Home

Rettspraksis dommer

Rettspraksis - Jusleksikon

Rettspraksis (eller rettsavgjørelser) er en samlebetegnelse på tidligere avgjørelser i domstolene og utgjør en av de sentrale rettskildefaktorene. Bakgrunnen for at rettspraksis har betydning i rettsanvendelsen er først og fremst tanken om at like tilfeller skal behandles likt og den tidligere avgjørelsen blir da ansett som et prejudikat Flere dommere har etterlyst tilgang til i det minste lagmannsrettens og Høyesteretts rettspraksis. Store deler av arbeidet skjer i tingrettene. Kunnskapen om rettspraksis er nå kasuistisk og på teoretisk plan, fordi taushetsplikten gjør at dommere ikke kan diskutere konkrete saker. For å gi noen eksempler på hva det går i - Det er ingen opphavsrett til dommene, men det er knyttet rettigheter til katalogiseringen av dem, forklarer Frølich. Håkon Wium Lie er fornøyd med at det nå lanseres en egen tjeneste inspirert av arbeidet de har gjort. - Det er flott at Stortinget og regjeringen ser det prinsipielle i arbeidet som rettspraksis.no har gjort Oversikt over rettspraksis. Her har vi samlet et utvalg rettspraksis (dommer) innen rettigheter i tilknytning til nettanlegg. Rettspraksis er sentral for hvordan man skal praktisere/tolke regelverk og gir et godt fundament for hvordan loven eller en lignende lov/forskrift har blitt tolket tidligere

Europeisk rettspraksis - dommer om håndheving av immaterielle rettigheter EU-Observatoriet mot inngrep i immaterielle rettigheter, som har sitt sekretariat i EUIPO (den europeiske design- og varemerkemyndigheten), følger med på, samler og analyserer europeisk rettspraksis som gjelder håndheving av immaterielle rettigheter Det ferske nettstedet Rettspraksis.no vil at alle rettsavgjørelse skal være tilgjengelig for folk flest. Nå har de publisert over 40.000 dommer fra Høyesterett som skal ligge på nett til evig tid Ser vi bort fra lovteksten, er antagelig rettspraksis (tidligere dommer) den mest brukte rettskilden. Grunnen til dette skyldes at det skal være likhet for loven Rettspraksis vil kunne spille en avgjørende rolle, først og fremst der en høyesterett har tatt stilling til det aktuelle spørsmålet. Dommer fra lavere instanser vil også kunne få betydning, men i langt mindre grad. I norsk og nordisk rett har lovenes forarbeider dessuten blitt tillagt stor vekt i rettsanvendelsen

Skjult etterforskning: Dommere famler i blinde - Rett2

Dommer blir gratis tilgjengelig for all

Tema Rettigheter - Rettspraksis - REN A

 1. Rettspraksis.no har siden midten av mai publisert dommer fra blant annet Høyesterett åpent på nettet, og har derfor havnet i konflikt med Lovdata, hvor de har hentet dommene fra. Oslo byfogdembete påla i sommer rettspraksis.no å slette alle rettsavgjørelser hentet fra Høyesterett, hentet fra Lovdata, etter at sistnevnte begjærte midlertidig forføyning
 2. *Oversikt rettspraksis skjeggkre her innebærer en presentasjon av dommer og noen forlik som Oslo Advokatkontor AS kjenner til på nåværende tidspunkt. Oversikten er ikke uttømmende da vi har svært mange saker hvor det har blitt inngått forlik i tillegg
 3. Liste over rettspraksis (dommer) - lista sorteres først etter kildetype, med Høyesterettspraksis (HR og Rt) før underrettspraksis (Rg), innenfor denne sorteringa listes dommene kronologisk med nyeste dom først - settes opp etter følgende mal: 'Kildetype'-'årstall'-'sidetall' HR-2017-107-A. Rt-1990-69
 4. Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Sammendragene er utarbeidet av Senter for menneskerettigheter. Sammendragene fra før 2006 er laget av ulike personer over lang tid, hvor det ofte ble stilt andre krav til innhold, omfang og oppbygning. Et sammendrag vil være tilgjengelig på denne siden i ett år fra den.
 5. Juridisk nettviser Norsk fagportal for jus. Norsk. Nyeste ressurser Om portalen Forslag Hjel
 6. (*Oversikt rettspraksis skjeggkre her innebærer en presentasjon av dommer og noen forlik som Oslo Advokatkontor AS kjenner til på nåværende tidspunkt. Oversikten er ikke uttømmende da vi har svært mange saker hvor det har blitt inngått forlik i tillegg
 7. -Rettspraksis har blitt for streng, Rt. 2001 s. 1671 (som innebærer kritikk av Hasj-seilersakene (Rt. 1982 s. 1315 og Rt. 1989 s. 1004), og utviklingen etter 4. passbåt-sak; Elvebåtsaken (Rt. 1995 s. 1734) -Foregripe rettsutvikling, Sinnssykes ankerett, Rt. 1979 s. 1079 -Den forutsette løsning med utgangspunkt i nasjonale kilde

