitenskap og matematikk. De første filosofer er de såkalte joniske naturfilosofene på 500-tallet fvt. Den eldste vi kjenner navnet på var Thales fra Milet som hevdet at vannet er alle tings urstoff. Anaximander og Anaximenes tenkning er bevart i fragmenter

Antikkens religionskritikk - Wikipedi

Detaljert timeplan og informasjon om seminarene blir publisert på semestersiden ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet Innlevering av tema for muntlig presentasjon eller videopresentasjon i Canvas. Deltakelse på to halvdagsseminarer, med muntlig presentasjon eller videopresentasjon på ca. 10. Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr..Antikken inndeles i gresk antikk og romersk antikk.Det var en blomstringstid for gresk og romersk litteratur, med forfattere som Homer, Aiskhylos, Ovidius og andre

Antikken, eller den klassiske oldtiden, er en tradisjonell betegnelse for en historisk og kulturell epoke konsentrert i landene rundt Middelhavet, med særlig tyngdepunkt i Hellas og Italia. Man regner gjerne med at antikken innledes i Hellas ved overgangen fra bronsealder til jernalder, omkring år 1000 fvt., og avsluttes med det vestromerske keiserrikets undergang i år 476 evt Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.Antikkens Hellas blir av de fleste historikere regnet som den/de viktigste grunnleggerkultur/er for den vestlige sivilisasjon har kjennskap til dei viktigaste kjeldene til religion i antikken; har oversyn over endringane i religiøse førestillingar og praksis frå klassisk tid fram til seinantikken; har evne til å setja kunnskapane om antikkens religionar inn i vidare religionsvitskaplege samanhengar; Ferdigheiter: Studente

Oversiktsartikkel om norrøn religion. Religionen i vikingtiden kalles i norsk fagtradisjon for norrøn religion. Vikingtiden regnes vanligvis som perioden mellom år 750/800 og 1050. Den øvre grensen markerer religionsskiftet fra hedendom til kristendom som tradisjonelt danner epokeskille mellom vikingtid og middelalder. Da ble den før-kristne religionen forbudt ved lov, mens kristendommen. Romerriket var et rike i antikken med utgangspunkt i byen Roma. Det var et av historiens mektigste imperier. Begrepet Imperium Romanum betegner romernes herredømme over andre. Det var ikke navnet på en stat eller et land, slik den norske betegnelsen «Romerriket» kan gi inntrykk av. Romerriket hadde en helt annen struktur enn en moderne stat. Utgangspunktet for det romerske imperiet var.

gresk mytologi - Store norske leksiko

 1. antikken, barokken, Bernini, kunsthistorie, Michelangelo, Rafael, religionshistorie, renessansen, Roma Reise arnold Dette må seriøst være et av de dummeste innleggene jeg noensinne har sett
 2. Religionen spilte en sentral rolle i Romerrikets samfunnsliv og politikk. Som den greske, var den romerske religionen utvendig, dvs. rituell og kultisk; å ære gudene betydde først og fremst å gjøre sin plikt ved bønn, seremoni og offer. (SNL: Romersk mytologi. Egil Kraggerud
 3. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 4. erende religionen ved overgangen fra antikken til middelalderen? Dette har vært problemstillingen i et tverrfaglig forskningsprosjekt som Det norske institutt i Roma avsluttet nå i høst
 5. sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn ; Filosofi, etikk og livssynshumanisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag; gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere ti
 6. Gresk religion i antikken og Theofilos av Antiokia · Se mer » Thiasos. svartfigurvase kratér-psykter ''(525-500 f.Kr., Louvre) Thiasos (gresk: θίασος, thiasos) er et begrep i gresk mytologi og gresk religion i antikken for den ekstatiske følget og prosesjonen til guden Dionysos, ofte avbildet som berusete ranglefanter. Ny!!
 7. Zevs, den øverste gud, konge av andre guder, kontrollerte himmelen og tordenen. Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. 194 relasjoner

