Home

Algebra med brøk oppgaver

Med brøker kan vi angi forhold mellom størrelser. og fra artikkelen om elementær algebra husker vi at når vi dividerer to potenser med samme grunntall, subtraherer vi eksponentene. Så vi kan ta eksponentene i telleren og trekke fra de motsvarende eksponentene i nevneren Brøkmaskinen er et treningsverktøy/program som lager vilkårlige regnestykker i brøk algebra over nett. Du vil bli trenet i brøk addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, forkorting av brøken. Samtidig vil du få trening i hoderegning Enkle oppgaver med brøk for barn i 3 klasse med tegninger og tall. Elevene blir kjent med brøk og lærer å kjenne igjen deler av figurer. De må både skrive og fargelegge deler av figurene og får derfor en god forståelse av hva teller og nevner representerer i en brøk Diverse oppgaver med brøk og desimaltall. Her ligger to oppgaveark: Brøk, blandede tall og desimaltall. Her skal elevene regne brøk med felles nevner (ingen omgjøring nødvendig), skrive svaret som blandet tall og deretter bruke kalkulator for å finne ut hva det blandede tallet tilsvarer i desimaltall Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle.

Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner.Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den Har en brøk med algebra oppgave som jeg ikke får til.(3/a^2-9)+(2/a+3) : (2a- 2a^2-6a+18/(a+3))Jeg regne ut to hoved brøkene hver for seg og divdere siden1)(3/a^2-9)+ (2/a+3)= a+3/a^2-9=a-3. Jeg er usikker på om det er riktig, k Lynkurs har eksempler og forklaringer på begreper som brøk, multiplikasjon, algebra og flere. Vi viser hvordan begrepene brukes og hvorfor det er viktig å kunne ulike begreper. I lynkursene treffer du også Karoline og Inger Christin som viser deg i videoene alt fra de ulike tall vi jobber med til hvordan løse en likning Potenser med negativt grunntall; Potens med eksponent lik 0; Potenser med negativ eksponent; Tall på standardform; Å regne med tall på standardform; Excel: Potenser og tall på standardform; Algebra: Å lage formler; Å regne ut verdien av bokstavuttrykk; Å trekke sammen bokstavuttrykk; Å multiplisere uttrykk med både tall og bokstave

Algebra Matematikk for ungdomstrinnet Side 26 Hva er verdien til y når x = 25? a 3 b 4 c 8 d 16 Dette er et rektangel med lengde l og bredde b. Dersom lengden dobles og bredden er den samme, hvilken formel gir arealet (A) av det nye rektangelet? a A = 2l + 2b b A = 2l + 4b c A = 2lb d A = 4lb b l 11 1 Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen) blir vanskelig fordi elevene ikke forstår at det er generalisert tallregning

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Har problemer med algebra og skal gjøre min siste prøve på det i morgen. Takker for all hjelp! Ser ut som du har gjort en fortegnsfeil i den siste utregninga. Se over en gang til. Svaret er ikke -1 Sånne feil er et faremoment på prøver

Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin Tall og Algebra; Statistikk; Geometri; Måling; Funksjoner; Kombinatorikk og sannsynlighet; Økonomi; Programmering; Aktiviteter; Multiplikasjon med brøk Å multiplisere brøker er enkelt. Vi multipliserer teller med teller og nevner med nevner. Multiplikasjon med brøk. OPPGAVER. Oppgave 1. Forkort brøkene hvis mulig og regn ut. Oppgave 2.

brøk med algebraiske uttrykk - nkhansen

Gyldendal - Multi 7b -Brøker med lik verdi; Gyldendal - Multi 7b -Finn fellesnevneren. Gyldendal - Multi 7b -Lag brøk som er > og . LæRESIDER OM BRøK. BRøKOPPGAVER TIL UTSKRIFT. k5learning.com - Ulike typer brøkoppg..1.tr. k5learning.com - Ulike typer brøkoppg. 2.tr Når man regner med tall og parenteser har man muligheten til å trekke sammen parentesene før man løser de opp, i algebra er denne muligheten begrenset da man ikke uten videre kan trekke sammen for eksempel a + b. Før du går løs på regning med bokstaver er det derfor viktig at du kjenner reglene for regning med parenteser beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1); eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane (1); måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata (1

