Home

Kompetanseplan mal

8 punkter som sikrer en suksessfull kompetanseplan

Strategisk kompetanseplan Side 10 5 Framtidens kompetansebehov: Analyse av kapasitet og kvalitet 5.1 Resultat og sammendrag av SWOT-analyse (Brødtekst) 5.2 Våre kompetansekrav (Brødtekst) 5.3 Vår totale kompetansebeholdning Mal for strategisk kompetanseplan Mal for kompetanseplan 1 02.10.06 . 1. Sammendrag [Sammendraget skal i korte trekk fortelle hva planen går ut på, slik at en person som ikke kjenner planen enkelt skal kunne danne seg et bilde av den. ] 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med Strategisk kompetanseplan for Suldal kommune, ein lærande organisasjon, 2016-2019 4 2 Kva er kompetanse? 2.1 Definisjonar Den mest kjente definisjonen på kompetanse er: kunnskapar, ferdigheiter, evner og haldningar som gjer ein i stand til å utføre oppgåver og funksjonar i tråd med definerte krav og mål

Office-maler og -temae

 1. Denne formen for kompetanseplan er med på å dra organisasjonen i den ønskede retningen, for å nå de overordnede målene. 2. Passende omfang. Ingenting er mer ødeleggende for en kompetanseplan enn når den er altfor omfattende. Ofte gaper man over for mye i starten, som kan føre til at planen hverken blir fullført, lest eller implementert
 2. Eksempel på utfylt kompetanseplan for Blåbærtua barnehage 2005 (Planen er basert på Mal for kompetanseplanlegging) _____ Eksempel på utfylt kompetanseplan 1 02.10.0
 3. Velg blant tusenvis av kostnadsfrie Microsoft Office-maler for enhver hendelse eller anledning. Kom i gang med skole- jobb- eller familieprosjektet, og spar tid med en profesjonelt utformet Word-, Excel- eller PowerPoint-mal som passer perfekt
 4. Strategisk kompetanseplan Godt Vann Drammensregionen 3 1 Innledning Samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen (GVD) For å bevisstgjøre nettverkene på kompetanseutvikling er det et punkt i malen for årsplan der man skal si noe om hvilke kompetansemål med tilhørende tiltak nettverket ønsker å oppnå i kommende år
 5. Strategisk kompetanseplan Utarbeidet av Prosjekt Strategisk kompetanseplan Helse og omsorg Dato 29.08.12 Godkjent av Kommunalsjef Dato 01.09.12 Godkjent Hovedutvalget for helse og omsorg Dato 22.11.12 Rullert 1.gang Kompetanseforum Dato 04.05.2016 Rullert 2.gang Dat
 6. Kompetanseportalen Kompetanseportalen benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen. Alle LIS som skal søke spesialistgodkjenning etter ny forskrift må bruke kompetanseportalen
 7. Author: Arild Stavne Created Date: 12/16/2018 09:16:00 Title: Mal for strategisk kompetanseplan Last modified by: Lisa Neumann-Grue Company: Prosjektforum A

Veileder mal for strategisk kompetanseplan. Versjon 2, april 2012 . Del: Tema: Kompetanse og rekruttering. 1. Steg 1. Organisering Etablering av en prosjekt-/arbeidsgruppe med mandat fra rådmannen til å utarbeide en strategisk kompetanseplan. 2. Steg 2. Forankring og. Strategisk kompetanseplan skal være vårt overordnede styringsdokument for å planlegge gjennomføre evaluere tiltak som sikrer både kommunen og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål. Den legger dermed føringer for hele kompetansearbeidet i kommunen

