Home

U verdi vindu tek10

Byggteknisk forskrift (TEK10) - Dib

U-verdi yttervegg [W/(m 2 K)] U-verdi tak [W/(m 2 K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m 2 K)] U-verdi vindu og dør inkludert karm/ramme [W/(m 2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell [luftveksling pr. time] ≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1, U-verdi glass/vindu/dør: 1,6 W/m²K. Lufttetthet: 3,0 luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell. Krav til rørisolasjon som minstekrav ble tatt inn i TEK10. Det er også tilkommet to nye minstekrav for alle bygningstyper utenom småhus. Det ene setter et maksimumskrav til glassareal multiplisert med U-verdi I praksis betyr kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 0,8), bedre tetthet (lekkasjetall 0,6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi i forhold til tidligere energikrav. Det er fortsatt mulig å benytte tiltaksmetoden. Nye energirammer for utvalgte bygningskategorier U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. Før 1986 ble k-verdi brukt i stedet for U-verdi. Det var kun endring av betegnelsen fra k-verdi (liten k) til U-verdi (stor U). Betegnelsen i W/(m²K) forble uendret

TEK 10 Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi April 2017Teknisk forskrift, Teknisk forskrift, ENERGI. 2 U-verdi vinduer og dører [W/m²K] ≤ 0,80 ≤ 1,2 Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA [%] ≤ 25 ≤ 20 Årsgjennomsnittli Utvikling av U verdi for vinduer: U-verdi: Passivhus (NS 3700) Nye forskrifter 2010 Byggforskriftene 1997 Byggforskriftene 1987 Byggforskriftene på 60-70 -tallet Byggforskriftene på 40-tallet: 0,8 1,2 1,6 2,4 2,6 2,

Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per kvadratmeter vindusareal. Norsk standard (NS) for måling av U-verdi av vinduer beskriver at målingen skal gjøres som en totalmåling av U-verdi for karm, ramme og glass - og ikke kun glassets egenskaper Men det betyr at dersom du kjøper vinduer som er mindre enn standardene, kan du ende opp med høyere u-verdi enn først antatt. - Mange oppgir dessuten bare u-verdien på glasset, ikke på hele vinduet, siden det er mye lettere å oppnå lav u-verdi på glasset enn på hele vinduet med karmer, kanter, sprosser og alt, sier direktør i Norske trevarefabrikkers landsforbund, Ivar Horsberg Hansen

Velg vinduer med lik eller bedre U-verdi enn forskriftskrav (0,8). Dette er normalt 3-lags vinduer. Velger du likevel 2-lags vinduer, bør disse ha varmkantlist for å unngå kondens og rim. Vurder tiltak for å hindre utvendig kondens. Alle vinduer som selges i Norge skal være CE-merket § 14-2 Figur 1: Areal vindu/dør/glass i tilbygg. (3) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene skal oppfylles for hver sone. (4) Beregningene av bygningers energibehov og varmetapstall skal utføres i samsvar med Norsk Standard NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Vindu og glassfelt kan sikres på forskjellige måter. Sikring ved brystning eller annen type avskjerming med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt reduserer faren for sammenstøt med glasset. Ved plassering av vindu og glassfelt i vegg, bruk av brystning eller avskjerming kan det benyttes glass som ikke er klassifisert som personsikkerhetsrute