Antikken. Den greske antikken; Den romerske antikken. Kilder og fordypning Dette førte til en periode med regelrett borgerkrig i Romerriket. Det var da også i provinsene at den forholdsvis nye religionen kristendommen etter hvert fikk fotfeste . Religion dominerte de fleste hendelser de gamle grekerne har deltatt i Kvinnene i antikken var som oftest ekskludert fra det offentlige liv, og det var i grunn bare i den religiøse kult de sto sterkt. Så ble demokratiet og aristokratiet innført, og de greske kvinnene mistet mye makt og posisjon. Etter hvert forsvant også Dionysos kultene. Fra da av, var kvinnene i antikken understilt mennene. Aristoteles kvinnesy Oppsumeringsspørsmål om antikken VG2 Historie. Polisstatene: Polis var en by med et landbruksområde rundt.Folkene bodde ned i daler ned mot de dyrkbare kystslettene. Ble de angrepet, rømte de til et befestet fjellknaus som lå sentralt til en akropolis (høyby)

Arkitektur i antikken Noen har engang sagt at Hellas skapte den europeiske kultur, men det var Roma som videreformidlet den. Helt siden Cæsars tid, da jødene valgte å støtte Cæsar og ikke Pompeius, fikk de lov til å utøve sin religion og betale tempelskatt til tempelet i Jerusalem Antikken var en omfattende tidsperiode som varte fra omkring 700 f.kr til 500 e.kr., og deles inn i gresk antikk og romersk antikk. Denne teksten vil i all hovedsak omhandle forskjeller og likheter mellom politikken i antikken i forhold til i dag, og i hvor stor grad de politiske styreformene fra antikken vi kjenner igjen i dagens samfunn, har endret seg

Grækenland i antikken

Religion i antikkens Hellas - greelane

Allerede i antikken ville folk betale for å få tydet drømmene sine Filosofer, ser vi at drømmer kommer til overflaten i flere felt, både religion, filosofi og medisin, sier Anastasia Maravela. Hun er professor i gammelgresk og har de siste årene studert hva drømmer betydde for antikkens mennesker Oppsumeringsspørsmål om antikken VG2 Historie. Polisstatene: Polis var en by med et landbruksområde rundt. Folkene bodde ned i daler ned mot de dyrkbare kystslettene. Ble de angrepet, rømte de til et befestet fjellknaus som lå sentralt til en akropolis (høyby). Nedenfor disse høybyene (akropolisene) lå det en handelsplass, agora, og rundt denne ble byen bygd med Fortsett å lese. ARBEIDSOPPGAVE. 1) SPØK står for Sosiale, Politiske, Økonomiske og Kulturelle forhold. I denne oppgaven skal jeg da sammenligne disse forholdene med Sparta og Aten. SPARTA: _____ Sosiale forhold: De ble kalt krigerstaten, og de hevdet at de stammet fra Zev's sønn Herakles, som drepte monstre og utførte heltegjerninger. Alle nyfødte guttebarn ble kontrollert av staten Græsk, romersk og nordisk religion er nogle af de religioner, der fyldte hverdagen for vores før-kristne forfædre. Her kan du læse om dem og prøve din egen viden om oldtidens religioner

