Home

Tilskuddsordninger idrett

Støtte- og tilskuddsordninger

 1. Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse
 2. Tilskudd til idrett, frivillighet og kultur for barn og unge Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner: Se lenke: Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner (Lotteri- og stiftelsestilsynet) 1. september 2020: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (Lotteri- og stiftelsestilsynet) 1. mars 202
 3. Alle støtte- og tilskuddsordninger i norsk idrett NIF har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag i 2020. - Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift
 4. Tilskuddsordninger for idretten. Inkluderingstilskudd Gi barn og unge muligheter til å delta, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon
 5. Tilskudd til idrett. I en overgangsperiode fram til 2021 vil fortsatt enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet. I denne overgangsperioden vil søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger basert på tidligere fylkestilhørighet
 6. Tilskuddsordninger. Helse og eldre. Tilskudd til drift av frivillige organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialfeltet; Tilskudd til eldreformål og helse- og omsorgssektoren; Idrettsmidler. Arrangementsstøtte - Idrett; Barne- og ungdomsmidler for idrett; Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet; Spillemidler til idretts- og.

Tilskuddsordninger idrett og kultur. Tilskuddsportalen Let blant 1500 søkbare tilskudd i Tilskuddsportalen. Ledsagerstøtte Til personer med funksjonshemning som er avhengig av ledsagerhjelp. Tilskudd til barn og unge Aktuelle. På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Ordningene nevnes her under hvert departement. For informasjon om ordningene, klikk på lenkene og gå inn på departementenes egne oversikter Her er informasjon om tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg og hvordan man søker. KORONA: Hvilke støtteordninger finnes? KULTUR og IDRETT: Du finner mer informasjon om de lokale og nasjonale tilskuddene og tiltakene som er på plass. ved å klikke her. Ekstraordinær tildeling - Aktivitetstilskudd til frivillige lag og foreninge Natur og idrett utbetaler tilskudd til prosjektmidler, 50 % ved godkjent søknad, 50 % etter oversendt rapport fra Bærum Idrettsråd. Vedlegg som må følge søknaden: Utfyllende prosjektbeskrivelse med navn på ansvarlig, omfang og budsjett; Aktivitetstilskudd: kr 150.000 Søknadsfrist: 15. januar. Søknad om idrettsstipen

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Her finner du søknadsskjemaer for spillemiddeltilskudd til idretts- og aktivitetsanlegg. Du finner også informasjon om tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer, og om kompensasjon av mva Det finnes flere tilskuddsordninger for kultur og idrett i Halden. Her finner du en oversikt over ulike støtteordninger fra Halden kommune - samt lenker til andre ordninger. Kulturmidler - til kunst- og kulturformå Tilskuddsordninger til kultur og idrett Tilskudd fra Grimstad kommune Driftstilskudd til lag og foreninger. Grimstad kommune gir driftstilskudd til lag og foreninger. Barne- og ungdomsarbeid prioriteres. Se retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger . Søknadsfristen er 31. mars hvert år Porsgrunn kommune har i samarbeid med Kiwanis Club Porsgrunn og Telemark Idrettskrets en støtteordning kalt Kontingentkassa Tilskuddsordninger for idrett. Det er ulike tilskuddsordninger for lag og foreninger i Skien. Tilskudd aktivitetsmidler idrett. Idrettslag kan søke om tilskudd til arrangementer og tiltak som fører til økt fysisk aktivtet. Tilskudd aktivitetsmidler idrett. Tilskudd kommunale anleggsmidler

Tilskuddsordninger kultur og idrett. Risør kommunes idrettsstipend; Risør kommunes kunststipend og prosjektstipend; Risør kommunes stipend til unge talenter; Kulturmidler og underskuddsgaranti; Spillemidler; Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge; Kontakt kommunen. Telefon: 37 14 96 0 Tilskuddsordninger. Virksomhet for kultur og idrett forvalter flere ulike støtteordninger for det frivillige kultur- og organisasjonslivet i Porsgrunn. Bestemmelser for tilskuddsordningene. Idrett, friluft og folkehelse. Tilskudd til kulturaktiviteter. Priser og stipender Tilskuddsordninger - folkehelse, idrett og frivillighet. Her er tilskudd, stipend og andre ordninger innenfor folkehelse, friluftsliv, frivillighet, idrett og ungdom samlet opp. I tillegg finner du lenker til relevante tilskuddsordninger hos andre områder i Trøndelag fylkeskommune. Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