Vedlegg 1 Energikravene i TEK10 kap

Dette må du vite om du skal bytte ut vinduet ditt - Forum

Dette er energikravene i byggteknisk forskrift

Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK17 for hytter og fritidsboliger. Verdt å vite om hytter og fritidsboliger . For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom 70 m2 og 150 m2 BRA Vinduer med lav u-verdi kan både hjelpe miljøet og spare deg for mye penger. Her kan du lese mer om u-verdi og energiegenskaper til vinduer. Kort fortalt: jo lavere, jo bedre. Hva er u-verdi? U-verdien angir hvor godt vinduet isolerer. U-verdien er en måling av varmetap - jo høyere u-verdien er, jo mer varme slipper vinduet Fortsett å lese «Om u-verdi og energi TEK10 regulerer nybygg og rehabilitering. Ifølge de nye reviderte energikravene (gjeldene fra 01.01.2017) skal alle vinduer i boligbygg og i hytter som er større enn 150m², ha en gjennomsnittlig U-verdi på 0,80 eller lavere. U-verdi angir varmetap pr m² vindu. Det vil si jo lavere U-verdi, desto bedre varmeisolering Forside Energi og varme Energiforbruk & Enøk Forvirra av veiledning til TEK10: Krav til U-verdi. Del på Twitter Ene punktet står det at en yttervegg skal ha U-verdi 0 Oppland 0. 0.22 er minstekravet, dersom du har 0.22 i vegg må du kompensere med å ha mer i tak, gulv eller vinduer med lavere u-verdi. Signatur. Mitt.

U-verdi - Wikipedi

Jo lavere U-verdi, jo bedre energiegenskaper har vinduet. Korrekt U-verdi får man kun ved å måle over hele produktet, og ikke bare på glassoverflaten. I NorDan fokuserer vi på å lage så tette vinduer som mulig. Det sikrer lavest mulig energitap og tåler store påkjenninger fra vind. Dagens standard i Norge er U-verdi på 0.8 for småhus U-verdi vindu (Uw) 1,44 W/m 2K 1,53 W/m2K 1,68 W/mK 0,94 W/mK For tolagsruten med ett lavemisjonsbelegg (Pilkington Optitherm S3, ε=0,03) er solfaktoren i henhold til Pilkington Spectrum beregningsverktøy (2007) gw=0,61. For trelagsruten med to lavemisjonsbelegg er solfaktoren gw=0,50 Yttervegg U-verdi 0,15 www.leca.no. Yttervegg U-verdi 0,15. Her finner du forskjellige måter å bygge Leca yttervegger på. Avhengig av god lufttetthet anbefaler vi pussing til full lufttetthet av alle utvendige overflater inkludert murkrone samt smyg for vinduer og dører. Smygene skal være pusset før vinduer og dører settes inn TEK10 PH TEK15 U-verdi gulv 0,18 0,11 0,18 U-verdi tak 0,16 0,11 0,16 U-verdi yttervegg 0,12 0,08 0,12 U-verdi vinduer/dører 1,2 0,8 1,2 Normalisert kuldebroverdi 0,06 0,03 0,06 temp.virkningsgrad(%) 80 84 80 % areal vindu/dører av BRA 17,6 17,6 17,6 Lekkasjetall (ved 50 Pa) 1,5 0,3 1,5 SFP i ventilasjonsanlegg 2 1,5 2 Varmetapstall (W/m2

Her er endringene fra TEK07 til TEK10 § 14-3. Energitiltak (1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter: a) Transmisjonsvarmetap: 1. Andel vindus- og dørareal ≤ 20 % av oppvarmet BRA 2. U-verdi yttervegg ≤ 0,18 W/(m2 K) 3. U-verdi tak ≤ 0,13 W/(m2 K) 4. U-verdi gulv ≤ 0,15 W/(m2 K) 5. U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme. TEK 10 er myndighetenes minimumskrav til bærekraft og kvalitet. UCOs TEK 10 moduler går utover minimumskravet på en rekke områder