Kompetanseutvikling i Statens vegvesen

Steg 5. Kompetanseanalyse. Kompetanseanalysen skal bidra til å klargjøre hvilken kompetanse organisasjonen trenger for å nå sine mål, og hvor utviklingstiltak bør settes inn for å anskaffe, utvikle eller mobilisere kompetanse Strategisk kompetanseplan 1 Innleiing Strategisk kompetanseplan er eit styringsdokument som skal gi føringar for kompetansearbeidet i kommunen. I tillegg skal kompetanseplanen bidra til at kommunen mobiliserer, utviklar og skaffar rett kompetanse på prioriterte område som følgje av vedtekne mål og føringar Visma Veilederen har utarbeidet en guide på hvordan du kan lage en god kompetanseplan. En helhetlig kompetanseplan vil gi bedre resultater, kvalitet, styring og skape mer trygghet i organisasjonen Kompetanseplan for Strandparken barnehage 2019-2020 Strandparken barnehage Høst 2019 Side 7 6. Økonomi Den regionale ordningen utløser kompetansemidler fra staten til Hortens lokale nettverk, som vi kaller kompetansegruppa. Minst 70 % av midlene skal benyttes til barnehagebaserte. Kompetanseplan for LØTENBARNEHAGENE 2016 - 2022 5. Høykvalitetsbarnehager er viktige fordi de:-bidrar til å øke barnas intelligens, motivasjon og langsiktig utbytte av undervisning i skolen-fører til at barna utvikler et mer positivt syn på seg selv og egne fremtidsmulighete

Vadsø kommunes kompetanseplan har som hovedoppgave å sikre den formalkompetansen som vi som leverandør av velferdstjenester og samfunnsutvikler trenger. Begreper: Kompetansekrav: den kompetanse enheten trenger for å nå sine mål og utføre definerte funksjoner og oppgaver på ønsket måte og nivå Prosjektplanen skal også fungere som en avtale mellom linjen og prosjektgruppa for rammene for gjennomføring av arbeidet med å lage en strategisk kompetanseplan. Dersom kommunene ikke har eget verktøy for prosjektplan, kan «Mal for Prosjektplan» med tilhørende veileder lastes ned og benyttes. Gå videre til steg 2. Forankring og ambisjone Behovet for en strategisk kompetanseplan har kommet opp i flere sammenhenger, og planarbeidet er ogsåinitiert av kommunestyret. Arbeidet med planen har pågått høsten 2018. Disse har deltatt: Trude Klaussen, personalsjef, sentraladministrasjonen (leder for arbeidsgruppa) Grethe Gebhardt, rådgiverrådmannens stab/sektor Helse-og omsor

Kompetanseplan - inngår i kommunens planverk 9 . 10 •Kompetanse handler om å være i stand til. •Kompetanse reflekterer totalpotensialet en person har - for å yte og utvikle seg. •Kompetanse er ikke en egenskap, men må sees i forhold til situasjoner Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 - 2017 Side 4 • skape sterke relasjoner • forstå endringsprosesser Kompetanseplanen for grunnskolen er et viktig verktøy i dette arbeidet og en forutsetning for å lykkes med å gi elevene de beste forutsetninger for å få et økt læringsutbytte i et godt læringsmiljø Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

kompetanseplan i stor grad er den demografiske utviklingen . E t synkende antall barn og en aldrende befolkning vil påvirke tjenestepr oduksjonen og kommunens økonomi. H yppigheten av naturlig avgang og t ilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft er og vil være en aktuell utfordring fremover Siste 20 år: Økende erkjennelse av at satsing på kompetanse er helt avgjørende for måloppnåelse og verdiskapning Til dels massiv satsing - men ikke alltid like systematisk, målrettet eller godt forankret i toppledelsen Økende vekt på skreddersydd kompetanseutvikling tilpasset virksomhetens behov Fremfor standardisert. Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune 2017-2020 Side 9 av 12 Prosjekter i Grimstadbarnehagene Inkluderende barnehage- og skolemiljø Oppstart januar 2017 - Fjære barneskole, Fjære ungdomsskole, Hausland barnehage og Temseveien barnehage er med i dette prosjektet som har varighet på to år mal) viser hvilken kompetanse som er nødvendig i de ulike stillingene for at vi skal nå våre mål. 2) Strategisk kompetanseplan gir føringer for hvordan Molde kommuneskal jobbe med kompetanse som sikrer at vi anvender rett kompetanse for oppgaveløsningen Strategisk kompetanseplan Side 4 1 Innledning -forankring og ambisjoner Å være kompetent er å være i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav. (Linda Lai 2012) Strategisk kompetanseplan eies av Rådmannen, og den er forankret i kommunens arbeidsgiverstrategiske dokument

