Home

Vurdering for læring

Vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål Vurdering for læring brukes også om en nasjonal satsing fra Utdanningsdirektoratet der målsetningen var å implementere fire sentrale prinsipp for underveisvurdering: Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

Vurderingspraksis - Vurdering for læring

Hokksund barneskole - Grunnskole

vurdering for læring - Store norske leksiko

 1. På denne siden samler jeg informasjon og linker relatert til Vurdering for læring. Jeg tar mer enn gjerne imot tips om litteratur, blogger, linker og filmer. Ta kontakt i kommentarfeltet under eller på epost; martin.johannessen@nionett.no, merk eposten med vfl. Jeg har også opprettet gruppen VURDERING FOR LÆRING - lærende nettverk på.
 2. Summativ vurdering. Summativ vurdering er vurdering av læring. Dette er den formelle tilbakemeldingen på for eksempel eksamen eller prøver. Denne vurderingen gis etter at et arbeid er avsluttet, og inneholder sjelden noe forbedringspotensial eller kommentarer
 3. Vurdering for læring fokuserer på avstanden mellom deltakernes ståsted og målet/målene de skal nå. Denne avstanden reduseres ved hjelp av kriteriebaserte tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene fra lærerne skal fokusere på hva deltakerne kan og hva deltakerne bør jobbe med for å forbedre seg
 4. Fokuset i skolen er læring, og et viktig bidrag i læringsprosessen er vurdering. Ved Morellbakken skole legger vi stor vekt på at elevene skal få og kunne bruk e tilbakemeldinge r fra lærer og medelever. Tilbakemeldingene har som formål å fremme motivasjon og læring gjennom hele det 13-årige skole løpet. Formålet med vurdering i skolen er at alle elever, uansett forutsetninger, får.
 5. Vurdering for læring i praksis. Nå som det er hjemmeskole oppstår det mange utfordringer. En av dem er knyttet til vurdering - underveis, til halvårsvurdering og standpunkt

Vurdering for læring - Wikipedi

 1. Vurdering FOR læring også kalt formativ vurdering, har blitt foreslått som svaret på hvordan man skal vurdere slik at elevene lærer mer, og blir mer motiverte. Internasjonal forskning viser at formativ vurdering er en av de mest effektive måtene å styrke elevenes utbytte a
 2. bok om Vurdering i kroppsøving sett opp mot fagfornyelsen. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål (se egen fane)
 3. Skolebasert Vurdering for Læring Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid
 4. Vurdering - for elevens læring og lærerens undervisningstilpasning . Av Trude Alfsvåg og Ella M. C. Idsøe . Om man slår opp begrepet vurdering i en ordbok, finner en ordforklaringer som «verdsette», «anslå» eller «bedømme»
 5. Kulturskolerådet satser på vurdering for læring - tilbyr nettkurs fra høsten 2020. TRONDHEIM: Vurdering for læring er et satsingsområde for Norsk kulturskoleråd. Som del av den satsingen, er Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet i gang med å utvikle et nettkurs i vurdering for læring for kulturskolens lærere og ledere

Vurdering for læring i klasserommet Gyldenda

Vurdering for læring Hvordan forstås og praktiseres vurdering for læring i læringsarbeidet i yrkes- og teorifag i videregående skole og hvordan erfarer lærere og elever bruken av vurdering for læring? AV: Siri Kårhus EKSAMEN: Ped4490 Master i pedagogikk Retning: Kunnskap, utdanning og læring Studiespesialisering: Læreplanarbeid Vurdering for læring skjer underveis i læringen og er interaktiv. Lærere bruker vurdering for læring som motivasjon for læring. Elevene forstår nøyaktig hva de skal lære, hva som forventes av dem og de får tilbakemelding og råd om hvordan de skal forbedre sitt arbeid VURDERING FOR LÆRING SOM SATSNINGSOMRÅDE. På Ullern har vi lange og dype tradisjoner som en lærende organisasjon. Dette er det viktig å beholde, men også videreutvikle innenfor en stadig voksende virksomhet. Å være tett på i alle ledd (leder-lærer-elev) har vært og er en viktig suksessfaktor Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring (§§ 3-1 - 3-60) I. Generelle føresegner (§§ 3-1 - 3-9) § 3-1. Verkeområde § 3-2. Rett til vurdering § 3-3. Vurdering i fag § 3-4. Vurdering i orden og i åtferd § 3-5. Karakterar i fag § 3-6. Karakterar i orden og i åtferd § 3-7. Samtale om utvikling § 3-8