matematikk.net :: Oppgaver :: Brøkmaskine

 1. morsmal.n
 2. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feid
 3. Algebra. Algebraiske uttrykk. Multiplikasjon og divisjon med brøker. Fagstoff. Multiplikasjon og divisjon med brøker. Slik multipliserer og dividerer vi brøker. LK06. Vis kompetansemål. Multiplikasjon med brøker Vi dividerer med en brøk ved å multiplisere med den omvende brøken
 4. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk
 5. Når vi regner med symboler blir det ekstra nyttig å ha klart for seg hvilke regler som gjelder for rekkefølgen vi utførerregneoperasjoner.Hvisdetstår4¢3+1 vetviat viatviskalregneut4¢3 førstogsåleggetil1,slikatsva-retblir13.Hvisdetderimotstår4(3+1) skalviregneut 3+1 førstogsågangemed4,slikatsvaretblir16.Dett
 6. Elevene skal få erfaringer med og ha kunnskaper om tall og regning som et effektivt redskap i aktuelle situasjoner og ved løsning av problemer. De skal kunne tolke og bruke bokstaver som symboler for ukjente og variable størrelser og til å generalisere og bevise. Elevene skal kunne bruke tall Mye stoff om algebra.
 7. Algebra: Ligninger : Kartlegging algebra (bokstavregning) (Oppgavene er hentet fra DSL-Matte. Med dette programmet får du en mer detaljert vurdering av dine resultater.) Du testes i om du behersker de grunnleggende oppgavetypene inne bokstavregning. a+5b-4a-3b. 7a-3y-a+2y-6a+y. 3a·4b. 3a·2b.

Algebra: Trekk sammen, parenteser, sett inn : Algebra: Gange ut parenteser : Avrunding: Du testes i regler for avrunding innen emnene: Avrund til nærmeste 10-100-1000 tall Avrunding av desimaltall Avrunding av store tall Faktorisering: Faktorisering av tall, bokstaver og uttrykk med flere ledd : Faktorisering av tall: NY oppgavetype med. Rebusløp er en kjempefin aktivitet som man kan bruke både ute og inne. Hver elev eller gruppe må ha sin IPad, og scanner QR-kodene med kamera eller QR-scanner. Hver QR-kode er linket til enkle brøkoppgaver på YouTube, så husk å vær i nærheten av internett Læreren finner fram en boks med sirkler i forskjellig farge. Hver av sirklene er delt opp i biter. Elevene får en sirkel hver, og ser etter hvor mange deler den er delt i. - Alle delene mine er like store, sier Lin. - Brøkdeler er alltid det, sier læreren. - Hvor mange deler er det i sirkelen din, spør hun. - Det er fire deler. Prosent Ordet prosent betyr for hver hundre. En prosent av et tall betyr en hundredel av tallet. 1 % = 1/100 Tegnet for prosent er %, så 9 % leser vi ni prosent

Multiplikasjon og divisjon med brøk av Bjørn Smestad og Geir Martinussen; Undervisningsopplegg om brøk fra UDIR; Videre arbeid med brøk og brøkregning. Oppgaver om brøk Frem til vår 2017 ble det arrangert en nasjon deleksamen om brøk, desimaltall og prosentregning. Mange av oppgavene som ble gitt er interessante og gode oppgaver Lag brøkoppgaver og andre matematikkoppgaver med Matematikbogens generator For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales 1 , 1 , 1 5 3 6 7 9 4 8 12 Brøkmaskinen er et treningsverktøy/program som lager vilkårlige regnestykker i brøk algebra over nett. Du vil bli trenet i brøk addisjon, subtraksjon. ALGEBRA Eleven skal kunne beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent og plassere de ulike utvidet brøk til å addere og subtrahere brøkoppgaver . matematikk - 6. trinn desember 201 Likhetstegnet i elementær algebra : Brøkoppgaver var et uoverkommelig problem for mange. som hadde like god pedagogisk nytte av programmet. Elevenes interaksjoner med programmet gjennom stadige tilbakemeldinger ble, både av lærere og elevene, oppfattet som viktig hjelp til læring

