Home

Fjellreinlav

Sekksporesopper

Reinlav er en fellesbetegnelse på en rekke lavarter i slekten begerlav (Cladonia), tilhørende underslekten Cladina.. Reinlavens thallus (sopplegeme) er løst festet til underlaget og høyden varierer for de ulike artene fra 3-5 cm opp til 10-15 cm. Den vokser næringsfattig mark og er tilpasset ekstreme temperaturforskjeller. Enkelte arter vokser i store mengder i fjellstrøk, i skog og på. Fjellreinlav Art: Fjellreinlav (Cladonia mitis) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin Fjellreinlav er en lys gulhvit reinlavart med relativt slanke greiner, tredelt forgreining og flersidig bøyde greinspisser. Den er vanligst i indre, kontinentale strøk og i fjellet, men forekommer i hele landet Kryssordkongen fant 1 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet fjellreinlav. Kryssord. Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulær form med et rutenett av hvite og svarte ruter

Lys reinlav - greinspissene er tydelig orientert i en retning Fjellreinlav - greinspissene er ikke orientert i en bestemt retning Men enkelte ganger finner jeg eksemplarer som ikke klart kan bestemmes vha bilder alene. Forstår, skal passe på å være mer konsekvent å ta mer detaljerte bilder og bilder fra flere vinkler Reinlav er ei samnemning på ei rekke lavartar i slekta begerlav (Cladonia), tilhøyrande underslekta Cladina.. Reinlaven sitt tallus (plantelegeme) er laust festa til underlaget og høgda varierer for dei ulike artane frå 3-5 cm opp til 10-15 cm. Den veks normalt direkte på jordsmonnet og er tilpassa ekstreme temperaturskilnader. Enkelte artar veks i store mengder i fjellstrøk, i skog og. Lav og lyng dominerer sammen med musøre. Lavdekket er kortvokst med arter som fjellreinlav, islandslav, saltlav og pigglav. Ellers inngår vedplanter som fjellkrekling, blålyng og steril tyttebær. Urter som fjellsveve, fjelltjæreblom og gullris forekommer vanlig sammen med smyle, stivstarr og rabbesiv Jeg er nesten sikker på at dette er Fjellsaltlav: Og dette er jeg nesten sikker på er Fjellreinlav: Begge ble funnet på Hardangervidden den 11/7. Er det mulig å bekrefte eller avkrefte at jeg har rett ved å se på disse bildene? Replies. Nybegynner 7. Gokburt - 09 Jan 2010 13:08 Lys reinlav (Cladonia arbuscula) er en lavart i slekten begerlav (Cladonia).Den vokser på bakken, gjerne på næringsfattig mark, og med buskformet thallus (plantelegeme) med podetier som blir opptil 10-12 cm høy. Fargen er normalt lys blekgul eller gulgrønn. Vanlig i hele landet

Reinlav – Wikipedia

Fjellreinlav - biodiversity

 1. Variety Fjellreinlav Cladonia mitis divaricata (synonym) Species Fjellreinlav Cladonia mitis Sandst. Populærnavn. Bokmål. fjellreinlav; Nynorsk. Vitenskapelig navn ID. 86410; Les mer om taksonet . Synonymer Cladina mitis (Sandst.) Hustich. Species. Cladonia arbuscula.
 2. Title: Dette er laver vi vet at alle har sett Author: student Last modified by: nn Created Date: 9/14/2004 11:42:00 AM Company: UiO Other titles: Dette er laver vi vet at alle har set
 3. Vegetasjonstype i mellomfjellet som er utsatt for sterk solifluksjon. Bruk anførselstegn for å søke på en bestemt ordrekkefølge. Uten anførselstegn deles setningen opp og hvert ord søkes opp enkeltvis
 4. Fjellreinlav (Cladonia mitis) Grå reinlav (Cladonia rangiferina) Lys reinlav (Cladonia arbuscula) Gaffelreinlav (Cladonia ciliata) Kystreinlav (Cladonia portentosa) Svartfotreinlav (Cladonia stygia) Kvitkrull (Cladonia stellaris) Reinlav er en fellesbetegnelse på en rekke lavarter i slekten begerlav (Cladonia), tilhørende underslekten Cladina
Cladonia_ciliata_og_C_arbuscula

