Home

Lov om statsansatte

Lov om statens ansatte (statsansatteloven) Loven regulerer arbeidsforhold i staten og gjelder for arbeidsforhold der staten som sådan er Som ordensstraff kan statsansatte ilegges tap av ansiennitet fra én måned til to år, eller varig eller midlertidig omplassering til en annen stilling, mens embetsmenn kan ilegges skriftlig. LOV-2017-06-16-67: Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Lov | Dato: 01.07.2017 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Loven gjelder for arbeidstakere i staten. Loven gjelder for embetsmenn og for innleie av arbeidstakere i statlig virksomhet der det er uttrykkelig sagt Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Statsansatte skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås. når arbeidet er av midlertidig karakter; for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Side 5 § 9. Fast og midlertidig ansettelse (1) Statsansatte skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås a) når arbeidet er av midlertidig karakter b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) c) for praksisarbeid d) for utdanningsstillinger, elle Lovens fulle tittel er Lov om statens ansatte mv. av 16. juni 2017 nr. 67. Den trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet da den tidligere tjenestemannsloven av 1958.. Loven gjelder for arbeidsforhold der staten er arbeidsgiver.Den gjelder ikke bare for «vanlige» statsansatte, men også for embetsmenn og innleide arbeidstakere, men bare der dette er uttrykkelig sagt Statsansatteloven: Ny lov for statsansatte. Dvs at det vil bli opp til ansettelsesrådene i virksomhetene å ta stilling til om en søker har fortrinnsrett eller ikke. Loven viderefører ordningen med at statsansatte kan ilegges ordensstraff Loven erstatter lov om statens tjenestemenn m.m. og trer i kraft 1. juli 2017. Det er fastsatt forskrift til loven, jf. Kongelig resolusjon 1. juni 2017. I denne personalmeldingen (PM) gis informasjon om de mest sentrale temaene i loven og forskriften. Mer utfyllende informasjon kan hentes fra Prop.94 L (2016-201 I dag legger regjeringen frem forslag til ny lov om statens ansatte. Dagens tjenestemannslov fra 1983 omfatter alle ansatte i statlige virksomheter som direktorater, etater og departementer. - Vi foreslår en forenklet og forbedret lov, og følger opp anbefalingene fra lovutvalget der både arbeidstakere og arbeidsgivere var representert, sier Sanner

Lov om statens ansatte (statsansatteloven

Forskrift til lov om statens ansatte mv. (1) Arbeidsgiver skal innkalle minst en kvalifisert søker som oppgir å ha fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring til intervju. Med søker med fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring menes en søker som på søknadstidspunktet til sammen har vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to år de siste fem årene Data om statsansatte. NSD har fått overført data fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) om statsansatte med SST som kilde. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har NSD systematisert og tilrettelagt disse dataene. Du kan lese dokumentasjon av disse dataene her. NB: Manglende data om statsansatte etter. Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven og inneholder kommentarer til h Stortinget har vedtatt ny lov om statsansatte. Loven erstatter lov om statenes tjenestemenn fra 1983, og bygger på rapporten fra tjenemannslovutvalget. Den nye loven er fornyet blant annet ved at begrepet tjenestemenn og annen foreldet terminologi er byttet ut med et enklere og mer moderne språk. Loven inneholder også en rekke forenklinger, for eksempel ved at tillsettingsrådet for.

Statsansatteloven - regjeringen

Forskrift til lov om statens ansatte mv. av 21. juni 2017 nr. 838 utfyller Statsansatteloven har til slutt en bestemmelse om forbud for statsansatte og embetsmenn om å motta gaver i tjenesten I forslaget til lov om statens ansatte, § 23, er det gitt en generell hjemmel for å gi forskrifter om beregning av ansettelsestiden og sammenhengende ansettelsestid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forslag til forskrifter, § 9, foreslått at det i 3 års-regelen skal gjøres fradrag for fravær, hvilket som nevnt, ikke er i samsvar med utvalgets forslag Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Forslagene har til formål å legge bedre til rette for at målene med inkluderingsdugnaden kan nås v..

