Home

Hvordan leter man etter olje og gass

Man bruker begrepet råolje for å beskrive olje før den er raffinert, men etter at vann og gass er fjernet fra blandingen. Raffinering av råolje foregår gjennom destillasjon. Ulike deler av oljen skilles fra hverandre på grunn av ulike koke- og kondenseringstemperaturer Det er disse kappene geologene leter etter når de tyder sine seismiske kart. Et reservoar består vanligvis av tre forskjellige hovedsoner - øverst finnnes gass, så et lag med olje og under dette, vann. Når et oljefelt prøvebores og undersøkes, avdekkes grensesonene mellom gass, olje og vann Er man svært heldig finner man petroleum på første forsøk, men som oftest er det detaljinformasjonen fra de første brønnene som gir grunnlag for senere vellykkede letebrønner. Hvis man finner olje eller gass, er det vanlig å bore ytterligere noen brønner for å kunne vurdere reservoarets størrelse og produktivitet (avgrensningsbrønner)

beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes viten.no For å lagre svar og kommentarer, må elever og lærere registrere seg Norsk olje- og gasshistorie er en fortelling om kloke politiske beslutninger, industribygging i verdensklasse og stor verdiskapning. Her finner du noen av høydepunktene etter over 50 år med oljevirksomhet i Norge Olje og gass finnes i formasjonene Tilje, Tofte, Ile og Garn, som alle består av sandstein. Animasjonen her viser den geologiske historien til Nornefeltet. Det er kanskje lettere å følge med på animasjonen om du tar en utskrift av tverrsnittet gjennom Nornefeltet Olje og gass kommer av rester av døde planter og dyr. Omdanningen fra planter og dyr til olje og gass tar flere millioner år. For å få opp oljen kan man f.eks bruke store oljeplattformer, så går oljen videre til oljeraffeneriet og destillasjonstårn Petroleum er en samlebetegnelse som vanligvis omfatter råolje og naturgass. Dette er blandinger av forskjellige typer hydrokarboner som forekommer naturlig i visse geologiske formasjoner i fast, flytende eller gassformig tilstand. Petroleum er verdens viktigste kilde for primærenergi, og petroleumsindustrien er en av verdens ledende industrier

Olje og gass Alt du bør vite Strøm

 1. Hvordan olje er dannet og hvordan oljen og gassen har havnet der vi finner den er det stor uenighet om blant sekulære forskere. Det har i det hele tatt vært forsket forholdsvis lite på akkurat dette. Man har stort sett forsket ut ifra et økonomisk inspirert motiv. Det vil si hvordan finne og utvinne så mye som mulig
 2. Det er mange måter å lete etter olje på. I Norge har vi forbedret denne teknologien i løpet av våre 50 år siden Ekofisk åpnet i 1969. Her gjennomgår vi de mest vanlige metodene til hvordan søking etter olje og gass blir utført. Synlige tegn Som oftest er ikke søkene etter olje og gass bare [
 3. Etter mer enn hundre millioner år med erosjon og avleiring kan det ligge et flere kilometer tykt lag av leire og sand over kildebergarten. Når temperaturen på kerogenet når 60-120 grader, blir det dannet olje, og på enda høyere temperaturer hovedsakelig gass. Etter hvert som det blir dannet olje og gass, siver dette ut av kildebergarten
 4. Når man borer etter olje og gass, er det alltid en fare for at uhell og ulykker kan skje. I havområder der dyrelivet har sine viktigste leve-, gyte- og oppvekstområder, mener havforskerne og de miljøfaglige etatene i landet vårt at denne risikoen ikke er verdt å ta
 5. En konsekvens av letevirksomhet vil alltid kunne være at man ikke lykkes i å finne olje eller gass, og enkelte selskaper velger å trekke seg ut av norsk sokkel uten at de har skapt inntekter. Det er imidlertid viktig å ha i mente at leterefusjonsordningen først og fremst gir insentiver til økt letevirksomhet, og i aller høyeste grad lønner seg i det lange løp når funn blir satt i.
 6. Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping
 7. Konsentrasjonen av CO2 i lufta var da mellom 1120 og 1680 ppm, ifølge artikkelen. På samme tid hadde blomsterplanter spredd seg over jorda, og dinosaurene herjet. Etter maksimumet PETM har det blitt gradvis kaldere og tørrere på jorden. Det er flere grunner til forandringene. En av dem er altså hvordan kontinentene så ut og var plassert