U-verdi 1,0 Norgesvindue

 1. g, antall poster og losholter
 2. U-verdi (W/m²K) eller varmegjennomgangskoeffisient er et standardisert mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme målt i watt (W) som kan strømme gjennom et areal på 1m² ved en konstant temperaturforskjell på 1 K (1 Kelvin = 1 °C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen
 3. For vinduer med høy U-verdi kan imidlertid vinduet være en medvirkende faktor. Vinduets omtrentlige U-verdi bør derfor avklares. (TEK10) - og er et sentralt verktøy for å sikre at norske bygninger utføres i samsvar med forskriftene. bindingsverk. Byggforskserien 523.70
 4. Produsenten mener vinduene holder en U-verdi på 1,1 uten at det kan dokumenteres. Utfra det jeg kan forstå av TEK 17 skal laftede boliger over 150 kvm. ha vinduer med dokumentert U-verdi på 0,8. Dermed tør jeg ikke sette inn vinduer og dører, i frykt for at bygget ikke vil bli godkjent
 5. imum 0,8 m over gulv. Sikringen kan være brystning, personsikkerhetsrute eller en annen forsvarlig metode
 6. Prisliste Vinduer og balkongdører Gjeldende fra 01.04.19 Følg oss på Facebook og Instagram og bli bedre kjent med oss og våre kvalitetsproduketer. Generelt om TEK 10. U-verdi er beregnet etter EN ISO 10077-1 og EN ISO 10077-2 med en referansestørrelse 1230x1480mm Oppdaterte lagerlister på www.norgesvinduet.n

TEK10 regulerer hovedsakelig nybygg og søknadspliktig rehabilitering. Teknisk info ved TEK10. Nye krav til energieffektivitet for vindu. I følge de nye kravene skal vindu i nybygg ha en U-verdi på 0.80 eller lavere for hele vinduskonstruksjonen, altså glassrute, rammer og karmer totalt i huset Så langt jeg har forstått må vindusareal ikke overstige 20% av gulvarealet.Vil dette kunne fravikes om man har en lavere u-verdi enn det som kreves etter TEK 10?- dvs hvis jeg installerer vinduer me U-verdi skrives: W/(m²K), og er et mål på en bygningsdels varmeisolerende evne. Den sier noe om hvor mye varme (watt) som forsvinner gjennom m2 vindu eller annen bygningsdel. En lav verdi viser høy isolerende evne. Å måle U-verdien for et vindu er komplisert fordi isolasjonsevnen vil variere for de ulike materialene, glass, tre osv © 2020, Norgesvindue Vinduer og dører fra NorDan er til å stole på, kvalitet skal oppleves hver eneste dag gjennom mange år. Derfor er vi stolte av å tilby markedets beste garantier gjennom vårt kundeløfte. NorDan er opptatt av å levere kvalitetsprodukter skreddersydd til dine behov

Litt om U-verdi - Gilj

vindu med U-verdi 1,4 W/m2K, eller et mo - derne vindu med U-verdi 0,8 W/m2K. Det nye vinduet har altså halvparten så stort avvik fra veggens U-verdi som det gamle. La oss videre tenke oss at det gamle har en lystransmisjon på 80 prosent og det nye på 40 prosent. Det gamle vinduet slipper altså gjennom dobbelt så mye lys som det nye Kravet til maks U-verdi på 1,2 W/m2K gjelder gjennomsnittlig U-verdi for samlet areal av vinduer, glassfelt og dører i bygningen, inkludert karm/ramme og eventuelle sprosser, poster og losholter. Det betyr at hvis noen vinduer har dårligere U-verdi enn 1,2 W/m2K, så må de resterende vinduene være tilsvarende bedre. Beregning av U-verdi