Kompetanseportalen - Helsedirektorate

kompetanseplan vil vi formalisere og sette kompetanseutviklinga i system. Det kommunale handlingsprogrammet 2014-2016 Hovudutfordringar i Hareid kommune er rekruttering, kompetanse og kvalitet. Overordna og langsiktige mål (utdrag): Å yte gode tenester i tråd med lover og regelverk som gjeld for sektore Strategisk kompetanseplan er en oversikt over hvilken kunnskap kommunen trenger for å nå målene sine. Med utgangspunkt i kommunens situasjon kan man avdekke hvilke behov man har for fremtiden. Mal for strategisk kompetanseplan fra KS. Publisert 17. august 2017 av Sindre Haarr. Individuell kompetanseplan mal. Mal for individuell kompetanseplan KOMPETANSEMÅL DELMÅL INDIVIDUELLE MÅL MERKNADER Nivå 1 Utvikle grunnleggende strategier: Lese og skrive lengre ord ved å fokusere på ordets stavelser. • forstå hva en stavelse er • vite at den består av minst en vokal • kunne se ette Mal for individuell plan Regional kompetanseplan 4 1.2 Føringer og prosess mot planutkast Nasjonalt lovverk og reguleringer danner rammene for Regional kompetanseplan. Planen skal videre bidra til å nå de overordnede målene i Fylkesplanen, hvor kompetanseutvikling er ett av tre prioriterte oppfølgingsområder. Fylkesplanens delmål for kompetanseutvikling er

Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren i Oppdal har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i denne sektoren. En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at kommunen skal lykkes med kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse, godt omdømm Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Stange kommune 2017 -2026. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Stange kommune . 04.03.2018, versjon KOMPETANSEPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2010 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 21.01.10 . 2 KOMPETANSEPLAN 2010 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 6 Avdeling for helse og rehabilitering s. 17 Avdeling for informasjon, økonomi og IKT s. 39. Kompetanseløft 2020 Kompetanseløft 2020 har som føremål å bidra til ein fagleg sterk kommunal helse- og omsorgsteneste, og å sikre at sektoren har nok og kompetent bemanning

SPRINGKLEIV BARNEHAGE -KOMPETANSEPLAN 8- V T V W Kjærlighet og omsorg for deres barn. 2 INNHOLD Innhold 3 Hvem er vi og hvilke mål har vi? 4 Hva er kompetanse? 4 Hva kan personalet gjøre sammen for kompetanseheving? 4 Hvilke områder ønsker vi å øke vår kompetanse. KOMPETANSEPLAN for ressurssykepleiere i Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling Helseregion Vest 2017 - 2020 Overordnet målsetting: Å bidra til at ressurssykepleier har en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør ham/henne i stand til å stimulere til bedre kvalitet på kreftomsorg og lindrend Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring Se mal for nivå 3 (Word) Fakta. Kompetanseplanen er utviklet av Kompetanse Norge i samarbeid med Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV) med utgangspunkt i et lese- og skrivekurs som GIV hadde for ansatte i renholdsbransjen Kompetanseplan for perioden 2013 - 2016 Vedtatt 17. oktober 2012 Brønnøy kommunestyre Vedlegg: Retningslinjer for stipend . 2 1. Innledning Brønnøy kommune yter tjenester innen et bredt spekter der det kreves kompetanse av ulik art og på ulikt nivå

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging - K

Steg 5. Kompetanseanalyse - K

Strategisk kompetanseplan er utarbeidet for virksomhet Helse i Nannestad Revisjon av planen er gjort av ledergruppa i virksomhet Helse: Trude H. Westerberg, virksomhetsleder Helse Marianne Hansveen, enhetsleder Nannestad sykehjem avd. 2 Midt Ingunn R. Edseth, enhetsleder Nannestad sykehjem avd. 1 Mid Mal for oppfølgingsplan (DOCX) Språkløyper - en kompetanseutviklingspakke for barnehagene; Veileder for arbeid med realfag det siste året i barnehagen (PDF) Tilvenning og de yngste barna i barnehagen. En trygg barnehagestart - foreldreveiledning (PDF) Oslostandard for tilvenning i barnehagen - en trygg barnehagestart for alle barn (PDF) Mal for kompetanseplan, utarbeidet i prosjektet Læring i arbeid 2003/04 Første utgave desember 2005 Kompetanseplan revidert 2010 Undervisningssykehjemmet i Troms Ressurssenter for undervisning, fagutvikling og forskning 4 2. BAKGRUNN OG OVERORDNET MÅL Kroken sykehjem er et av flere undervisningssykehjem i Norge