Rettspraksis utgjør en av de sentrale rettskildefaktorene i norsk rett. Det spesielle ved foreldretvister er at det i stor grad er tale om realitetsavgjørelser med et stort innslag av skjønn. Avgjørelsene skal først og fremst rette seg etter hva som er til barnets beste. Dette må avgjøres etter en åpen og skjønnsmessig vurdering av det [ Tinghuset i Oslo der Oslo tingrett og Oslo byfogdembete holder til. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix. Det er i offentlighetens interesse å forstå hvordan rettspraksis er i endring, og Document publiserer derfor hele Oslo tingretts dom mot Gaute Drevdal i anonymisert form Eksempel: HR-2016-2228-A (Segway-dommen) Eksempel: HR-2018-2371-A; Per dags dato har Lovdata Pro ale publiserte avgjørelser fra og med 1925, samt utvalgte eldre avgjørelser fra og med 1832. Rettens Gang. I perioden 1933 til 2013 ble utvalgt rettspraksis fra tingrettene og lagmannsrettene publisert i den trykte serien Rettens Gang Høyesteretts flertall (4 dommere) la til grunn at den bruk som var utøvet ved beiting ikke var tilstrekkelig til at det forelå seterbruk, og at således seterretten var falt bort etter den gamle fjellov § 20

Velg ekte - Europeisk rettspraksis - dommer om håndheving

Nytt nettsted vil åpne opp alle dommer

Rettspraksis.no eller RP). Uten forutgående muntlig forhandling avsa Oslo byfogdembete den 1. juni 2018 kjennelse i sak 18-083936 TVI-OBYF/2 med slik slutning: 1. Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie pålegges å fjerne alle rettsavgjørelser på Rettspraksis.no som har sitt opphav fra Lovdatas database, samt slette enhve Rettspraksis består av dommer fra Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Rettspraksis viser hvordan domstolene bruker lovene. Høyesterettsdommene er en svært viktig rettskilde, og enkelte høyesterettsdommer er av så stor betydning at de blir kalt prejudikater, for eksempel Husmordommen (RT-1975-220) Her finner du råd og tips om hvor du lett finner de ulike rettskildene som lover, dommer etc. på Internett. Se for øvrig også Jusstorgets lenkeside med pekere til ulike juridiske nettsteder sortert i kategorier og fagfelt. Lover og forskrifter Den offisielle kunngjøringen av lover og forskrifter skjer fortløpende gjennom Norsk Lovtidend som f.o.m. 1998 [

Fra rettspraksis følger det at samboere i noen tilfeller kan opparbeide seg en sameieandel i den andres bolig. Det er verdt å merke seg at det skal svært mye til. Det er da snakk om ekstraordinære forhold som vil begrunne at det er rimelig at det andre eier en del av den andres bolig Absolutt bindende er dommen imidlertid bare for sakens part. Hvis samfunnsstrukturen har endret seg, kan det argumenteres for at rettspraksis fravikes. Dette betyr at eldre dommer ikke står like sterkt som yngre. Antall dommer som trekker samme slutning er også avgjørende for hvor stor betydning rettspraksis tillegges Status rettspraksis og avgjørelser fra FinKN etter «skjeggkre-dommen» Etter «skjeggkre-dommen» ble avsagt i april 2019 av Agder lagmannsrett har middelet Advion Cockroach Gel blitt omtalt som den nye vidunderkuren for bekjempelse av skjeggkre Rettspraksis er et sett av tidligere kjennelser fra domstoler som oppfyller deres respektive jurisdiksjoners regler som skal siteres som presedens.Disse tolkningene skiller seg fra lovfestet lov, som er vedtektene og kodene som er vedtatt av lovgivende organer, og reguleringslov, som er forskrifter fastsatt av utøvende organer basert på vedtekter