Tilskuddsordninger kultur og idrett; Kultur, idrett og fritid. Tilskuddsordninger kultur og idrett. Spillemidler; Andre tilskuddsordninger; Kulturmidler; Tilskuddsportalen; Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge; Kontakt kommunen. Sentralbord 37 19 95 00 E-post til kommune Tilskuddsordninger innen kultur og idrett. Sist oppdatert 13. mai 2020 11:02 . Kommunen har flere støtteordninger for barn og unge under 18 år fra lavinntektsfamilier. Målet med denne støtten er å gi alle barn og unge muligheten til å kunne delta i kultur- og fritidstilbud Idrettslag, velforeninger, borettslag og organisasjoner tilknyttet det frivillige skyttervesen kan søke om spillemidler til å bygge idrettsanlegg i kommunen. Spillemidler som blir tildelt lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner kommer fra overskuddet fra Norsk Tipping Sjekk på kommunens nettsider under tilskuddsordninger. Et godt tips er alltid å kontakte den som har ansvar for idrett i kommunen eller idrettsrådet, de skal kjenne til de ulike mulighetene ditt idrettslag har. Her har vi tatt med Bergen kommune som døme. Bergen kommune har følgende aktuelle tilskuddsordninger for inkluderingsarbeid

Kirker og trossamfunn

Tilskuddsordninger fra Kulturdepartementet - regjeringen

Alle støtte- og tilskuddsordninger i norsk idrett - Tromsø

Støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag. Vi vet at klubbdrift i idrettslag ofte er basert på frivillig arbeid og at økonomi kan være en utfordring, men det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger innenfor norsk idrett Tilskuddsordninger. Denne siden er utarbeidet for å gi en rask oversikt over de tilskuddsordningene som lyses ut kommunalt, regionalt og nasjonalt. befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet. På disse temasidene finnes informasjon som søkere må gjøre seg kjent med for å kunne få tilskudd til anlegg. Det anbefales at man setter seg godt inn i vilkår og krav, søknadsprosessen, og vanlige spørsmål Offentlige tilskuddsordninger. Det finnes mange tilskuddsordninger til kultur og idrett både blant offentlige og private aktører, så en fullstendig oversikt over feltet er umulig. Nedenfor følger noen forslag til steder å søke penger. Midler fra kommunen. Hvert år i mars/april utlyser vi tilskuddsmidler til lag og foreninger

Tilskudd til idrett Tilskuddsordninger idrett og kultu

Her kan du søke om tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til idrettsarrangement på internasjonalt og nasjonalt nivå, og arrangement rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement rettet mot inkludering på regionalt nivå. I tillegg til utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter av regional betydning Verdal kommune abonnerer på Tilskuddsportalen en nettbasert tjeneste som gir en samlet oversikt over stipender, legater og offentlige støtteordninger som lag og foreninger kan søke økonomisk støtte fra. Dette gjør det enklere å finne mulige finansieringskilder til gode prosjekt, og Verdal kommune anbefaler alle lag og foreninger i Verdal kommune å melde seg inn i Tilskuddsportalen

Tilskuddsordninger og anlegg Kommunale tilskudd Den kommunale tilskuddsordningen til frivillige lag, foreninger organisasjoner, og til kulturprosjekter, lyses nå ut Forside Kultur, idrett og fritid Tilskuddsordninger. Tilskuddsordninger. Her finner du informasjon om hvilke tilskuddsordninger som finnes. Driftsstøtte til lag- og foreninger. Våler kommune gir driftsstøtte til lag og foreninger, fortrinnsvis til barn og unge, pensjonister og foreninger som driver en kulturaktivitet

Informasjon fra natur, kultur og fritid. Blant annet åpningstider på svømmehaller, tilgjengelige badepasser, Fritidsklubber, idrettsanslegg m.m Tilskuddsordninger for fysisk aktivitet og private anlegg Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til fysisk aktivitet, trivsel i nærmiljøet og naturopplevelser for alle. Søknadsfrist 15. desember Ulike ordninger i en overgangsperiodeI en overgangsperiode fram til 2021 vil fortsatt enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger basert på tidligere fylkestilhørighet.Tilskuddsordninger friluftsliv Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder.

