Home

Pakkeforløp psykisk helse høring

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene sendes nå ut på høring. Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus Til Legeforeningen Dato: 25. februar 2018 28. februar 2018. NFA synes det er positivt at Helsemyndighetene har fokus på å øke kvaliteten i behandling av psykisk sykdom, men har vært usikker på om pakkeforløp er en hensiktsmessig strategi. De overordnede målene for. Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører. De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober: Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert. MENTAL HELSE • STORGATA 38 • 0182 OSLO • TELEFON: 09875 Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo 1. april 2018 Høring: Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern

Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse får stryk i ny rapport - Innføring av pakkeforløp ser ikke ut til å gi nevneverdig utslag på tid brukt på samhandling, verken med henviser eller kommunen, heter det i den første evalueringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus Barnevern - kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge. Pakkeforløp. Hva er pakkeforløp? 1. Barnevernstjenestens vurdering og start 2. Samhandling mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten 3. Kartlegging og utredning i helsetjenesten. Behandling og oppfølging skal tilpasses pasientens behov. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det er du som er ekspert på eget liv, og som vet hva som er viktig for deg. Derfor er det dine synspunkter og behov som pasient som legges til grunn

Høring - Pakkeforløp psykisk helse og ru

 1. Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid
 2. Pakkeforløp for psykiske lidelser, voksne, skal bidra til at du får tilpasset og helhetlig hjelp uten at du må vente unødvendig. I pakkeforløpet legges det til rette for at du skal få være med å bestemme i avgjørelser om din behandling, og for at behandlingen skal vurderes underveis
 3. Last ned rapporten. Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Relevante lenker. Skal evaluere brukeres erfaringer med pakkeforløp for psykisk helse og rus (KBT 07.08.20); Store startvansker for pakkeforløp for psykisk helse og rus (ROP, 05.03.20); Debatt i Dagsnytt 18 (04.03.20 - fra 40:00) mellom statssekretær Inger Klippen i HOD, Psykologforeningens president Håkon Skard og.

De tre første pakkeforløpene for rus og psykisk helse er nå sendt ut på høring. Høringsfrist er 1. Oktober. Fagrådet oppfordrer aktører og virksomheter i rusfeltet til å levere høringssvar som kan bidra til å gjøre forløpene så gode som mulig Istedenfor innebærer forslagene til pakkeforløp på norsk, som nå har vært på høring og skal innføres fra høsten, kartlegginger, målepunkter, feedbackverktøy og koordineringsansvarlige som skal sikre sammenhengende behandlingsløp . Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Bakgrunn og mandat De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober: 1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2. Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, voksne 3. Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, barn og unge I tillegg var enkelte områder innen somatisk helse og levevaner på høring samtidig

Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus Nbu

 1. Pakkeforløp for psykisk helse og rus på høring Pakkeforløp er et utviklingsarbeid og utarbeides i tett samarbeid med brukere og fagmiljø i alle relevante tjenester. Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling
 2. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier det vil være viktig å se på erfaringer fra pakkeforløp med psykisk helse i Danmark, og erfaringene fra pakkeforløp med kreft i Norge. - Hvordan vil pakkeforløpene ta hensyn til at pasienter med samme diagnose kan trenge ulik behandling
 3. Høring: Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge (17/35556) • Høringen kommer fra: o Ideell organisasjon • Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen, kommune osv): o Mental Helse • Bidrar pakkeforløpet til å oppnå følgende mål: o Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet Delvi

Pakkeforløp for psykisk helse får stryk i ny rapport

Pakkeforløp for psykiske lidelser, og her for psykoselidelser. Symptomer som nevnes som grunnlag for en eventuell diagnose innenfor psykoselidelsene, kan også være symptomer som kommer til syne i forbindelse med traumer/retraumatisering. Helsedirektoratet kommer med det jeg dessverre oppfatter som floskler og ikke minst er det forkortelser jeg ikke aner hva betyr Pakkeforløp er på full fart inn i psykisk helsevern. Diskusjonen om pakkeforløp har ennå ikke startet for fullt hos psykologene på arbeidsplassene, men det har vært noen innlegg i aviser og på nettsider, og en livlig debatt i sosiale medier og blogger Behandling i psykisk helsevern, voksne Behandling i psykisk helsevern, barn og unge Psykoselidelser, inkludert debuterende psykose Spiseforstyrrelser, barn og unge Tvangslidelse (OCD) • Gravide og rusmidler, på høring vinter 2018 • Samhandlingsforløp barnevern, psykisk helse og rus, startet opp 1

