Home

Løsøregjenstand definisjon

Løsøre - Wikipedi

 1. Løsøre er en betegnelse for alle gjenstander som ikke er fast eiendom.Løsøre kan derfor eksempelvis være ting som hører hjemmet til; som sykler, treningsutstyr eller verktøy.Sikring av rettigheter i løsøre kan skje ved at disse registreres (tinglyses) i Løsøreregisteret.Dette skjer på den måten at rettigheter og heftelser blir registrert på den fysiske eller juridiske personen.
 2. Kan noen være så snill å forklare hva som inngår i løsøregjenstand? Har lest hva som står i strl. § 6, men det sier meg ikke så veldig mye. Gi meg gjerne noen eksempler. Er bensin for eksempel løsøregjenstand
 3. Dersom gjerningsmannen kun har hatt til hensikt å bruke gjenstanden, for så å kaste den fra seg eller etterlate den, vil han kunne straffes for brukstyveri eller besittelseskrenkelse. ¨ For ulovlig bruk av løsøregjenstand, anvendes straffeloven § 261, som lyder: § 261

Løsøregjenstand betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Løsøregjenstand, i både bokmål og nynorsk Definisjoner En generell definisjon av avfall er gitt i § 27, første ledd, som sier at både løsøregjenstander og stoffer kan regnes som avfall. Som løsøregjenstand regnes ikke forlatte bygninger eller andre faste installasjoner. Gjenstander som bilvrak o.l. omfattes av regelen, men derimot ikke skipsvrak og flyvrak Ved lån til bruk overlater långiveren et formuesgode (typisk: en fast eiendom eller en løsøregjenstand) til låntageren for at denne skal kunne bruke formuesgodet midlertidig, og långiveren har krav på å få det samme formuesgodet tilbake.Bruksoverlatelsen skjer uten at långiveren har krav på vederlag, for dersom långiveren har et vederlagskrav, er det et leieforhold, ikke et. Underslag er en kriminell handling som går ut på å tilegne seg en løsøregjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, men som man er i besittelse av. Underslag skiller seg altså fra tyveri ved at man allerede er i besittelse av gjenstanden, og noen besittelsesforrykkelse finner dermed ikke sted. Underslagets karakter av tillitsbrudd er ofte brukt for å betegne forskjellen mellom. Preklusjon innebærer at et pengekrav faller bort fordi det ikke er meldt innen den fristen som er fastsatt i et såkalt preklusivt proklama. Slikt proklama, som særlig er praktisk i dødsbo, kan bare utferdiges i lovbestemte tilfeller. Uttrykket preklusjon eller preklusivt erverv brukes i rettsspråket også om visse særlige tilfeller hvor man får eiendomsretten til en løsøregjenstand.

Løsøregjenstand? Trenger en forklaring

Definisjoner (307) 1: 7 1. kapitalisering. Fastsettelsen av nåtidsverdien av inntekter som kommer i fremtiden. Betegner en form for tilknytning til en løsøregjenstand som er fastere e... Underslag er en kriminell handling som går ut på å tilegne seg en løsøregjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, men som man er i besittelse av. . Underslag skiller seg altså fra tyveri ved at man allerede er i besittelse av gjenstanden, og noen besittelsesforrykkelse finner dermed ikke sted. Underslagets karakter av tillitsbrudd er ofte brukt for å betegne forskjellen mellom. uriktig, uten rett til,ikke ha rettighet til, jeg har fått purring på husleie selv om jeg betalte nesten en mnd i forkant, huseier roter litt og tror at jeg isteden for å være frempå sånn som jeg er, så ligger jeg en mnd etter og derfor blir denne purringen uberettiget I den grad begrepet løsøregjenstand reiser tvil i forhold til definisjonen av avfall, ma det således antas at praksis på andre områder vil kunne ha en viss vekt. Det er derfor relevant å se hen til ligningspraksis i forhold til hva som regnes som fast anlegg, jf. blant annet Skatte- ABC 2019 under overskriften skattested pkt. 3.5 I denne artikkelen skal det sees nærmere på «underslag», som straffeloven 2005 §§ 324-326 omhandler. Herunder skal artikkelen belyse hva som ligger i begrepet «underslag», hva som er forskjellen på mindre underslag, underslag og grovt underslag samt hvor lang strafferamme underslag har. Hva er underslag? Underslag gjelder tilfellet hvor du har en løsøregjenstand eller pengefordrin