U-verdi for vinduer beregnes etter NS-EN ISO 10077-1 og NS-EN ISO 10077-2. Tabeller med beregnede U-verdier for forskjellige bygningsdeler er gitt i anvisninger i Byggforskserien. For å lese mer må du kjøpe tilgang. Kjøp. kr 1 123,50 pr. mnd. Byggforskserien komplett Kjøp. kr. Når man skal i gang med bytting av vinduer eller isolering av hus, er det ofte snakk om U-verdi. Men hva er det egentlig? Er du forberedt på de nye energikravene i TEK10? Publisert av Lyssand. TEK10 regulerer hovedsakelig nybygg og søknadspliktig rehabilitering U-verdi på 1,0 for vinduer/dører har blitt ganske kostnadseffektivt, og det finnes mange produkter. Merk at selv om du ønsker trelags glass, er det ikke gitt at du ender med U-verdi på 0,8. Vinduer som fraviker standard størrelse, for eksempel smale og høye eller lange og brede vinduer, får større karmandel som krever bedre karmisolasjon enn standardvinduer I forskriftene settes et hovedkrav om at veid snitt av U-verdi for vinduer og dører i nye bygninger skal være mindre enn eller lik 0,8 (tidligere krav: 1,2). Det kreves altså ikke at hvert enkelt vindu skal ha lavere U-verdi enn 0,8, men at snittet blir 0,8 eller bedre

Netthandel vinduer. NorDan Gilje Lyssand og Uldal Vinduer til lave priser. Levering i hele Norg Hvis vinduet lekker Det er ikke ofte at et NorDan vindu lekker, men dersom det skulle forekomme skyldes det som regel småting. Ganske vanlig er det at tettelisten på rammen er overmalt. Det hender også at vinduet lukkes før maling/beis er tørket, og når det åpnes sitter noe av malingen eller beisen igjen på tettelisten

Video: Forrvirrende u-verdier Huseiern

Utvikling av U verdi for vinduer U Nye forskrifter 2010Byggforskriftene 1997Byggforskriftene 1987Byggforskriftene på 60-70 -tallet Byggforskriftene på 40. Lavenergivindu Enov . Nye krav til energieffektivitet for vindu. I følge oppdaterte energikrav i TEK10 skal vindu i nybygg ha en U-verdi på 0.80 eller lavere for hele U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme ≤ 1,6 W/m2/ K. Omskrevet betyr det at den gjennomsnittlige u-verdi på alle vinduer og dører skal være 1,2 W/m2/K eller mindre. (U-verdi = varme tap). Og samtidig må ingen enkelte vinduer eller dører isolere dårligere enn 1,6 W/m2/K. Her et eksempel på de

Lavenergivindu Enov

Vinduer med 2 lags glass har en U-verdi på 1.2, mens de med 3-lags glass har en U-verdi på 1.0 og 0.80. Og som med det aller meste av det man kjøper, lønner det seg på lang sikt å kjøpe det beste - også når det gjelder vinduer. Ved bytte av vinduer i eksisterende bygg anbefales det derfor uansett å gå for 3-lags glass for økt. Derfor gir vi deg 20 års garanti på våre vinduer, balkongdører og skyvedører. I tillegg er det et godt miljøvalg å kjøpe trevinduer produsert i Norge. Du kan velge mellom to produktserier ; Gilje Basic og Gilje eXtra. eXtra-vinduene tilfredsstiller de strengeste krav til isoleringsevne

Vinduer påvirker boligens utseende og karakter. Hos MAXBO får du vinduer som passer til både nybygg og tradisjonsrike hus. Er vinduet dårlig isolert kan man oppleve kaldras, altså nedkjølt luft som synker mot gulvet og oppleves som trekk. U-verdi fortel Nye hus skal ha vinduer med 3-lags glass. For nybygg gjelder kravene i TEK 17. Vinduer med 3-lags glass er derfor standard i nye hus. Den absolutt beste U-verdien får du om du velger vinduer med 3-lags glass med to energibelegg. Skal du renovere bør du undersøke om du må tilfredsstille kravene i TEK 10 eller TEK 17 med vinduer. I alle konstruksjonene vil det inngå produkter fra andre produsenter, for disse produktene er det i tabellene for brann, lyd og U-verdi benyttet minimumsverdier av produktegenskaper fra produkt-standarder, når produsent og produkt ikke er nevnt. Der det foreligger resultater fra tester er diss U-verdi (W/m2K) vil kunne variere avhengig av bl. a. skruer, luftlag bak kledning osv. Isolasjonstykkelser med REDAir FLEX og FLEXI A-PLATE Bakvegg tykkelse i m Denne siden forklarer hvordan vi benytter oss av informasjon du oppgir til oss her, og hvordan dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg som besøkende tilgang til ulike funksjoner og egenskaper som forenkler bruken av nettstedet