statsansatteloven - Store norske leksiko

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven) § 1 annet ledd skal lyde: Loven omfatter embetsmenn og statsansatte som går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller som etablerer næringsvirksomhet Ny lov om statsansatte trådte i kraft 16. juni 2017. Hovedmålet med kurset er en helhetlig gjennomgang av loven, samt peke på de viktigste endringene og betydningen av disse. Enkel servering. Deltakelse er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte Hun peker på at prosessen rundt ny lov om statsansatte er et godt eksempel på vellykket trepartssamarbeid. - Til forskjell fra endringene i Arbeidsmiljøloven som endte med at Unio, LO og YS samlet medlemmer landet over i en politisk markering, har arbeidet med ny lov om statsansatte vært preget av konstruktive forhandlinger som har gitt et resultat som sannsynligvis vil stå seg over tid

Lov om aldergrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven) omfatter dem som har stilling som er inkludert i Statens pensjonskasse, dvs. praktisk talt alle statsansatte, men også andre grupper av stillinger med pensjonsordning i SPK - blant annet lærere. Denne loven bestemmer i § 2 at den alminnelige aldersgrense er 70 år Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed. Advarsel er ikke ordenstraff . Tjenestemannsloven ble erstattet av statsansatteloven, og etter lov om statsansatte er en skriftlig advarsel ikke lenger å anse som en ordenstraff Statsansatte og embetsmenn Arbeidsmiljøloven § 14-2 til § 14-4, § 14-9 til § 14-12, § 14-12a tredje ledd, § 14-13 til § 14-14, § 14-16 til § 14-20, § 15-1 til § 15-7, § 15-11 til § 15-14, § 15-16, § 17-1 og § 17-3 til § 17-5 gjelder ikke for arbeidstakere som omfattes av lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. eller som er embetsmenn. § 14-9 andre ledd bokstav d skal. Statsansatteloven (langt navn lov om statens ansatte mv.) er en norsk lov vedtatt av Stortinget 16. juni 2017. Den trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet da den tidligere tjenestemannsloven av 1958.. Loven regulerer arbeidsforhold i staten og gjelder for arbeidsforhold der staten som sådan er arbeidsgiver, inkludert embetsmenn og innleide arbeidstakere der dette er uttrykkelig sagt

Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO. LO: Ny lov svekker rettighetene til statsansatte | FriFagbevegelse JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen og er Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse LO: Ny lov svekker rettighetene til statsansatte. Publisert: 13.04.2017 11:53. Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO Spørsmålet har stor praktisk betydning da reglene om oppsigelsesfrister i både tidligere og nåværende lov i staten gir statsansatte vesentlig bedre lovbestemte rettigheter ved oppsigelse fra arbeidsgiver enn arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven

Statsansatteloven: Ny lov for statsansatte NIT

- Statsansatte må få like rettigheter som andre; Akademikerne, Unio og YS Stat advarer om at ny lov om statsansatte ikke vil redusere bruken av midlertidighet - og frykter en lavere terskel for å si opp ansatte enn i privat sektor. Forslag til ny lov om statens ansatte skal vedtas av Stortinget 12. juni Akademikerne, Unio og YS Stat advarer om at ny lov om statsansatte ikke vil redusere bruken av midlertidighet - og frykter en lavere terskel for å si opp ansatte enn i privat sektor. 06. juni, 2017 - Oppdatert 13. desember, 2018 Forslag til ny lov om statens. Landsoversikt - statsansatte. Denne siden viser statistikk over statsansatte på landsnivå. Tips: Du kan sortere en tabell på gitt kolonne (både stigende og synkende) ved å klikke på kolonneoverskriften