Jusinfo.no: Brukstyveri og besittelseskrenkelse

Definisjon av tilegne i Online Dictionary. Betydningen av tilegne. Norsk oversettelse av tilegne. Oversettelser av tilegne. tilegne synonymer, tilegne antonymer. Informasjon om tilegne i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv dedisere tilegne noen en roman verb refleksiv gjøre til sitt, ta til seg tilegne seg nye kunnskaper Kernerman English Multilingual Dictionary.. Et varsel om fratredelse ved oppnådd aldersgrense er pr. definisjon ingen oppsigelse og den ansatte kan ikke protestere på «oppsigelsen» og kreve å stå i stillingen slik som ved vanlige oppsigelser. En arbeidstaker som ikke frivillig vil forlate arbeidsplassen ved for eksempel fylte 67 år,.

Synonym til Løsøregjenstand - ordetbety

Denne listen av begreper og definisjoner er ikke ment å være en uttømmende liste, men et hjelpemiddel for den enkelte i forbindelse med nye begreper i plan- og bygningslov og i forskrifter. ANSVARLIG FORETAK - Foretak som har fått godkjent søknad om godkjenning av foretak og søknad om ansvarsrett En definisjon av skadeforsikring i forsikringsloven kan tenkes utformet enten på en positiv eller negativ måte. I en positiv definisjon vil det måtte angi hvilke forsikringer som vil utgjøre kjerneområdet i skadeforsikring. tyveri eller tap av en løsøregjenstand eller fast eiendom klar over at han rettstridig har tilegnet seg en løsøregjenstand som han hadde i sin besittelse, men som helt eller delvis tilhørte en annen. 3. Skal en gjerningsperson kunne straffes for drap, må han ha vært klar over at han utførte en handling som han forsto sikkert eller overveiende sannsynlig ville medføre en anne I NOU 2004: 4 var følgende definisjon tatt inn i lovteksten: «Som nettselskap regnes innehaver av anleggs- eller områdekonsesjon for overføringsanlegg, samt eier av overføringsanlegg for allmenn forsyning med nominell spenning fra og med 230 V til og med 1000 V». Denne definisjonen kan også legges til grunn etter den vedtatte loven Begrepet løsøregjenstand er vidt og omfatter alt fra vanlige husholdningsartikler, biler og båter i alle størrelser, til døde husdyr. At det er snakk om løsøregjenstander innebærer imidlertid at faste installasjoner, som hus, stolper og lignende, ikke vil kunne regnes som avfall

Forurensingslovens regler om avfall - Bellona

Avhandlingen diskuterer tilfeller hvor A sin løsøregjenstand ved en tilfeldighet blir en del av B sin faste eiendom. Lov om hendelege eigedomshøve1 ble innført i 1969, og er ment å løse slike konflikter. Hendl. har ingen definisjon av tilfellene som faller inn under loven Dette er ikke en entydig definisjon fordi det finnes mange forskjellige renter. Det kan for eksempel være rente på kortsiktige statspapirer, Sikkerheten som selger av en løsøregjenstand sikrer seg. Brukes for eksempel ved billån. Salær. Den godtgjørelsen du må betale for et arbeid, for eksempel advokatsalær Tvangssalg: Tvangsmessig salg av en eiendom eller en løsøregjenstand, som en kreditor har foretatt utlegg i. Ved tvangssalg av fast eiendom bortfaller de panterettigheter som ikke blir dekket av den kjøpesum eiendommen oppnår ved salget. Den personlige fordring mod debitor består derimot etterepå Definisjonen på salg utenfor fast utsalgssted som vi finner i Angrl. § 6 første ledd d, passer inn i dette tilfellet. Kjøpesummen overstiger også 300,-, § 2 bokstav b. Argumentet fra Sy og Søm om at det ikke foreligger noen spesielle regler ved kjøp og salg under markedsdagene er derfor ikke holdbare 1.2 Definisjonar, presiseringar og avgrensingar..... 5 2 KORT OM OREIGNING overføring av eiendomsretten til en fast eigedom eller løsøregjenstand, eller en hvilken som helst annen rettighet, som skjer uavhengig av en nåværende innehavers samtykke o