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene for psykisk helse og rus innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid pakkeforløp for psykisk helse- og rusbehandling i Norge (Helsedirektoratet, 2017b). Pakkeforløp i den norske helsetjenesten er ikke et ukjent fenomen i Norge, selv om de er av relativ ny dato. De første pakkeforløpene, «kreftpakkeforløpene» så dagens lys i 2015 og ha Nå innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten. Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første pakkeforløpene

Pakkeforløp for psykisk helse og rus • Pakkeforløp starter og slutter i kommunen • Pasienten henvises, og spesialisthelsetjenesten vurderer rett til helsehjelp • Ved behov for øyeblikkelig hjelp henvises direkte til akutte tilbud: 1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet? 2 Pakkeforløp psykisk helse og rus Kort fortalt. Pakkeforløp skal bidra til at du får tilpasset og helhetlig hjelp uten at du må vente unødvendig. I pakkeforløpet legger vi til rette for at du skal få være med å bestemme i behandlinga, og at behandlingen skal vurderes underveis Title: Høring: Pakkeforløp psykisk helse og rus Author: Annichen Sandborg Keywords: Gruppe: Testutvalg Created Date: 3/14/2018 12:43:02 P

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helse og rus lansert Fra første januar 2019 gjelder pakkeforløp for psykisk helse og rus. Brukerperspektivet og samhandling med kommuale tjenester ble vektlagt da tre av forløpene ble lansert 12. september Pakkeforløp i psykisk helse «Se til Danmark!» sier Erna Solberg og åpner for pakkeforløp innen psykiske helsetjenester. Da jeg leste innholdet i pakken min i Danmark, gråt jeg Pakkeforløp i psykisk helse er skivebom. Jeg er psykolog og jobber på et DPS ved Sørlandet Sykehus. Vi er 2. linjetjeneste og skal beherske spesialiserte metoder for ulike diagnoser, noe som ofte gjør at vi snevrer oss inn på en måte som sørger for at vi går glipp av bredden og dybden i pasientens problemer Mental Helse er positiv til pakkeforløp for psykisk helse, men advarer mot en standardisering som stenger for fleksibilitet i møte med pasienter

Barnevern - kartlegging og utredning av psykisk helse og

 1. Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse for barn, unge og voksne, samt rus- og avhengighetsbehandling på lokalsykehusnivå. Tekst: Marit Bjartveit, klinikkleder for Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Foto: OUS og Shutterstock
 2. Rådet for psykisk helse leverer hvert år en rekke uttalelser og innspill til helsepolitiske myndigheter og andre aktuelle aktører om saker vi bryr oss om. • Innspill høring - NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom 2. mars 2020 • Innspill til pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol,.
 3. Diagnosespesifikke pakkeforløp psykisk helse og rus? Postet den 29. oktober 2017 by Siv H Rydheim. Diagnosespesifikke pakkeforløp forenelig med traumeinformerte tjenester? Pakkeforløp - respons på høring. Postet den 2. juli 2017 by Siv H Rydheim. Pakkeforløp for psykiske lidelser,.
 4. Pakkeforløpene for psykisk helse og rus er under arbeid, men klare for implementering 1. september Tre forløp har vært på høring i høst • Utredning og behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) • Utredning i psykisk helsevern, voksne • Utredning i psykisk helsevern, barn og unge Seks forløp er på høring

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus? - helsenorge

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - helsenorge

Psykiske lidelser hos voksne, pakkeforløp - Helse Fonn

 1. Høring - Pakkeforløp gravide og rusmidler Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører. Mål for pakkeforløpen
 2. Dette er ikke et selvstendig pakkeforløp, men alle pakkeforløpene har anbefalinger om kartlegging av somatisk helse og levevaner. Pasientens somatiske helse følges opp som en integrert del av behandlingen. Helsedirektoratet - Ivaretakelse og ansvar for oppfølging av somatisk helse og levevaner, pakkeforløp for psykisk helse og ru
 3. Pakkeforløp for psykiske lidelser, barn og unge, skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødig. I pakkeforløpet legges det til rette for at du skal få være med å bestemme i avgjørelser om din behandling, og for at behandlingen skal vurderes underveis
 4. Pakkeforløp -mye er gjort, men mye gjenstår Helsedirektoratet 4 Publiserte pakkeforløp •Pakkeforløp kreft- 28 •Pakkeforløp psykisk helse og rus- 6 •Pakkeforløp hjerneslag - akuttfasen Pakkeforløp under arbeid/ planlegging: •gravide og rus •familie og rus •samhandling barnevern •overdose •hjem-kreft •hjerneslag-del 2.
 5. Somatisk helse Somatisk helse og levevaner er spesielt fremhevet for pakkeforløpene psykisk helse og rus. Det er kanskje her kilden til den «største og styggeste forskjellen i den norske helse-tjenesten» ligger. Det skyldes blant annet at somatiske sykdommer og livsstilsutfordringer ikke blir sett eller fanget opp. Slik kan vi ikke ha det
Legesida - Finnmarkssykehuset