Rettspraksis Her har vi samlet et utvalg rettspraksis (dommer) innen rettigheter i tilknytning til nettanlegg. Det er svært viktig å presisere at rettsutviklingen, enten det er lov eller forskrifter eller rettspraksis, ikke er en fast, men snarere en dynamisk størrelse som stadig er under utvikling Rettspraksis.no har siden midten av mai publisert dommer fra blant annet Høyesterett åpent på nettet, og har derfor havnet i konflikt med Lovdata, hvor de har hentet dommene fra.. Oslo byfogdembeter påla i sommer rettspraksis.no å slette alle rettsavgjørelser hentet fra Høyesterett, hentet fra Lovdata, etter at sistnevnte begjærte midlertidig forføyning Rettspraksis i hatkrimsaker: Et utvalg saker fra Oslo tingrett 2015-2017 Oslo politidistrikt har sett nærmere på et utvalg dommer for å bidra til økt kompetanse om hva hatkriminalitet er - og hva det ikke er

Ny rettspraksis i forhold til erstatninger av tapte ur? Posted on 3. juni 2019 3. juni 2019 Author Herulf Mathisen 0. Om vi studerer dommen fra Fredrikstad Tingrett som for øvrig var kommentert i fagbladet «Gull & Ur», så kan det tyde på det. Dommen er oppsiktsvekkende på flere områder iii)Rettspraksis iv)Reelle hensyn e)Legitimeringsintervallet 3)Konsekvensene av slutningsfasen Innledning I oppgaven vil det bli vurdert hvordan en avgjør om slutninger fra ulike rettskildefaktorer er forsvarlige eller uforsvarlige i et tvilstilfelle på lovfestet område Høyre-politikeren sier han er inspirert av saken rundt Rettspraksis.no, et nettsted som hentet ut dommer fra Lovdata (myndighetenes offisielle side) og la dem gratis ut hos seg selv Rettens Gang var en norsk juridisk publikasjon som ble utgitt fra 1933 til 2014. Den var redigert av overrettssakfører Halvor Strandrud frem til 30. juni 1949 og siden 1950-årgangen har den vært utgitt av Den Norske Sagførerforening (idag Den Norske Advokatforening).Tidsskriftet inneholder utvalgte rettsavgjørelser fra norske lagmannsretter og tingretter

Rettspraksis - eStudie

 1. Dommer Rettskilder Tolking Rettskilder Hva er en rettskilde Rettspraksis fra tingretten, lovtekst, juridisk teori og lovforarbeider Sjekk svar Lovtekst, rettspraksis fra tingretten, lovforarbeider og juridisk teori. Prioriter i hvilken rekkefølge du ville brukt disse rettskildene i en rettstvist:.
 2. Rettspraksis fra EU-domstolen. Dommer fra EU-domstolen finner du blant annet både i LovdataPRO og Eur-Lex. Vi viser her eksempel på søk i Eur-Lex fordi dette er nyttig å kunne hvis du trenger lenker og EU-rettslig informasjon i tilknytning til dommen. Søkemåten varierer avhengig av hvilken informasjon du har
 3. Det er i rettspraksis imidlertid lagt til grunn at virksomhetens økonomi og budsjetter ikke er avgjørende, se dommen i LE-2014-150547. Turnus og døgnkontinuerlig virksomhet Det som i denne vurderingen særlig må hensyntas, er aktuelle særegenheter ved virksomheten
 4. Hvis arbeidsgiver ikke har - eller kan dokumentere - saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet, foreligger det usaklig oppsigelse.Da er hovedregelen at arbeidstakeren skal få beholde jobben i tillegg til at arbeidsgiver skal gi en økonomisk erstatning for de tap den oppsagte har lidt