Vurdering for læring kan brukes i arbeidet med planlegging og gjennomføring av forskjellige vurderingsformer, slik som mappevurdering, vurderingsdialoger, loggføring, alternative prøveformer og skriftlig og muntlig vurdering. LES MINDR Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet Vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om hva eleven kan på et gitt tidspunkt. Formålet med vurdering

Vurdering for, som og av læring. Med vurdering tenker vi på prosessen hvor vi samler informasjon om elevenes læringsprogresjon innenfor et tema eller fag. Hovedhensikten med vurdering er å øke elevenes læring. Vurdering danner grunnlag for å justere og tilpasse opplæringen for å oppnå høyest mulig læringsutbytte Vurdering for læring. Publisert: 30.03.2015 / Sist endret: 05.03.2019 Vurdering er en sentral oppgave i læringsarbeidet. Å vurdere elevens og lærlingens prestasjoner og utvikling er viktig for å motivere til økt læring slik at alle kan nå sitt potensiale Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet Vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om hva eleven kan på et gitt tidspunkt. Viktige prinsipper for underveisvurdering Vurdering for læring. Publisert: 16.6.2015 Endret: 27.7.2020. Foto: Klasserom. Til deg som er elev: Vi har tro på at alle elever har ressurser i seg og rundt seg, som kan fremme læring. Underveisvurdering handler om å trene på å mestre i ulike fag. Øvelse gjør mester

Ressurser vurdering for læring - Forskning - Institutt for

Validitet i undervisning og vurdering handler derfor ikke bare om hvorvidt prøveresultatene er gyldige; det handler også om den lange kjeden av fortolkninger og mulige misforståelser som kan oppstå når kulepunktene i Kunnskapsløftet skal omsettes til lærerens klasseromspraksis og elevenes læring. Å la validitet i undervisning og vurdering være et bærende prinsipp for arbeidet med de. Vurdering for læring kan brukes i arbeidet med planlegging og gjennomføring av forskjellige vurderingsformer, slik som mappevurdering, vurderingsdialoger, loggføring, alternative prøveformer og skriftlig og muntlig vurdering

Vurdering for læring er formativ vurdering, det vil si den vurderingen som skjer underveis i læreprosessen. Målet er at det skal skje en endring hos eleven. Formativ vurdering står ofte i motsetning til summativ vurdering. Summativ vurdering er sluttvurderingen, ofte i form av en karakter på et sluttprodukt Vurdering for læring, eller underveisvurdering, er et velkjent begrep i norsk skole. Også med voksne elever i klasserommet er det viktig å ha gode redskaper for å gi best mulig tilpasset opplæring Vurdering for læring kan vi forstå som en måte og tenke og handle på, som hele tiden har elevenes læring som mål. Vurdering for læring handler altså ikke om spesielle teknikker eller et sett prosedyrer, og heller ikke om skjemaer eller skriftliggjøring, men om skolens lærings- og vurderingskultur Vurdering handler om å trekke slutninger om elevers læringsprosesser, fremgang og læringsutbytte. ifølge. Vurdering er prosessorienter og tar i bruk ulike vurderingsverktøy, som følger elevens læringsprosess. Vurderingen følger elevenes læringsprosess slik at fremgang og læringsutbytte blir formet i lys av denne vurderingen