NK LMH ser positivt på arbeidet med de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus, men savner tydeligere oppmerksomhet rundt læring og mestring. Klikk på bildet for å lese mer om pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det er gledelig å se at brukere og fagpersoner har samarbeidet i utformingen av disse pakkeforløpene Pakkeforløp sendes ut på høring. Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Se mer av Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid på Senter for mental helse. Fokus.

Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus - SINTE

På høring: Pakkeforløp gravide og rusmidler . Helsedirektoratet har nå sendt pakkeforløpet for gravide som bruker alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler på høring. Høringsfristen er 1. juni 2018 Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pasient med psykisk lidelse og/eller rus- og avhengighets-problemer henvender seg til: Første samtale Basis utredning Plan-legging av behandling Behandling Evaluering Kommunal helse- og omsorgstjeneste Fastlege Annen spesialist Annen henviser Avslutning pakkeforløp/ avsluttende samtal Forside / Helse og velferd / Psykisk helse og familieteam error_outline Smittetilfeller:Under koronakrisen er totalt 15 personer i Gausdal registrert med koronasmitte Pakkeforløp for psykisk helse og rus blir innført stegvis frå januar 2019. Eit viktig tiltak er forløoordinator ved alle avdelingar som tilbyr pakkeforløp. Ein forløoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, Forslaget til pakkeforløp sendes både på intern og ekstern høring, og alle innspillene vil bli gjennomgått på en vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant,.

ROP - Hvordan skal oppfølgingen av rusmiddeloverdoser være?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som bruker. De skal sikre samhandling mellom brukeren, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører Etablere en relevant og faglig god førstelinjetjeneste innen psykisk helsevern i kommunene, med særlig vekt på tilbudet til barn og ungdom. Innføre pakkeforløp som gir kortere ventetider og bedre behandling, også innen psykisk helse. Integrere psykisk helsevern bedre i det øvrige folkehelsearbeidet

Pakkeforløp for rus og psykisk helse på høring - Fagrådet

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus, og helsenorge.no. Kontakt. For mere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus, kan du kontakte Koordinerende enhet, Iselin Seglem Levang på e-post, telefon 51 46 80 94 eller mobil 475 02 042. Iselin er kommunens forløoordinator Pakkeforløp psykisk helse og rus Helsedirektoratet har innført begrepet «pakkeforløp» som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkelser og behandlinger for bestemte diagnoser med faste forløpstider. Måler er å bidra til en rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid Pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og OCD. Tre pakkeforløp innen psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk. Fra 15. februar innføres tre nye pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelse (OCD)

Tag-visning - Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Jeg vil kjempe for at vi i psykisk helse kan bruke vår ekspertise på å drive recoverybasert behandling, men etter at vi har tilfredsstilt alle pakkeforløp-krav, takstinger, beslutningspunkter. Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt ny regional plan for psykisk helsevern for perioden 2016-2020. Regional plan for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020. Nyhetssak om vedtaket i styret. Arbeidet med den nye planen ble startet i begynnelsen av 2015, lagt ut til høring i begynnelsen av 2016 og ferdigstilt våren 2016 Informasjon om pakkeforløp. Pakkeforløp psykisk helse og rus skal sikre helhetlig og forutsigbar hjelp når du mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette kan du lese mer om ved å trykke her for å laste ned et informasjonsark. Utfyllende informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som er pasient eller pårørande, eit heilskapleg og føreseieleg behandlingsforløp utan unødig ventetid. Du skal få vere med og påverke behandlinga, og behandlinga skal evaluerast systematisk undervegs. Brukarmedverknad