Alle basisfagene i jusstudiet er dekket og dommene som er relevante for metodefaget er merket med en lupe. Prejudikat er en morsom selskapslek for jurister som vil måle sine kunnskaper om rettspraksis. Det er også et engasjerende læremiddel for jusstudenter 1.4.2 Rettspraksis I rettspraksis fra Høyesterett er det totalt fem dommer som direkte gjelder erstatning for mob-bing.15 Dommene er fra tidsrommet 1993-2012. De fem dommene er Mobbedommen, Tra-kassering (Rt. 2004 s. 1844), Stryn Apotek (Rt. 1997 s. 1506), Falken (Rt. 1997 s. 786) og Moelven Mjøsbruk (Rt. 1993 s. 616) Og du vil hedres på rettspraksis.no til Dovre faller.» Gjenåpner siden. Lie forteller at de nå gjør tre ting samtidig: De anker kjennelsen, starter innsamlingsaksjonen, og de gjenåpner Rettspraksis.no. - Da gjenåpner vi uten de dommene og sammendragene vi har blitt pålagt å fjerne Det er riktignok ikke nødvendigvis Rettspraksis.no som «bjeffer opp feil tre» - for å si det på godt norsk. De har hentet dommene fra det eneste stedet som har vært mulig å få tak i dem. De ba heller ikke om å bli saksøkt for det, slik at det nå er Lovdata de må ta kampen med

Gjeldende rett - Jusleksikon

«Høydepunkter i rettspraksis dommer på straff m.v. § 14, og uttalte at loven forutsatte at domstolene skal foreta en konkret vurdering av om fellesstraff skal idømmes basert på rettstilstanden i eget land. Ved den konkrete vurderingen ble det vist til at det dreide seg o Rettspraksis gjenåpner siden, men det er et hull av dommer mellom 2003 og 2008. De to håper kronerullingen skal sette dem i stand til å gjennomføre en ny rettsak og at denne vil gi dem anledning til å publisere samtlige dommer og at saksomkostningene strykes Trygderetten er et uavhengig organ som behandler anker på vedtak om trygde- og pensjonsspørsmål. Over 95% av sakene er fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Oversikt over de største saksområdene: Uførepensjon, yrkesskade, sykepenger, grunnstønad og hjelpestønad, ytelser under medisinsk rehabilitering og ytelser under yrkesrettet attføring og dagpenge Overgangsbestemmelsene er nedfelt i Luganokonvensjonen 2007 artikkel 63. Herav følger at reglene om jurisdiksjon bare får anvendelse på søksmål som er reist etter ikrafttredelsen. Reglene om anerkjennelse og fullbyrdelse gjelder for dommer avsagt etter at konvensjonen trådte i kraft. Rettspraksis

Rettspraksis i 2019 - fire nye dommer fra lagmannsrettene . Ved utgangen av 2019 har Høyesterett ikke behandlet noen saker om dette tema, men lagmannsrettene har avsagt fire dommer. Den siste dommen kom for noen dager siden, Agder lagmannsrett, og ble prosedert av Børge Benum, advokat i Fagforbundet Som eksempel kan rettspraksis knyttet til straffeloven (1902) § 135a nevnes. Dommer som omtaler bestemmelsen som en del av en redegjørelse for rettstilstanden, men som kun bruker bestemmelsen som moment i tolkningen av andre bestemmelser, er utelatt. 2) Til en viss grad er det også avgrenset mot dommer der en av partene har trukket inn e En dommer-laget lov er en lov forankret i en rettsvesenet avgjørelse, ikke en handling av lovgivning gjort av lovgivere eller en regulering skapt av en statlig etat med juridisk myndighet til å gjøre det. Den kollektive kroppen av dommer-laget lover i en nasjon er også kjent som rettspraksis Dommer; Om; Gratis minikurs; Rettspraksis LA-2011-011296 - Nedbemanning og muntlig oppsigelse. Av: Advokat Eivind Arntsen Publisert:16/03/2015 Sist endret på: 16/03/2015 >> Gå til kommentar. Rt-2001-418 (Kårstø) Av. Den siste dommen kom i februar 2020. Her ble en ansvarlig søker holdt ansvarlig for at tiltaket ikke var tilstrekkelig ansvarsbelagt. Vi får en gjennomgang av dommen, sett opp mot tidligere dommer om tilsvarende spørsmål. Herman Bruserud er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved UiO

Dommer fra Tingretter - Lovdat

Bekjemping av skjeggkre endrer rettspraksis. Folkehelseinstituttet mener at nye metoder for bekjemping av skjeggkre har blitt så gode at vi endelig tør å håpe på å bli kvitt småkrypene. Som en konsekvens har også rettspraksisen gradvis begynt å snu Initiativtakerne bak nettstedet rettspraksis.no, som vil gjøre tilgangen til rettspraksis åpen og gratis for hele befolkningen, har benyttet sin rett til å begjære muntlige forhandlinger om hvorvidt nettstedet må fjerne dommene eller ikke frem til søksmålet fra Lovdata har vært til ordinær domstolsbehandling Den betrodde idrettsdommeren var tiltalt for å ha utnyttet 27 ungdommer. Nå er han dømt til fengsel i fem og et halvt år. På ubestemt tid fradømt retten til å være trener og dommer - og til å ha kontoer på sosiale medier Disse temaene går også igjen i rettspraksis, og nedenfor tar jeg for meg de mest sentrale av de nyere rettstvistene. Det foreligger også noen dommer om selve verdsettelsen (takseringsprinsipper), men disse er ikke tatt med her. Fana-dommen. Hvilke områder som helt eller delvis er «utbygd på byvis», er en gjenganger i rettsapparatet