TEK 10, § 12-20. Vindu og andre glassfelt (1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall. Sikring kan utføres ved brystning med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen måte. For øvrig gjelder følgende: 1 Fagvindu, innadslående NorDan fagvindu kan leveres i utallige størrelser og kombinasjoner. Levert i nøyaktig den utformingen du vil ha. Toveissvingende, aluminumsbelagte med lydisolerende eller solavskjermet glass og som koblede vinduer. Vi anbefaler alltid å bruke toveissvingende Sikkerhetsvindu, vårt mest fleksible vindu, med blant annet trekkfri lufting og vask fra innsiden. Lette.

§ 14-2. Krav til energieffektivitet - Direktoratet for ..

 1. U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling pr. time) ≥ 8 laft ≤ 0,13 ≤ 0,10 ≤ 0,80 ≤ 4,0 b) Fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger Tabell: Fritidsbolig Dimensjon yttervegg U-verdi tak [W/(m2 K)] U-verdi gulv på grunn o
 2. ium er et perfekt valg med hensyn til holdbarhet og brukervennlighet. Extreme leveres med 3 lags energiglass med U­-verdi 0,8 og polycarbonatplater med U-­verdi på 1,1 i taket. TEK10 - en forskrift til den norske plan­ og bygningsloven av 2008
 3. 2-rams vindu fra Schuco i PVC Pris oppgitt for 99x119 Sidehengslet PVC vindu i seri..
 4. Vi legger vår stolthet i flott og varige produkter. Innfesting av vinduer, maling og beslag er gjort av erfarne håndverkere
 5. bygningers U-verdi og energibehov. Det er for-håndsberegnet 30 ulike tak-, vegg- og gulvkon-struksjoner som det kan gjøres endringer i og deretter kontrolleres mot U-verdikravene. For å foreta en evaluering av hele bygget mot energi-forskriftene legges det inn data for vinduer, dø-rer, tetthet og ventilasjon. Programmet gir ogs
 6. Dette vinduet er derfor å foretrekke på øverste etasje. Effect Windows 3-lags glass (2 stk. lavemisjonsglass (LE)) vridbart vindu har svært gode isolerende egenskaper med lav u-verdi 1,1. Jo lavere U-verdi et vindu har - jo bedre isolasjon og støybeskyttelse. Håndtaket på vinduet er i krom med et elegant design

Kravene vil føre til boliger skal bli 26 prosent mer energieffektive og kontorbygg blir 38 prosent mer energieffektive, sammenliknet med dagens nybygg. For vinduer betyr dette en U-verdi=0,8 W/m²K for glass + ramme. (Referansevindu 1230mmx1480mm.) Da må det brukes 3 Lags glass og en spesielt isolert ramme Glass. Vinduene i prislisten er med standard 2-lags glass. U-verdien på vinduet er ca. 1,2 W/(m²K) U-verdi på 3-lags glass fra 0,7 W/(m²K) Vi leverer også glass med ulike kvaliteter - 2-lags energiglass med argon og varmkant har gjennomsnittlig u-verdi 1,2. - 3-lags energiglass med argon og varmkant har gjennomsnittlig u-verdi 1,0. Krav til sikkerhetsglass Byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav til bruk av sikkerhetsglass der vindu eller glassfelt i dør har underkant lavere enn 0,8 m over gulv