Fredrikstad 24-26 oktober 2017 | Nbup

Pakkeforløpene i psykisk helsevern er feil medisin

Psykisk helse Behandling av pasienter med rus- og psykiske helseutfordringer Behandlingsforløp eller pakkeforløp som det kalles skal gi pasient og/eller pårørende en helhetlig og forutsigbar behandling uten unødvendig ventetid Søgne, Songdalen og Kristiansand har blitt én kommune, og da er det nødvendig med nye felles bestemmelser (forskrift) om båndtvang. Forskriften er nå på høring frem til 21. november. Søgne og Kristiansand har hatt egne forskrifter som hjemler båndtvang utover den generelle båndtvangen. • Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres underveis. • Målet er økt brukermedvirkning og brukertilfredshet og et likeverdig tilbud til deg og dine pårørende uavhengig a Pakkeforløp for psykisk helse og rus - fagfolks erfaringer etter snart to år med ordningen, v/ Marian Ådnanes, Forskningsleder SINTEF Digital, Avd. Helse. LES MER «Barn og unges helsetjeneste; et kart over tjenestene», v/ Lars Ravn Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist

Pakkeforløp for psykisk helse og rus på høring

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført på landsbasis fra 1. januar 2019. Du finner mer informasjon om disse pakkeforløpene på helsedirektoratet.no. Her kan du lese mer om prosjektet Pakkeforløp psykisk helse og rus, som er en del av FRESK-programmet i Helse Nord Pakkeforløp kan vere med å sikre betre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner Det overordna målet med pakkeforløp for psykisk helse og rus er betre forutsigbarhet og tryggleik for pasientar og pårørande gjennom heile forløpet, og dessutan å unngå ikke-faglig grunngitt ventetid for utgreiing og behandling Veiledere og pakkeforløp i psykisk helse og rus Psykisk helsevern for barn og unge - Prioriteringsveileder Prioriteringsveilederne skal bidra til økt forståelse av prioriteringsvilkårene og mer lik praktisering av dem. Målet er at pasientrettighetene blir oppfylt i lik grad uavhengig av hvor pasientene bor og uavhengig av hvilken sykdom de har

Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til pakkeforløp for psykisk helse og rus. I det enkelte pakkeforløpet og i NEL finner du en oversikt over hva som bør være med i en henvisning, hvilken kartlegging som bør gjennomføres og forventninger til dialog med pasient og pårørende Det er så langt utvikla sju pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dei tre neste pakkeforløpa blir lanserte i desember og er tre tilstandsspesifikke forløp for psykose, tvangslidingar og spiseforstyrringar. Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannande legemiddel og/eller illegale rusmiddel kjem noko seinare Syv pakkeforløp. Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De tre første er såkalt generelle pakkeforløp, og der kan de første pasientene henvises fra 1. januar 2019. Videre utvikles det mer tilstandsspesifikke pakkeforløp der de første pasientene kan henvises fra 15. februar 2019

 • Gemälde ankauf.
 • Strandhotel ostseeblick angebote.
 • Glückwünsche zur geburt der kleinen schwester.
 • Baby 10 mnd våkner om natta.
 • Bob auskunft.
 • Bumperball tromsø.
 • Halden kirke.
 • The mist season 2 netflix.
 • Total isle of man tt deaths.
 • Bygge funkishus pris.
 • Mikrochip mensch.
 • Tiny audio m6 bruksanvisning.
 • Areal og omkrets av geometriske figurer.
 • Polaris atv parts.
 • Advokatfirmaet wiersholm.
 • Gratis diplomer.
 • Harry potter primark address.
 • Jobbe på krisesenter trondheim.
 • Smittevern 23.
 • Die 10 besten restaurants der welt.
 • Ndr 1 frequenz braunschweig.
 • Forbundskansler i tyskland.
 • Sklearn logistic regression example.
 • Arbeidsbrakke på hjul.
 • Ioniserende stråling teknisk bruk.
 • Deutschkurse uni heidelberg.
 • Hotel christiansen duhnen.
 • Wachsen kater nach kastration.
 • Morsom sang om å bli gammel.
 • Brudekjole aalborg.
 • Dimme fra førstegangstjeneste.
 • Hurtigløp på skøyter under de olympiske vinterleker 2018 resultater.
 • Mekanistiske naturoppfatningen.
 • Ronald mcdonald.
 • Mo gård brønnøysund.
 • Hohe düne restaurant.
 • Bumperball tromsø.
 • Fest des fastenbrechens 2017.
 • Tømmermåling tabell.
 • Webcam koblenz bahnhof.
 • Weißer hai referat.