Vil gjøre mer rettspraksis gratis tilgjengelig - Rett2

 1. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året
 2. Selv om dommen fra lagmannsretten nå ankes til Høyesterett, er størsteparten av saken allerede vunnet, mener Nyrud. Lovdata ville nemlig hindre rettspraksis å legge ut dommer fra i dag til 182 år tilbake, men for saker fra før 2003 er vernetiden utløpt. For saker etter 2008 legger Høyesterett selv ut dommene
 3. Helserettslige dommer siden 1985. av Aslak Syse. Aslak Syse er cand.med. (1972), cand.jur. (1988) og dr. juris (1996). Et annet område hvor det også foreligger en viss rettspraksis, er tvangssaker vedrørende innskriving og utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 4. Dommen er interessant fordi den viser at det kan være vanskelig å avgjøre hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet. Seksuell trakassering som grunnlag for oppsigelse I tillegg til denne ene saken som gjelder krav om oppreisning på grunn av seksuell trakassering, så finnes det flere dommer hvor påstand om seksuell trakassering har vært et vurderingstema i saker om oppsigelse/avskjed

Stifterne bak Rettspraksis.no ble saksøkt for å ha gjort over 40.000 dommer fra Lovdata tilgjengelig. Nå må de fjerne alle høyesterettsdommer og sammendrag fra disse fra mellom 2003 til 2007 - men slipper betale en halv million i saksomkostninger, slik de ble dømt til i forrige rettsrunde. Rettspraksis hadde ikke rett til å legge ut dommer fra 2003 til 2007 og sammendrag fra disse. Gunnar Aasland er en norsk jurist som var høyesterettsdommer fra 1979 til 2006. Han var - både som dommer, advokat, utreder og juridisk forfatter - en høyt respektert jurist og blant de aller fremste rettsanalytikere i Norge. Gunnar Aasland ble født 15. april 1936 i Bærum. Han tok juridisk embetseksamen med glitrende resultat i 1961 Stipendiat Mona Martnes har undersøkt dommer med utvisninger fra Norge, blant dem saken om firebarnsmoren Yasmin Kristensen. I enkelte saker blir det bare så vidt nevnt at det er barn involvert

Det kom dommer fra Trygderetten i både november og desember 2017 og januar 2018 På grunn av at det ikke er en vanlig domstol kan ikke vurderingene i Trygderetten kalles «rettspraksis»,. 4. Rettspraksis. Rettspraksis er avgjørelser fra domstolene. De fleste avgjørelser fra Høyesterett og utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene blir publisert i Lovdata Pro og Rettsdata. Finner du ikke dommen du leter etter i disse to basene, bør du gå til den trykte publikasjonen hvor dommen ble publisert Det finnes derfor en rikholdig rettspraksis på området, og foretar man dypdykk finner man ofte dommer som fraviker hovedreglene. Disse dommene blir sjelden fremlagt av politiet men er gull verdt for den som skal dømmes. Alkoholkonsentrasjon i blodet opp til 0,5 promilleirkningene av. 0,2 - 0,5 Viktige dommer fra Høyesterett. Gjennom rettspraksis blir det trukket opp enda tydeligere retningslinjer for når man står ovenfor et arbeidstaker- eller oppdragstakerforhold. I 2013 avsa Høyesterett to viktige dommer om grensedragningen

