Home

Den andre industrielle revolusjon

Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint på 1800-tallet til om lag 1920. Dette var basert på de teknologiske gjennombruddene som fulgte av at man tok i bruk høyspent elektrisitet som energikilde i industri og samfunnsliv. Elektrisiteten førte samtidig til at nye produkter ble framstilt ved. Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi.Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Den andre industrielle revolusjon Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom

Gjør rede for den andre industrielle revolusjon både sosialt, politisk og økonomisk. Den massive sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske forandringen, som startet med dampmaskinen, og utviklet seg videre til elektrisitet og velferdsordninger kaller vi for den industrielle revolusjon.. Man kan gjerne si at den industrielle revolusjonen er delt inn i to ulike perioder Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint 1871 til 1914.. I 1871 vant Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland

den andre industrielle revolusjon - Store norske leksiko

 1. Interaktivt tankekart for den andre industrielle revolusjon. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 2. Den første startet rundt 1750 og varte fram til om lag 1850, da den andre industrielle revolusjonen startet. Vi skal likevel ta disse årstallene med en klype salt, da historikerne stadig debatterer avgrensingene av denne perioden
 3. Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til.
 4. g av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg
 5. Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere.
 6. Den andre industrielle revolusjonen er ei nemning på endringar i samfunnet i tida frå 1871 til 1914, som eit framhald av den industrielle revolusjonen.. I 1871 vann eit samla Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og tok opp i seg det industrialiserte området Lorraine.Krigen auka satsinga på utvikling av ny teknologi. I 1914 innleia fyrste verdskrig ei ny tid der teknologisk utvikling var.
 7. Den første startet rundt 1750 og varte til ca. 1850, da den andre industrielle revolusjonen begynte. Vi skal likevel ta disse årtallene med en klype salt da historikerne stadig debatterer avgrensningene av denne perioden. Noen historikere hevder også at vi ikke bør kalle denne perioden for noen revolusjon, da de mener det var en gradvis.

Den industrielle revolusjonen endret hvor folk bosatte seg og hvor de arbeidet. Den førte til at en ny samfunnsklasse vokste fram, arbeiderklassen, og med det en arbeiderbevegelse som kjempet for arbeidernes rettigheter. På disse sidene kan du lese om den industrielle revolusjon; hvorfor den skjedde, hva som skjedde, og hva den har betydd for. Hovedforskjellen - Første versus andre industrielle revolusjon . Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert på tekstiler, dampkraft , og jern mens den andre var sentrert på stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet

Men den industrielle revolusjon påvirket, ja, man kan kanskje gå så langt som til å si at den også drev utviklingen av ideologiske syn på hvordan verden var og hvordan den burde være Hovedforskjell - Første mot andre industrielle revolusjon De Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert om tekstiler, dampkraft og jern, mens den andre var sentrert om stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet. Første og andre industrielle revolusjoner kan betraktes som vendepunktene i utviklingen. Norge hadde i 1914 færre industriarbeidere, og forholdsvis flere bønder og fiskere, enn andre vestlige land, men skipsfarten og den produktive industrien gjorde Norge rikt. Samfunnet endres. I årene etter 1905 ble det snakket om «den nye arbeidsdagen». Det viste til Norges frihet fra unionen med Sverige og til den Den andre industrielle revolusjon kom i de industriene der ny teknologi tillot stordriftsfordeler, som i kjemisk industri og i den industrien som produserte elektrisk utstyr. Det moderne industriforetaket ble raskt utviklet i Tyskland etter at de nye transport og kommunikasjonsnettverkene hadde lagt til rette for flyt av gods og informasjon i stor nok skala til at industriell stordrift var mulig

Den andre industrielle revolusjonen - Wikipedi

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Kildeoppgave: Adam Smith. Illustrasjon For det andre kan skatten hemme folkets arbeidsvilje og avskrekke dem fra å gi seg inn på visse virksomhetsområder som kunne forsørget og gitt sysselsetting til store mengder av mennesker Den industrielle revolusjon begynte i tekstilindustrien -> befolkningsøkning -> trengte billige klær -> marked. Råvaren bomull hentet briter fra koloniene -> rokker og vevstoler ikke effektive nok -> britiske oppfinnere utviklet spinne- og vevemaskiner -> øke produksjonen Repetisjonsspørsmål til den industrielle revolusjon Hvorfor steg folketallet i Europa sterkere enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet En viktig årsak til befolkningsveksten var at dødeligheten gikk ned, særlig blant spedbarn, fordi pest og andre epidemier avtok Den industrielle revolusjon blir med det overgangen fra husholdningsøkonomi til industrisamfunn som fant sted i Europa fra tidlig på 1800-tallet. Vi må så vite hvilke betingelser som må være opptatt for at et land skal bli industrialisert