PM-2017-8: Ny lov om statens ansatte mv

Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre Ny lov om statens ansatte. law-admin 23/08/2017 Uncategorized @nb. Den nye loven om Statens ansatte trådte i kraft i sommer og erstattet tjenestemannsloven av 1983. har blitt reist kritikk mot disse endringene fordi de kan være egnet til å redusere det sterke stillingsvernet til statsansatte Stortingsdebatt om lov om statens ansatte; Les også: Høyre, Frp, Venstre og KrF raserer arbeidsvilkårene for statstilsatte Svekket ansettelsesvern med ny lov Hastverkspreget behandling av ny tjenestemannslov LO: Ny lov svekker statsansattes uavhengighet Ny tjenestemannslov fratar statsansatte grunnleggende rettighete

Ny lov om statens ansatte - regjeringen

Den 12. juni 2017 ble ny lov om statens ansatte vedtatt av Stortinget. Loven trer i kraft 1. juli i år og vil erstatte dagens tjenestemannslov. Statsansatte som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til annen passende stilling i staten Ordinære statsansatte Reglene om oppsigelse av statsansatte står i Statsansatteloven kapittel 3 . I hovedsak gjelder de samme kriterier for oppsigelse og avskjed av en statsansatt som for arbeidstakere i kommunal og privat virksomhet, men Statsansatteloven går mer spesifikt inn på de enkelte kriterier I lov om statsansatte § 25 (4) er det fastsatt at opplysninger om ordensstraff kan lagres i personalmappen i 5 år. Dette gir en viss veiledning for akseptabel lagringstid av slik type informasjon også ovenfor andre enn statsansatte

Forskrift til lov om statens ansatte mv - Lovdat

 1. Lov om statens ansatte mv. Forslag til ny lov om statsansatte ble fremmet i Prop. 94 L (2016-2017). Departementet uttalte bl.a. følgende om formålet med loven:.
 2. Lov om statens tjenestemenn av 4. mars 1983 eller tjenestemannsloven (tjml) gjelder - som navnet sier - bare for arbeidstakere tilsatt i staten, og dermed også alle som er tilsatt i politietaten. Loven omfatter ikke arbeidstakere i kommunene og fylkeskommunene, selv om dette også er arbeidsforhold der en offentlig instans er arbeidsgiver
 3. Ny lov om statens ansatte erstatter tjenestemannsloven fra 1983. Etter statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a kan statsansatte ansettes midlertidig «når arbeidet er av midlertidig karakter». Tjenestemannsloven § 3 har ingen bestemmelse med tilsvarende ordlyd
 4. Er skuffet over ny lov om statens ansatte Er skuffet over ny lov om statens ansatte Av Jørgen Svarstad. Publisert 7. april 2017. Den nye loven skal føre til at det blir lettere å få fast jobb. og dette vil han endre med den nye loven om statsansatte, som skal erstatte tjenestemannsloven
 5. Bestemmelser om ordensstraff, oppsigelser og liknende er regulert av lov og det kan ikke forhandles om innholdet i disse bestemmelsene. Ved å ta inn ordensstraff, oppsigelser og liknende som del av personalreglementet, kan dette oppfattes som at virksomheten åpner opp for å forhandle om innholdet i disse bestemmelsene

Lov og avtaleverk. Her finner du oppdaterte lover Etter mekling langt på overtid kom staten til slutt med tilbud om en ramme som er i tråd a comment Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten - det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre. Ny lov erstatter tjenestemannsloven - vil ha store konsekvenser for statsansatte Regjeringen har vedtatt en ny lov om statens ansatte, som erstatter tjenestemannsloven. Høyre, Frp, Venstre og KrF vedtok i Stortinget 15. juni 2017 ny lov om statens ansatte mot stemmene til representantene fra Arbeiderpartiet,. Tjenestemannsloven og lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn er ikke endret, derfor gjelder det ikke nye aldersgrenser for statsansatte. - Det skulle i prinsippet bety at endringene gjelder for alle unntatt statsansatte

Lokalisering av statsansatte. Denne siden viser andelen statsansatte basert på lokalisering i fire kategorier: Oslo, andre fylker i Norge utenom Oslo, utlandet og uspesifisert lokalisering (Forsvaret). Prosentandelene er i forhold til alle statsansatte/alle årsverk i staten Vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) Spørsmål og svar om ny offentlig tjenestepensjon; Ny offentlig tjenestepensjon på 1-2-3; Født i 1963 eller senere? Omtrent slik blir alderspensjonen din; Alderspensjon for deg født i 1963.