Olje- og gassutvinning til havs MÅL Etter å ha studert dette kapitlet skal du: • ha fått innblikk i de viktigste historiske trekk fra utbyggingen på norsk kontinentalsokkel og over-sikt over hvilke nøkkelteknologier som har vært av betydning for utviklingen • kjenne til hvordan leteoperasjoner etter olje og gass foregår til hav På offshore olje- og gassplattformer er det et stort behov for ulike type pumper til både drift og prosessering av olje- og gass. Man kan ha ulike plattformer som boreplattformer, løfteplattformer for å få opp olje og gass, prosessering-plattformer og plattformer med boligkvarter som alle trenger forflytning eller trykkøkning av fluider i en eller annen form

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass presenterte i dag sin konjunkturrapport Mot bedre tider.Der ble det slått fast at oljefallet fortsetter, og at bransjen ser mot nord.. enerWE fikk et videointervju med Schjøtt-Pedersen etter presentasjonen, og spurte ham om han er bekymret for hva Norge skal leve av etter oljen I den siste rapporten fra FNs klimapanel, kom de med et karbonbudjett, som gir oss en pekepinn på hvor mye olje, kull og gass vi kan hente opp, og samtidig unngå en global oppvarming over to grader.Dette budsjettet gir oss liten plass. Bare omtrent 20 prosent av alle kjente kull- olje og gassreserver kan hentes opp og brennes opp dersom vi skal unngå klimakatastrofe Og i en sak på samme nettsted hevder hun at rapporten slår tilbake mot oljenæringens skremmebilde om at «velferdsstaten nærmest slutter å eksistere» om vi ikke leter etter olje og gass. Rapporten inneholder etter vår vurdering flere svakheter

Slik produseres oljen - Tu

 1. Hvordan både elektrifisere og produsere mer olje og gass CO₂-fritt uten kostbar landstrømkabling? Norges totale CO₂ utslipp i 2019 var på 50.3 mill. tonn. Av dette hadde 28 %, 13.9 mill. tonn, sitt opphav fra olje- og gassutvinning. Skal norske CO₂ utslipp reduseres fremover, er det åpenbart at norsk sokkel må bidra
 2. Korona-viruset ryster olje- og gassnæringen i hele verden. Frykten for hvordan fremtiden kan bli, har for alvor spredt seg både blant eiere og ansatte. Heldigvis har vi Miljøpartiet De Grønne
 3. Takket være den lange maritime tradisjonen og erfaring med værharde omgivelser, har mange av de største hav- og polarforskerne gjennom tidene vært norske. I Equinor er vi stolte over å bygge videre på denne arven, og vi er blant de ledende selskapene i verden i leting etter olje og gass
 4. For å finne ut hvor det er olje og gass av høy kvalitet i Barentshavet, er det viktig å forstå hvordan den ble laget. - Vi har tidligere ikke hatt mye kunnskap om hvilke kildebergarter som har dannet olje og gass i Barentshavet, sier Lerch. Lerch analyserte 32 prøver av oljer og 18 av naturgass fra Barentssokkelen

Oljen — hvordan får vi tak i den? «LA DET bli lys.» I USA var det på 1800-tallet behov for et nytt belysningsmiddel som kunne erstatte det ubekvemme, blafrende lyset man fikk ved å brenne fettstoffer, hvalolje og andre stoffer Tilbud- og etterspørselsaksene endret seg og det samme gjorde prisene på olje og gass. Leverandøren ønsket å analysere fremtidige etterspørselsmønstre og tok i bruk en rekke digitale verktøy. Til slutt kunne verktøyet regne på hvordan man kunne øke egen kapasitet uten å øke arbeidsmengden, finregne på sikkerhetstiltak, identifisere etterspørselsmønstre og regne på. Kina vil øke letingen etter olje og gass og øke hastigheten i konstruksjonen av olje- og gasslagre, i tillegg til olje- og gassrørledninger Det opplyses gjen..