Den andre industrielle revolusjon. Årsaker til den andre industrielle revolusjon: En av de viktigste årsakene til den andre industrielle revolusjon er at den amerikanske bedriften begynte å ta form. Det betyr i praksis at bedrifter begynte å ta i bruk samlebåndsproduksjon Særemne: Den andre industrielle revolusjon Faglærer: Helge Ryggvik. Pensum er å få kjøpt i et kompendium. Dette kan kjøpes på kopiutsalget i underetasjen på Akademika bokhandel.-----Bruland, K. og Mowery, D., 'The Second Industrial Revolution', i. Den andre industrielle revolusjonen vart ei ny fase i industrialiseringa. Han strekte seg frå seint på 1800-talet til rundt 1920 (Taugbøl, 2018) og gjekk føre seg i fleire land enn det den fyrste gjorde. Frankrike, Belgia, Tyskland og USA var sentrale.(Radig, 2013) Ein byrja no å ta i bruk høgspent elektrisitet som energikjelde og dett Grunnleggende om den andre industrielle revolusjon, fra ca. 1870. Industri, handel, kapitalisme, oppfinnelser osv. Laget av: Bjørnar Sandvold - lektor med tilleggsutdanning. Master i historie ved.

Den ene var Richard Arkwrights vanndrevne spinnemaskin. Denne spinnemaskinen utkonkurrerte ikke bare sin hånddrevne forgjenger, men eliminerte også hele den hjemmebaserte tekstilindustrien. Med den andre tekniske nyvinningen, James Watts kulldrevne dampmaskin, ble det mulig å bygge fabrikkene også andre steder enn langs elvene Noen av oppfinnelsene til den andre industrielle revolusjonen var bilen, flyet, telefonen, glødelampen eller dampturbinen. Den andre industrielle revolusjonen eller den teknologiske revolusjonen var en fase av rask industrialisering i den siste tredjedel av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundre Vi snakker om en revolusjon - den andre industrielle revolusjon. Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte vedens matvareproduksjon. Dette ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år. Professor Kr Den industrielle revolusjonen sies å ha begynt rundt 1760-årene, og avhengig av teknologiutviklingen kan den industrielle revolusjonen kategoriseres i de ovennevnte to faser; første og andre industrielle revolusjon

5. Den andre industrielle revolusjon Studienotate

 1. Hvilke land opplevde særlig sterk industrivekst under den andre industrielle revolusjonen? Storbritannia, men Tyskland og USA gikk forbi britene som industriland før den første verdenskrig. Oppgave 7 Nevn eksempler på ny teknologi som ble tatt i bruk i de siste tiårene av 1800-talle
 2. Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer
 3. Den industrielle revolusjon Frem til slutten av 1700-tallet var muskelkraft den mest brukte energikilden i framstilling av ulike varer. Mot slutten av 1800-tallet var maskiner i fabrikkene nesten enerådende i vareproduksjon
 4. Etter hvert kommer den andre industrielle revolusjonen, eller stålet. Stål er sterkt i mye tynnere plater enn jern, og kan derfor brukes til langt mer. En som het Bessemer fant på en måte å lage mye stål fort på, og med mye stål kunne man begynne å lage damip og jernbaner og etter hvert ble samlebåndsproduksjon mulig

Det er ingen tvil om at den moderne industrielle revolusjon først startet i Storbritannia. Men hvorfor startet den akkurat der, i en befolkning som med sine 5,77 millioner i 1751 var betydelig mindre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet

Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Under den industrielle revolusjonen økte folketallet drastisk. Etter 1750 sank dødeligheten, og befolkningen steg voldsomt uten tilbakefall. Kopper var den sykdommen som tok livet av flest mennesker. I 1796 kom koppevaksinen, som etter hvert førte til at mange barn ble reddet fra en tidlig død. Den økonomiske veksten førte til bedre. Til Den industrielle revolusjon. Utviklingen i USA fram til 1860 Bruk utdraget fra Store norske leksikon, læreboka og eventuelle andre kilder til å svare på oppgavene. Innenriks var det samtidig en kraftig ekspansjonstid. En rekke nye stater ble opptatt i unionen:. Etter Spinning Jenny gikk den teknologiske utviklinga svært fort; Først på 1800 tallet fikk vi fabrikker; Kjernen i den første fasen av den industrielle revolusjon var mekaniseringen av bomullsindustrien i Storbritannia. I Storbritannia var det stor etterspørsel etter kull. Folk brukt det til oppvarming. Behov for å pumpe vann opp av gruvene Under den industrielle revolusjonen Under den industrielle revolusjonen Barnearbeid anno 2016 Utdrag fra et avhør av Matthew Crabtree, 22 år gammel, i 1831 8 mest utbredte former for slavearbeid: - Salg av barn - Seksuell utnytting - Bundet barnearbeid - Tvangsarbeid

Hele historien! timeline | Timetoast timelines

Fordeler og ulemper av Den Industrielle Revolusjon Dette medførte en endring i livsstil og teknologi. Siden det var så mange arbeidere fikk folk kortere arbeidstid. Mye av arbeidet var veldig slitsomt og skadelig før de fikk maskiner, nå gjorde maskinene det hardeste arbeidet Hvis de laget klær eller andre ting, brukte de ingen maskiner. De brukte hendene sine. Men cirka år 1750 (for 250 år siden) forandret samfunnet seg veldig mye. Denne store forandringen kaller vi den industrielle revolusjon. En revolusjon betyr en stor forandring som skjer fort. Industri betyr å lage (produsere) varer i fabrikker med maskiner Den første store industribyen var Manchester. Den industrielle revolusjonen startet i tekstilindustrien. Befolkningen i Storbritannia økte, og folk flest trengte billige klær. Dette skapte et marked. Råvarene bomull hentet britene fra koloniene. Rokkene og vevstolen som ble brukt var ikke effektive nok Start studying Den industrielle revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Det er kanskje nytt for noen, at det er riktig å dele Den Industrielle Revolusjon inn i to perioder. Den første fant sted i Storbritannia på slutten av 1700-tallet, mens den andre perioden fortsatte utover på 1800-tallet i USA og Tyskland. Mange historikere mener og kanskje med rette, at denne revolusjonen er den mest omfattende i.

Den (andre) industrielle revolusjon - Daria

 1. Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masseproduksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller
 2. Den andre industrielle revolusjonen startet på 1880 tallet og en av årsakene til denne revolusjonen var beherskelsen av elektrisitet som førte til storbedriften. Det gikk ut på at bedriftene tok i bruk ny teknologi som samlebåndet som effektiviserte produksjonen ytterlig. En annen årsak var vertikal integrasjon
 3. Den industrielle revolusjonen er på mange måter inngangen til den moderne verden vi kjenner i dag. Det er den første industrielle revolusjon som er den viktige, det er der de radikale forandringene skjer. Den andre industrielle revolusjonen er ikke noen revolusjon i den forstand. Det er mer en videreføring av den første

Den andre. Den andre revolusjonen ble en del av en lang rekke industrielle og kommersielle framskritt med blant annet bilindustri og telekommunikasjon utover på 1900-tallet. De store fabrikkene oppstod, og det ble mindre vanlig å jobbe direkte for livsopphold og føden Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masse-produksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller Den industrielle revolusjonen, nå også kjent som den første industrielle revolusjonen, var overgangen til nye produksjonsprosesser i Europa og USA, i perioden fra rundt 1760 til en gang mellom 1820 og 1840.Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, nye kjemiske produksjonsprosesser og jernproduksjonsprosesser, økende bruk av dampkraft og vannkraft.