Tilskudd til idrett - Viken fylkeskommun

Kultur, idrett, fritid og reiseliv (tourism) Tilskuddsordninger; Tilskuddsordninger Kulturmidler; Spillemidler; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontaktinformasjon. Sentralbord 71 51 35 00; Besøksadresse: Bruvollveien 4, 6530 Averøy; Postadresse: Postboks. Velkommen til Gjøvik offisielle hjemmeside. Her finner du informasjon om våre tjenester og vår organisasjon

Sykehjem - Lørenskog kommune

Tilskuddsordninger Innlandet fylkeskommune lyser ut midler til arrangementsutvikling innen idrett og friluftsliv for 2021, med søknadsfrist 1. nov. 2020. Midler til arrangementsutvikling innen idrett og friluftsliv for 2021, med søknadsfrist 1. nov. 2020 Kultur, idrett, friluftsliv, frivillighet og utleie; Tilskuddsordninger og anlegg; Kommunale tilskuddsmidler; Kommunale tilskuddsmidler. Kommunale tilskudd. Den kommunale tilskuddsordningen til frivillige lag, foreninger organisasjoner, og til kulturprosjekter, lyses nå ut. Les mer her Kultur, idrett og fritid / Tilskuddsordninger . Tjenestebeskrivelser Kultur, idrett og fritid Tilskuddsordninger Tjenestebeskrivelser for Tilskuddsordninger Byggeskikkpris, kulturpris, frivillighetspris og dialektpris Kulturmidler Statlige spillemidler til idrettsformål. Besøksadress: Torget 2: Postadresse: Postboks. Tilskuddsordninger - tilskuddsportalen Hva er Tilskuddsportalen? Trenger fotball-laget til poden nye drakter? Hvem gir støtte til utbedring av friluftsområder? Hvilke støtteordninger finnes innen kultur? Vi har svarene! Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt

Karmøy kommune. Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik. Telefon: 52 85 75 00 · Servicetorg: 52 85 75 1 INFORMASJON OM KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. Over hele Norge har en rekke. Tilskuddsportalen. Kongsvinger Kommune er abonnent og står som administrator for Tilskuddsportalen. Her får du tilgang til ca 1500 tilskuddsordninger, viktige kunngjøringer fra kommunen, varsling om viktige nyheter og endringer, nyhetsbrev med tips og søknadsfrister Tilskuddsordninger kultur og idrett. Spillemiddelordningen . Frist for å sende inn søknad om spillemidler for tildelingsåret 2020 er i Risør 20.10.2019. Vil du eller ditt lag søke om spillemidler finner du informasjon og skjema her Anleggsregisteret.no Kulturmidler 2020 Korona-situasjonen har gjort at mange lag og foreninger ikke har fått gjennomført årsmøte. Kommunen ønsker derfor å lempe på kravene. Søknadene trenger bare inneholde navn, leder, kasserer og kontaktinfo til disse. Er det byttet bankkontonummer, må dette også oppgis

Vasshjulet - Lørenskog kommune

Bergen kommune - Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger idrett og kultur Kultur, idrett og friti

Kultur, idrett og fritid. Kulturmidler og tilskuddsordninger. Kommunale kulturmidler; Spillemidler; Andre tilskuddsordninger; Kontakt kommunen. Telefon: 37 11 97 00 E-post til kommunen Søk på ansatte Besøksadresse Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad Post- og fakturaadress Idrettsrådet fordeler kommunal bevilgning til utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien idrett. For å sikre størst mulig brukermedvirkning og for å forenkle / samordne tilskuddsordninger til aktivitet og utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien «Musikk» behandles søknader fra denne aktivitetskategorien av Kongsberg Musikkråd Kontakt oss Sentralbordet, åpningstider, nød- og vakttelefoner, kontaktskjema; Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Jobb i kommunen Østre Toten kommune som arbeidsplass, lærlingsordningen og oversikt over ledige stillinger.; Politikk og organisasjon Lokalpolitikk, innsyn og om organisasjonen Egne kommunale tilskuddsordninger - Trivselsmidler - Inkluderingsmidler - Idrettsmidler: Det vil variere hvilke midler kommunene har, i listen under finner du noen av ordningene: Varierer, men mye i mars: Sparebanken Vest: Samfunnsnyttige midler : Satsingsområder - Oppvekst og utdanning - Næring - Idrett - Klutur: 1.4. LNU: Mangfold og.