lån - Store norske leksiko

§ 12 Definisjoner. I dette kapitlet betyr. a) betalingsoppdrag: oppdrag om uttak eller overføring av betalingsmidler . b) betalingsmidler: pengesedler og mynter (kontanter), samt innskudd og kreditt på konto i en finansinstitusjon eller en lignende institusjon som kan disponeres ved bruk av betalingsinstrumente Rådighetservervet er arveavgiftslovens definisjon av det tidspunktet da en arving eller gavemottaker - i forhold til avgiftsreglene - anses å ha mottatt de arvede eller overførte midler. Som det klare eksempel kan nevnes overrekkelsen av et kontantbeløp eller en løsøregjenstand Det er vanskelig å gi en helt presis definisjon. For avhandlingens formål er det heller ikke nødvendig. kontrakter som gjelder tilvirkning av en løsøregjenstand, et bygg eller et rent åndsprodukt, for tilvirkningskontrakter. Emnet for avhandlingen er imidlertid tilvirkningskjøp, slik a Den vil heller ikke omfattes av avhendingslovens definisjon av fast eiendom, ettersom den normalt ikke er varig knyttet til grunnen. Etter sentralskattekontorets oppfatning har anleggsbrakkers fysiske beskaffenhet mer likheter med et bygg enn med en løsøregjenstand 21-1 c) [definisjon] forbrenning: enhver termisk destruksjon av avfall eller annet materiale i den hensikt å kvitte seg med dette. løsøregjenstand. Hva skulle argumentet være for at et eller flere panelbord ikke omfattes av begrepet løsøregjenstander slik det e

Underslag - Wikipedi

Begrepet datakriminalitet har egentlig ingen formell definisjon, og derved heller ingen rettslig betydning. §261 Ulovlig bruk av løsøregjenstand (gjelder også datautstyr) §270-271 Databedrageri §275 Utroskap §291-292 Skadeverk §294 Spionasje §317 Heler Kryssordkongen fant 61 mulige svar til kryssordhintet lovbrudd. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Definisjoner En generell definisjon av avfall er gitt I § 27, første ledd, som sier at både løsøregjenstander og stoffer kan regnes som avfall. Som løsøregjenstand regnes ikke forlatte bygninger eller andre faste installasjoner. Gjenstander som bilvrak 0.1. ornfattes av regelen, men derimot ikke skipsvrak og flyvrak

preklusjon - Store norske leksiko

Definisjon: Misligheter er handlinger som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig fordel for seg selv, virksomheten eller andre. Misligheter skilles fra feil ved at den underliggende handlingen er tilsiktet. Kilde: Riksrevisjonen Rødøy kommune skal drive korrupsjonsbekjempelse både ved å gjennomføre forebyggend Begrepet løsøregjenstand er vidt og omfatter alt fra vanlige husholdningsartikler, biler og båter i alle størrelser, til døde husdyr. At det er tale om løsøre gjenstander innebærer imidlertid at faste installasjoner, som hus, stolper og lignende, ikke vil kunne regnes som avfall sett optimalt fungerende løsøregjenstand, etter faktisk bruk, der forbrukerens tilfredshet avgjør om garantien brytes eller ei. Begrensninger i tid, dokumentasjon og bruksintensitet kan begrense rettigheten uten at definisjonen brytes. Dersom den avtalte garantien inneholder en fornøydklausul, er dette tilstrekkelig til å gjøre de