Den andre industrielle revolusjon - eStudie

 1. Dette delvis interaktive undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om den industrielle revolusjon på Rjukan og Notodden i Norge. Aktivitetens læringsmål er å gi elevene kunnskap om Rjukan og Notoddens industriarv, den andre industrielle revolusjon i Norge og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt Norges framvekst som en moderne nasjon
 2. Andre industrielle revolusjon. Den andre industrielle revolusjon spredte seg fra ca. 1880 til 1920 og var preget av at en hel rekke land gjennomgikk en industriell omstillingsprosess, der Tyskland og USA var i spissen og overtok Storbritannias posisjon som ledende industriland
 3. den tredje industrielle revolusjon den første industrielle revolusjon dreide seg om maskinell produksjon fabrikker, at den andre dreide seg om etabler
 4. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til. Tysklands industrielle revolusjon - Wikipedi . Den andre industrielle revolusjon. Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom
 5. dre etterspurt på grunn av de nye maskinene. I noen områder ble vann nesten umulig å oppdrive og det var veldig dårlig hyggene på grunn av tettheten. Byene var ikke forbredt til den store tettheten og befolkningsveksten i byene. Det var lange arbeidsdager
 6. Den industrielle revolusjonen Den industrielle revolusjonen er den største omveltningen i menneskehetens historie siden jordbruksrevolusjonen ble innledet 10 000 år tidligere. Omveltningen startet i Storbritannia på slutten av 1700-tallet og spredte seg fra omkring 1850 til andre land i Europa og til Nord-Amerika

Temakart den andre industrielle revolusjon - NDL

Mens den industrielle revolusjonen kom til Storbritannia rundt 1770 kom den til Norge rundt 1850. Her er en liten oversikt over når ulike utviklinger skjedde i Norge: 1850 - dampdrevne tekstilfabrikker 1860 - dampsagbruk og -høvleri 1870 - tremasseindustrien 1880 - cellulose- og papirindustrien 1900 - elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrie - Regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Offentlige reguleringer må være hensiktsmessige, samtidig som de i stor grad bør være felles for alle aktører, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på IKT-Norges konferanse om den fjerde industrielle revolusjon 12. april 2016

Den fjerde industrielle revolusjonen. Begrepet inntar de aller fleste industrikonferanser i disse dager. Men hva ER egentlig denne revolusjonen, og hvorfor bør vi alle bry oss om den? Og - følger energi-revolusjonen hakk i hæl? Den fjerde industrielle revolusjonen - eller Industri 4.0? Eller er det egentlig den tredje industrielle revolusjonen Den mest åpenbare konsekvensen av den industrielle revolusjon var institusjonen av maskinen, noe som lettet arbeidet med menneskelig arbeidskraft, og i noen tilfeller, for å erstatte. Liste over årsaker til den industrielle revolusjonen. Årsakene til den industrielle revolusjonen kan ses fra et økonomisk, sosialt og teknologisk synspunkt Den industrielle revolusjonen er ei nemning på omfattande samfunnsmessige og teknologiske endringar som starta i Storbritannia i byrjinga av 1750-talet.Bruk av omgrepet revolusjon har vorte kritisert, då dette var ein langsam prosess, og nokon revolusjon var det eigentleg ikkje tale om. Prosessen hang i England saman med enclosure movement, privatiseringa av allmenningsrettane som gjorde at. SELV OM SEKULÆR humanisme eller livssynshumanisme er en ung «isme» historisk sett, har den tatt opp i seg noen sentrale ideer fra epoker helt tilbake til renessansen og antikken. Disse tidligere epoker utgjør dermed inspirasjonskilder vi må kjenne til for bedre å forstå livssynshumanismens idégrunnlag. Én slik inspirasjonskilde er den vitenskapelige revolusjon som skjedde i det. Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen. Grunnlegger og leder av World Economic Forum, Klaus Schwab er overbevist om at vi er i startfasen av en revolusjon som vil elementært endre vår levemåte, hvordan vi arbeider og forholder oss til hverandre.Han snakker om en «fjerde industrielle revolusjon» - et paradigme som vil treffe oss som en tsunami, uansett om vi vil eller ikke