Vurdering for læring - Pasione

Vurdering for læring - Egenvurdering. Jamfør Forskrift til opplæringslova, § 3-12, skal elevene aktivt delta i å vurdere egen kompetanse og egen faglig utvikling. I filmen diskuterer Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, betydningen av begrepsforståelse og deler ulike metoder for egenvurdering Vurdering for læring Underveisvurdering kan styrke elevers læring dersom både lærer og elev bruker vurderingsinformasjon til å justere og tilpasse opplæringen underveis. Dette kalles vurdering for læring. Elever lærer best når de: •Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av de Vurdering FOR læring (Formativ vurdering) : Når vurderingen blir brukt med det formål å forbedre undervisningen og elevens læring - Læreren som coach / veileder 2. Vurdering AV læring (Summativ vurdering): Når vurderingen brukes etter endt opplæringsperiode for Vurdering for læring er for oss: Å ha tydelig og presise mål for en undervisningsøkt, en oppgave eller en aktivitet. Å utarbeide gode kriterier sammen med eleven for hvordan de skal oppnå målet. Å planlegge undervisning med utgangspunkt i mål og kriterier Vurdering for læring (VFL) Pedagogisk bruk av IKT. Tysk, fransk og spansk. Koding på 4. trinn. Skolemiljø. Forebyggende arbeid for et godt skolemiljø. Trivselsprogrammet. Tradisjoner og fellessamlinger. Handlingsplan for et godt skolemiljø. Læringsstøtte. På vei til å bli en dysleksivennlig skole. Minoritetsspråklige elever.

Vurdering for læring i historie - til nytte eller besvær

Åshild Woldstad jobber med vurdering og behandling av klager på standpunktkarakterer hos Fylkesmannen i Buskerud. I i sin presentasjon viser hun eksempler og fremmer perspektiver for god vurdering for læring Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet Vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om hva eleven kan på et gitt tidspunkt Vurdering for læring, ikke vurdering av læring. Alle elever er underveis fram til de får standpunkt til slutt i 10.klasse. Det skal være rom for prøving og feiling som en del av læringsprosessen

Lærerbloggen: Vurdering for læring - Martin Johannesse

Vurdering - Kompetanse Norg

Vurdering for læring - Oslo V

Vurdering for læring - Morellbakken skol

Vurdering for læring (VfL) er et stadig voksende forskningsfelt, og det har hatt betydelig innflytelse på norsk utdanningspolitikk gjennom både lovendringer og større satsinger der det er investert mye i undervisningsressurser, etterutdanning av lærere og lokalt forankrete utviklingsprosjekter. Det er imidlertid lite forskning på hvordan denne satsingen manifesterer seg i praksis, og. Vurdering for læring har et læringsfremmende formål, og skal danne grunnlag for tilpasset opplæring. Vurdering av læring. Vurdering av læring har til hensikt å gi informasjon om fagkompetanse på et gitt tidspunkt. Nyttige lenker. Lenke til Udir om underveis- og sluttvurdering Vurdering for læring - VFL. Vurdering for læring er en samordning av Osloskolens arbeid med elevvurdering. Formålet med satsingen er å tilrettelegge for tilpasset opplæring og gjøre elevene til aktive deltagere i sin egen læringsprosess Pris: 311,-. heftet, 2007. Sendes innen 3-5 virkedager. Kjøp boken Vurdering for læring av Knut Roar Engh, Stephen Dobson, Eli Kari Høihilder (ISBN 9788276341935) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for læring og integreres i daglig undervisning

Underveisvurdering som blir brukt til å hjelpe elevene videre i læringsprosessen kaller vi Vurdering for læring (Udir.no, Vurdering for læring). Hvordan kan vi integrere viktige prinsipper fra Vurdering for læring i skriveopplæringa?Veiledning på elevtekster er en sentral del av skriveopplæringa, og dette er arbeid som er like viktig i naturfag og samfunnsfag som i norskfaget Sentrale begrep •Vurdering for læring -er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle egen kompetanse •Underveisvurderingen - gir informasjon om elevens faglige progresjon, hva de kan, hva de må jobbe me Hvorfor Vurdering for læring? Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring. Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem Vurdering for læring: Egenvurdering i alle timer lektorthue. Loading... Unsubscribe from lektorthue? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 2.79K. Loading.