Idrett, økonomi og kulturtilbud: På denne siden har vi samlet endel generell informasjon innen kulturområdet. Dette inkluderer idrett og noen tilskuddsordninger Informasjon om ulike tilskuddsordninger gjennom spillemid 1.5 Forholdet til overordnede planer og føringer Tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet er et viktig nasjonalt satsingsområde med stor betydning for folkehelsen. Stor-Elvdal kommune vektlegger mulighetene for idrett, fysisk aktivitet og friluftsli Hjem - Innbyggere - Kultur, idrett og fritid - Tilskuddsordninger. Tilskuddsordninger Vis meny. Aktuelt; Tilskuddsordninger. Kulturavdelingen administrerer flere tilskuddsordninger. Den største er spillemidler, men også flere lokale ordninger: Festivalstøtte. Støtte til idrettsarrangement. Støtte til bydeler og distrikt Andre tilskuddsordninger. På denne siden finner du informasjon om tilskuddsordninger innenfor kultur, idrett og folkehelse. Kulturmidler og spillemidler er tilskuddsordninger der søknadene skal sendes Nome kommune. Lengre ned på siden finner du linker til andre tilskuddsordninger. Lenker vil oppdateres og tilføres med jevne mellomrom Kárášjoga gieldaKKarasjok kommune avsetter årlig midler til kultur- og idrettsfomål. Av dette avsettes kulturmidler til lag/foreninger, anleggsmidler og driftstilskudd til idrettslagene. Målgruppe: Lag og foreninger hjemmehørende i Karasjok kommune. Søknadsfrist: 1. mai og 1. oktober Kulturmidler: Kommunale kulturmidler tildeles lokale lag og foreninger hjemmehørende i Karasjok.

Det er ingen nye personer med Covid19 registrert i Vardø. Fortsatt har vi de tre personene med smitt... Les me Lotteri- og stiftelsestilsynet > Tilskuddsordninger > Om momskompensasjon idrettsanlegg > Regler og veiledning. Regler og veiledning. Skriv ut. Sist oppdatert 18. desember 2019. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. se pkt. 3.6 og 3.7 Tilskuddsordninger - utsatte barn og unge (0-24) Her finner du tilskuddsordninger som kan være relevante for målgruppen utsatte barn og unge og deres familier. Tilskuddsordningene er rettet mot kommuner, fylkeskommuner eller organisasjoner

Ferie og fridager i skolen - Lørenskog kommuneNorges vels medalje for lang og tro tjeneste

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Tilskuddsordninger - oversikt tildelinger. Her finner du lenker til statistikker og oversikter for de ulike tilskuddsordningene som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter. Momskompensasjonsordningene: momskompensasjon generell ordning. momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg Kultur, idrett og fritid / Tilskuddsordninger / Kulturmidler . Tjenestebeskrivelser Kultur, idrett og fritid Friluftsliv Fritid Idrett Kultur Tilskuddsordninger Kulturmidler GENERELT. Kulturmidler er et aktivitetstilskudd til lag og foreninger. Startsiden Tema Kultur, idrett og fritidTilskuddsordninger. Tilskuddsordninger. Idrettsmidler. Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskuddsordninger, Emneord. Offentlige støtte til idrettsformål. Idrettsmidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet Tilskuddsordninger - kultur/idrett; Tilskuddsordninger - kultur/idrett. Kulturmidler; Spillemidler; Tilskuddsportalen; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. Karasjok kommune. Postboks 84 9735 Karasjok. E-post: postmottak@karasjok.kommune.no.

Sarpsborg kommune - Tilskuddsordninger kultur, idrett og

Tilskuddet gis til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med beliggenhet i Modum kommune. Anlegg som er berettiget til spillemidler må være ført opp i handlingsprogrammet i kommundelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Det gis i tillegg tilskudd til mindre nyanlegg og vedlikeholdsarbeid som ikke er oppført i planen Jevnaker kommune. Kirkegata 6 3520 Jevnaker. Finn kontaktpersoner. Åpningstid sentralbord og servicetorg kl 09.00-15.00. Telefon: 61 31 57 00 Telefaks: 61 31 58 5 Kultur, idrett og friluftsliv; Tilskuddsordninger; Tilskuddsordninger. Statlige spillemidler. Informasjon om statlige spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, søknadsfrist 1. oktober. Kulturstipend. Bodø kommune deler hvert år ut inntil 3 kulturstipend à kr 20 000 Oversikt over tilskuddsordninger Oppdatert juni 2010 Tilskuddsordninger til prosjekt Navn For hvem? Beløp Søknadsfrist Nettside Andre opplysninger Frifond barn og unge Lokale demokratiske medlemsbaserte lag og foreninger Inntil 25 000 kroner pr prosjekt.