Lenge har olje, gass og kull svart på rundt 80 prosent av verdens etterspørsel etter energi. Og mange har trodd at dominansen til fossile brensler ville fortsette en god stund til, i alle fall. Legg til i kalender 11-02-2021 10:00:00 11-02-2021 11:30:00 Europe/Oslo Norge som energinasjon: Hydrogen - 40555 <p>Norge kan spille en sentral rolle i framtidens energimarked. Som gasseksportør, Europas fornybarbatteri og en grønn energinasjon. </p> <p>Sammen med Norsk Hydrogenforum inviterer Tekna til debattmøte om Norge som energinasjon, med fokus på hydrogen Med litt flaks kan man finne olje. Men det er ikke med flaks mesteparten av oljen finnes, det gjøres med hardt arbeid og mange tekniske og fysiske finurligheter. Seismikk er en geofysisk måte å.

Etter at olje og gass er utvunnet på felt, må produktene transporteres til kundene. For mange oljefelt lastes olje direkte på skip (bøyelasting) ute på feltet. For andre felt blir olje og gass sendt i rørledning fra feltene og inn til anlegg på land Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybart siden omdannelsen tar flere millioner år. Kull, olje og gass består for det meste av karbon og hydrogen og er derfor meget energifullt. Gass inneholder mer hydrogen enn olje. I tillegg er det meget små forekomster av svovel og tungmetaller i gass Vi leter etter fellestrukturer for å finne nye oljeforekomster. må den ha en porøs bergart som kan lagre olje og gass, og en takbergart som holder oljen fanget. siden utsettes for erosjon, og deretter dekkes av tett leire. Slike oljefeller finner man blant annet på Johan Sverdrup-feltet i midtre deler av Nordsjøen Når olje og gass kommer inn til plattformene fra brønnene på havbunnen, følger det store mengder vann med fra reservoarene. Og jo eldre brønnene er, jo mer vann blir det med opp. Plattformene står der nettopp for å skille oljen, gassen og vannet fra hverandre, før oljen lastes over i tankskip og gassen går videre i rør

petroleumsleting - Store norske leksiko

Olea og gass er laget av dyre og planteliv som har sunket ned i boden i sprekker i jordskorpen og fått lag på seg. Etterhvert har de døde organismene gjort seg om til olje og gass fordi de har dårlig vannsirkulasjon og lavt oksygeninnhold. Oljen og gassen fra Norge antas å stamme fra organisk materiale som ble avsatt i løpet av 15. Ingeniørstudiet i olje- og gassteknologi er for deg som har interesse for smart bruk av teknologi og det å utvikle nye løsninger innenfor Norges største og viktigste bransje. vil være like relevant innen en rekke andre bransjer der det er behov for kunnskap om hvordan produksjon kan forbedres og hvordan man kan oppnå sikker drift Superkontinentet Pangea brytes opp og blir etter mange millioner år til verden slik vi kjenner den i dag. Utenfor Norges kyst ligger oljen og gassen og venter på å bli funnet. Derfor leter vi. På 1960- og 70-tallet begynte vi å lete etter olje og gass i Nordsjøen. Og vi har store plattformer og skip som pumper olje og gass opp fra dypet. Så blir oljet og gassen transportert til land i store båter, eller gjennom lange rør. Oljen brukes til en rekke ting: bensin på bilen, el-kraft, oppvarming, asfalt, vaskemidler, gjødsel. Alle rettigheter reservert. Olje og Gassenteret AS GDPR og Salgbetingelser ; Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og ber om dine personlige data for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ok, jeg er enig