Ny lov om statens ansatte (erstatter tjenestemannsloven) trådte i kraft 1.7.2017. Det er viktig at tillitsvalgte og medlemmer som deltar i ansettelsesprosesser kjenner den nye loven og hva lovendringene innebærer for dere i virksomhetene i staten. Derfor er dette målgruppen når vi nå inviterer til dagskurs på ulike steder i landet For de fleste arbeidstakere i Norge er reglene om ansettelse og oppsigelse regulert i arbeidsmiljøloven. Men for ansatte i statlig sektor er det laget en egen særlov som regulerer ansettelse og oppsigelse. Denne loven heter Lov om statens ansatte (statsansatteloven) og kom i 2017. Statsansatteloven avløste den gamle tjenestemannsloven fra 1983 Ny lov om statsansatte trådte i kraft 16. juni 2017. Kurset i desember ble fort fullt så vi har satt opp nytt kurs for tillitsvalgte 23. januar. Velkommen Regjeringens forslag til ny lov om arbeidsforholdene for statsansatte provoserer: Ny storm mot Sanner. Av Pål Hellesnes (tekst) og Siv Dolmen (foto) Redskap: For NTLs hovedtillitsvalgte ved Universitetet i Oslo Ellen Dalen er tjenestemannsloven et viktig arbeidsredskap for å sikre medlemmenes interesser

Ny lov om statsansatte. Kursholder: Gunnar Larsen, nestleder HR Ny Lov om statsansatte trådde i kraft 1. juli 2017. Loven erstatter Tjenestemannsloven, og Gunnar vil gi en oversikt over de viktigste endringene og oppsummere konsekvensene dette får for oss Om få uker skal Stortinget vedta en ny Lov om statsansatte. - Lovforslaget innebærer at statsansatte får svakere rettigheter enn ansatte i det private. Det må stortingsbehandlingen rydde opp i, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad LO: Ny lov svekker rettighetene til statsansatte Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO. Under 1 min Publisert: 13.04.17 — 12.19 Oppdatert: 3 år side Staten har jo bestemt at ansatte som tjener poeng på tjenestereiser ikke har lov å ta de ut til private reiser og formål. men hva skjer den dagen poengopptjening rapporteres til myndigheter eller statsansatte blir bedt om å bruke opptjente poeng til tjenestereiser? thecoldfish, 12. okt 2016 #5. peterfox EBD-QR GOLD- HH Diamond. Innlegg. De oppsagte renholderne i Forsvarsbygg hadde kanskje aldri fått prøve sin sak for tingretten med den nye Statsansatteloven

Statsansatte - Forvaltningsdatabasen - NS

LO: Ny lov svekker rettighetene til statsansatte. Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO Apache Server at www.hrnorge.no Port 8 teen om Lov om statens ansatte mv. (statsansatte-loven) Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Hovedformålet med proposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til en ny lov om statens ansatte. Loven vil erstatte lov om statens tje-nestemenn m.m. av 4.mars 1983 nr. 3. Lovforslage

Statsansatte får dårligere vern enn andre arbeidstakere

Statsansatteloven - Universitetsforlage

Lov om statens ansatte mv - Sak - stortinget

 1. I videoen orienterer han om hva staten tar med seg inn i årets oppgjør. - Vi har noen tall med oss inn i oppgjøret. Overhenget inn i staten er på 1,2 prosent. Det vil si at statsansatte i år allerede har fått 1,2 prosent fra oppgjøret i fjor, altså det vi avtalte i fjor, sier han
 2. Høringsuttalelse til forslag til ny lov om statens ansatte fra Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett behov for særskilte regler for statsansatte. Med unntak av spørsmålet som behandles nedenfor i punkt 2, har fagutvalget ingen øvrige merknader til forslaget
 3. istre finde Finans

Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold . Kort om tema •Ny lov begrenser adgangen til midlertidige ansettelser i staten medfører for den statsansatte •Vurdering pålagt å gjennomføre før oppsigels Ny lov og forskrift om statens ansatte trådte i kraft 1. juli 2017. Det er viktig at både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i staten setter seg inn i det nye regelverket. Hovedpunkter i nytt regelverk. Statsansatteloven erstatter tjenestemannsloven fra 1983 Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO. NTB. 13. april 2017 12:07 - Oppdatert 13. april 2017 12:07. Del Onsdag i forrige uke la regjeringen fram en ny lov for statlige ansatte som skal erstatte tjenestemannsloven Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO. Onsdag i forrige uke la regjeringen fram en ny lov for statlige ansatte som skal erstatte tjenestemannsloven LO liker ikke Jan Tore Sanners forslag til lov for statsansatte. Regjeringa vil fjerne tjenestemannsloven, og erstatte den med en ny lov for statens ansatte. Forslaget, som ble lagt fram onsdag, har fått krass kritikk fra Norsk Tjenestemannslag, som er det største forbundet i staten

Prop. 94 L (2016-2017) - regjeringen.n

 1. Statsansatte har for eksempel flere rettigheter i spørsmål om nedbemanning. De har også sterkere medbestemmelse når det gjelder ansettelser og personalreglement. Generelt er også stillingsvernet for fast ansatte sterkere enn andre steder
 2. var slik. Hans hersketeknikk var å fortelle at huset var hans og jeg ikke hadde noen rettigheter der, hver gang vi kranglet. For å få viljen sin og kneble meg. Psykopat er det han var. Nå er rollene snudd - jeg eier huset 100 %, men det hadde aldri falt meg inn å si dette til samboer un..
 3. Bestemmelsene om en slik karantene er fastsatt i Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (2015) - den såkalte karanteneloven. Karantenebestemmelsene gjelder ikke overganger fra statsforvaltningen til partipolitisk arbeid eller politiske verv - i Stortinget eller fylkeskommuner og kommuner
 4. Ordensstraff, betegnelse på visse typer disiplinærstraff som kan ilegges statsansatte og embetsmenn. Bestemmelser om ordensstraff står i statsansatteloven av 16. juni 2017 § 25. De gjelder alle statsansatte og embetsmenn unntatt dommere og statsansatte som ved lov er underlagt annen disiplinærmyndighet. Ordensstraff kan ilegges dersom man overtrer sine tjenesteplikter eller unnlater å.
 5. fremheve synspunkter om hvorvidt adferd utenfor tjenesten bør kunne utgjøre avskjedsgrunn-lag. 21 Statsansatteloven kapittel 2 og deler av kapittel 3 22 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 15-14 23 Statsansatteloven § 21, §§ 27 og 2
 6. Høringssvar - forslag til ny lov om statens ansatte for «statsansatte ved Stortinget, andre organer under Stortinget, Sametinget eller Stortingets ombudsmenn». Det fremgår av høringsnotatet at unntakene i hovedsak er ment som en videreføring av gjeldende rettstilstand
 7. Regjeringa vil ta fra de ansatte retten til å vurdere alle kandidater ved ansettelser i staten. - En katastrofe, mener NTL-tillitsvalgt Harald Langstad
Debatt: Sikkerhetsklarering - Offentlig ansatte tør ikke

Ny lov om statsansatte - Fagakademie

Forslaget til lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret PTSD betyder, at nogle personer, som modtager pension efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., fremover vil modtage en erstatning, som de ikke modtager i dag 2010: Lov om forsvarspersonell § 12 b. Objektivt erstatningsansvar ved personskade i internasjonale operasjoner (opphevet 2017) 2010: Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner nr. 1768, Del 1 (65G-ordningen Etter lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) av 13. februar 2015 nr. 9 § 7 har fagtjenestemann i utenrikstjenesten plikt til å motta forflytning til likeverdig eller høyere stilling i Utenriksdepartementet eller ved en utenriksstasjon.Beordring i henhold til utenrikstjenesteloven er unntatt fra forvaltningslovens klageadgang..