Lag og foreninger Idrett Tilskuddsordninger Bærum kommun

Det finnes ulike statlige tilskuddsordninger. Vi har tatt med noen aktuelle ordninger. Spillemidler. Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og. Kultur, idrett og fritid / Tilskuddsordninger / Statlige spillemidler til idrettsformål . Tjenestebeskrivelser Kultur, idrett og fritid Friluftsliv må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål vedtatt i Holmestrand kommune den 28. februar 2018 vedtatt i Sande kommune den 12. desember 2017 . 2 Innhol Tilskuddsordninger for frivillighetsfond og nærmiljømidler Det er nå mulig å søke om penger til prosjekt og anlegg gjennom kommunens frivillighetsfond og midler til nærmiljøanlegg. Lag, foreninger og private initiativtakere kan søke om tilskudd til prosjekter og realisering av mindre leke- og idrettsanlegg

Anleggsregisteret.n

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 ble vedtatt i kommunestyre 22. november 2016 Kultur, idrett og fritid Bibliotek Friluftsliv Fritid Tjenestebeskrivelser for Tilskuddsordninger Kulturpris Kulturstipend Statlige spillemidler til idrettsformål Artikler Kulturpris og kulturstipend 2018 Kultur Kulturstipend Kulturmidler. Tilskuddsordninger. Drangedal kommune har ulike tilskuddsordninger rettet mot frivillige lag og foreninger innenfor kulturområdet. Innhold. Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg,. Kultur, idrett og fritid / Tilskuddsordninger / Kulturpris . Tjenestebeskrivelser Kultur, idrett og fritid Bibliotek Friluftsliv Fritid Kultur Tilskuddsordninger Kulturpris Generelt. Flesberg kommunes kulturpris har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det. Hovedside for Levanger kommune, Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa

Tilskuddsordninger - Halde

Vi driver utleie av kommunale idrettsanlegg og idrettshaller, og tilskuddsordninger for idrett i Fredrikstad kommune. I samarbeid med Fredrikstad Idrettsråd, idrettslag og idrettsorganisasjoner søker vi å tilby et bredest mulig aktivitetstilbud til det etablerte idrettsmiljøet så vel som til lokalbefolkningen generelt Org.nr.: 964 963 916. Konto: 3123.08.40205. Web levert av CustomPublis Tilskuddsordninger; Spillemidler; Spillemidler. Kulturdepartementet deler årlig ut støtte av spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Ordningen skal bidra til at en større del av befolkningen får anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet. Publisert av Berit Irene Hannasvik Retningslinjer for tilskuddsordninger skal politisk behandles i løpet av høsten og vi publiserer nye søknadsfrister når retningslinjene er vedtatt. Ta kontakt med avdeling for Folkehelse, idrett og friluftsliv tidlig i prosessen. Videre søknadsprosess. Selve spillemiddelsøknaden er digital og du må søke innen 1. oktober Du er her: Forsiden > Kultur, idrett og fritid > Tilskuddsordninger. Kulturstipend og idrettsstipend Stipendene skal stimulere lovende utøvere til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Den enkelte utøver kan selv søke eller andre kan sende inn forslag på kandidater