Vurderingspraksis - Vurdering for læring i praksi

Vurdering for læring - Oppgaveeksempel. I filmen presenterer og drøfter faglærerne Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, et konkret oppgaveeksempel fra Vg1 design og håndverk Vurdering for læring (VFL) er all vurdering som vert gjeven undervegs i opplæringa og som bidreg til å fremje eleven si læring. Alle skulane i Ulstein skal frå 2016 til 2018 delta i den nasjonale satsinga Vurdering for læring som vert leia av Utdan-ningsdirektoratet

Video:

PPU Blogg Vurdering som redskap for læring. Etter å ha jobbet ca 25 år i privat næringsliv, valgte jeg å begynne som lærer i den videregående skolen på yrkesfag. Jeg er utdannet bilmekaniker og har erfaring fra de fleste stillingene innen drift av bilverksted. Det har nå gått 1,5 år siden jeg startet å undervis Vurdering for læring. Engh er kritisk til deler av vurderingen som foregår i skolen i dag. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no) - Mye av vurderingen som foregår i norsk skole i dag går ut på å fortelle elevene hva de ikke kan, i stedet for å vise dem hvilken kompetanse de faktisk har vurdering for læring siden 2005 og holder kurs for lærere og skoleledere. I Trude Slemmens bok Vurdering for læring i klasserommet har hun bidratt med mange eksempler fra egen praksis. Line jobber nå som lærer ved Holumskogen skole i Nittedal og som konsulent i Gyldendal kurs og kompetanse med fagansvar for kurs i vurdering. Arne Berga Vurdering for læring Elevvurdering handler om å klargjøre forventninger, vurdere oppnådd kvalitet, gi råd om forbedring og invitere til vurdering av eget arbeid. Heftet Vurdering for læring er utarbeidet for elever, lærere og skoleledere i Akershus fylkeskommune som vil lære mer om vurdering Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet Vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om kompetanse på et gitt tidspunkt. Vurdering av læring knyttes gjerne til prøver og vurderinger som gis ved avslutningen av et fag, et kurs eller en.

Vurdering for læring Knut Roar Engh, Stephen Dobson, Eli Kari Høihilder (Heftet) Tips en venn 311 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurven Forventet leveringstid: 2-5 arbeidsdager Selges. Vurdering for læring er all vurdering som blir gitt undervegs i opplæringa og som bidrar til å fremje læring. Omgrepet Vurdering av læring blir brukt om prøvar og oppgåver som gir informasjon om kva eleven kan på eit gitt tidspunkt. Utdanningsdirektoratet viser til fire forskningsbaserte prinsipp som er sentrale i vurderingsprosessar. Det er tre faser i vurdering for læring. Først skal lærer tolke eksisterende dokumentasjon på elevens kompetanse. Deretter skal lærer klargjøre av læringsmålene for lærer og elev. Til slutt skal lærer og elev avtale om hva eleven nå bør gjøre, hva læringsstrategi eleven bør bruker for å nå høyere grad av måloppnådd Vurdering FOR læring handler om at lærere og elever bruker vurdering som redskap til å justere opplæringen underveis. Lærere kan bruke vurdering i arbeidet med å tilpasse opplæringen. Elever kan bruke informasjon om egen læring til å få innsikt i hvor de er og hvor de skal i sin