Video: naturfag.no: Olje

Olje- og gasshistorie

Start studying Naturfag olje og gass. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Av alle råvarer i verden, er det ingen som er så populære blant tradere som olje. Her er informasjon om hvordan man kjøper olje og hvordan man kan tjene på oljeprisen gjennom oljederivater. Oljehandel: Hvordan kjøpe og selge olje gjennom derivater. Råvarehandel. Aksjemegler Mens man leter etter den nye oljen er det viktig å huske hvorfor det er slik. En viktig årsak er den store verdiskapingen i denne industrien. I følge tall fra SSB gir hver ansatt som jobber med oljeutvinning, en verdiskapingen på 8,5 millioner kroner (2015-tall). Dette er langt høyere enn alle andre næringer Olje og gass Det første funnet av olje utenfor Norskekysten ble gjort i 1967. Av den grunn skiller vi ut hydrokarbonene etter størrelse ved å raffinere oljen. Gass er de letteste hydrokarbonene og består hovedsakelig av metangass. Den er fargeløs og luktfri. De mest kjente produktene fra raffineringsprosessen er bensin,. Alle vet at man borer etter olje og gass, Både rigger og skip som leter etter og produserer olje bruker DP i dag, Se hvordan roboter har spilt en viktig rolle i oljebransjen de siste 20 årene—og hvordan de nyeste robotene drar nytte av digitaliseringen for å bidrar til effektive,.

Olje og gass - Ui

Olje og gass - Daria

Bore etter olje er tidkrevende og fryktelig kostbart. Det tar flere uker å bore et hull flere kilometer ned under havbunnen. De som borer kan styre borekronen dit hvor de vet det er olje. I. Hva er den nye oljen? Norsk olje og gass har gitt 3 studenter ett år for å stille de store spørsmålene rundt energi, velferd, klima og teknologi. Hva skal vi gjøre for å sikre den energien.

Med Johan Castberg-feltet som en rød tråd, fikk elevene være med på et pedagogisk opplegg om olje og gass, ny teknologi og yrkesvalg. Elevene Normann og Paulsen fikk blant annet destillere kaffe. Dette gjennom et forsøk på naturfagsrommet med å skille kaffe fra vann. - Det var veldig gøy og lærerikt å se hvordan Equinor jobber Etter tre magre måneder i mai, juni og juli, har gassprisen løftet seg opp på normalt nivå igjen. - Næringslivet må gå foran hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet Grønt Landtransportprogram skal koordinere innsatsen for å sørge for halverte utslipp i næringstransporten innen 10 år Nede i jordskorpa står olja og gassen under trykk. Derfor vil den strømme ut av seg selv hvis man ikke har den under kontroll. Dette gjør man med rørsystemer, der man både trykkreduserer og pumper. Når olja og gassen skal på land fra Nordjøen, pumpes den til land gjennom mil etter mil med rørsystemer på havbunnen Senterpartiet frister med nye kommunegrenser, lensmannskontorer og mer olje. Senterpartiet vil reversere flere av Erna Solbergs grep og ta mer hensyn til klimaet - mens vi leter etter mer olje

- Det har vært 50 år med en enorm utvikling, uttrykte Karl Erik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk olje og gass på PETROSAM2-konferansen i Trondheim i slutten av oktober, med referanse til at det i år er 50 år siden den første konsesjonsrunden på norsk sokkel («Opptakten til oljeeventyret»). Konferansen samlet representanter fra forskning, forvaltning og industri og handlet om hva. Forsikringer for olje og gass industrien. Driver du innen olje og gass? Vi kjenner din risiko og dine forsikringsbehov. Tryg har forsikringsordninger som er spesialtilpasset din bedrifts behov og som gir økonomisk trygghet dersom uhellet er ute. Vi hjelper deg gjerne utover dette også - enten det omfatter dine ansatte, din bedrift eller deg.

petroleum - Store norske leksiko

Hvordan ble olje og gass til? - Skape

 1. undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt; Geofag 2. Georessurser. beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinne
 2. Hvordan utvinner man olje? Olje utvinnes som råolje fra bakken ved hjelp av store bor som befinner seg på boreplattformer ute i havet. Den oljen som blir hentet opp, kalles råolje, og kan ikke brukes som den er i første omgang. Råoljen må først raffineres på et raffineri, der råoljen blir gjort om til bensin, diesel og fyringsolje
 3. Aftenbladet/E24s sak om prosjektet #Dennyeoljen, bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass' initiativ mot unge, har skapt debatt. I sosiale medier har mange reagert på at den oppvoksende generasjonen blir beskrevet som «drevet av egoistiske behov» i prosjekt-rapporten, og at besøkene på videregående skoler og studiesteder, ble brukt til å utvikle målrettede kommunikasjonsråd mot unge