I denne videoen prøver vi å gi et kort svar på hva algebra egentlig er for noe, og hva vi bruker det til. Video #2 - Multiplikasjon av potenser Vi går gjennom hvordan man multipliserer to bokstavuttrykk med potenser Rike oppgaver Dette er matteoppgaver som blir presentert som hverdagsproblemer og elevene må finne ut hva de lurer på, og hvordan de løser problemet.. Dette er sterkt inspirert av 3 acts undervisningen til Dan Mayer.En samling av alle hans opplegg finnes her Hvilken rekke med tall inneholder BARE tall i 3-gangen? a 6, 15, 21 b 3, 13, 23 c 31, 32, 33 d 9, 15, 26 Tall 1. Matematikk for mellomtrinnet Side 5 2 3 Tall barnetrinnet Side 9 Tre tusen og tjuetre kan skrives som: a 323 b 3 023 c 30 023 d 300 023 Jan planter 5 rekker trær med 8 i hver rekke Netteleven.no hjelper elevene i skolen med emnene i matematikk. Her finner du raskt og enkelt øvelser i emnene i matte

arbeider med algebra. Kom eleven gjennom overgangsfasen? Som ved så mange andre overganger vil noen elever lære seg noen triks som gir riktig svar i bestemte oppgaver. Det kan likevel vise seg ved neste overgang at eleven ikke har forstått. For eksempel kan en elev som vet at & / >& & Brøk oppgaver Brøk enkle oppgaver med tegninger - Planet Psy . Enkle oppgaver med brøk for barn i 3 klasse med tegninger og tall. Elevene blir kjent med brøk og lærer å kjenne igjen deler av figurer. De må både skrive og fargelegge deler av figurene og får derfor en god forståelse av hva teller og nevner representerer i en brøk. Barn i seksårsalderen som aldri har hørt om algebra kan feie gjennom spillet, Med andre ord, Dragon Box er et ypperlig spill for hele familien. for å løse ligninger. Etter hvert blir disse elementene stadig mer fremtredende, og mot slutten løser du reine brøkoppgaver. Dragon Box Algebra 5+ Format: iOS, Android Ved å arbeide med åpne oppgaver kan elever få muligheten til å arbeide som kreative matematikere. Mange åpne oppgaver vil også være såkalte «rike oppgavetyper». Det er vanskelig å sette et bastant skille mellom begrepene «åpen» og «rik» oppgavetype Algebra. Algebraiske uttrykk. Brudden brøk. Fagartikkel. Brudden brøk. En brøk hvor teller og nevner er brøker, kaller vi for en brudden brøk. LK06. Vis kompetansemål. Vi kan oppfatte Vi kan forenkle en brudden brøk ved å utvide hovedbrøken med fellesnevneren til småbrøkene

Prøv deg fram med intervaller på 1 dm. Start med en lengde på 6,5 m. OPPGAVE 8 Elevbedriften Snadder skal ha utsalg ved en tilstelling på skolen. De har kjøpt inn følgende varer: 10 kg wienerpølser til 79,90 kr per kg 4 kg hamburgerrygg til 62,90 kr per kg 2 kg kjøttdeig til 68,50 kr per kg 20 poser rundstykker til 12,90 kr per pos Imidlertid kan vi ofte ende opp med noe som er mer komplisert og sammensatt enn det vi startet med. Av og til er vi derfor like godt tjent med å la brøkene stå hver for seg. Eksempel 5: $\frac{\displaystyle z^2}{\displaystyle x^\phantom 1} + \frac{\displaystyle z}{\displaystyle y^2} = \frac{\displaystyle y^2z^2 + xz}{\displaystyle xy^2} 2 Algebra (parenteser, ligninger og sånn) 12 enn i brøken du starter med, men hvor brøken representerer det samme tallet (som i eksemplene over). Dettegjør vi ved åmultiplisere (gange) i teller ognevner av brøken med det samme tallet. Brøken forandrer da ikke verdi

Algebra innføring enkle ligninger – Planet Psyd

Moava.org en samling med gratis ressurser for elever, lærere og foresatte. Velg først trinn og deretter fag. 2019-09-13 14:47:01. Finn bilde. Finn musikk. Finn lyder. Finn video. Finn bilder mv. På denne siden finner du lenker til hjelpetelefoner og chattesider for barn og ungdom som trenger noen å snakke med Som vi kan se var forretning C opprinnelig billigst, men forretning D har et bedre tilbud med rabatten. Resultatene til det fiktive politiske partiet i prosentpoeng: 2005 - 2009: fra 13,3% til 13,9% = en fremgang på 0,6 prosentpoeng. 2009 - 2013: fra 13,9% til 12,3% = en nedgang på 1,6 prosentpoen