Slå opp ord og finn definisjoner innen boligrett og eiendomsjuss på ord som begynner på P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø eller Å. Eller spør oss gratis Straffeloven § 6 gjør det klart at definisjonen av løsøre omfatter også enhver til Frembringelse af Lys, Varme eller Bevægelse fremstillet eller opbevaret Kraft. Elektrisk strøm som går tapt vil kunne utgjøre en slik ødeleggelse som § 291 stiller som vilkår, og det vil kunne være fristende for noen kandidater å subsumere endringer/sletting av data inn under § 291 ved. Definisjonen av transportdokument får betydning i forhold til § 9 og § 14 tredje ledd. panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i en løsøregjenstand under gitte omstendigheter er automatisk medforsikret. Lovbestemmelsens fjerde ledd åpner likevel adgang til å fravike dette Kryssordkongen fant 72 mulige svar til kryssordhintet forbrytelse. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n De kontraktsrettslige definisjoner av forbrukerkjøp er svært vide, for andre tilfeller hvor besittelse av en løsøregjenstand gir grunnlag for en rettsposisjon. For øvrig gir den ikke særlig mer enn hva man kan utlede fra andre rettskilder. Fremstillingen bygger på Göranson; Traditionsprincipen (1985).

Saken gjelder politiets avslag på krav om finnerlønn på bakgrunn av funn av en stjålet bil sentralt i Oslo. Politiet konkluderte med at den aktuelle bilen ikke kunne anses som hittegods i hittegodslovas forstand. Dette ble begrunnet med at bilen ikke hadde «kome bort» og at finneren heller ikke hadde «teke hand um» bilen slik loven krever Til tross for utvidelsen av bestemmelsen i 2001 til også å gjelde «informasjonssamfunnstjenester» fant departementet i 2001 ikke grunn til å bruke dette begrepet i lovteksten, jf. Ot. prp. nr. 51 (2000-2001) på side 13. Den norske definisjonen fremgår av straffeloven 1902 § 262 fjerde ledd bokstav b Dommer Dolva: Agder lagmannsrett avsa 22 januar 1992 dom med denne domsslutning: A, født *.*. 1959, dømmes for overtredelse av straffeloven §162 første ledd, straffeloven §257 og legemiddelloven §43 annet ledd, jfr. §22 første ledd, - alt sammenholdt med straffeloven §62 første ledd og §63 annet ledd - til en straff av fengsel i 6 - seks - måneder, med fradrag av 32 - trettito. Litt morosamt er det også at Straffelova frå 1902 har denne definisjonen, jfr reglar om underslag og tjuveri som kjem seinare i lova: § 6. Under Udtrykket Løsøregjenstand indbefattes i denne Lov ogsaa enhver til Frembringelse af Lys, Varme eller Bevægelse fremstillet eller opbevaret Kraft

Profile of jusstorget

1.1 Kort om saksforholdet. Høyesterett avgjorde 24. februar 2004 (00381-A) den såkalte «Skippagurra»-saken fra Finnmark. 1 I korthet gikk saken ut på at eieren av en campingplass (og tre medhjelpere) leide ut campinghytter til russiske kvinner som i helgene kom fra Russland og fra disse hyttene drev prostitusjon i stor utstrekning eller på annen måte tilegner seg en løsøregjenstand som han besitter, men som helt eller delvis tilhører en annen, eller rettsstridig forføyer over penger han har innfordret for en annen eller som på annen måte er betrodd ham. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som går inn under § 277 eller § 278 Foreløpig er det tilstrekkelig å vise til den noe løse definisjonen til Simonsen: Med tilvirkningskontrakt menes i alminnelighet avtaler hvor realdebitor påtar seg å fremstille et nærmere bestemt produkt for realkreditor, det være seg en løsøregjenstand (borerigg, maskin, skip, mv.) et bygg eller anlegg, eller et rent åndsprodukt (så som arkitekttegninger og dataprogrammer) Arvelova § 28a har denne definisjonen på samboerskap: Arvelova § 28 a Med sambuarskap i lova her reknar ein at to personar over 18 år, som korkje er gift, registrert partner eller sambuar med. Underslag er en kriminell handling som går ut på å tilegne seg en løsøregjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, men som man er i besittelse av. Underslag skiller seg altså fra tyveri ved at man allerede er i besittelse av gjenstanden, og noen besittelsesforrykkelse finner dermed ikke sted