Slik lager du en god kompetanseplan - Vism

3 1. Innledning Barneverntjenesten har over flere år arbeidet ut fra årlige opplæringsplaner, jfr. krav i internkontroll og ansvaret for opplæring hjemlet i barnevernloven En leder trenger til enhver tid oversikt over tilgjengelige ressurser for å ta seg av planlagt produksjon og levering av tjenester. Grundig arbeidsplanlegging er en forutsetning for god og rasjonell drift. Du trenger en samlet oversikt over skift og turnus og må holde deg trygt innenfor regelverket. Med god planlegging og involvering av de ansatte i prosesser som påvirker deres egne. Dette dokumentet, Strategisk kompetanseplanlegging ved St. Olavs hospital, er en mal for utarbeidelse av kompetanseplaner ved St. Olavs hospital, med en generell del og en spesiell del. Den generelle delen beskriver helsepolitiske føringer, vedtatte strategier, ansvar og forpliktelser samt forklarer ord og uttrykk knyttet til kompetansebegrepet Kompetanseplan for Stavangerbarnehagen Planens formål Planens formål er å sikre at barnehagene i Stavanger og den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse for å oppfylle barnehagelovens formålsparagraf og å utføre barnehagens oppdrag og mandat. Planen er 4-årig og skal dekke kompetansebehovet for dagens situasjon og behov. Plane kompetanseoversikt.no er en fleksibel og brukervennlig nettbasert løsning for kompetansekartlegging, kompetanseutvikling og kunnskapsmåling. Full oversikt med CV-database og kompetanseregister. Perfekt til medarbeidersamtaler. Gratis prøveperiode - vi hjelper deg å komme i gang

Kompetanseplan - Vadsø kommun

Planene skal resultere i en samlet helhetlig kompetanseplan for brannvesenet i kommunen/regionen. For ansatte som ikke er kvalifisert etter forskriften, må det søkes direktoratet om fravik inntil kvalifikasjonskravene er oppfylt. Kravet til praksis i flere stillinger er fjernet Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Strategien er revidert og gjelder for perioden 2018-2022 Kompetanseplan Ansatte; IJs styre; Vedtekter; Årsmeldinger; Open Våre tilbud. IJ-kurs; Kurs for bedrifter; START ; Nettkurs; Andre prosjekter Systematisk arbeid med kompetanseheving blir ofte mangelfull og tilfeldig i redaksjonene

Steg 1. Organisering - K

 1. Gjeldende læreplan Læreplan i naturfag (NAT1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Naturfag (NAT01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i naturfag (NAT1-02) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201
 2. Kompetanseplan i klubben nivå 1 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 1, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. For at klubben så tidlig som mulig i prosessen skal få forståelse, oversikt og eierskap til dette kompetansekravet, skal klubben utvikle en kompetanseplan, etter en gitt nasjonale norm
 3. Frogn kommun
 4. Kompetanseplan har utgangspunkt effektmålene (presenteres på side 7), effektmålene ble utarbeidet før kommunesammenslåing, disse ble vedtatt av rådmannen, gjeldene fra 01.01.2017. I prosessen med utarbeidelse av strategisk kompetanseplan var det behov for å konkretisere følgende
 5. ger og hvor er behovet for profesjonalisering større enn på kompetanseområdet? På spørsmålet om det er mulig å måle kompetanse, så er svaret et betinget JA, så fremt det er klart hva man skal måle, hvorfor det skal.
 6. Mal for å lage læringsmappe (Word) Innhold i læringsmappe. Del 1, Profil for basisferdigheter på jobben, gir en oversikt over hva ulike arbeidsoppgaver innebærer av grunnleggende ferdigheter. Del 2 inneholder mål for opplæringen. Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring
 7. Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-202
Askeladden barnehage - Fellessamling om forfatterprosjekt

Kompetanseplan. I NOU 2019:9 Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver skriver utvalget at Kompetansen til medarbeiderne i virksomhetens ulike arkivfunksjoner er vesentlig for etterlevelse av loven. Utvalget viser også til at organisering og kompetanse gjerne sees i sammenheng med annet internkontrollarbeid Strategisk Kompetanseplan, en utredning Vedtatt av Risør bystyre 21.06.2012, politisk sak 74/12, arkivsak 2012/2911 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling

Askeladden barnehage - Firkantgruppa på tur i fantastisk vær

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

 1. Kompetanse Norge . Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger
 2. 3 Strategisk plan for kompetanse og rekruttering skal vere eit styringsdokument for leiarar, tilsette og folkevalde, og har som mål å leggje føringar for kompetansearbeidet i kommunen
 3. Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til». men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogikk er kompetanse et faguttrykk med en mer presis betydning.. I juridisk språkbruk er betyr kompetanse det mydighetsområdet en organisasjon eller person har til.
 4. Oversikt over kommunale og private barnehager. Søknad, ledige barnehageplasser, betaling, dispensasjon, planleggingsdager, planer og vedtekter
 5. Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen ble første gang vedtatt i OFO i 2014, og revideringsprosessene først i 2016, og nå i 2019 har ført til en omfattende strukturendring når det gjelder hvordan Fosenregionen ønsker å disponere store deler av kompetansemidlene for barnehagene i gjeldende planperiode. Barnehagebaser

Kompetanseveileder - Forside - Kompetanse Norg

eller sint Desember/Januar Selvhevdelse/ selvtillit Å være trygg sammen med andre • Jeg kan fortelle en voksen at jeg er glad, lei meg • Jeg tør å snakke høyt Kompetanseutvikling Seminar Bjørnefjorden 09. febr. 2005 Av Hilde M B Withammer, innledning Line Rye, strategisk kompetanseplan& Britt-Karin Muri, case-presentasjo 4.1 Kompetansebehov og satsinger. Følgende planer har betydning for Strategisk kompetanseplan: kommuneplanen, arbeidsgiverstrategien og lønnspolitiske plan

Kurs- og kompetanseplan 2020-2021 Asker kommunes rutiner vedrørende tilretteleggingstilskudd ved videre- og etterutdanning for barnehageansatte. Kompetanse for fremtidens barnehage - revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 gir retningslinjer på hvilke kompetansetiltak man støtter fra statlig hold Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret 1996-2002INNHOLD1. INNLEDNING1.1 Formål1.2 Bakgrunn1.3 Planens virkeområde2. FORSVARSDEPARTEMENTETS VURDERING AV BEHOV FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FORSVARET2.1 Behov for kompetanseutviklin.. Kompetanseplan barnehager 2016 - 2019 side 9 5.1.2 Relasjonskompetanse «De voksnes evne til å etablere en sosial relasjon til hvert enkelt barn er den delen av lærerens kompetanse som betyr aller mest for barns læring» (Læringsmiljøsenteret, UIS

kompetanseplan skal være et godt verktøy i dette arbeidet, og et bidrag til å videreutvikle Salangen kommune som tjenesteyter og utviklingsaktør i lokalsamfunnet. 1.1 Planens oppbygging • eksempel / mal for tiltaksplan for kommunens ulike enheter . Strategisk kompetanseplan er oppbygd i 4 deler i tillegg til innledningen. I del 2 beskrives hensikten med planen, hvordan enheten kan jobbe med kompetanse, og rullering av planen. Ulike læringsarenaer beskrives i del 3. I del 4.1 presenteres kommunens felles strategiske kompetansemål

En mal for planlegging av dagen hjelper deg med å planlegge og organisere og viktige aktiviteter slik at du oppnår størst mulig produktivitet. Få mest mulig ut av maler med tidsplanlegging ved å dem i sammen med en rekke maler for sporing og oppfølging. En mal for oppgave sporing hjelper deg med å overvåke og oppfylle viktige tidsfrister Strategisk kompetanseplan 6 2 Kompetanseplanens forankring og ambisjonar 2.1 Bakgrunn Kompetanseplanen skal vere eit verktøy for Seljord kommune som gjev oversikt over eksisterande kompetanse og ressursar ved avdelingane, behov for framtidig kompetanse og ressursar, og vere eit grunnlag for planlegging av kompetanse o Kompetanseplan for skole i Sør-Aurdal kommune 3 2. Kompetanseplanens forankring og ambisjoner Lovgrunnlag og forutsetninger Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringslova), med tilhørende forskrift, danner grunnlaget for grunnskoleopplæringen i Norge. Planen er forankret i Opplæringsloven med forskrifter KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer . medisinske nødmeldinger . RAPPORT Bergen, mai 2011 ISBN: 978-82-8210-019- Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press