Brøk enkle oppgaver med tegninger - Planet Psy

Diverse oppgaver med brøk og desimaltall - Kittys oppgaver

Hovedfokus er på Fraction Bars, men jeg har også med noe om Visual Fractions. Siden programmene ikke har innloggingsfunksjonalitet for I læreplanen hører brøk inn under hovedområdet tall og algebra. og gjerne bruke brøkene fra Fraction Bars til å lage egne representasjoner, eller illustrere brøkoppgaver med applikasjonen Kikora kommer ut i ny drakt, med nye bruksområder. La elevene utforske alle temaene i den nye læreplanen, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er forfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 Matematikkundervisning 5. - 7.trinn

Video: Matematikk - Brøk

Trykk på et av temaene under for å komme til oppgavene: Likeverdige brøker Brøk på tallinjen Regne med brøk Likeverdige brøker Link Hva? Likeverdige brøker Nivå 1 Likeverdige brøker Nivå 2 Likeverdige brøker Nivå 3 Regne med brøker Nivå 1 Fellesnevner Nivå 2 Sammenlikne brøker Nivå 3 Brøk på tallinjen Link Hva? Brøk på tallinje Cappelen Damm har utviklet digitale læremidler og ressurser til grunnskolen i mange år, noe som har resultert i et mangfold av variert innhold, med følgelig mangfold av tekniske løsninger. Kravene til digitale læremidler blir stadig skjerpet når det gjelder WCAG-krav, plug-ins, personverninnstillinger og oppdateringer - Mitt største eureka-øyeblikk kom da jeg jobbet med algebra på tavlen. Jeg forsøkte å forklare en 5.-7.-klasse en ligning med brøk i nevneren. Det var en oppgave som en 10. klasse ville kunne slite med. Jeg var helt på nippet til å gi opp, da jeg plutselig kom på det: Ser dere ikke? Se her, da

Gratis, rask og praktisk online fraksjonskalkulator. Berøringsskjerm vennlig. Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon. La oss beregne brøk. Det kan enkelt beregne fraksjonene som kreves i hverdagen Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger Tall og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk Statistikk, sannsynlighet og kombinatorik Statistikk. Sentralmål og variasjonsbredde: Å velge det beste sentralmålet (Powerpointpresentasjon). Sektordiagram: Sektordiagram (Powerpointpresentasjon) Oppgave (Undersøkelse i klassen). Kritisk bruk av diagrammer: Kritisk bruk av diagrammer (Powerpointpresentasjon). Sannsynlighe

Brøkregning - matematikk

Trekk fra tall med to og tre sifre – Planet Psyd

Regne med potenser der eksponenter og grunntall kan være både bokstaver og positive eller negative heltall. Multiplisere og dividere brøk med heltall og brøk med brøk. Oppgaver med fasit Created Date: 3/1/2012 4:39:32 P Every Brøkoppgaver 10 Trinn Collection. Brk og. Matematikk: oppgaver oppgaver og 8. -10.trinn. img. LilyAna Naturals Retinol Cream for Face - Retinol Cream, Anti Aging Cream, Retinol Moisturizer for Face, Wrinkle Cream for Face, 2.5% Retinol Complex. Dette opplegget er ulike aktivitetsbøker basert på ulike tema elevene liker! Bøkene deles inn i tre nivå. Med tanke på nivåene er ikke alderen på barna så veldig viktig, men mer hvilket nivå de vil få passelige utfordringer på. For å se på oppgavetypene på de ulike nivåene kan du se på videoklippet under. Nivåene er d

Eks: 24 er delelig med 2 fordi siste siffer, 4, er delelig med 2. 10 er delelig med to fordi det slutter med 0. Delelig med 3: Dersom tallets tverrsum er delelig med tre er tallet delelig med tre. Eksempel 5: 36 er delelig med 3 fordi tverrsummen av 36 er 3 + 6= 9 og 9 er delelig med 3. Delelig med 5: Tall som ender på 0 og 5 er delelige med 5 Likeverdige brøker. Brøker som representerer samme tallstørrelse, men har ulik nevner, kaller vi for likeverdige brøker I settet med middels vanskelighetsgrad får elevene oppgitt kun brøken og de selv må finne en likeverdig brøk. I det vanskelige settet skal elevene først selv fylle ut brettet med brøkene og deretter finne minst to likeverdige brøker Brøkoppgaver var et uoverkommelig problem for mange. Mens programmet for de fleste elever var teknisk lett å bruke, var det ikke alle elevgrupper elementær algebra: Målet med diagnostiske tester, både før og etter arbeidsperioden med Aplusix,.