Ved utbygging av fraskilte parseller, oppstår det ofte spørsmål om den fraskilte eiendommen kan benytte hovedbrukets veirett over annen manns eiendom. Med støtte i eldre avgjørelser fra Høyesterett, har det blitt tatt utgangspunkt i at også de fraskilte tomtene kan benytte hovedbrukets veiretter så langt det ikke medfører urimelige belastninger Kravet til brosymptomer er utviklet i norsk rettspraksis (Lie-dommen). Kriteriet er imidlertid ikke forankret i internasjonal forskning. I rapporten Quebeck task force oppstilles for eksempel ikke et krav om brosymptomer. Den medisinske begrunnelsen for kravet er beskrevet i SMM 5/2000,. Rosenbladt-dommen avsnitt 40 og Age Concern-dommen avsnitt 43-44. Som det fremgår av bestemmelsen, er det bare tale om eksempler. (53)EU-domstolens praksis må videre forstås slik at vurderingen av om diskrimineringsforbudet i Rådsdirektivet er overtrådt, ikke kan foretas for hver enkelt ansatt, men ut fra en gruppebetraktning, jf Ny rettspraksis i saker etter barneloven 04/03/2010 Advokat Christian Wulff Hansen På nettsiden lovdata.no finner du de siste dommene som er publisert av lagmannsrettene og Høyesterett i Norge

Rettspraksis

Rettspraksis.no: - Dette er merkelig jus

 1. Et sted, godt i utkanten av offentligheten, nærmere bestemt hos Byfogden i Oslo, går saken mellom Lovdata og initiativtakerne bak Rettspraksis.no. Rettsprakis.no er et viktig initiativ for å gjøre tidligere lover og dommer tilgjengelig for oss alle. Et bra prosjekt som ingen burde være imot, skulle en tro
 2. Dommen har referanse LB-2016-35087 Dommen er avsagt 2017-02-22 og var ikke rettskraftig da dette ble skrevet. Husk at dommer alltid er konkrete avgjørelser av den enkelte sak. Selv om tidligere avgjørelser gir verdifull veiledning i fremtidige saker, kan domsresultatet ikke automatisk overføres til lignende saker
 3. Snart faller dommen i Rettspraksis-saken; Advokat Halvor Manshaus (t.v) har ført saken for Rettspraksis.no, mens hans kollega Jon Wessel-Aas har representert Lovdata. (Foto: Arne Jensen) Snart faller dommen i Rettspraksis-saken. 22.08.2019. Om en måned ventes dom å falle i saken mellom Rettspraksis.no og Lovdata
 4. Til tross for fire dommer på rad siden i høst, til EMD er sendt til tross for at eksperter har uttalt at dommene mot Norge må føre til endringer i barnevernet og rettspraksis
 5. 4. august Stedfortredende dommer ringer meg og forteller at hun er blitt oppringt av adv. Voie Danielsen som ønsket lenger tid på å sende inn sluttinnlegget. sosiale medier spres stadig flere liknende saker der folk føler seg totalt overkjørt og maktesløs i møte med norsk rettspraksis
Dommene fra sexbilde-sakene i Ringsaker skaper rettspraksis

Eidsivating lagmannsrett avsa den 4. juli 2018 dom i sak om forkjøpsrett etter sameieloven § 11. Dommen ble anket til Høyesterett, men anken ble ikke tillatt fremmet. Lagmannsrettens dom (LE-2017-156823) er nå rettskraftig. Sakens hovedspørsmål var om en sameier i et fiskevann hadde forkjøpsrett da en andel av sameiet bl Lese dommer på lovdata.no Undergrunn. Skjønner ikke greia med rettspraksis sida. Lovdata har altså saksøkt dem, fordi de mener at informasjon som ellers bare advokat, justis og fullmektige har ubegrenset tilgang til, skal være offentlig

Striden mellom Rettspraksis

Dommen viser også at det er viktig å være bevisst på hvilken måte henvisninger til lov, tariffavtale eller goder i bedriften gjøres. Dersom slike henvisninger kun skal være til informasjon bør dette framgå uttrykkelig. Høyesterett tok ikke stilling til om oppsigelsesfristene ville vært i behold uten henvisning i arbeidsavtalene Sjefene er iflg. undersøkelser de verste mobberne. Men hva er mobbing i juridisk forstand? Når kan det kreves erstatning? Advokat Sagedahl gir deg oversikt over erstatningsreglene som gjelder når en ansatt blir utsatt for mobbing. 1. Hva er mobbing ? Mobbing er noe mer og langt alvorligere enn tradisjonelle personkonflikter som skyldes samarbeidsvansker Rettspraksis viser en relativ klar tendens til å ikke dele en søskenflokk jf. blant annet høyesterettsdom Rt.1982 s. 1335. Dommen er av eldre dato, men det er fortsatt alminnelig enighet om utgangspunktet Noen oppgaver ber deg beskrive og/eller kritisere rettskildebruken (metodikken) i dommen, andre hvordan forarbeider eller rettspraksis er anvendt. Som du vil merke når du blir god til å analysere rettsavgjørelser, så må analysen tilpasses hva du blir spurt om på eksamen Når en dommer gjør rettspraksis, eller tolker en eksisterende lov, er at rettspraksis og tolkning bindende for alle domstoler på samme nivå eller lavere innenfor jurisdiksjonen. Rettspraksis er bindende under læren om stare decisis, som er avledet fra et latinsk uttrykk som betyr stand by og holder seg til beslutninger og ikke forstyrre det som er avgjort