Læreplan i norsk (NOR1-05

Kompetanseplan: Arbeidsverktøy som Malen beskriver hvilket innhold som må med for å levere et minimumskrav knyttet til de ulike kriteriene. Klubbeksempel vil være tilgjengelig til inspirasjon for klubbene. Dette viser eksempler på hvordan ulike klubber har løst de ulike kravene i kriteriesettet Strategisk kompetanseplan (lenke) skal legges til grunn for vurdering av kompetanse. Mulighet for faglig og personlig utvikling er med på å skape motiverte og engasjerte medarbeidere. Avtalt og gjennomført kompetansetiltak kan vurderes som grunnlag for endret lønnsnivå når den er forankret i strategisk kompetanseplan og nyttiggjort i. 1 KOMPETANSESTRATEGI FOR HELSE BERGEN HF 2015-2030 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehu Økonomiplanen for 2014-2017 pekte på behovet for en samlet kompetanseplan for tjeneste-område Oppvekst. Omstillingsprosessene i 2012-2013 skapte et nytt bilde av framtidige kompetansebehov, som for eksempel behov for ny lederkompetanse ved innføring av teamleder-modell i skoler og barnehager iverksatt fra 1.8.2014 Å være kompetent er å være i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav. (Linda Lai 2012) Strategisk kompetanseplan eies av Rådmannen, og den er forankret i kommunens arbeidsgiverstrategiske dokument. Enhetene har blitt involvert i arbeidet ved at de har kommet med innspill til kommunalsjefene om kompetansebehov (både rekruttering og kompetanseutvikling.

Mal for strategisk kompetanseplan - Harei

FORORD Prosjektet Bemanningsplan. Fordeling av kompetanse i hjemmetjenesten er ett av flere delprosjekter i Stokkeprosjektet og er et samarbeid med Norsk Sykepleierforbund Vestfold Kompetanseplan for Løten-barnehagene 2016 - 2022. Styrere og barnehageledere i de kommunale og private barnehagene i Løten har nå utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene. Kommunalsjef Inger Torun Holmgren forteller at kompetanseplanen representerer et felles kompetanseløft til beste for Løtenbarna

Ledelse: Strategisk kompetanseplan, er det så nøye

 1. Kompetanseledelse er et lederansvar. Kompetanseledelse handler om mye mer enn hvilke medarbeidere som får delta på hvilke kurs og hvordan du som leder fordeler «potten» du har til rådighet på ditt kompetansebudsjett
 2. Kompetanseplan for nittedalsbarnehagene 2019-2022 2019 2021 Inkluderende miljø Mål: Barnehagepersonalet forebygger avdekker, stopper og håndterer krenkelser og mobbing. Tidlig innsatskompetanse Mål: Barnehagepersonalet har kunnskap om risikofaktorer og handlingskompetanse til å sikre tidlig innsats. Barnehagen som lærende organisasjon Mål
 3. Kompetanseplan 2018 - 2020 Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen barnehage Innledning Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer
 4. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv
 5. Vi støtter dere i arbeidet med å utvikle de menneskelige ressursene i virksomheten - gjennom kunnskap, råd, virkemidler, verktøy og metoder. Vi tilbyr opplæringstiltak for ledere og ansatte i staten
 6. g ble gjennomført for 20 år siden. Reformen ble iverksatt etter sterk påvirkning fra pårørende og som et resultat av en evaluering på 1980-tallet (NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede) som viste et stort gap mellom realiteter og rådende idealer om utviklingshemmedes rett til verdige levekår
 7. Sandefjord kommunes kompetanseplan bygger på den nasjonale strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage.» Strategien kom i 2015 og er senere revidert og har varighet til 2022. Strategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Individuell kompetanseplan mal, forslag til delmål