Ny lov om statsansatte ventes før sommeren. NJF-magasinet. 24.05.2017. Regjeringens forslag til ny tjenestemannslov, lov om statens ansatte, Les opprinnelig artikkel. NJF-magasinet. Postboks 8964 Youngstorget. 0028 Oslo. Tlf 971 44 392. Faks - anders.hauge.eltvik@lomedia.no. njf-magasinet.no Den tidlegare tenestemannslova (lov om statens tjenestemenn) vart i 2017 til statstilsettelova (lov om statens ansatte mv.). NRK brukar difor statstilsette på nynorsk, og på bokmål både statstilsatte og statsansatte. Elsparkesykkel og elsykkel 19. august 2020 Statsansatte får mer fleksitid slik at de skal kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen. Staten og de fire hovedsammsunslutningene ble mandag enig om å endre rammene for. - Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon, ikke en slik situasjon vi står oppe i nå, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Normalt skal statsansatte ha kjernetid fra klokken 09 til klokken 14.30. Partene er enige om at dette settes til side for en periode NYTTIGE RESSURSER OM LOV OM STATENS ANSATTE • Lov om statsansatte • Forskrift til lov om statens ansatte • Forskrift til forvaltningsloven • Prop. 94 L (2016-2017) • Innst. 424 L (2016-2017) (særlig del 2, Komiteens merknader) • PM-2017-8 Ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) med forskrif

Ny lov om statsansatte trådte i kraft 1

www.tekna.no Org.nr.: 971 420 782 MVA Akademikerne Vår ref: KTN Oslo 11. mai 2017 Høring - forslag til forskrift til lov om statens ansatte m.v. (statsansatteloven) Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 10. april hvor det bes om Selv om arbeidsgiver alltid skal sørge for en skriftlig arbeidsavtale, er det likevel en del arbeidstakere som jobber uten arbeidsavtale. Ifølge avtaleloven er en muntlig avtale like gyldig som en skriftlig. Men en muntlig avtale kan bli et problem hvis det oppstår uenighet om hva som faktisk ble avtalt og om det i det hele tatt ble avtalt noe Lov om Statens pensjonskasse. Lov om ferie (Ferieloven) Aspirantforskriften gjelder for aspiranter ved fengselsskolen. Sentrale særavtaler. Dette er avtaler inngått mellom FAD og Hovedsammenslutningene som f.eks. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands 2019; Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenlands 201 Ingeborg Moen Borgerud er partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Hun var leder for Arbeidslivslovutvalget, som i NOU 2004: 5 foreslo ny arbeidsmiljølov. Videre var hun leder for Tjenestemannslovutvalget, som i desember 2015 foreslo ny lov om statsansatte

Kryss av for å godta at Fagakademiet kan samle og benytte informasjon om deg og din bruk av våre digitale kanaler for å tilpasse vår kommunikasjon slik at den er relevant for deg. Mer informasjon her Du kan når som helst trekke samtykket tilbake. Gjerne, det er greit! Send. Til toppen av siden Lovvedtak 115 - 2016-2017 3 §10 Åremål for statsansatte (1) Åremål kan benyttes når det følger av lov el-ler stortingsvedtak. Det samme gjelder når rikets sik Oppsigelsestid og oppsigelsesfrister. Vanligvis varierer oppsigelsestiden i de fleste arbeidsforhold fra en til seks måneder.Lengden av oppsigelsesfristen er avhengig av hvor viktig det er for arbeidsgiver å ha en forutberegnelighet i forhold til avslutning av arbeidsforhold og nyansettelser

I lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. gjøres følgende endringer: Lovens tittel skal lyde: Lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. 2 fjerde ledd skal lyde: Den som har stilling med alminnelig aldersgrense, plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd Klage på vedtak truffet med hjemmel i lov om statsansatte, universitets- og høyskoleloven og forvaltningsloven (eForvaltningsforskriften) følger disse lovenes regler om klage. Roller og ansvar # Rektor # Rektor kan foreta nødvendige endringer i IKT-reglementet etter fullmakt fra styret. Organisasjonsdirektør Juristforbundet - Privat er forbundets medlemsseksjon for jurister ansatt i privat sektor. Seksjonen omfatter individuelt innmeldte medlemmer i Juristforbundet tilknyttet privat sektor, herunder advokater ansatt i privat virksomhet, advokatfullmektiger og advokater/rettshjelpere som har individuelt medlemskap i Juristforbundet I snitt får de statsansatte et tillegg på 9.500 kroner. Rammen på oppgjøret er det samme som i kommunene, 4,8 prosent. Alle statstilsatte får et godt lønnsløft, og kvinnedominerte grupper får mest. - Kampen for lik lønn for likt arbeid har vært sentral for fagbevegelsen i mange år. Men vi ser likevel at det er uønskede forskjeller

Frps stortingsgruppe brukte 23 ganger mer på fest og moro enn det statsansatte får lov til. Det er likevel mindre enn før. Stortingspartiet som er mest kritisk til offentlig pengesløsing, er fremdeles ivrigst på å ha det hyggelig på skattebetalernes regning. Det viser ferske tall fra nasjonalforsamlingen Det er lagt fram et høringsnotat med forslag til ny lov om statens ansatte. Dette innebærer at tjenestemannsloven fra 1983 foreslås oppheves og erstattes av en ny lov om statens ansatte. Begrunnelsen for endringsforslaget er ønske fra myndighetene om modernisering, fornying, forenkling og harmonisering med arbeidsmiljøloven for de statlige tilsatte Dato Kommentar Lagt inn av; 14. mai 2020 14:40:28: Reglement ihht Lov om statsansatte § 2: Kathrine Brosvik Thorsen: 26. september 2019 09:32:47: Reglement ihht Lov om statsansatte § Trump fryser statsansattes lønninger. Mens mange offentlig ansatte i USA jobber uten å få lønn, vedtar USAs president Donald Trump at statsansatte ikke skal få lønnsøkning i 2019

Solidaritet og sammenhold om den danske modelFinland skrotter feriedage og forringer sygebetalingAnsatte spiller med musklerne: Vi vil ha' fri med løn juleDen største perversitet som alle tier om | Jeanines BloggFleksitidsavtale med flexParat24 - Alle i staten skal få jobbe til de er 70
 • David gilmour wife.
 • Hvordan få vondt i hodet med vilje.
 • Michael mcelhatton.
 • Charlie and the great glass elevator.
 • Vinderen kart.
 • Arbeidsgivers styringsrett definisjon.
 • Jul i blåfjell online.
 • Døvespråk tegn.
 • Vannkalv sykdom.
 • Deutsche kreuzer 2 weltkrieg.
 • Dakota building.
 • Graco bilstol bruksanvisning.
 • Heistad skole sfo.
 • Norsk institutt for vannforskning.
 • Reichenbrander red ale.
 • Los mestizos.
 • Raw headshop.
 • Personlig bilskilt liste.
 • Emily deschanel kinder.
 • Behandlingsreiser tenerife.
 • Alligator größe.
 • Mothers day norway.
 • Slaget om atlanterhavet.
 • Nordnet optioner.
 • Hus till salu värmlands län.
 • Samojede zu verschenken österreich.
 • Hvor høyt skal ventilator henge.
 • Platin gold vergleich.
 • Lebenslauf birgit keller.
 • Alkoholmisbruk test.
 • Wirtschaftsinformatiker tu darmstadt.
 • Bob auskunft.
 • Alias spill spørsmål.
 • Sauna englisch.
 • Praktikum prosieben vergütung.
 • Oppkast etter bading i basseng.
 • Krankengymnastik kiel holtenauer straße.
 • Uio bachelor.
 • Movie2k.com free movies online.
 • Jva hildesheim stellenangebote.
 • Iso omena kokoustilat.