Tek 10-kravet til U-verdi i vinduer er 1,6 Wm2/K, et krav som også gjelder ved søknadspliktig rehabilitering. Med enkle metoder kan tradisjonelle vinduer oppgraderes slik at de ikke bare ivaretar hensynet til energibruk, men også støy. En enkel oppgradering vil senke U-verdien til omtrent 1,3-1,7 og redusere lydgjennomgangen. Antikvariske. Vinduets U-verdi (Uw) Vinduets isoleringsevne betegnes som U-verdi, man skiller mellom vinduets U-verdi og selve glassets u-verdi(Ug). U-verdien står for varmetapet, og beskriver hvor god isoleringsevne ditt vindu har. Kort sagt hvor mye varme som går gjennom vinduet. Jo lavere u-verdi tall du har, jo bedre er det for deg. Eref verdi U-verdikrav TEK17/TEK10 for yttervegg Krav: ≤ 0,18 [W/m 2 K] Minstekrav ≤ 0,22 Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) Anvisningen har blitt utvidet til flere blader

§ 12-20. Vindu og andre glassfelt - Direktoratet for ..

Hva er U-verdi? Vinduets isolasjonsegenskaper måles i u-verdi og det laveste tallet gir best isolasjon. Ved dagens byggeforskrifter (TEK10) er kravet for vinduer på 1.2 som er standard på våre vinduer med 2-lags glass. Enova anbefaler imidlertid en redusert u-verdi på 1.0 som du finner på våre vinduer med 3-lags glass 2.U-verdi yttervegg < 0,18 W/(m2K) 3.U-verdi tak < 0,13 W/(m2K) 4.U-verdi gulv < 0,15 W/(m2K) 5.U-verdi glass/vindu/dør inkl. karm/ramme < 1,2 W/(m2K) 6.Normalisert kuldebroverdi (m2 angis i oppvarmet BRA) • Småhus < 0,03 W/(m2K) • Øvrige bygninger < 0,06 W/(m2K) Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap: 1.Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjel U-verdi betyr det samme som hvor godt vinduet eller døren isolerer. Jo lavere u- verdi , jo bedre varmeisolasjon. Hvis vi ser litt tilbake i tid vil vi se at kravene til god u- verdi har blir større og større. Et to lags glass vindu har en god u-verdi om det har en u- verdi på 1,2 eller mindre

U-verdier - Byggforskserie

Vinduer i energieffektive bygg bør ha tre lag glass, og U-verdi på 0,80 eller lavere. Riktig plassering og tetting er viktig. Med tiltaksmetoden for boliger er kravet til U-verdi henhold til TEK17 ≤ 0,80 [W/m²K] Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over 40 % av boligens totale varmetap gjennom ytre flater. På 60-70-tallet anga byggeforskriftene krav om vinduer med U-verdi på 2,6. Har du vinduer fra denne tiden, vil det lønne seg å skifte til nye energieffektive vinduer. Vinduer fra 80-tallet har gjerne også en U-verdi på rundt 2,5

Aktuelle tema - Alt om vinduer

Med lyddempende vinduer fra Gilje får du en helt annen opplevelse av stillhet. Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer stenge mye av støyen ute. Nye målinger viser at Giljes eXtra vinduer med lyddemping er best på markedet. Vårt Toppsving eXtra lydvindu er målt til hele 42 dBA/Rw+Ctr* Se også Byggdetaljer 523.702 Innsetting av vindu i av mur- og betongvegger. For å lese mer må du kjøpe tilgang. Kjøp. kr 1 123,50 pr. mnd. Byggforskserien komplett. Kjøp. kr 588,67 pr. mnd. Delserie Byggdetaljer. Kjøp. kr 301,00 Enkeltanvisning. Alle. Dørenes isolasjonsevne måles ved U-verdi, som forteller hvor mye varme som passerer pr. kvm dør når temperaturforskjellen er på én grad mellom ute og inne U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisienten, beskriver hvor god varmeisolasjon et vindu har. Jo lavere denne verdien er jo bedre isolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal. Tilfredstiller kravene i TEK10