Hvordan finne olje og gass? - hessnorge

Olje og gass dannes i kildebergarten når den varmes opp til 80 - 120 grader, på om lag 3 - 4 kilometers dyp. Skifrene på Vækerø lå på rundt 4 kilometer for cirka 420 millioner år siden. Trolig ble store mengder olje og gass dannet i den geologiske provinsen vi kaller Oslofeltet på den tida 09:48 Norsk olje og gass leter enda etter samfunnskontakt i nord - etter den foretrukne kandidaten til jobben trakk seg. Norsk olje og gass står ennå uten en mann eller kvinne i nord, etter. Hun har Ph.d. i fysikk fra Universitetet i Bergen og bred politisk erfaring, skriver Norsk olje og gass i en pressemelding. Det siste året har hun vært kommunikasjonsleder med kommunikasjonsansvar for drift nord i Equinor. Fra 2017 til 2020 var hun fylkesråd for kultur og næring i Troms. • Olje- og gassnæringen oppfattes som lukket. Vi anbefaler at oljeselskapene inviterer til bedriftsbesøk og deltar aktivt på utdanningsmesser. • Vi observerer et skille mellom Østlandet og Vestlandet når det kommer til hvordan man ser på olje og gass. Vi foreslår tiltak rettet mot Oslo-regionen, som: olje Olje-, offshore- og energisektoren - ett stort mangfold yrkesmuligheter. Ved å sikte deg inn mot en jobb innen olje, energi og offshore, får du varierte arbeidsoppgaver, god lønn og mye fritid.Her trenger du ikke være petroleumsteknikker eller ingeniør for å få jobb

Hvordan dannes petroleum? - Norskpetroleum

Leting etter olje og naturgass: Tallenes tale av Klaus Mohn; produksjonsbrønner, injeksjon av vann og gass, samt effektiv veksling mellom olje- og gassproduksjon. Samtidig bestemmes reservetilveksten ikke bare av hvor mye man leter, men også av hvor mye man finner Anonym ved Trøgstad ungdomsskole (10.10.2006 18:06)Hvordan dannes olje og Dybden til de forskjellige bergartslagene kan beregnes om man måler tiden som går fra lyden sendes Olje og gass finnes i Skjematisk fremstilling av hvordan olje og gass dannes i men det var først i de siste 5-10 årene at man begynte å produsere fra skifrene og dette kalles Historien om hvordan olje og gass kom til.

Olje, gass og vann strømmer ut i hvert sitt utløp. Gassutløpet er på toppen av separatorene, mens olje- og vannutløpet er i bunnen. Olje- og vannfasen skilles vanligvis med en plate. Virvelbrytere er montert over væskeutløpene for å hindre gassen i å strømme ut Totalt utgjorde eksporten av olje, gass og kondensater 23,7 milliarder kroner. Det vil si 41,6 prosent av Norges eksportinntekter i august. Så langt i år har Norge eksportert olje for 147 milliarder og gass for 71 milliarder. Det betyr at at olje og gass utgjør 43 prosent av Norges totale eksport i årets første åtte måneder Beskrivelse. Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, produksjon av elektrisitet og drivstoff for transportmidler som biler, båter og fly Du leter kanskje etter... Om oss. Slik sender du innlegg til Forskersonen; En oljebrønn er i utgangspunktet et hull boret gjennom bakken, fra overflata ned til et reservoar med olje og/eller gass. Deres forståelse av hvordan brønner bygges og kan utvikle seg

Hvordan måle om olje lekker på utsiden av røret? Mens man i kroppen ser etter ønsket blodstrøm i kroppens nettverk av blodårer, vil vi lete etter små uønskede kanaler hvor olje kan sive ut. olje og gass blogg ultralyd blogg-alt-om-ultralyd. Om forskning.no Produksjon, olje og gass som inkluderer blant annet injeksjon av vann og gass og vannbehandling. Prosessering, olje og gass. Innkvartering, kantine og bolig. Lagring av råolje. Lasting til skip - sjelden direkte fra plattformer, i stedet brukes spesielle lastebøyer. Eksport ved pumping av gass og olje. Landingssted for helikopter