antikken Buddha buddhisme definisjon divinasjon fundamentalisme globalisering guder helgen Hellas islam islamofobi Jesus katolisisme kilder Koran kristendom kultur lederskap lov makt mangfold media Muhammad mytologi Märtha Louise narrativ Norge nyreligiøsitet offer populærkultur praksis religiøsitet Roma sammenligning sekularisme. Romersk religion tog sin begyndelse i den traditionelle religion, der blev praktiseret af befolkningen i byen Rom og Tiberdalen i det centrale Italien.Da Rom var blevet centrum i et vidtstrakt imperium, kom romersk religion til at betegne en mængde meget forskelligartede kultfællesskaber og religioner, som alle blev dyrket af rigets indbyggere.De kilder vi i dag har til rådighed fortæller. Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. Disse ulike gruppene varierte nok til at man kan snakke om greske religioner eller «kulter», skjønt de fleste delte likheter som en tro i polyteisme, troen på flere guder Gresk religion i antikken og Olympia (Hellas) · Se mer » Olympos Den romerske antikken Tidslinje over den romerske antikken Romas opprinnelse er mest kjent i fra sagnet om guden Mars to sønner, Romulus og Remus, som ble satt ut for å dø fordi deres mor var datter av en lokal konge som ble avsatt av sin egen bror Antikken regnes fra 700-tallet f.Kr. til ca. 500 e.Kr. I denne tiden dominerte grekerne og romerne middelhavsområdet. Fra 700-tallet f.Kr. levde grekerne i ulike polisstater. En polisstat bestod av en by med et omliggende landbruksdistrikt. Jernet var tatt i bruk, og våpenføre, frie menn deltok i varierende grad i styret av polisen

Romersk religion - Wikipedi

antikkens filosofi - Store norske leksiko

Religion og etikk er kun en muntlig eksamen som er trekkfag, så du har kun en eksamen du skal jobbe opp mot fremfor både skriftlig og muntlig. Muntlig eksamen religion og etikk. Som alle muntlige eksamener, er eksamen i religion og etikk også lokalstyrt Antikken er navnet på tidsrommet fra 700 f.kr.til 500 e.kr. Denne tidsperioden etterlot seg en rik arv når det kommer til blant annet litteratur, politikk, styreformer (f.eks. demokrati), kunst og arkitektur antikkens filosofi og religion, som tar for seg de viktigste tankesettene, mytene og kultene i antikken klassisk retorikk, som gir en innføring i teoretiske og praktiske sider ved antikkens talekunst og dens tette forbindelse med store politiske hendelser og vanlig dagligliv Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. Disse ulike gruppene varierte nok til at man kan snakke om greske religioner eller «kulter», skjønt de fleste delte likheter som en tro i polyteisme, troen på flere guder For første gang på over 50 år her i Norge kommer en bred bok om antikken. I denne perioden har vi fått all verdens kulturer og religioner tett innpå oss, til fortrengsel for vår egen verdensdels historie. Knut Ødegård har med stor formidlingsglede og basert på de nyeste forskningsresultatene skrevet en bok om antikken for vår tid

REL2260 - Antikken og oldtidens religioner - Universitetet

Antikkens kultur har gitt oss teateret, OL, kunsten, litteratur og arkitektur. 1400-1500 tallet ble den antikke kunsten og litteraturen gjennomdaget, Barokken som var på 1600 tallet var også påvirket av antikken, og på 1700 tallet ble kunst og litteratur nærmest kopiert. Alt dette har hatt en stor påvirkning på det moderne samfunnets kultur Start studying Historie, Antikken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools I den romerske storhetstiden ble betongen oppfunnet, og dermed dukket det opp en ny type konstruksjon; buekonstruksjonen. Et godt eksempel på en buekonstruksjon er Colosseum. Nå som vi vet hva som kjennetegner arkitekturen i antikken, kan vi gå videre mot moderne tid og se om vi kan finne igjen disse type konstruksjonene Antikken er nøkkelordet. Nøkkelordet for en tidsperiode som har hatt stor påvirkning på det moderne samfunnet vi i dag kjenner til. Antikken var som vi vet en periode i romersk og gresk historie, ca. 700 f. Kr til 500 e. Kr. Og vi skal nå se nærmere på hva slags betydning Antikken har vært for oss i dag