TEK 17 - Oversigt over justeringer i forhold til TEK 10

 1. Sapa Vindu 1086 er et høyisolert vindussystem med lav U-verdi og ytelser ned til passivhusnivå. Systemet bygger på en stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler og tilbyr god lydreduksjon
 2. Desto lavere U-verdi desto bedre isolerer vinduet. Gilje leverer vinduer med U-verdi ned mot 0,6. Hva er U-verdi? Mer detaljert forklart er U-verdi et mål på varmemengden som strømmer gjennom vinduet (pr kvadratmeter konstruksjon), pr tidsenhet, når temperaturforskjellen mellom konstruksjonens to sider (ute og inne) er 10
 3. Bykle Vindu ble etablert i 1984, og er siden 1997 eid av Bykle Industri AS. Grindland Trevare AS ble i 2012 fusjonert med Bykle Vindu. Bykle Vindu har hovedkontor og fabrikk i Bykle og avdelingskontor med utstilling på Kirkenær. Bykle Vindu tåler kulda og har siden 1984 bevist sin styrke i de mest værharde strøk av landet
 4. stekravet til total solfaktor (g-verdi < 0,15 for glass/vindu inkludert solskjer
 5. Byggteknisk forskrift (TEK10) (8) For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i forskriften med unntak av § 12-2, § 12-5 annet ledd, § 12-9, § 12-10 første ledd annet punktum bokstav a og b, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-13 og § 14-2 til § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot.

KRAV TIL VINDUER TEK10 §14-3 Energitiltak U-verdi glass/vinduer/dører < 1,2 W/m²K Andel vindus- og dørareal ≤ 20 % av oppvarmet BRA eller §14-4 Energirammer §14-5 Minstekrav U-verdi glass/vinduer/dører < 1,6 W/m²K *U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert me TEK10; U-verdi; Vedlikehold; Villa; vindu fasade; Vindusvask; Flere artikler som du kanskje er interessert i. Slik tar du mål før vindusbytte. Publisert av Lyssand-Frekhaug. Å måle vinduer kan virke komplisert. Mange tenker at dette er en oppgave for proffen, men det trenger det absolutt ikke å være U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindu- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA skal være mindre enn 0,24. Total solfaktor for glass/vindu (g t ) skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov U-verdi produkt 1,2 / U-verdi 1,0 / Isolerende varmkant; Hvitmalt NCS S 0502-Y; Hvite pulverlakkerte aluminiums glasslister; Våre lagerførte vindu fra NorDan har en glass-oppbygning (6-16-4) som gjør at disse er spesielt gode med tanke på støydemping, og demper opp til 32DB. Varianter av dette produktet U-verdi. Tidligere har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en treandel som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. I praksis vet vi at treandelen er mye større. Vi snakker da om tillegget som oppstår ved bruk av ekstra stendere og losholter i forbindelse med vindue

Balkongdør Uldal Tett Aluminium - 44825143 - ALUBalkongdør Uldal Tett Aluminium BD110TETT8X19VU - AL

Nybygg - konstruksjoner som oppfyller energikravene i TEK 1

Dette vinduet er derfor å foretrekke på øverste etasje. Effect Windows 3-lags (2 stk. lavemisjonsglass (LE)) vridbart vindu har svært gode isolerende egenskaper med lav u-verdi 1,1. Jo lavere U-verdi et vindu har - jo bedre isolasjon og støybeskyttelse. Håndtaket på vinduet er i krom med et elegant design Kort fortalt: U-verdien til et vindu sier noe om hvor god evne vinduer har til å holde varmen. Det er likevel ikke en selvfølge at du får vinduer med U-verdi 1,2 eller 1,0 dersom du bestiller nye vinduer til eksisterende bolig. Derfor bør man være ekstra oppmerksom på hva man bli tilbudt når en er i denne prosessen ALUMINIUMSKLEDNING Velg mer fritid. Aluminiumskledde vindu er perfekt for deg som ønsker mer fritid. Velger du å kle utstiden med slitesterk aluminium trenger du aldri mer skrape og male. ‍ Aluminiumskledde vindu får en stilren overflate som er ekstra godt rustet for salt vind fra havet, kalde vintre og mye nedbør. Utseende på et aluminiumskledd vindu er tilnærmet likt treverket under. H-vinduet - Det originale husmorvinduet - Norges mest solgte vindu. Gjør en trygg netthandel hos H-vinduet.no. Stort utvalg av vinduer, balkongdører, deler og tilbehør