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Definisjonen er nærmere drøftet i tilknytning til utk § 19-1 om vold og trusler mot en offentlig tjenestemann, som svarer til deler av strl §§ 127 og 128, jf avsnitt 9.5.2. I utk § 30-14 om ulovlig bruk av løsøregjenstand, jf strl § 393,. § 261. Den som rettsstridig bruker eller forføyer over en løsøregjenstand som tilhører en annen, og derved skaffer seg eller andre betydelig vinning eller påfører den berettigede betydelig tap, straffes med fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivninger. 64 relasjoner Alminnelige bestemmelser § 1-1.Definisjoner. Salgspant kan avtales i tilbehør til realregistrerbare formuesgoder 4 Salgspant kan ikke avtales i en ideell del av en løsøregjenstand 5 Salgspant kan ikke avtales i ting som er beregnet på videresalg 6 Før lovendringen i 1999 kunne salgspant avtales dersom videresalg først var forutsatt.

Utroskap er et begrep som generelt betegner det å ikke være tro mot et løfte eller en forpliktelse. 22 relasjoner Gå til innhold. Alta videregående skole: Glemt PI Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål

Endret definisjon av tjenestehandling. Ansvarliggjøring av lokallagene. Forbundskontoret og lokallagene. utarbeider en erfaringsrapport med. de nye retningslinjene, som legges. frem på landsmøtet 2006. Fremtidig politirolle. Opprettholdelse og utvikling av befolkningens. tillit til politi- og lensmannsetaten e Definisjonen på en part er en person som avgjørelser retter seg mot eller som saken direkte gjelder, jf. § 2 første ledd e. Ole er part i saken. Det må dreie seg om en løsøregjenstand. Det er uttrykt gjennom § 257 ved at man må ha borttatt en «gjenstand» Endringer i den norske straffelov. Lov av 11. mai 1951 om endringer i den almin norske straffelov. delige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 gjel der i det vesentlige formuesforbrytelsene, nemlig kap. 24 om under slag, tyveri og naskeri, kap. 25 om utpresning og ran, kap. 26 om be drageri og utroskap, kap. 27 om forbrytelser i gjeldsforhold, kap. 28 om skadeverk, kap. 29 om åger og kap. 31. Forbrukerkjøpsloven heve kjøp. Heving av kjøp, gjerne knyttet til bil, båt, bobil, campingvogn og andre dyre gjenstander er vårt spesialfelt

Underslag - Jusleksikon

Definisjonen av rent eller urent vil her avhenge av hvilken kontekst ting eller fenomen opptrer i. Når noe ikke lar seg plassere i det skjemaet vi har for hvordan verden skal se ut, så blir det urent, eller matter out of place (2002:44) Dersom løsøregjenstand er kommet bort fra eieren på offentlig sted, og eieren ikke kan finne gjenstanden igjen, vil tilegnelse av en mistet gjenstand normalt være hittegods. Gjenstanden må likevel være løsøregjenstand, og ikke realregistrerte gjenstander som motorvogn osv. for at det skal være ulovlig tilegnelse av hittegods etter straffeloven § 394 Kapittel 3 Straffebestemmelser 1 Straffebudets oppbygning 2 Forbrytelse og forseelse 3 Straffeloven og spesiallovgivningen Kapittel 4 Legaldefinisjoner 1 Handling - strl.§ 4 2 Noens nærmeste - strl.§ 5 3 Løsøregjenstand - § 6 4 Offentlig sted - § 7 nr.1 5 Handling forøvet offentlig - § 7 nr.2 6 Betydelig skade på legeme eller helbred - § 9 6.1 Første ledd 6.2 Andre ledd mot gravid. Teknisk sjef Rune Dahl påpeker videre at en kan se at begrepet løsøregjenstand er vidt og omfatter alt fra vanlige husholdningsartikler, biler og båter i alle størrelser, til døde husdyr. At det er tale om løsøregjenstander innebærer imidlertid at faste installasjoner, som hus, stolper og lignende, ikke vil kunne regnes som avfall Den juridiske definisjonen av «eiendomsrett» er en faktisk og rettslig rådighet over et formuesgode. Et formuesgode kan være fast eiendom, løsøre eller andre formuesverdier. Med «faktisk rådighet» menes at den som er utpekt som eier faktisk utnytter det aktuelle godet, for eksempel bruker en bil eller utbygger en fast eiendom