Świątynia Zeusa Olimpijskiego w Atenach - opis, cennik

Den greske antikken - Store norske leksiko

- Religion Sammenhengen mellom indoeuropeiske mytologier. Kristendommen gjennombrudd skjer på 300-tallet. - Språk De fleste språk i Europa var indoeuropeiske i antikken, og er fortsatt det. Romernes språk(latin) har satt et fotavtrykk på språket i Europa selv etter Romerike hadde falt fra hverandre Kapittel 2: Antikken Partenon er den mest berømte bygningen på Atens akropolis. Tempelet ble viet til Atene og bygd mellom 447 og 433 f.Kr. Foto: Alamy Images / Werner Otto Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen Antikken er en periode i historien, særligt med henblik på Grækenland og Romerriget.I sin bredeste definition er Antikken perioden fra den historiske tids begyndelse til Roms fald i det 5. århundrede e.Kr. Den klassiske periode betegner inden for udforskningen af græsk-romersk historie, arkæologi og sprog enten 1) Antikken i modsætning til tidligere og senere perioder (forhistorie. Memrise: Religion og politikk i tidlig moderne tid Prezi: Tidslinje - Tidlig moderne tid Prezi: Osmanerkrigene og religionskrigene i tidlig moderne tid Jetpunk: Historiske personer fra tidlig moderne tid (Bilder) Kahoot: Tidlig moderne tid Quizlet: Antikken, middelalderen og tidlig moderne tid - Enkle spørsmål (repetisjon av eldre historie

Kjøp 'Antikken, Hellas og Roma, fra bystat til imperium' av Knut Ødegård fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978825303722 Mysteriereligioner i antikken. Aschehoug, Oslo 1942, 8vo, orig. sjirtingryggbind, 216 + (3) s., illustrasjonsplansjer, slitasje på hjørnene. NBL: «Sam Eitrem var den første norske forsker med internasjonalt navn i klassisk filologi og ble i verdenssammenheng den ubestridte autoritet innen oldtidens religion og magi. Som motvekt mot marginaliseringen av gresk og latin i norsk skole- og [

Antikken - Wikipedi

Start studying Historie VG2 Kapittel 2 Antikken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 Religion er et viktig nok emne til at man må lære om det og diskutere det i skolen. At man i Norge legger større vekt på kunnskaper om kristendommen enn om andre religioner, er også naturlig. Antikken utgjør en felles europeisk kulturarv som har hatt påvirkning på mange områder som politikk, retorikk, litteratur, filosofi, kunst, arkitektur, språk, religion, rettstenking og idrett. Bilder: Wikimedia Commo Den greske antikken. Hva har vi lært av grekerne som levde i Hellas under antikken? Blant annet demokrati, filosofi, teater og idrett. De ble aldri samlet til et felles rike, men var bundet sammen på grunn av felles språk, religion og kultur. En av tingene vi har lært fra grekerne,.

antikken - Store norske leksiko

Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. Disse ulike gruppene varierte nok til at man kan snakke om greske religioner eller «kulter», skjønt de fleste delte likheter som en tro i polyteisme, troen på flere guder Til Antikken antikken Buddha buddhisme definisjon divinasjon fundamentalisme globalisering guder helgen Hellas islam islamofobi Jesus katolisisme kilder Koran kristendom kultur lederskap lov makt mangfold media Muhammad mytologi Märtha Louise narrativ Norge nyreligiøsitet offer populærkultur praksis religiøsitet Roma sammenligning sekularisme senantikken sjia-islam sunni-islam tekst teologi teosofi tro.

Dette undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter som skal gi elevene økt kunnskap om samfunnet i antikken. Utgangspunktet er verdensarvstedet Akropolis. Aktivitetenes læringsmål er å gi elevene innføring i hva Akropolis er, hva verdensarv er og hvorfor UNESCO tar vare på Akropolis og andre verdensarvsteder i verden Moderne ateisme har en lang og broget udvikling i den vestlige idehistorie bag sig. I en artikelserie klarlægger vi de vigtigste ateistiske forestillinger fra oplysningstiden til i dag. Her kan du blandt andet læse mere om ateismens historiske rødder GLEMME BYSTATENS ROLLE I ANTIKKEN Bystaten og tradisjonene lever videre uansett preget av religion og myter. MISFORSTÅ BEGREPET INDIVID OG IDENTITET Individ i dag; eksisterer i seg selv, med sine egne behov. I antikken; defineres først som et medlem av et kollektiv, man er forankra i en slekt For første gang på over 50 år her i Norge kommer en bred bok om antikken. I denne perioden har vi fått all verdens kulturer og religioner tett innpå oss, til fortrengsel for vår egen verdensdels historie. Knut Ødegård har med stor formidlingsglede og basert på de nyeste forskningsresultatene skrevet en bok om antikken for vår tid. I dag ser vi helt annerledes på denne historien enn.