U-verdi 1,1. 3-lags vindu er det vinduet som er å foretrekke når det gjelder å minske risikoen for innbrudd. Det er også det billigste alternativet blant vinduene våre. Et godt valg hvis du trenger å lufte ut rommet. Det faste vinduet kan fint kombineres med andre trevinduer. Merk at rammeskruer ikke er inkludert i prisen, men kan kjøpes. Glasstyper og U-verdi Det er viktig å huske på at små vinduer gir dårligere U-verdi enn store, og at fastkarmer kommer bedre ut når det gjelder termisk tap. 2-lags ONE energiglass m/argon og varmkantspacer, slepelist underkant ramme, U-verdi 1,2 beregnet etter str. 1230 x 1480 (toppsving) U-verdi & g-verdi. Vanligvis kan man regne med at ca 35% av varmen i et hus lekker ut gjennom vinduene. Hvor stort varmetapet er, avhenger bl a på vindusmodellen, om det er 1-, 2- eller 3-lags glass i kassetten, typen glass som brukes og hvilke gassfylling som finnes mellom glasslagene Vinduet leveres med 3-lags energiglass med avstandslist i kunststoff hvor du kan velge mellom Lyssand 105 3-lags med gjennomsnittlig u-verdi på 1,0 eller Lyssand 120 3-lags med 0,8. Dette gir et godt inneklima og reduserte energikostnader og passer godt for nybygg (med omfordeling), hytter og rehabilitering/tilbygg Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning, og vinduer som skal kunne brukes som rømningsvei må oppfylle kravene som Byggteknisk Forskrift (TEK 10) stiller. Her kan du lese mer om kravene til et rømningsvindu. Vinduets størrelse Et rømningsvindu må i åpen stilling ha en fri åpning på minst 0,5 m bredde Fortsett å lese «Rømningsvindu

 • System of a down album.
 • Tübingen studentenzahl.
 • Maleri kryssord.
 • Hardy shadow 9 #6.
 • Plommen kryssord.
 • Pizza førde.
 • Strava labs heatmaps.
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom.
 • Beste hybridkamera 2017.
 • Overgangsalderen.
 • Maria del pilar rubio instagram.
 • Gärtnereibedarf onlineshop.
 • Fotos auf usb stick übertragen mac.
 • Herremote vår 2018.
 • Heidelberger schlossbeleuchtung juli 2018.
 • Kart over japan.
 • Hvorfor lukter svette.
 • Ab geilenkirchen.
 • Fint landbrød.
 • Hans paul schermer camping.
 • Geometri kalkulator.
 • Russedåp 2018.
 • Ausbildungsmesse oldenburg 2017.
 • Gamle bergen cafe.
 • Maltose monosaccharide.
 • Blur background photo.
 • Aduro superisol brannmur.
 • Urlaub ukraine odessa.
 • Er schreibt nicht zurück whatsapp.
 • Brukte mercedes deler.
 • Krankenhaus neustadt am rübenberge babygalerie.
 • Korean war summary.
 • Dimension einer matrix bestimmen.
 • Vad betyder oddasat.
 • Beaver lodge.
 • Ulsom iditarod.
 • Stora enso karlstad lediga jobb.
 • Outback detmold frühstückskarte.
 • Kaufmännische stellen singen.
 • Paris berelc lab rats: elite force.
 • Best planning apps for mac.