Reinlav - Wikipedi

Dette gjelder fingerlav, fjellreinlav, gulskinn, gulskjerpe og rabbeskjegg. I tillegg er lys reinlav og svartfotreinlav på Rødlista på grunn av små bestander. Også disse to beites av rein. Arealet av lavdominerte vegetasjonstyper er også svært lavt på Svalbard. En parallell til fiskemåse og liryp Vekst av fjellreinlav erstattes med vekst av brun fargelav, og målinger av plantevekst bør utføres hvert år i forbindelse med et vedlikehold av lokalitetene. Overvåkingens nytteverdi vil økes hvis det opprettes flere overvåkingslokaliteter i en gradient fra forurensingskilden. Link til publikasjo Lys reinlav er en lavart i slekten begerlav . Den vokser på bakken, gjerne på næringsfattig mark, og med buskformet thallus med podetier som blir opptil 10-12 cm høy. Fargen er normalt lys blekgul eller gulgrønn. Vanlig i hele landet. Den vokser ofte sammen andre lavarter i gruppen reinlav som grå reinlav og kvitkrull. Kan forveksles med fjellreinlav, men greinspissene på lys reinlav. Lys reinlav/fjellreinlav (reinlav) og rusttorvmose analyseres for kjemisk inn-hold, Kjeldahl-nitrogen, tungmetallene bly (Pb), nikkel (Ni) og sink (Zn) og polyaromatiske hydro-karboner (PAH). Jordprøver fra hver av naturtypene analyseres for pH, Kjeldahl-nitrogen, ekstraherbare kationer, utbyttingskapasitet, basemetning, Pb, Ni, Zn og PAH Cladonia mitis - fjellreinlav: 1, 2b Cladonia phyllophora - svartfotlav: 1 Cladonia pyxidata - kornbrunbeger: 1, 2 Cladonia rangiferina - grå reinlav: 1, 2 Cladonia squamosa - fnaslav: 1 Cladonia stellaris - kvitkrull: 1, 2 Cladonia stygia - svartfotreinlav: 3a Cladonia subfurcata - fjellgaffellav: 1a Cladonia sulphurina.

Miljolare.no: Art: Fjellreinlav (Cladonia mitis

 1. Lys reinlav/ fjellreinlav (reinlav) og rusttorvmose analyseres for kjemisk innhold, Kjeldahl-nitrogen, tungmetallene Pb, Ni og Zn og polyaromatiske hydrokarboner (PAH), fem prøver av hver art fra hvert overvåkingsområde. Seks jordprøver fra hver av naturtypene på to lokaliteter,.
 2. Fjellreinlav, Cladonia mitis Fjellreinlav. Cladonia mitis Furu. Pinus sylvestris Furumose, Pfeurozium schreberi Furumose, Pleurozium schreberi Furutorvmose, Sphagnum capillifolium Furutorvmose, Sphagnum capillifolium Gullris, Solidago virg aurea Seterlav, Hypogymnia austerodes Skogsnelle, Equisetum sylvaticum Smyle, Deschampsia flexuos
 3. a1Podetier med runde topper, tydelige hovedgrener mangler.Grenspisser allsidig orientert. PD-b1 Podetier gulhvite til gule, med tette, runde topper, grening overveiende firdelt: 63 C. stellaris - kvitkrull: b2 Podetier grå til grågrønne med et svakt gulskjær, topper relativt åpne, grening overveiende tredelt: 55 C. portentosa - kystreinlav: a2Podetier uten runde topper, hovedgrener tydelige
 4. ere lavmattene alt etter snøforhold og fuktighetsforhold
 5. │ │ Fjellreinlav (Cladina mitis) │ Fjellsmelle (Silene acaulis) │ │ │ Grå reinlav (C. rangiferina) │ Fjelltistel (Saussurea alpina) │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤ Rynkevier (Salix reticulata)