Gratis Afbeeldingen : persoon, standbeeld, portret

antikken og den klassiske tradisjonen, for eksempel i middelalderen, i perspektiv, og å forstå dens relevans og aktualitet gjennom tidene, helt frem til våre dager. Antikkens kultur og klassiske fag er en studieretning under bachelorprogrammet i historie. Studieretningen består av to fagfordypninger som studentene velger blant Bachelorprogrammet Religion og samfunn gir deg kunnskap om hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, og forståelse for viktige samfunnsprosesser. Her ses religiøs sameksistens og konflikt i et historisk perspektiv, fra antikken til tidlig moderne tid,.

Filosofi - ReligionHistorie,religion,kunst - Historie 1Epidauros | Gyldendal - Den Store DanskeLiv og religion 7/8

De første olympiske leker fant sted i 776 f.Kr., men i 393 e.Kr. forbød den romerske keiseren Theodosius slike idrettsleker. Kristendommen var blitt Romerrikets religion, og idrettslekene ble oppfattet som en arv fra en hedensk fortid. Men i over 1000 år ble det altså arrangert olympiske leker i den greske verden Aristoteles (383-322) var elev av Platon og lærer for Aleksander den store. Ingen annen filosofi i antikken skrev mer enn Aristoteles. Skriftene hans omfattet alt fra politikk, astronomi, fysikk, biologi, litteratur og etikk. De fleste verkene hans overlevde og fikk stor innflytelse senere, særlig i middelalderen Serien understreker forskjellene mellom antikken og vår egen tid, for eksempel i synet på slaveriet, religion, vold og sex. Empire (2006): Amerikansk miniserie om den unge Octavianus, senere keiser Augustus. Tar seg ganske store friheter i forhold til historien Forfatteren drar på studietur til blant annet Mykene, Athen og Delfi for å lære mer om den greske antikken. Forfatterstemmen varierer ved at i et par kapitler er det en gaid som forteller. Hovedvekten ligger på antikken i bystaten Athen under den politiske og kulturelle storhetstida som fulgte etter de overraskende seirene over stormakten Perserriket i 490 og 480 f. Kr. Under ledelse av.

 • Treningsprogram styrke menn.
 • Hvor er thea live.
 • The defiant ones anmeldelse.
 • Tanzschule brinkum.
 • Carno taming calc.
 • Excel online gratis.
 • Terrassevarmer infrarød stående.
 • Hermetegn engelsk.
 • Røros hotell.
 • Sunt smør.
 • Sturgeon.
 • What are differential equations used for.
 • U verdi vindu tek10.
 • Hva er cpu bruk.
 • Botoks online zalukaj.
 • Nikotinfri tobakk til vannpipe.
 • Vinrød putetrekk.
 • Indominus meaning.
 • 2 dance.
 • Monaco prinsesser.
 • Umoralsk kryssord.
 • Playmobil polizei geschichten.
 • Kan man bli gravid av försats.
 • Alias spill spørsmål.
 • Ideen standesamtliche trauung trauzeugen.
 • Play doh eisschloss.
 • Schwanitz wikipedia.
 • Skopje jugoslavia.
 • Kraniofaciale misdannelser.
 • Matschfinder.
 • Mao betydning.
 • Identifikasjonsplikt.
 • Mesopotamia wikipedia.
 • Schauspieler gandalf.
 • Frühstück mainz neustadt.
 • Berühmte zitate audrey hepburn.
 • Tispevalp som jokker.
 • Interiør bilder.
 • Avril lavigne 2018.
 • Wg oldenburg polizei.
 • Kan man se livmorhalskreft på ultralyd.