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

 1. Den andre revolusjonen startet i 1880 og gav oss telegrafen, bilen og telefonen. Serie- og masseproduksjon preget også denne tiden som varte frem til 1920. Etter at den andre industrielle revolusjon ebbet ut er mye skjedd på energi- og matproduksjonssiden
 2. Den førte til økt økonomisk vekst. Rundt 1850 produserte britene åtte ganger så mye jern, fem ganger så mye kull og seks ganger så mye tekstiler som de hadde gjort 50 år tidligere. Urbanisering og regional spesialisering kan ses både som en bakgrunn for og følge av den industrielle revolusjon
 3. På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere
 4. Den andre industrielle revolusjonen, sosialisme og demokratisering. 6. Imperialismen - europeerne deler verden. 7. Det moderne Norge tar form 1884-1914. 8. Første verdenskrig 1914-1918. 9. Mellomkrigstid. 10. Russland - revolusjon og kommunisme. 11. Fascisme og nazisme - Italia og Tyskland 1919-1939. 12. Andre verdenskrig
 5. Fra omkring medio 1800 og frem til krigsutbruddet i 1914 gikk den første industrielle revolusjonen sakte over i den andre, som kjennetegnes ved ny teknologi, nye produkter, bedre transport, nye..
 6. Den andre industrielle revolusjon og etableringen av den vannkraftsbaserte storindustrien i Norge. Andersen, Ketil Gjølme. Other
 7. Den andre industrielle revolusjonen var en historisk periode preget av de store samfunnsøkonomiske endringene som skjedde mellom 1850-1870 og 1914. Disse forandringene var forårsaket av teknisk fremgang i kjemisk, olje, elektrisk og metallurgisk industri, samt utseendet av oppfinnelser som telefon eller telegraf
Den industrielle revolusjon – Wikipedia

Heisann! I dette innlegget skal jeg som sagt ta for meg den andre industrielle revolusjonen, som var fra sent på 1800-tallet til rundt 1920. Denne endringen skjedde som en slags videreutvikling i allerede-industrialiserte land. Her var fokuset på teknologi og tekniske framskritt mye viktigere enn i den første industrielle revolusjonen Den industrielle revolusjonen hadde begynt i Storbritannia, men den kom ikke til å spre seg. Storbritannia lå lenge i front, men mot slutten av 1800-tallet får vi mer den maktfordelingen vi kjenner igjen Tyskland og USA Tiden etter 1870 regnes ofte som den andre industrielle revolusjonen. I denne perioden seilte Tyskland og USA fram so Den amerikanske industrielle revolusjonen, ofte referert til som den andre industrielle revolusjonen, startet en gang mellom 1820 og 1870. Denne perioden var mekaniseringen av jordbruk og tekstilproduksjon så vel som en maktrevolusjon, inkludert damip og jernbaner, som påvirket sosiale, kulturelle og økonomiske tilstander

Den første industrielle revolusjonen handlet om å ta i bruk mekanikk, damp og annet til å effektivisere arbeidsprosesser. Den andre industrielle revolusjonen handlet om å øke produktiviteten i form av elektrisitet, masseproduksjon etc. Den tredje industrielle revolusjonen handlet primært om å automatisere enkeltstående prosesser ved bruk av mekaniske installasjoner og mer datakraft Den industrielle revolusjon refererer til en periode med massiv økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring som påvirket mennesker i en slik grad at det ofte sammenlignet med den endring fra jeger-samling til oppdrett Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92

Den tredje industrielle revolusjonen ble drevet av elektrifiseringen av industri, transport og hjem. Stål, kobber og andre metalllegeringer var avgjørende for utviklingen av skip, jernbane, broer, tunneler og andre store konstruksjoner I Ironbridge ble verdens første jernbro bygget i 1779, og landsbyen ble oppkalt etter broen. De engelske regionene Lancashire og Yorkshire er også kjerneområder for den industrielle revolusjon. De sosiale forholdene som den industrielle revolusjonen skapte for de fattige var forferdelige. Barnearbeid var sterkt utbredt, særlig innenfor gruvedrift og i tekstilindustrien. Det var først så sent som i 1833 at man i Storbritannia fikk en lov mot barnearbeid

den industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Den andre industrielle revolusjon Den neste fasen fant sted fra midten av 1800-tallet til tidlig på 1900- tallet. I løpet av denne fasen begynte store fabrikker og selskaper å bruke mer teknologi på å produsere varer. Viktige oppfinnelser i denne perioden inkluderer bruk av elektrisitet, produksjonslinjen og Bessemer stålprosessen. 8 Den industrielle revolusjon skjer NÅ. En ny, industriell revolusjon feier over oss - uten at de fleste av oss skjønner noe som helst. Det foregår i det stille, men kraften i det som skjer kan bli stor Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg Den tredje industrielle revolusjon