Temakveld spillemidler 14

Tilskuddsordninger til kultur og idrett - Grimstad kommun

Porsgrunn kommun

Tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger; Kulturtilskudd i tidligere Hurum. Sist oppdatert: 28.10.2020 Etter avtale med Hurum idrettsråd består Grunntilskudd - idrett av både grunntilskudd og leietilskudd til idrett. Hurum idrettsråd forvalter ordningen Deltakertilskudd. Idrett. Drift anlegg Beløp avsatt på budsjettet fordeles likt på de idrettsanlegg det søkes tilskudd til. Med idrettsanlegg menes anlegg som er bygget etter krav for idrettsanlegg, og der det er mottatt spillemidler til anlegget. Anleggene skal være spesifisert i søknaden. Drift la Tilskuddsordninger tidligere Drammen Tilskuddsordningene skal ha som formål å fremme et aktivt kulturliv av høy kvalitet i tidligere Drammen kommune. Alle som får innvilget søknadene sine blir bedt om at markedsføringsmateriell skal inkludere kommunens logo og merkes: Støttet av Drammen kommune Tilskuddsordninger. Vestby kommune har tilskuddsordninger til drift av frivillige organisasjoner, og som tilskudd til arrangementer og prosjekter. Her finner du også noe informasjon om eksterne tilskuddsordninger. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Hjørnesteinene er kultur, idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser, der formålet er å tilrettelegge for barn og ungdom på en slik måte at de opplever stimulering, mestring, kameratskap og idrettsglede. Kommunens tilskuddsordninger forsøker å støtte opp under dette arbeidet

Skien kommune - Idrett

Tilskuddsportalen gir deg oversikt over alle tilskuddsordninger - gratis kurs 5. november. Søk tilskudd med tilskuddsportalen Pexels Tilskuddsportalen er en nettbasert tjeneste som samler informasjon om tilskuddsordninger på ett sted, og dermed gjør det enklere å finne mulige finansieringskilder til gode prosjekt. Enten det er nye drakter til fotballaget eller utbedring av friluftsområder Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid. Arrangementer Idrettsanlegg og svømmehaller Larvik bibliotek Larvik kulturskole Alt om Kultur, idrett og fritid. Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret Landbruksdirektoratet sine hjemmesider er en samleportal for eiendom, skog, miljø, produksjon, marked, erstatning, naturskade mm. Regionale tilskuddsordninger forvaltes av Fylkesmannen i Trøndelag. Landbruksdirektoratet sine hjemmesider Fylkesmanne Vestfold og Telemark fylkeskommune administrerer tilskuddsordninger til friluftsliv og naturforvaltning. Vi minner kommuner, frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd med friluftsliv og naturforvaltning som interessefelt om følgende tilskuddsposter over statsbudsjettet til naturforvaltning og friluftsliv Øvre Eiker kommune støtter frivillighet og kulturliv på mange måter. Her finner du en oversikt over hvordan vi gjør det. Vi har ulike tilskuddsordninger, låner ut og leier ut lokaler, bruker arbeidskraft til gode for frivilligheten, hjelper til med å finne annen støtte og kan inngå samarbeidsavtaler

Strikk/håndarbeidstreff på Frivilligsentralen - GausdalSpaserstokken - Levanger kommunePilegrimsleden i Øyer - ØYER KOMMUNEKulturprisen 2015 til Svein Olav Angard Hovde
 • Geometri kalkulator.
 • Panasonic dmp ub700.
 • Tanzschule unterföhring.
 • Akon age.
 • How to add font to photoshop mac.
 • Synsam lillestrøm.
 • Grubigsteinbahn pistenplan.
 • Nabenschaltung test.
 • Prosjektrapportering.
 • Glenlivet master distiller's reserve review.
 • Datatilsynet cookie.
 • Vvs oslo sentrum.
 • Storpuddel valp.
 • Flohmarkt saarbrücken schloss.
 • Cele mai bune motoare pe benzina aspirate.
 • Hans paul schermer camping.
 • Tattoo letters font generator.
 • Ordnungsamt neustadt in holstein.
 • Kosovo invånare.
 • Hpu pipeline.
 • How to find a cool name for youtube.
 • Avsette styremedlem.
 • Kanariøyene flagg.
 • Reservere seg mot digital postkasse.
 • Stadt salzwedel stellenausschreibungen.
 • Reservedeler dusjkabinett.
 • Cavtat kroatia.
 • Periodontitt katt.
 • Slå katten af tønden.
 • Fagmøbler steinkjer.
 • Brudekjole aalborg.
 • Flohmarkt osnabrück ikea.
 • Nächste sonnenfinsternis 2018.
 • Møller logistikk.
 • Sommerferie alpene med barn.
 • Overgang 75 50.
 • Baby 3 mnd eget rom.
 • Nattklubb oslo 18 år.
 • Riksrettssaken resulterte i at parlamentarismen ble innført i 1884 fordi.
 • Ballett bad harzburg.
 • Voksblomst afskåret.