De lavartene som betyr mest som beitelav er storlavartene gulskinn ( Cetraria nivalis), fjellreinlav ( Cladonia arbuscula spp. mitis), kvitkrull ( Cladonia stellaris) og vanlig saltlav ( Stereocaulon paschale). En velutviklet 50-60 mm tykk matte av beitelav er resultatet av 15-25 års uforstyrret vekst. Når. Begerlav (latin: Cladonia) er ei gruppe av lav.Mange av artane går under nemninga reinlav.Dei er hovudføda for rein og karibu.Artane er økonomisk viktige for folk som driv med rein, slik som samene i Skandinavia og nenetserne i Russland. Antibiotiske stoff blir utvunne frå nokre arter. Den lysegrønne arten kvitkrull blir nytta i blomsterdekorasjonar FJELLREINLAV: 13-bokstav-svar Lengde Ord Svar; 13: 1: GAFFELREINLAV: 15-bokstav-svar Lengde Ord Svar; 15: 1: REINLAVSLØRSOPP: 15: 1: SVARTFOTREINLAV: Legg til forslag. Bruk feltene under for å legge til et nytt hint til løsningsfprsvaret reinlav. Hint. Svar. Legg til fler svar.

* fjellreinlav. Ny!!: Lav og Begerlav · Se mer » Blågrønnbakterier. cyanobakterienes taksonomi er for øyeblikket under utredning Blågrønnbakterier eller cyanobakterier, tidligere kjent som blågrønnalger, stammer fra det greske ordet κυανοs, som betyr blå. Ny!!: Lav og Blågrønnbakterier · Se mer » Brunkrinsla Svartfotreinlav kan ligne grå reinlav, men har som regel en varm, rødbrun fargetone i greinspissene og små runde, lyse areoler på mørk bunn og dyster svartgrå farge nederst. Den vokser generelt fuktig og er særlig vanlig på ombrotrofe myrer og i fuktige kystheier

Om Artsdatabanken . Om Artsdatabanken Kontak Andre primærplanter er bla kalkoransjelav, masse kartlav og fjellreinlav. Vi ser også at fjelllandskapet har V formet daler, noe som tyder på det tidligere har vært isbred på dette området. På bilde til venstre finner vi: tyttebær, krekling og reinlav, typiske fjellplanter This page was last edited on 10 October 2013, at 16:20. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply fjellreinlav og islandslav. På kalkrik mark kan . reinrose og raudsildre opptre. Forekomst: Frostmark, rabbetype vart berre . registrert på 1 flate, og forekomsten tilsvarar 0, Fjellreinlav Cladonia mitis Sandst. Kystreinlav Cladonia portentosa (Dufour) Coem. Grå reinlav Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. Kvitkrull Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda.

Mulige løsningsforslag til fjellreinlav

Eisenbahnwelt har fått det til ganske bra. Anlegget er 2,16 m², og skogen består av: Flockage olive, mittelgrün und braun von NOCH Laub mittelgrün, hellgrün und dunkelgrün von NOC Småtrevlelav har rikt fertile, stripete podetier med noe greina topp og små brune, nesten kuleforma fruktlegemer. Den vokser på kalkrikt substrat på åpne berg og i kalkfuruskog NINA Rapport 23. Snefjord vindpark.Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring - NINA Rapport 23, 91 pp. Tromsø februar 200 Versjon. Dato. Utført av . Grunnlag for endringen. 1. 1995-04. SOSI-gr 6. Diskusjoner i gruppa. 1.1. 1996-05. SOSI-gr 6 3.0. 1997-10. DN. Direktoratet for. Read this story on the University of Oslo's website. Responsibilities. Employed at the GBIF node. Special fields. Vegetation ecology, landscape ecology, environmental impact assessment, geographical information systems, statistics and modeling

Fjellreinlav (Cladonia mitis) Grå reinlav (Cladonia rangiferina) Lys reinlav (Cladonia arbuscula) Gaffelreinlav (Cladonia ciliata) Kystreinlav (Cladonia portentoss) Svartfotreinlav (Cladonia stygia) Kvitkrull (Cladonia stellaris) 14.10.18 11:58, Mestermann . Siehe z.B. hier: https. PDF | On Nov 14, 2013, Hans Tømmervik and others published Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat 1. 2. 19. 21. Ar. As. Ei. Fr. Ha. Ho. Hv. Ma. Mo. Ra. Ry. Rø. Rå. Sa. Sk. Sp. Tr. Vå. Sum. RS. Alectoria sarmentosa * AR. AS. EI. HA. HO. MA. MO. RA. RØ. SA. SK.