De tre industrielle revolusjonene - Bedriften BI Sammendra

Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. 9 relasjoner: Badeby , Den internasjonale elektrotekniske utstillingen i 1891 , Energi i Norge , Norsk energihistorie , Odda Smelteverk , Oktoberrevolusjonen , Rjukan , Teknologihistorie , Vannkraft i Norge Mens det har vært vanlig å hevde at det norske næringsborgerskapet har vært lite dominerende i det norske samfunnet, er det grunn til å revidere dette synet. Den norske familien Kiær og Solberg var svært dominerende i årene mellom 1890 og 1920, både i kraft av sin direkte innflytelse og i kraft av sitt samarbeid med andre norske familier Den industrielle revolusjonen var en av de mest dype og innflytelsesrike hendelsene i menneskets historie. I løpet av 1700-tallet og 1800-tallet skiftet revolusjonen millioner av mennesker fra deres tradisjonelt agrariske livsstil på landsbygda til industrielle livsstil i urbane omgivelser

Den industrielle revolusjon - Studieweb

Den første industribyen: Manchester 1760-1830. Innledning. Den første industrielle revolusjonen foregikk i England. Nærmere bestemt i et mindre område av England som strekker seg mot vest så langt som til Coalbrookdale i Shropshire, mot sør til Birmingham, mot øst til Derby og mot nord til Preston Den industrielle revolusjon er navnet som er gitt på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri, og førte omgang manuelt drevet som «Spinning Jenny», men ble særlig forsterket av oppfinnelsen av dampmaskinen og ble videreført med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri

Hjelp deg selv til å få bedre karakterer: Muntlig prøve: åVikingtiden – Wikipedia

Kapittel 10: Den industrielle revolusjonen 1. Trekanthandelen knyttet den britiske industrialiseringen til slaveriet i andre deler av verden. Overskuddet fra handelen og slaveriet skapte store rikdommer som britene i høy grad investerte i maskiner og fabrikker Sandvika historie quiz om den andre industrielle revolusjon og imperialismen. More Norwegian Quizzes. Verktøy Verktøy . Hvor Mye Kan Du Om Premier League Hvor mye kan du om Premier League . Ta VÃ¥r Uhøytidelige Quiz Her Ta vår uhøytidelige quiz her . Featured Quizzes

Har tatt Industri 4En skjebnens filosofi

Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg Maleriet ''Jern og kull'' fra 1855-60 av William Bell Scott illustrerer hvordan bearbeiding av metall ved hjelp av kull la grunnlaget for teknologi under den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. 61 relasjoner Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler Under den første industrielle revolusjon, Storbritannia opplevd massive endringer- vitenskapelige oppdagelser, utvide brutto nasjonalprodukt, nye teknologier og nye bygninger og strukturtypene. Samtidig endret-det befolkningen vokste i antall, ble mer urbaniserte, sunnere og bedre utdannet Den andre industrielle revolusjonen, også kjent som den teknologiske revolusjonen, var en fase med rask standardisering og industrialisering fra slutten av 1800-tallet til begynnelsen av det 20. århundre. Den første industrielle revolusjonenførste industrielle revolusjone

 • Www wow.
 • Design egne billetter.
 • Fotos vom iphone auf pc windows 10 kostenlos.
 • Minijob anmelden gewerblich.
 • Shabaki 3 iran live.
 • Feller uten lim.
 • Gruble.net gammel.
 • Feuerwehr aschhausen.
 • Kompass live.
 • Cellulite ernährung umstellen.
 • Garnius oppskrift.
 • Work from home.
 • Kilen under føttene.
 • Os menighetsblad.
 • Det materielle i islam.
 • Aktin og myosin animasjon.
 • Disney channel norge youtube.
 • Natasha obama instagram.
 • Dev patel größe.
 • Visma eaccounting selvangivelse.
 • Uni bielefeld semesterbeitrag.
 • Restaurant cardoza's hamburg.
 • Hva er afis.
 • Efeutute kaufen aquarium.
 • Livingdoll norge.
 • Chihuahua helseproblemer.
 • Skuffkake med kulturmelk.
 • Vanskelige ord for barn.
 • Brudekjole aalborg.
 • Billige linser prisjakt.
 • Ixmal dreieich.
 • Webcam koblenz bahnhof.
 • Lipa musical theatre course.
 • Zollamt stuttgart adresse.
 • Virginia geschichte livius.
 • Playa del ingles shopping center.
 • Nyhaven restaurant sunndalsøra.
 • Dansegalla parken ålesund.
 • Fly fra værnes.
 • Vinterjakke barn test.
 • Cellens oppbygning animasjon.