Olje i sårbare områder - WW

Etter at man har pumpet råoljen opp til oljeplattformen blir den kokt. Den blir nå destillert, altså delt opp til ulike bruksformål. Noe blir til flytende energi som skal bli bensin og annen drivstoff, men også til flere ting som for eksempel plast. Her får du en oversikt over ting du ikke visste var laget av olje. Du visste åpenbart at diesel og motorolje kommer fra råoljen som blir. Klimasøksmålet er anket til Høyesterett og skal behandles i plenum med alle 19 dommerne tilstede. Det skjer bare en gang ca. hvert annet år. Saken er av stor prinsipiell betydning og kan få mye å si for fremtidig klima- og oljepolitikk. • Kutte 55 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030 • Ingen nye letelisenser etter olje og gass Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening, OLF) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel.Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Norsk olje og gass utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen som råd. Uavhengig av om Norsk olje og gass forslag gjennomføres, må man altså regne med at den lave oljeprisen uansett fører til redusert investeringsnivå også på norsk sokkel. Norske myndigheter vil ikke ha noen garanti for at frigjort kapital på selskapenes hender faktisk vil bli brukt til å øke investeringene i Norge Mens man leter etter den nye oljen er det viktig å huske hvorfor det er slik. En viktig årsak er den store verdiskapingen i denne industrien. I følge tall fra SSB gir hver ansatt som jobber med oljeutvinning, en verdiskapingen på 8,5 millioner kroner (2015-tall)

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Måler verdiskapinga i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Gå til statistikken; Produsentprisindeksen. Måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport. Gå til statistikke Kina vil øke letingen etter olje og gass og øke hastigheten i ifølge R. Blant andre temaer fremgår det at man vil støtte Beijing og Shanghai til å bli globale innovasjonssentre for teknologi. Les også: Kraftige oljeprisbevegelser: - Panikken letter e24.no. Tilsyn slo alarm om brannsikkerheten på Melkøya alt i 2012. Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 50,6 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993 Etter tid vil slammet og leira bli omdannet til fjell og de restene som var der blir da til naturgass og olje. Nå har vi fått fram de tre hovedtypene av Fossilt brennstoff; Olje, gass og kull. Tidligere så nevnte vi at Fossile brennstoffer slipper ut CO 2 , som er skadelig for naturen Hvordan kan vi klare det grønne skiftet og likevel syvende eksportør av olje og gass. fortsette produsere olje, så legger man til grunn at verden kommer til å etterspørre.

Leterefusjonsordningen på 1-2-3 - Norsk olje og gass

 1. Vi har lenge drevet med olje her i Norge. Vår velferdsstat er bygget på våre naturlige ressurser av olje og gass i norske havet. Vi bygget opp en sterk industri og er ledende i verden når det gjelder maskineri og IT-systemer som hjelper oss finne olje. Og det er akkurat der fremtiden ligger. Alt som [
 2. Det er mange forhold som påvirker fremtidige olje- og gasspriser, men det er ingen tvil om at skjerpet klimapolitikk og raske utsliputt demper etterspørselen etter olje og gass. Dette gir i sin tur lavere priser enn man ellers ville hatt. Den fremtidige usikkerheten om Norges olje- og gassinntekter er derfor sterkt knyttet til klimapolitikken
 3. imal for selskapene som leter etter olje og gass uavhengig av om det finnes potensial for produksjon. - Da de små leteselskapene ble etablert på midten av 2000-tallet på grunn av endringer i skattesystemet, sørget man samtidig at man kunne leve av å bare lete etter olje
 4. - Olje og gassbransjen vil være viktig i lang tid fremover. Men hvis den skal være så stor, må rammebetingelsene være stabile. I dette tilfellet så legger man opp til en omkamp om iskanten
 5. I følge SINTEF (2017) kan 70 prosent av eksportinntektene relateres til naturressurser fra havet, hvorav petroleumsvirksomheten står for det aller meste. I de neste tiårene anslår SINTEF at tyngdepunktet for de havbaserte næringene vil flytte seg fra fossile (olje og gass) næringer til fornybare (biobaserte) næringer