Algebra oppgave brøk! - Matematikk - Skolediskusjon

Lynkurs, 8.-10.trinn - Matematikk.or

Algebra og likninger Link Hva? Algebra og likninger Nivå 1 - Likninger og regning med variabler Algebra og likninger Nivå 2 - Likninger, regning med variabler og ulikheter Algebra og l Forenkling av algebraiske uttrykk. Forenkling av brøk med variabler. Forenkling av bokstavuttrykk. Det er oppgaver på fire ulike nivå, kalt spor

Matematikk for realfag - Rasjonale likninger - NDLA

30 morsomme gåter for barn. Hvilket tau kan du ikke dra i, og hvilken kopp kan du ikke drikke av? Her er 30 gåter for barn som liker å gruble Matematikk.net Meget bra nettside for elever i ungdomsskolen og videreg. skole, lærere og foreldre: Matematikk.org Meget bra nettside for elever, lærere og foreldr Etter ti år med matematikkundervisning skal alle, for hånd, blant annet løse oppgaver i de fire regneartene samt enkle brøkoppgaver uten tekstlig forankring. De skal huske og gjenkalle ulike regnemåter i geometri, algebra og funksjoner 1 Tallregning og algebra. 2 Geometri. 3 Førstegradsuttrykk. 4 Funksjoner og andregradsuttrykk. 5 Potenser og logaritmer. 6 Trigonometri. 7 Funksjoner og modeller. regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler,. Norges ledende nettbokhandel med over 6 millioner titler! Svært lave priser, rask levering og fri frakt av bøker ved kjøp over 299,

Blanda tall er summen av et heltall og en ekte brøk. Men for å få en enkel skrivemåte, utelater vi plusstegnet Hvilke sammenhenger kan vi se mellom elevers forkunnskaper om brøk og hvordan de løser oppgaver knyttet til divisjon med brøk? Hvilke forkunnskaper synes å være mest sentrale for å kunne løse oppgaver med divisjon med brøk? Karlsen, Geir. Master thesis. Åpne. Karlsen2017.pdf (2.538Mb

Matematikkens Verden: Tall og Algebra

Med M+ kan du enkelt lage tilpassede. oppgaver og spill i matematikk! Tak for et genialt program K.D. fra Tågerup, Danmark Innhold. M+ inneholder en rekke sider med ulike typer oppgaver, aktiviteter og spill. Nedenfor ser du en av sidene i M+. Bruk menyen til høyre for å se flere sider. Lekepenger. Her kan du skrive ut lekepenger til bruk. Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører en lettlest trafikkopplæringsbok som inneholder all teori til førerprøven for klasse B gi elevene erfaring med ulike representasjoner i arbeidet med brøk Referanser Breiteig, T. & Venheim, R. (1998). Matematikk for lærere I. Oslo: Universitetsforlaget. McIntosh, A. (2007). Alle teller! Håndbok for lærer som underviser i matematikk i grunnskolen. Trondheim: Matematikksenteret. Nämnaren tema (1997). Algebra för alla. Natio

Tall og algebra. 7. årstrinn. Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også for seg emnet tekster i. matematikk. Til sammen dekker veiledningen alle kompetansemålene innenfor hovedområdet Dette er fordi alle tall kan skrives som en brøk med 1 i nevneren. Vi kan så utvide brøken slik at vi får 100 i nevner. Å skrive tall som prosent. Noen eksempler: 5 = 5 1 = 500 100 = 500 % 0, 34 = 0, 34 1 = 34 100 = 34 % 1, 62 = 1, 62 1 = 162 100 = 162 % Å skrive prosent som tall. Noen eksempler ; Fysisk aktivitet med brøk, % og desimaltall

Tal og algebra 16-19 Behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane. Læra om taluttrykk og uttrykk med variablar. Setja inn tal i uttrykk og rekna med bokstav-uttrykk har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med i hovedsak på trinn 5-10, særlig tallforståelse og regning, overgangen fra aritmetikk til algebra, algebra og funksjoner har kunnskap om den betydningen semiotiske representasjonsformer har i matematikk, og hvilke utfordringer som er knyttet til overganger mellom representasjonsforme Dette opplegget er en en samling av tre aktivitetsbøker med tema hunder! Med tanke på nivåene er ikke alderen på barna så veldig viktig, men mer hvilket nivå de vil få passelige utfordringer på. For å se på oppgavetypene på de ulike nivåene kan du se på videoklippet under. Nivåene er delt inn etter: NIVÅ 1: Førskole N Matematikkundervisning og leksehjelp - I denne kategorien finner du kurs i matematikk opp til høyeste nivå for videregående skole. Du finne