Område, definisjoner m m (§§ 1-1 - 1-10) § 1-1. Saklig virkeområde § 1-2. Krav mot staten, fylkeskommuner, kommuner, interkommunale selskaper, regionale helseforetak og helseforetak § 1-3. Ufravikelighet § 1-4. Forholdet til folkeretten § 1-5. Utenlandske skip § 1-6 Hvilke kontraktsmekanismer kan bidra til at it-prosjekt som benytter smidig programvareutvikling lykkes? (CompLex 3/2014 Definisjoner. § 1-2. Fravikelighet. Forholdet til annen lovgivning. § 1-3. Adgangen til å pantsette. § 1-4. Angivelse av pantekravet. § 1-5. Panterett for tilleggskrav. § 1-6. Avkastning av pantet. § 1-7. Bruksrett, vedlikeholds- og forsikringsplikt. § 1-8. Risiko og ansvar for tap av eller.

51. Se også Holmboe s Definisjon fra Torkel Opsahl, «Vindikasjon av penger», TfR1953 årgang 66 s Som Opsahl uttrykker det: «Den som bestrider et vindikasjonskrav, bestrider dermed at vindikanten har selve eiendomsretten i behold, hvor det eksempelvis skal skje en tilbakeføring av en eiendom eller en løsøregjenstand,. En slik definisjon betyr at så lenge informasjonen er lagret på en slik måte at ingen praktisk eller teoretisk kan benytte seg av opplysningene, så vil der heller ikke kunne foreligge fare for krenkelse av personvernet. Tradisjonelt blir personvernet sett på som en samling interesser som knyttes mot den som skal vernes

 • Vikipedija eta.
 • Halloween haus hamm.
 • Daniel henney christine henney.
 • Helene flytter inn modum bad.
 • Karriereveiledning gratis.
 • Hva betyr haglskur.
 • Surnadal kino.
 • Cellens oppbygning animasjon.
 • Universell utforming butikk.
 • Flohmarkt osnabrück ikea.
 • Mat mot kvalme.
 • Sveits flagg.
 • Sparkle sprekk i vegg.
 • Kader frauen nationalmannschaft niederlande.
 • Kjøpe gass til varmepumpe.
 • Programme tv5 monde europe.
 • Jayz wiki.
 • Golf 3 cabrio joker ausstattung.
 • Kenny wells.
 • Skihytta trysil meny.
 • Tiny c2.
 • Flohmarkt goldbekhaus.
 • Kraniofaciale misdannelser.
 • Spenningskurve forklaring.
 • Amerikanische tastatur @ zeichen.
 • Porsche museum stuttgart.
 • Kjernetid på engelsk.
 • Skjønnheten og udyret trailer norsk.
 • Kajakkutleie os.
 • Suche küchenstudio.
 • Sikkerhet synonym.
 • Robert nissel.
 • Ny parkeringsforskrift 2018.
 • Vedtekter eierseksjonssameie.
 • Hudpleie kombinert hud.
 • Julegaver til barn 3 år.
 • Partybilder saarbrücken.
 • Chappie watch online.
 • 10000 euro lenen zonder bkr toetsing.
 • Jul i blåfjell online.
 • Tvättmaskin mått.