Offentliggjøring av dommer -- rettspraksis

 1. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovs tid som fortsatt har betydning. Korte referat av en stor del av dommene gjør det mulig å skaffe seg rask oversikt over de faktiske forhold i sakene og de faktorer domstolene har lagt vekt på i sine avgjørelser
 2. Rettspraksis.no har fått støtte for synet om fri tilgang fra Norsk Redaktørforenings generalsekretær. «Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum. Det er hva striden rundt Rettspraksis.no handler om», skriver Arne Jensen i en kronikk i Advokatbladet, også publisert hos Medier24
 3. alitet. Det er lite rettspraksis på området. Sunde kjenner til fire andre dommer i lignende saker. I desember ble tre tenåringer dømt for DDoS-angrep mot flere norske selskaper
 4. «Lie-dommen» - hovedlinjer og utvalgte emner Professor dr. juris Morten Kjelland Oversikt over forelesningen - hoveddelene Rettspraksis 2008-2010 Vilkår Momenter Hadzic (Oslo tingrett 7. august 2008) X Mekdad(Gulating lagmannsrett 15. desember 2008)

Rettspraksis.no. 2.5K likes. Rettspraksis.no gir alle fri og søkbar tilgang til et stort antall rettsavgjørelser og er et nyttig hjelpemiddel for innsikt i gjeldende- og historisk ret Weinstein-dommen er et lite steg mot ny rettspraksis. NEW YORK: Selv med begrenset dom viser Weinstein-saken at metoo-bevegelsen har endret måten overgrep behandles i retten på, skriver Ane Farsethås. Manhattan Criminal Court: Gåstolen og ukjent ledsager, men ikke Harvey Weinstein selv, kom ut hoveddøren

Økonomisk oppgjør mellom samboere etter endt samboerskap

Vil du jobbe med lov og rett? Bli jurist, advokat, dommer, politiadvokat? Er du samfunnsengasjert? Masterstudiet i rettsvitenskap gir deg mulighetene Om det i en sak kan klart påvises at en dommer er inhabil og handler til fordel for en part i saken. Hvilket lovgrunnlag har man da for å sanksjonere ovenfor vedkommende dommer? Kan straffelovens § 270 komme til anvendelse? Hvem i domstols administrasjonen henvender man seg da til? - Blir det sor.. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovens tid som fortsatt har betydning. Lovkommentaren er nyttig for dommere, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i arvereglene Sjekk rettspraksis oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på rettspraksis oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

NJ og NR støtter Rettspraksis

På nettstedet du er inne på nå, Arveoppgjor.no og på Testament.no finner du omfattende, lettlest og praktisk informasjon om arverett, til sammen 150 artikler. På nettsiden Arverett under NorJus.no finner du en oversikt med lenker til sider med kortfattet og nyttig informasjon.. Du kan også gå direkte til kilden, Arveloven av 2019. Til lov å være er den uvanlig velskrevet og forståelig Norske rettskilder Oversikt over hvor du finner rettskilder fra norsk rett, som norske lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis og annen offentlig praksis. Utenlandske rettskilder Oversikt over hvor du finner rettskilder fra utenlandske rettssystemer, for eksempel svenske lover, dansk juridisk litteratur eller amerikanske dommer Fra rettspraksis. av Børre W. Lyngstad. er cand. jur. fra UiO 1988. Han har tidligere arbeidet som sekretær for Straffelovkommisjonen, dommer-fullmektig og konstituert herredsrettsdommer. Han har arbeidet som utreder i Høyesteretts juridiske sekretariat siden 1995, som nestleder fra 2003 Tilknytningskravet i mval. § 8-1 er behandlet av Høyesterett i en rekke dommer. Det følger av rettspraksis, i blant annet Elkjøp-dommen, at det ikke er tilstrekkelig for fradragsrett at anskaffelsen eller oppofrelsen fremstår som bedriftsøkonomisk fornuftig eller forsvarlig sett opp mot den avgiftspliktige virksomheten