Algebra - skolekassa

Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst! Ekstra lisenser er fast rabattert med 50%. Dette kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre — Vi lærte algebra her på senteret før vi hadde det på skolen, sier Tarsiga Muruganandan (13). Norskfødte elever med foreldre fra Sri Lanka er blant gruppene som gjør det aller best på grunnskolen. Det kommer frem i en undersøkelse SSB har gjort av grunnskoleresultatene i 2012 til 2621 norskfødte elever med innvandrerforeldre Matematikk 1 Tall og algebra: emnehefte med oppgaver og fasit 8.-10. trinn. Huskelisten er tom. Vanlig visning; MARC-visning; Baksidetekst; Tittel: Matematikk 1 Tall og algebra: emnehefte med oppgaver og fasit 8.-10. trinn; Språk: Språk: Norsk (Bokmål) Klassifikasjon: 510; Emne.

matematikk.net • Se emne - HJELP! Algebra med brøk!

IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Lær deg matematikk, kunst, dataprogrammering, økonomi, fysikk, kjemi, biologi, medisin, finans, historie og mer gratis. Khan Academy er en ikke-kommersiell organisasjon og har som mål å tilby gratis læringsressurser i verdensklasse for alle, overalt Tall og algebra • telle til 100 og tilbake. • skrive tallene til 100. • beherske regning med de fire regnearter med tall under 20, i hoderegning og konkrete oppgaver. • kjenne de fire regnetegnene. • 2-gangetabell til 24 og tilbake, 3-gangetabell opp til 36 og tilbake, med bevegelse Tal og algebraHovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvantifisere mengder og storleikar. Området tal omfattar både heile tal, brøk, desimaltal og prosent. Algebra i skolen generaliserer talrekning ved at bokstavar eller andre symbol representerer tal

Grubliser på nett - Kittys oppgaver - Google Site

6 Tall og algebra regning med brøk utviding og forkorting av brøk sammenhengen mellom brøk og desimaltall uekte brøk og blandet tall. Brøk. Oppgaver 2.10 Se på figurene og bestem a). Med blokkmetoden trener elevene på å visualisere problemstillingene i oppgavene; konkret ved å tegne enkle blokker. Dette gjør at elevene utvikler en dypere forståelse, og erfaring viser at elevene kan starte tidligere med mer avansert matematikk. brøk og algebra Publisert i Algebra, Matematikk S1 | Merket med algebra, matematikk, Matte, S1, skole, vgs, videregående | Legg igjen en kommentar. Kvadratsetningene. Postet den oktober 5, 2010 by matruth. Her finner du tre videosnutter, en med første og andre kvadratsetning og en med konjugatsetningen Her finner du alle våre bøker innen emnet for ungdomsskolen. Bokkilden - stort utvalg og billige bøker på net

Tallinje - Mæla ungdomsskoleGange og deling mattekryss med 3×3 ruter og tall opptilRegnerekkefølge : Matematika
 • Köpa testosteron lagligt.
 • Geometri kalkulator.
 • Honda civic type r olx.
 • Gordon ramsay english.
 • Id item ark.
 • Baby lager presselyder.
 • Yoga klær dame.
 • Første menneske på månen.
 • Kongsgård skolesenter ansatte.
 • Intel gaming motherboard.
 • Kyss på kinnet betyr.
 • Der thai speisekarte.
 • Norges beste arbeidsplass 2016.
 • Jordslag i campingvogn.
 • Kombipedaler.
 • Kraftsport nach herzinfarkt.
 • Victarion greyjoy arm.
 • Allergisk reaksjon rundt øynene.
 • Museum hamar.
 • Teilzeitjob varel.
 • Helios statue.
 • Malakitt egenskaper.
 • Interessante fakta om sverige.
 • Tanner fox twitter.
 • 1live diggi wiki.
 • Stamina interaktiv.
 • Oppbevaringsbokser tørrvarer.
 • Dido white flag.
 • Fotoalbum zelf inplakken.
 • Bee gees youtube.
 • Babyline olje.
 • Shopping malaga.
 • Moskus.
 • Spartak moskva liverpool.
 • Roter bauch schwangerschaft.
 • Polaris atv parts.
 • En bloc verkauf.
 • Aarhus studier.
 • Marcus og martinus ei som deg tekst.
 • Hankook ventus z214.
 • Aktiviteter for barn i flensburg.