Vurdering er en sentral del av undervisningen, og riktig utført kan den bygge bro mellom undervisning og læring. Vurdering tjener to formål: Å bruke elevens reaksjon til å forbedre undervisningen, og til å oppfordre eleven til å reflektere over egen læring Vurdering for læring Referat av foredrag med Gordon Stobart 17.4.2012 Referatet er en dump av twitter-meldingene jeg skrev under foredraget. I farten fant jeg ingen klup måte å snu kronologien på, så de står her fra nyest til eldst:-) Enjoy Nettkurs i vurdering for læring. Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere Et sosiokulturelt læringssyn bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Det perspektivet har sin opprinnelse fra Lev Vygotskijs skrifter på 1920-og 1930-tallet i Sovjetunionen.Perspektivet skiller seg fra de foregående teorier rundt læring og menneskelig utvikling ved at det vektlegger betydningen av sosiale rammer rundt våre handlinger kompetente til å drive vurdering for læring i en lærende organisasjon, som er målet med skole i Norge siden stortingsmelding 30 beskrev dette allerede i 2003. Alle i organisasjonen må ta ansvar og føle seg forpliktet til å realisere felles mål

Vurdering for læring - Vurderingspraksi

Kurs: Vurdering for læring - del 2. 2 replies. Hans Holter Solhjell says: February 2, 2011 at 9:37 pm . Hei og takk for en veldig bra blogg, med mange nyttige innlegg. Brukte noe av det du har skrevet om klasseromsledelse mm. under et kurs jeg holdt i dag for en aktivitetskole her i Oslo. I forhold til disse. Hva er vurdering for læring? • For at vurdering skal kunne fremme læring målevene oppleve at det er trygt å prøve og feile. • I all vurdering som gjøres underveis er det viktig at elevene kan føle seg trygge på at hensikten med vurdering er at det er mulig å forbedre seg og videre læring. • Å jobbe med vurdering som fremme

Skolebasert Vurdering for Læring - MOOC

Vurdering for læring er basert på fire prinsipper. Klarer vi å følge disse vil det være stor sannsynlighet for at ditt barn lærer mer og bedre: Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. Dette kalles mål og kriterier For elever og foresatte. Helse og velferd. Skolehelsetjenesten. Sosialpedagogisk leder og rådgiver. Ungdomskontakten. Skoletannlegen. Rett til trygt og godt skolemilj

Kunstkomiteen på befaring på Hasle skoleSandnessund skole - Tromsø kommuneBærland skole - Julegudstjeneste
 • Seng med oppbevaring skeidar.
 • Twice horoskop 2017.
 • Granit utemöbler.
 • 80er rock radio.
 • Rahenbrock peugeot.
 • Change password windows 7.
 • Terapibasseng oslo.
 • Nvv osnabrück.
 • Glomustumor finger ursache.
 • Trusler mot velferdsstaten.
 • Green peel eger.
 • Råolje brukes til.
 • Yasmin le bon tallulah le bon.
 • Barranco agua la perra.
 • Deko weihnachten.
 • Hard rock casino amberg.
 • Hundebur størrelse.
 • Pacific highway 1.
 • Dreimasterblume katzen.
 • Avrevet sene i ankel.
 • Rosa coburg öffnungszeiten.
 • Piggrokke norge.
 • Stabekk turn eikeli.
 • Bmw z5 erlkönig.
 • I alle fall engelsk.
 • Yorkshire terrier welpen gewichtstabelle.
 • Rapid match heute.
 • Begrensninger i ytringsfriheten.
 • Imm köln messe 2018.
 • Snus under amming.
 • Parkhaus kaufhof trier.
 • Eishockey olympia 2018 zdf.
 • Fina citat om kärlek.
 • Nm kortbane svømming 2018.
 • Møllergata skole basseng.
 • Hsb fahrradmitnahme.
 • Hvit frakk barn.
 • Kleinanzeigen heilbronn echo.
 • Urologisk poliklinikk st olav.
 • Ål elektrisk.
 • Who is john legend.