Norsk oljehistorie på 5 minutter - regjeringen

Norge bør ikke sette sysselsetting i oljen opp mot klimatiltak. Innrett heller tiltakene slik at kompetanse fra olje og gass kan brukes målrettet i energiomstillingen, sier klimaforsker og eks-oljearbeider Kevin Anderson Frykter masseoppsigelser i olje og gass Pressemelding • sep 15, 2020 11:59 CEST Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer skal olje- og gassindustrien nedbemanne i fjerde kvartal Olje og gasspopulasjonen deles gjerne inn i to hovedgrupper; Operatører og leverandører. Leverandør er i mange analyser igjen delt inn i fem undergrupper. Under følger en nærmere beskrivelse av hvilke typer bedrifter som er inkludert i populasjonen Operatører: De som leter etter og utvinner olje og gass. Leverandørindustrien

Etter- og videreutdanning; Gratis nettkurs for deg som jobber i olje- og gassindustrien: Du vil også lære å bruke tilgjengelige programbibliotek og få et innblikk i hvordan man utvider og tilpasser eksisterende kode. Kurset er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien - Det er ofte både gass og olje i et reservoar. Dessuten trenger vi olje også, sier Nylund, og påpeker at selskapet leter etter mer gass rundt blant annet Aasta Hansteen. Beslutning i 2015 . Statoil har ambisjoner om å øke ressursuttaket - hvor mye olje og gass som hentes ut fra hvert felt - Verden har allerede funnet for mye olje og gass til at vi kan bruke alt. I tillegg har verden forpliktet seg til å oppnå nullutslipp i åra som kommer, da kan vi ikke samtidig legge til.

Hvilke konsekvenser vil det få dersom vi legger ned produksjonen av olje og gass i dag? 16.12.2019 Dette er et av temaene som står på dagsorden når Beeerenbergs Stian Espeseth er ute hos ungdomskoler i Bergensområdet for å fortelle om energi, klimautfordringer og bærekraftig utvikling Nede i jordskorpa står olja go gassen under trykk. Derfor vil den strømme ut av seg selv hvis man ikke har den under kontroll. Dette gjør man med rørsystemer, der man både trykkreduserer og pumper. Når olja og gassen skal på land fra Nordjøen, pumpes den til land gjennom mil etter mil med rørsystemer på havbunnen Leteboringen etter olje er første skritt på vei til utbygging av olje på Snøhvit og legger rammene for om det blir utbygging på et senere tidspunkt. - Ved å påstå at Snøhvit-utbyggingen som ble vedtatt i 2002 overhodet ikke skulle omfatte olje, har man i realiteten unndratt en demokratisk debatt om temaet olje og Snøhvit Europa, som er vårt viktigste marked for olje og gass, er tydelige på at de skal ha mindre fossil energi med krisepakker som styrker det grønne skiftet. Så her må vi følge med i timen. Faren er at når vi putter stadig mer penger inn i olje og gass, så blir vi låst inn mens resten av verden går videre, advarer hun. Vil endre Norge total Kjøp Etter oljen fra Cappelen Damm Undervisning Skal bioøkonomien overta når oljen tar slutt? En slik overgang vil innebære en rekke endringer innen blant annet jordbruk, skogbruk, fiskeri, akvakultur, biovitenskap og industri. En «smart» bioøkonomi vil kreve utvikling på tvers av disse biosektorene

DN mener: Mye tyder på at politikerne fikk et lettere sminket beslutningsgrunnlag da Barentshavet sørøst ble åpnet for leting etter olje. Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har en dårlig sak 2. Fra olje og gass til annen industri og bygg For å finne overganger mellom olje og gass og andre sektorer, har vi spurt de som tidligere har jobbet i olje og gass, men som har sluttet og gått til andre sektorer, om hvor de har startet. De som har besvart undersøkelsen er Tekna-medlemmer som i 20135 oppga at de jobbet i olje- og. Vi leter etter en erfaren, utadvendt og sosial konsulent som vet hvordan man opptrer profesjonelt og ydmykt i spennet mellom forretning, telecom, bank, transport, olje- og gass samt standarder som er relevante innen disse industriene. Du vet hvordan man dokumenter IT arkitektur og veikart for modernisering av denne Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er i hvert fall ikke redd for å bli uvenner med verken naboer eller venner. Akkurat nå nøyer han seg ikke med å puste liv til flammene i Kaukasus, men støtter aktivt én nabo - Aserbajdsjan - mot en annen nabo - Armenia - i de to landenes fornyede strid om enklaven Nagorno-Karabakh Hvordan man kan generere elektrisitet ved bruk av fornybare energikilder som vind, vann, sol og biomasse. Fremtidens nye bærekraftige energiløsninger. Overvåking av jorden for å kartlegge hvor mye is som smelter, hvordan havstrømmer endrer seg og kartlegging av hav- og landområder