Lys Reinlav eller Fjellreinlav? Spør en biolo

 1. Gulskinn og fjellreinlav er lyse, krever mer beskyttelse og er viktige vinterbeiteplanter. Kvitkrull og saltlav vokser mest i le og beites helst om høsten før, snødekket har blitt for kompakt, og om våren hvor de er de første som smelter fram på lerabben
 2. Ingen innsamling i perioden Figuren viser medianverdier Utvikling av cesium-137 i lav fra Nord-Rondane Fjellreinlav Kvitkrull Gulskinn Fjelltagg Figur 7.2 Cesium-137 (Bq/kg tørrvekt) i forskjellige lavarter fra Nord-Rondane i perioden Ingen innsamling i Figuren viser medianverdier Utvikling av cesium-137 i lav fra Knutshø Rabbeskjegg.
 3. Lys reinlav/ fjellreinlav og rusttorvmose analyseres for kjemisk innhold, Kjeldahl-nitrogen, tungmetallene Pb, Ni og Zn og polyaromatiske hydrokarboner (PAH), fem prøver av hver art fra hvert overvåkingsområde. Seks jordprøver fra hver av naturtypene, totalt 24 prøver,.
 4. PDF | On Jan 1, 2004, Olav Strand and others published Faggrunnlag for forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Kvitkrull, lys reinlav, grå reinlav, fjellreinlav, islandslav og gulskinn er de lavartene reinen. foretrekker. For mye rein i et område gir overbeiting, og dette skjer over store deler av. Finnmarksvidda i dag. I dårlige tider ble lav brukt som menneskeføde (brødlav eller brødmose brukes ennå o PDF | On Jan 1, 2006, Karl-Otto Jacobsen and others published Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik: konsekvensutredning, deltema naturmiljø | Find, read and cite all the research. PDF | esultater fra utvalgsundersøkelse av arealdekket i Buskerud, basert på data fra 49 utvalgsflater lagt systematisk utover hele fylket. De tre... | Find, read and cite all the research you. PDF | On Jan 1, 0131, Olav Strand and others published Reinens bruk av Hardangervidda Sluttrapport fra Rv7-prosjektet | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Lys reinlav - Wikipedi

Lavere lav både høyt og lavt - Forskning

Underslekt Cladina - reinlavene - nhm2

Artsdatabanke

 • 1 dl havregryn kcal.
 • Albert finney skyfall.
 • Geitemelk laktose.
 • Hvordan starter man en samtale med hende over facebook.
 • Hyundai genesis coupe test.
 • Sechsgang selectshift automatikgetriebe.
 • Lokalt og lekkert.
 • Italienske verb.
 • Elixia.
 • Staatliche ballettschule berlin kosten.
 • Metallica tour norway.
 • Visitor oyster card.
 • Sommerjobb verdal.
 • Arbeidsklær åsane.
 • Detox mat.
 • Kylling i karry med ris opskrift.
 • Zeitungszusteller verdienst 2017.
 • Vonovia bochum philippstraße 3.
 • Bonustap ved skade tryg.
 • Hvordan blir lufta komprimert i en stempelkompressor.
 • Kinas historie for barn.
 • Larvik turn & if.
 • Koronar disseksjon.
 • Stadt bayreuth stellenangebote.
 • Odelsrett rekkefølge.
 • Schlimmste folter.
 • Geometri åk 7 uppgifter.
 • Ecs telekomunikacja.
 • Manifest meaning.
 • Restaurant weisser turm biberach an der riß.
 • Antonia wright reign ryan rushing.
 • Aftonbladet nyheter utrikes.
 • Chf medicine.
 • Klipsch 5.1 set.
 • E mountainbike günstig.
 • Gilgamesch epos kurzfassung.
 • Fh osnabrück stellenangebote.
 • Dysfunksjonell familie definisjon.
 • Sommerhus blåvand til salg.
 • Volleyball positions.
 • Tübingen studentenzahl.