Norges domstoler Norges Domstole

Dommere risikerer beskyldninger om politisk virksomhet, og de er generelt del av makteliten og støtter derfor myndighetene. Dette er interessante poenger, som ville kommet bedre frem med større fokus på sosiale forutsetninger og institusjoner som fremmer og hemmer rebelsk rettspraksis Utbyggingsavtaler - nye dommer vil få stor betydning Utbyggingsavtaler, rekkefølgekrav og grunneierbidrag diskuteres heftig mellom kommuner og utbyggere i forbindelse med utviklingsprosjekter. Nå trekker to ferske dommer fra Oslo tingrett opp noen grenser og gir viktige avklaringer 2.7 Annen relevant rettspraksis - utilbørlig utnyttelse etter utlendingsloven § 108 42 3 Utlendingssaker 43 4 Dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen 45 4.1 Krenkelse av EMK artikkel 4 om slaveri og tvangsarbeid 45 4.2 Ikke. Rettspraksis.no mener at slike dommer må være tilgjengelig for alle. I en rettsstat må en kunne lese dommer som kan bli brukt mot en selv, og siden Høyesterett er offentlig finansiert, må også dommene være offentlig tilgjengelige, sier Fredrik Ljone. «Databaseparagrafen» kom inn i norsk lov gjennom EUs Databasedirektiv fra 1996

Personskade - vi yter juridisk bistand - GrimstadAdvokatene

Rettspraksis.no anker Lovdata-saken til Høyesterett ..

Som kjent foreligger det omfattende rettspraksis knyttet til hvordan avhendingsloven skal forstås og tolkes. Noen år tilbake fastslo Høyesterett hvordan avhendingslovens § 3-9, 2. punktum skulle tolkes, herunder spørsmålet om hvor grensen går for at eiendommen er i «vesentleg ringare stand», og dermed har en mangel OVERSIKT OVER RETTSPRAKSIS FRA EF‐DOMSTOLEN (Finnes bla på www.curia.europa.eu eller www.eur‐lex.europa.eu) T‐279/06 (2 juli 2009), Evropaïki Dynamiki v European Central Bank (ECB) Anskaffelse av konsulent og IT‐ utvikling for ECB. Evropaïki Dynamiki krevde annullering a

Julebordet kan koste deg jobben | AdvokatsideneOm jenta i Vågå-saken: - Sårende og belastende å høre om21%2Bnyh%2Brettsak%2Bbildrap%2B7Brannfakkel om NAV-saken: Få eller ingen feildømt – VGVoksne har ansvar for at barna får seg venner - FUGSIAN-leder dømt til betinget fengsel for hatytringer, les
 • Wagner raufoss.
 • Gratis ordbok.
 • Systembolaget malmö öppettider.
 • Abakus subtraktion.
 • Treningsprogram styrke menn.
 • Wohnung mieten lünen vivawest.
 • Jesper sørensen baby.
 • Sächsische zeitung zittau polizeibericht.
 • Keramikk lillehammer.
 • Mediq oslo.
 • Brystforstørrelse oslo erfaringer.
 • Unterrichtsmaterial bundesländer.
 • Dødens øy thailand.
 • Blackberry z10 technische daten.
 • Ziesel kaufen.
 • Playmobil polizei geschichten.
 • Eve online dotlan maps.
 • Foss elv.
 • Vondt i ryggen når jeg sitter og ligger.
 • Bergen færøyene.
 • Zespół talizman opinie.
 • Burundi kultur.
 • Asker ulykken.
 • 2 juledag samfundet.
 • Honda mc drammen.
 • Burundi kultur.
 • Guds navn islam.
 • Sexuelle enthaltsamkeit vorteile.
 • Silk moth.
 • Hva er jainisme.
 • Stamina interaktiv.
 • Mediamarkt groningen.
 • Forsvaret kontakt sesjon.
 • Wetter leipzig 30 tage.
 • Wieviel hertz sollte ein 4k fernseher haben.
 • Synkronisering dropbox.
 • Tanner fox twitter.
 • Strømkrets snl.
 • Nak jugendtag 2018.
 • Lichtersonntag bocholt 2017.
 • Timer clock.