Slik har jordens klima endret seg gjennom tiden

Norsk Industri inngår nå et samarbeid med Metier OEC, og initiativet har som målsetning å øke kompetansen til medlemmene i Norsk Industri innen prosjektledelse og -styring. - En vesentlig del av omsetningen og aktiviteten for mange selskaper, for eksempel i leverandørindustrien til olje og gass, er gjennomføring av prosjekter Kommentar: For de som leter i neste års statsbudsjettet etter arktiske initiativ, er det lettere å finne det som blir avlyst enn det som settes i gang. Å tilhøre Norges viktigste strategiske satsingsområde gir ikke nødvendigvis økonomisk uttelling Nå handler det i stor grad om hvordan levetida på felt som Heidrun skal forlenges mest mulig. Og Kojedal tror fortsatt det skal være mulig å ta ut nærmer 600 millioner fat olje og gass før feltet må stenges ned. En betydelig sum. Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, gratulerer de ansatte på Tangen med jubileet Han er likevel klar på at det skal fortsettes med olje og gass, og Equinor forventer en årlig produksjonsvekst fra nye prosjekter med en årlig vekstrate på 3 prosent i perioden 2019 til 2026. EU, Olje og gass. Bellona klager oljesponsing inn for ESA. Bellona klager den norske stat inn for ESA for å få slutt på ulovlig sponsing av oljeselskapene. De siste ti årene har oljeselskaper fått over 90 milliarder fra staten for å lete på norsk sokkel

 1. Offshorekurs og andre kurs innen olje, gass og petroleum i Oslo - I denne kategorien finner du alle typer offshore kurs som petroleum, olje og gass, borek
 2. Lederne ble ikke enige med Norsk olje og gass og tar ut 43 medlemmer på Johan Sverdrup-plattformen i streik. For Industri Energi og Safe ble det enighet
 3. Olje og gass - EPTE
 4. - Det er ikke et spørsmål om hva vi skal leve av etter
 • Elkjøp nespresso.
 • Voraussichtliche aufstellung schalke.
 • Düsseldorfer karneval 2018 karneval düsseldorf.
 • Knuz app werkt niet.
 • Når får man melk i brystene.
 • Akrapovic.
 • Nebenhodenentzündung samenerguss.
 • Visepresident i usa 2017.
 • Mellanpinscher till salu.
 • F5 dag.
 • Spensthopp kalorier.
 • B2 prüfung ablauf.
 • Midline catheter.
 • Biometrisches passbild baby kosten.
 • Drf live ny.
 • Good for me rabattkode blogg.
 • Staatsfeind nr 1 wiki.
 • Sobril til hund.
 • Maladie d'amour maladie de la jeunesse.
 • Kart bjønnåsen ringsaker.
 • Fischkopf papenburg.
 • Besondere aktivitäten nürnberg.
 • Sidespeil bil.
 • Crossbane oslo.
 • Kunstbutikk bergen.
 • Flytte aksjer fra privat til holding.
 • Bygg wiki.
 • Jan spurkeland sang.
 • Namibia historie.
 • Partnerschaft mit alleinerziehendem vater.
 • Flowtrail siegen anfahrt.
 • Aruba eagle beach bus.
 • Hvor kjøpe damduk.
 • Hvor mye koster det å ha hest på helfor.
 • Gammel kaffe.
 • Raufoss badeland trening.
 • Kommt vom herzen sprüche.
 • Vårtun hamar.
 • Vpn proxy.
 • Trichinenuntersuchung kosten.
 • Gebrauchtmöbel ankauf wuppertal.