Kompetanseplan grunnskolen 2018-21 side 11 Her ser vi hvordan Utdanningsdirektoratet definerer modellens fire grunnsipper: 4 Desentralisert kompetanseheving representerer en endring av tidligere videreutdanningspraksis i skolen; Lokal skoleeier har nå i større grad hovedansvaret for kompetanseutviklingen i grunnskolen (Oppll. § 10-8) SOSIAL KOMPETANSEPLAN 2020 - 2021 GRINDBAKKEN SKOLE - ET GODT STED Å LÆRE, ET TRYGT STED Å VÆRE Tidspunkt Tema Overordnede mål August/september Vennskap La alle få være med Være vennlige mot hverandre Oktober Ansvar Følge klasse- og skoleregler Ta vare på skolen vå kompetanseplan for grunnskolen i Aure kommune. Det overordnede målet for strategien «Kompetanse for kvalitet» er å bedre elevenes læringsutbytte. Dette gjøres gjennom å satse på videreutdanning av lærere og skoleledere. Satsingen skal bl.a Strategisk kompetanseplan For å sikre helsetjenesten i landsdelen det nødvendige personell og grunnlag for rekruttering, bør utdanningskapasiteten i Nord-Norge ligge på 15 prosent av kapasiteten i landet. Publisert 30.05.2016 Sist oppdatert 25.10.2016. Prosjektnavn: Kompetanseplan for rekruttering av fiskere Prosjekteier: Norway Catch AS Kontaktperson: Kent Toftelund Jensen, ktjensen72@hotmail.com Vedtak: Opptil kr. 133.000 innvilges til forprosjekt Prosjektperiode: 22. oktober 2018 - 31. oktober 2019 Mål: Potensielt opptil 6 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «barentshavet som utviklingsressurs» Beskrivelse fra søker: Norway.

Kompetanseløft 2020 - Helsedirektorate

 1. Strategisk kompetanseplan Side 5 Kompetanseplanen har tre hovedmål: Beholde Utvikle Rekruttere Beholde: Innebærer å øke stillingsbrøker, godt fagmiljø, jobbrotasjon, fagligutvikling og et godt arbeidsmiljø. Utvikle: handler om å skape en lærende organisasjon hvor vi legger til rette for faglig og personlig utvikling i form av etisk refleksjon, gjennom kurstilbud, hospitering, videre.
 2. istration: Selections from the International Encyclopedia of Public Policy and Ad
 3. Kompetanseplan gjelder for alt personell på Kroken sykehjem og Omsorgstjenesten Jadeveien. 1 Notat av 23.05.2005, Sosial- og helsedirektoratet. Mal for kompetanseplan, utarbeidet i prosjektet Læring i arbeid 2003/04 Kompetanseplan revidert 15.02.06
Gøy med familie lek!God sommerferie!!

1.31 Kompetanseplan - funksjone Det utarbeides årlig en detaljert kompetanseplan. En tenkt grovdisponering av temaet fra 2017 -2021 vises i tabellen. 1. år Et profesjonelt lærende felleskap. ressursperspektiv. Fra plan til handling Barnehagens rolle i samfunnet Gjennomføringskompetanse Gode omsorgs- og læringsmiljø. VI i Sola Gode overgange Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98

 • Gran canaria moto.
 • Как дела по английски русскими буквами.
 • Id item ark.
 • Pris decra vs takstein.
 • Blitzer sr1.
 • Netgear orbi rbk50 user manual.
 • Hypogonadisme kvinner.
 • Ln regler derivasjon.
 • Spanisch stammtisch.
 • Whiplash stream.
 • Kosmetolog trondheim.
 • Grålum pizza og grill.
 • Avbestillingsforsikring nødvendig.
 • Kinderwunschzentrum hamburg altona.
 • Billig middag rema 1000.
 • Berry berenson.
 • World cup 2014 song.
 • Drachenfest chemnitz 2017.
 • Hvorfor er kationer mindre enn anioner.
 • Høyreside kryssord.
 • Joker sandaker.
 • Prosjektrapportering.
 • Rugby kamp tid.
 • Faktorene synonym.
 • Reiseforsikring kansellert fly vær.
 • Odelsrett rekkefølge.
 • Kz buchenwald schrumpfköpfe.
 • Utøya dokumentar nrk.
 • Pudder kryssord.
 • Sky club leipzig marusha.
 • Wikipedia aria.
 • Iphone doppelte videos löschen.
 • Art oakland athletics.
 • Big time rush serie.
 • Jobb sykehuset stavanger.
 • Når ble 5 ukers ferie innført.
 • Privatundervisning italiensk.
 • Adresas.
 • Lagu geisha mustahil tuk bersama.
 • Den gylne regel barn.
 • Veranstaltungskauffrau ausbildung hannover 2018.